Ρ. Χατζηνικολάου-Αγγελίδου, Αεροπορική μεταφορά επιβατών, 3η έκδ., 2015


Ρ. Χατζηνικολάου-Αγγελίδου, Αεροπορική μεταφορά επιβατών, 3η έκδ., 2015

Η παρούσα τρίτη έκδοση αποτελεί μια νέα, εκσυγχρονισμένη παρουσίαση του δικαίου της αεροπορικής μεταφοράς επιβατών, όπως διαμορφώθηκε τα τελευταία πέντε χρόνια από την προηγούμενη 2η έκδοση του 2010.

Σε διεθνές επίπεδο, παρουσιάζονται κυρίως οι τροποποιήσεις που επήλθαν στη Σύμβαση του Μόντρεαλ αναφορικά με τα αναθεωρημένα όρια ευθύνης του αεροπορικού μεταφορέα. Σε ενωσιακό και σε εθνικό επίπεδο παρουσιάζονται οι προτάσεις της Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την τροποποίηση των κοινοτικών Κανονισμών που αποβλέπουν στην αναβάθμιση της προστασίας των επιβατών κατά τη διάρκεια μιας αεροπορικής μεταφοράς.

Επίσης η μελέτη αυτή συμπληρώθηκε με την κυριότερη σχετική ελληνική και αλλοδαπή βιβλιογραφία και νομολογία ιδίως του ΔικΕΕ, των τελευταίων πέντε ετών.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Αεροπορική μεταφορά επιβατών
Σύμφωνα με τις διεθνείς συμβάσεις, το εθνικό και το ενωσιακό δίκαιο αεροπορικών μεταφορών
© 2015
Συγγραφέας
Έκδοση
3η έκδ.
ISBN
978-960-568-307-8
Σελίδες
XXXI + 424
Τιμή
€ 42,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Γ΄ ΕΚΔΟΣΗΣ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Β΄ ΕΚΔΟΣΗΣ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Α΄ ΕΚΔΟΣΗΣ

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

§1. Ιστορικές απαρχές των αεροπορικών μεταφορών

§2. Η αεροπορική μεταφορά σε σχέση με τις Συνθήκες που αφορούν το νομικό καθεστώς του εναέριου χώρου

Ι. Γενικά

ΙΙ. Η Σύμβαση των Παρισίων του

IΙΙ. Η Σύμβαση του Σικάγου για τη διεθνή πολιτική αεροπορία

Α. Το θεσμικό πλαίσιο της Σύμβασης του Σικάγου (1944)

Β. Διεθνείς πολυμερείς συμβατικές ρυθμίσεις

α) Οι ελευθερίες αέρος στη Σύμβαση του Σικάγου

β) Οι διμερείς διακρατικές συμφωνίες

Γ. Η αμερικανική πολιτική της «απορύθμισης»

§3. Η αεροπορική μεταφορά ως μορφή εμπορικής εκμετάλλευσης του εναέριου χώρου. Διακρίσεις

Ι. Γενικά

ΙΙ. Χαρακτηριστικά του νομικού καθεστώτος των αεροπορικών μεταφορών

ΙΙΙ. Διακρίσεις των αεροπορικών μεταφορών

Α. Με κριτήριο τα σημεία αναχώρησης και προορισμού σε εθνικές και διεθνείς μεταφορές

Β. Με κριτήριο τη συστηματική (δρομολογημένη) ή μη σειρά σε τακτικές αεροπορικές μεταφορές και μη τακτικές αεροπορικές μεταφορές

Γ. Με κριτήριο τον εμπορικό ή μη σκοπό που εξυπηρετούν οι μεταφορές, σε δημόσιες και ιδιωτικές μεταφορές

Δ. Με κριτήριο το αντικείμενο της μεταφοράς σε μεταφορές προσώπων και πραγμάτων

§4. Το νομοθετικό πλαίσιο των αεροπορικών μεταφορών

Ι. Διεθνείς και εθνικές αεροπορικές μεταφορές

ΙΙ. Ο «εθνικός αεροπορικός μεταφορέας» στην Ελλάδα

§5. Διάγραμμα μελέτης

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΤΑ

ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΤΗΣ ΒΑΡΣΟΒΙΑΣ ΤΟΥ 1929 ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΤΟΥ ΜΟΝΤΡΕΑΛ ΤΟΥ

§6. Η Σύμβαση της Βαρσοβίας και η ενοποίηση του συστήματος ευθύνης του αεροπορικού μεταφορέα

Ι. Η Σύμβαση της Βαρσοβίας του

ΙΙ. Το Πρωτόκολλο της Χάγης του

ΙΙΙ. Η Σύμβαση της Γουαδαλαχάρα του

ΙV. Η Προσωρινή Συμφωνία Μόντρεαλ του

V. Το Πρωτόκολλο της Γουατεμάλα του

VΙ. Τα Πρωτόκολλα Μόντρεαλ του 1975

§7. Η Σύμβαση του Μόντρεαλ του 1999, για την ενοποίηση ορισμένων κανόνων στις Διεθνείς Αεροπορικές Μεταφορές

Ι. Γενικά

ΙΙ. Σκοπός – Χαρακτηριστικά

§8. Η υπαγωγή της διεθνούς σύμβασης αεροπορικής μεταφοράς προσώπων στο σύστημα της Σύμβασης της Βαρσοβίας και της Σύμβασης του Μόντρεαλ

Ι. Γενικά

ΙΙ. Προϋποθέσεις υπαγωγής

Α. Διεθνής μεταφορά

1. Σύμβαση μεταφοράς

2. Το στοιχείο του διεθνούς χαρακτήρα της μεταφοράς

Β. Μεταφορά προσώπων, αποσκευών και φορτίου

Γ. Μεταφορά με αεροσκάφος

Δ. Μεταφορά «επί πληρωμή» ή δωρεάν από επιχείρηση αεροπορικών μεταφορών 67.

ΙΙI. Διαδοχική Μεταφορά

ΙV. Συνδυασμένη μεταφορά

§9. Αεροπορικός μεταφορέας

Ι. Έννοια

ΙΙ. Συμβατικός και πραγματικός αερομεταφορέας

ΙΙΙ. Προστηθέντες και βοηθοί εκπλήρωσης

§10. Τίτλοι της διεθνούς αεροπορικής μεταφοράς προσώπων

Ι. Γενικά

ΙΙ. Έγγραφο μεταφοράς επιβατών και αποσκευών

Α. Τύπος έκδοσης

Β. Περιεχόμενο – Τρόπος έκδοσης

Γ. Συνέπειες μη έκδοσης ή ελλιπούς έκδοσης εντύπου

Δ. Γενικοί Όροι Μεταφοράς

1. Γενικά

2. Η συμβολή της ΙΑΤΑ στη διαμόρφωση των γενικών όρων μεταφοράς

α. Η Διεθνής Ένωση Αεροπορικών Μεταφορών (ΙΑΤΑ)

β. Διαμόρφωση των Γενικών Όρων Μεταφοράς

E. Ηλεκτρονικά Συστήματα Κράτησης. «Ηλεκτρονικό Εισιτήριο (electronic ticket / e-ticket)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ

ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

§11. Περιπτώσεις ευθύνης του διεθνούς αερομεταφορέα

Ι. Γενικές παρατηρήσεις

ΙΙ. Περιπτώσεις ευθύνης

Α. Θάνατος ή σωματικός τραυματισμός

1. Ο υπεύθυνος μεταφορέας

2. Η προϋπόθεση του «ατυχήματος»

3. Ζημίες από θάνατο ή σωματικό τραυματισμό

4. Χρονική περίοδος εναέριας μεταφοράς επιβατών

Β. Καταστροφή, απώλεια ή βλάβη αποσκευών

1. Ο υπεύθυνος μεταφορέας

2. Η προϋπόθεση του συμβάντος

3. Ζημίες σε περίπτωση καταστροφής ή απώλειας ή βλάβης αποσκευών

4. Χρονική περίοδος εναέριας μεταφοράς αποσκευών

Γ. Καθυστέρηση κατά την εναέρια μεταφορά

§12. Η ευθύνη του διεθνούς αεροπορικού μεταφορέα επιβατών κατά το σύστημα ευθύνης της Σύμβασης Βαρσοβίας

Ι. Νομικός χαρακτήρας της ευθύνης του μεταφορέα

Α. Το τεκμήριο της ευθύνης του μεταφορέα κατά τη Σ.Β

Β. Ποσοτικά όρια ευθύνης. Ευθύνη περιορισμένη-απεριόριστη

Γ. Συμπερασματικές διατυπώσεις

ΙΙ. Ενιαία ρύθμιση της ενδοσυμβατικής και αδικοπρακτικής ευθύνης κατά τη Σύμβαση Βαρσοβίας και τη Σύμβαση Μόντρεαλ

ΙΙΙ. Από το ομοιόμορφο σύστημα ευθύνης της Σύμβασης της Βαρσοβίας στο ομοιόμορφο σύστημα ευθύνης της Σύμβασης Μόντρεαλ

§13. Η ευθύνη του αεροπορικού μεταφορέα επιβατών κατά το σύστημα ευθύνης της Σύμβασης Μόντρεαλ

Ι. Γενικές παρατηρήσεις

ΙΙ. Η ευθύνη του αεροπορικού μεταφορέα για θάνατο ή τραυματισμό επιβατών

Α. Νομικός χαρακτήρας της ευθύνης. Ποσοτικά όρια ευθύνης σε Ε.Τ.Δ.

Β. Λόγοι απαλλαγής ή μετριασμού της ευθύνης του μεταφορέα

ΙΙΙ. Η ευθύνη του αεροπορικού μεταφορέα κατά τη Σύμβαση του Μόντρεαλ για ζημίες σε αποσκευές

Α. Νομικός χαρακτήρας της ευθύνης

1. Ως προς τις ελεγμένες αποσκευές

2. Ως προς τις αποσκευές που δεν έχουν ελεγχθεί

Β. Ποσοτικά όρια ευθύνης. Περιορισμένη ευθύνη αερομεταφορέα σε Ε.Τ.Δ.

Γ. Απαλλαγή του αερομεταφορέα

Δ. Δήλωση ασφαλιστικού συμφέροντος

Ε. Υποβολή διαμαρτυρίας

IV. Η ευθύνη του αεροπορικού μεταφορέα κατά τη Σύμβαση του Μόντρεαλ για καθυστέρηση επιβατών και αποσκευών

Α. Νομικός χαρακτήρας της ευθύνης

Β. Λήψη αναγκαίων μέτρων

Γ. Ποσοτικά όρια ευθύνης σε Ε.Τ.Δ

Δ. Απαλλαγή του μεταφορέα

Ε. Απεριόριστη ευθύνη

ΣΤ. Ρύθμιση αναγκαστικού δικαίου

V. Το Ειδικό Τραβηκτικό Δικαίωμα (Ε.Τ.Δ.) ως μέτρο υπολογισμού της αποζημίωσης 135.

§14. Έννομη προστασία

Ι. Η αγωγή προς αποζημίωση

Α. Θεμελίωση της αγωγής

ΙΙ. Άσκηση της αγωγής αποζημίωσης

Α. Νομιμοποιούμενα πρόσωπα

ΙΙΙ. Υποχρέωση προκαταβολής

IV. Αρμόδιο δικαστήριο

V. Χρονικά όρια άσκησης των αξιώσεων

§15. Υποχρέωση ασφάλισης ευθύνης του αερομεταφορέα

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΕΘΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΝΩΣΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

§16. Νομοθετική ρύθμιση

Ι. Εθνικό δίκαιο

ΙΙ. Ενωσιακό δίκαιο

§17. Η υπαγωγή της σύμβασης εθνικής αεροπορικής μεταφοράς επιβατών στο καθεστώς του Κώδικα Αεροπορικού Δικαίου

Ι. Εννοιολογικός προσδιορισμός

ΙΙ. Προϋποθέσεις υπαγωγής

Α. Η μεταφορά να είναι εσωτερική ή εθνική

Β. Αντικείμενο της μεταφοράς πρέπει να είναι πρόσωπα, αποσκευές ή πράγματα 160.

Γ. Η μεταφορά πρέπει να εκτελείται με «αεροσκάφος»

Δ. Η μεταφορά να εκτελείται από μεταφορέα

§18. Η σύμβαση αεροπορικής μεταφοράς προσώπων

Ι. Γενική θεώρηση – Διακρίσεις

ΙΙ. Νομική φύση

ΙΙΙ. Νομικά χαρακτηριστικά

§19. Διαμόρφωση της σύμβασης μεταφοράς

Ι. Οι συμβαλλόμενοι

Α. Γενικά

Β. Ο αεροπορικός μεταφορέας – Επιχειρήσεις αεροπορικής μεταφοράς

1. Έννοια – Σκοπός

2. Άδεια αερομεταφορέα

Γ. Αντισυμβαλλόμενος του μεταφορέα

Δ. Τα πρόσωπα που διαμεσολαβούν στη μεταφορά

1. Προστηθέντες

2. Οι πράκτορες - Ταξιδιωτικοί πράκτορες

ΙΙ. Κατάρτιση της σύμβασης μεταφοράς

Α. Γενικά

Β. Γενικοί Όροι Μεταφοράς

ΙΙΙ. Τίτλοι αεροπορικής μεταφοράς

Α. Αποδεικτική δύναμη τίτλων – Είδη

Β. Το εισιτήριο του επιβάτη

1. Τύπος και περιεχόμενο

2. Όροι της σύμβασης. Αρχή πληροφόρησης

Γ. Δελτίο αποσκευών

§20. Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μερών

Ι. Υποχρεώσεις και δικαιώματα του μεταφορέα

Α. Κύρια υποχρέωση. Εκτέλεση μεταφορικού έργου

Β. Υποχρέωση πληροφόρησης

1. Γενικά

2. Νομοθετική ρύθμιση

3. Έννοια και νομικός χαρακτήρας

4. Πρόσωπα που βαρύνονται

5. Πεδίο εφαρμογής

6. Περιεχόμενο της υποχρέωσης πληροφόρησης

Γ. Υποχρέωση προκαταβολής

Δ. Υποχρέωση ασφάλισης αστικής ευθύνης έναντι επιβατών.

Ε. Δικαιώματα του μεταφορέα

ΙΙ. Υποχρεώσεις και δικαιώματα του επιβάτη

Α. Καταβολή ναύλου

Β. Δευτερεύουσες υποχρεώσεις

Γ. Δικαιώματα επιβάτη

§21. Προστασία των δικαιωμάτων των επιβατών

Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

ΙΙ. Κριτήρια προστασίας του επιβάτη-καταναλωτή

Α. Αποδέκτης αεροπορικών υπηρεσιών

Β. Αποδέκτης των γενικών όρων αεροπορικής μεταφοράς

ΙΙΙ. Ο Κανονισμός (ΕΚ) 261/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση κοινών κανόνων αποζημίωσης των επιβατών αεροπορικών μεταφορών και παροχής βοήθειας σε αυτούς σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης και ματαίωσης ή μεγάλης καθυστέρησης της πτήσης

Α. Σκοπός του Κανονισμού και προϋποθέσεις εφαρμογής του

Β. Ρυθμιζόμενες καταστάσεις και πρακτικές

1. Άρνηση επιβίβασης παρά τη θέληση των επιβατών. Πρακτική των υπεράριθμων κρατήσεων (overbooking)

α. Γενικά

β. Αιτίες δημιουργίας του προβλήματος

γ. Αντιμετώπιση του προβλήματος. Εθελοντής επιβάτης.

δ. Δικαιώματα των επιβατών

αα. Καταβολή αποζημίωσης

ββ. Επιστροφή αξίας εισιτηρίου – Μεταφορά με άλλη πτήση

γγ. Δικαίωμα μέριμνας

ε. Ενημέρωση

2. Ματαίωση πτήσης

α. Γενικά

β. Δικαιώματα επιβατών

γ. Ευθύνη του αερομεταφορέα

3. Καθυστέρηση πτήσης

α. Γενικά

β. Περιπτώσεις ευθύνης του αερομεταφορέα

4. Δικαίωμα αποζημίωσης του πραγματικού αερομεταφορέα

Γ. Συμπέρασμα

Δ. Πρόταση τροποποίησης του Κανονισμού (ΕΚ) 261/2004 για τη θέσπιση κοινών κανόνων αποζημίωσης των επιβατών αεροπορικών μεταφορών (της 13/3/2013, COM 2013, 130 τελικό)

Ε. Κυρώσεις για παράβαση του Κανονισμού 261/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

ΙV. Κανονισμός (ΕΚ) 2111/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη σύσταση κοινοτικού καταλόγου αερομεταφορέων, των οποίων απαγορεύεται η λειτουργία στην Κοινότητα και την ενημέρωση των επιβατών σχετικά με την ταυτότητα του πραγματικού μεταφορέα 240.

Α. Σκοπός – Αντικείμενο ρύθμισης

Β. Σύσταση «Κοινοτικού Καταλόγου»

Γ. Υποχρέωση πληροφόρησης του επιβάτη για την ταυτότητα του πραγματικού μεταφορέα

V. Κανονισμός (ΕΚ) 1107/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα δικαιώματα των επιβατών με αναπηρία ή με μειωμένη κινητικότητα όταν ταξιδεύουν αεροπορικώς

§22. Συμβάσεις εκμετάλλευσης αεροσκάφους προπαρασκευαστικές μιας μεταφοράς 245.

Ι. Μίσθωση αεροσκάφους

Α. Έννοια και νομική φύση

Β. Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά

Γ. Νομοθετική ρύθμιση

ΙΙ. Χρηματοδοτική μίσθωση (leasing)

Α. Έννοια και λειτουργία

ΙΙΙ. Ναύλωση αεροσκάφους

Α. Η εξέλιξη του θεσμού των ναυλώσεων στη διεθνή αεροπορία

Β. Εννοιολογικός προσδιορισμός

1. Νομοθετική ρύθμιση

2. Έννοια, διακρίσεις και νομική φύση

α. Έννοια

β. Διακρίσεις

γ. Νομική φύση

Γ. Διάκριση της αεροπορικής ναύλωσης από τη μίσθωση αεροσκάφους

Δ. Διάκριση της αεροπορικής ναύλωσης από τη σύμβαση αεροπορικής μεταφοράς 261.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ

ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΝΩΣΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

§23. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

Ι. Νομοθετική εξέλιξη

ΙΙ. Ομοιόμορφο σύστημα ευθύνης

§24. Η ευθύνη του αεροπορικού μεταφορέα επιβατών και αποσκευών κατά τον Κώδικα Αεροπορικού Δικαίου

Ι. Νομικός χαρακτήρας

ΙΙ. Ενέργειες και ευθύνη προστηθέντων

ΙΙΙ. Πταίσμα του επιβάτη

ΙV. Περιορισμός της ευθύνης - Απεριόριστα όρια ευθύνης

V. Συμβατικός και πραγματικός μεταφορέας

VΙ. Ευθύνη συμβατική και αδικοπρακτική

VΙΙ. Αναγκαστικός χαρακτήρας

§25. Η ευθύνη του μεταφορέα σε περίπτωση μεταφοράς επιβατών σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 2027/1997

Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

ΙΙ. Περιπτωσιολογία

ΙΙΙ. Η ευθύνη του αεροπορικού μεταφορέα για ζημίες από θάνατο ή σωματικό τραυματισμό επιβάτη

Α. Γενικά

Β. Νομικός χαρακτήρας της ευθύνης – Όρια ευθύνης

Γ. Καθιέρωση απεριόριστης ευθύνης

Δ. Ευθύνη από διακινδύνευση. Τυχηρά – Ανωτέρα βία

Ε. Λόγος απαλλαγής ή μετριασμού της ευθύνης

ΣΤ. Ενδοσυμβατική και αδικοπρακτική ευθύνη – Αποκατάσταση ζημίας

§26. Η ευθύνη του αεροπορικού μεταφορέα για ζημίες σε αποσκευές

Ι. Νομικός χαρακτήρας της ευθύνης

ΙΙ. Όρια ευθύνης

ΙΙΙ. Απαλλαγή του αερομεταφορέα

§27. Η ευθύνη του αεροπορικού μεταφορέα για ζημίες λόγω καθυστέρησης επιβατών και αποσκευών

Ι. Νομικός χαρακτήρας της ευθύνης

ΙΙ. Όρια ευθύνης – Καταβολή αποζημίωσης

ΙΙΙ. Απαλλαγή του μεταφορέα

IV. Απεριόριστη ευθύνη

V. Τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 2027/1997 για την ευθύνη του αερομεταφορέα όσον αφορά την αεροπορική μεταφορά επιβατών και των αποσκευών τους [της 13/3/2013 COM 2013 (130 τελικό)]

§28. Έννομη προστασία

Ι. Άσκηση αγωγής αποζημίωσης

ΙΙ. Παραγραφή των σχετικών αξιώσεων

ΙΙΙ. Διεθνής δικαιοδοσία – Εφαρμοστέο δίκαιο

1. Ζητήματα διεθνούς δικαιοδοσίας

2. Εφαρμοστέο δίκαιο

§29. Ευθύνη για ζημίες τρίτων στην επιφάνεια

Ι. Διεθνείς συμβάσεις

ΙΙ. Εσωτερικό δίκαιο (άρθρα 117-120 ΚΑΔ)

ΙΙΙ. Υποχρέωση ασφάλισης αστικής ευθύνης

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ

ΤΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

§30. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

Ι. Γενικά

ΙΙ. Ο Κανονισμός (ΕΚ) 1008/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση κοινών κανόνων εκμετάλλευσης των αεροπορικών γραμμών στην Ευρωπαϊκή Ένωση 319.

§31. Ελευθερία παροχής υπηρεσιών και εγκατάστασης [Κανονισμός

(ΕΟΚ) 2407/1992 του Συμβουλίου, όπως κωδικοποιήθηκε με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1008/2008 του ΕΚ και του Σ.]

Ι. Άδεια εκμετάλλευσης των αεροπορικών μεταφορών

Α. Έννοια – Σκοπιμότητα χορήγησης

Β. Προϋποθέσεις χορήγησης

Γ. Όροι εκμετάλλευσης

1. Χρηματοοικονομική ικανότητα

2. Φερεγγυότητα

Δ. Ιδιοκτησιακό καθεστώς των αεροσκαφών – Νηολόγηση

Ε. Μίσθωση αεροσκαφών

ΣΤ. Ασφάλιση αστικής ευθύνης – Κανονισμός (ΕΚ) 785/2004

1. Σκοπός του Κανονισμού και πεδίο εφαρμογής

2. Βασικές αρχές της ασφάλισης

α. Ως προς το περιεχόμενο της ασφαλιστικής κάλυψης.

β. Ως προς τους ασφαλισμένους κινδύνους

3. Έκταση ασφαλιστικής κάλυψης

4. Όρια ασφαλιστικής κάλυψης

α. Έναντι επιβατών και αποσκευών

β. Έναντι τρίτων

5. Απόδειξη της ασφαλιστικής κάλυψης – Κυρώσεις

Ζ. Συμπερασματικές διατυπώσεις

§32. Ελευθερία κυκλοφορίας υπηρεσιών, προσώπων, εμπορευμάτων και κεφαλαίων [Κανονισμός (ΕΟΚ) 2408/1992 του Συμβουλίου, όπως κωδικοποιήθηκε με τον Κανονισμό 1008/2008 του ΕΚ και του Σ.]

Ι. Άσκηση δικαιωμάτων κοινοτικών αερομεταφορέων σε ενδοκοινοτικά δρομολόγια 343.

Α. Βασικές αρχές εφαρμογής της ελευθερίας πρόσβασης

Β. Προοδευτική απελευθέρωση των αεροπορικών μεταφορών

Γ. Υποχρέωση παροχής δημόσιας υπηρεσίας

Δ. Εκτέλεση ναυλωμένων πτήσεων από Κοινοτικούς αερομεταφορείς

ΙΙ. Το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των αεροπορικών μεταφορών στην Ελλάδα μετά την ελευθέρωση των μεταφορών

Α. Γενικά

Β. Από την Ολυμπιακή Αεροπορία στις Ολυμπιακές Αερογραμμές και στην Olympic Air

Γ. Ιδιωτικές ελληνικές αεροπορικές εταιρίες

Δ. Κοινοτικοί αερομεταφορείς

§33. Ελεύθερη διαμόρφωση αεροπορικών ναύλων [Κανονισμός (ΕΟΚ) 2409/1992 του Συμβουλίου, όπως κωδικοποιήθηκε με τον Κανονισμό (EK) 1008/2008 του ΕΚ και του Σ.]

Ι. Δικαιολογητικός λόγος

ΙΙ. Πεδίο εφαρμογής

§34. Νεώτερες ενωσιακές ρυθμίσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΟΚ

(νυν ΣΛΕΕ) ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

§35. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

§36. Αποφάσεις Δικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Ι. Υπόθεση Nouvelles Frontières (Απόφαση 30.4.1986)

ΙΙ. Υπόθεση Ahmed Saeed (Απόφαση 11.4.1989)

§37. Θεσμικό ενωσιακό πλαίσιο

§38. Οι συνέπειες της ευρωπαϊκής απελευθέρωσης των αεροπορικών μεταφορών

§39. Συμφωνίες «ελεύθερης αεροπλοΐας» μεταξύ των κρατών-μελών ΕΕ και τρίτων χωρών (open skies agreements)

Ι. Συμφωνίες «ανοικτών ουρανών» μεταξύ κρατών-μελών της Ε.Ε. και ΗΠΑ

ΙΙ. Κανονισμός 847/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη διαπραγμάτευση και εφαρμογή των συμφωνιών περί αεροπορικών μεταφορών μεταξύ των κρατών-μελών και τρίτων χωρών

ΙΙΙ. Ο Ν. 3657/2008 για την κύρωση της συμφωνίας «ανοικτών ουρανών» μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής

Αντί Επιλόγου

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΛΗΜΜΑΤΩΝ

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Αεροπορικό Δίκαιο, 2020
Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία / Βασική Εμπορική Νομοθεσία, #41
Ο Κώδικας αυτός περιέχει τη Βασική Νομοθεσία του Αεροπορικού Δικαίου και συμπληρώνει τη σειρά του Τομέα Εμπορικού και Οικονομικού Δικαίου, η οποία περιλαμβάνει τη Βασική...
Α. Μπεχλιβάνης, Η ευθύνη του μεταφορέα σύμφωνα με τη Διεθνή Σύμβαση CMR, 2020
Η Διεθνής Σύμβαση CMR για τις οδικές μεταφορές τυγχάνει εξαιρετικά ευρείας εφαρμογής, ενώ σε αρκετές ευρωπαϊκές έννομες τάξεις λειτουργεί και ως πρότυπο για τη διάπλαση...
Γ. Ζέκος, Συμβάσεις μεταφοράς, ευθύνη των μεταφορέων & Διαδίκτυο, 2η έκδ., 2017
Σκοπός του έργου είναι η παρουσίαση και διερεύνηση των προβλημάτων που δημιουργούνται, κυρίως στη φύση της σύμβασης μεταφοράς και την ευθύνη του μεταφορέα, από την εφαρμογή...
Δίκαιο χερσαίας μεταφοράς, 2012
Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία / Βασική Εμπορική Νομοθεσία, #28
Το τεύχος αυτό περιλαμβάνει την ισχύουσα νομοθεσία στο Δίκαιο Χερσαίας Μεταφοράς. Προς διευκόλυνση του χρήστη η σχετική νομοθεσία παρατίθεται σύμφωνα με τη διάκριση της...