Π. Παραράς, Res Publica - Κράτος Δικαίου, τόμ. 1, 2014


Π. Παραράς, Res Publica - Κράτος Δικαίου, τόμ. 1, 2014

Στον παρόντα τόμο συγκεντρώνονται 69 μελέτες του συγγραφέα που αναφέρονται όλες σε θέματα συνταγματικής οργάνωσης του Κράτους, όπως είναι, μεταξύ άλλων, η επάνοδος της Χώρας στο δημοκρατικό καθεστώς, το δημοψήφισμα, οι πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, η αρμοδιότητα των Υπουργών και Υφυπουργών, η αρχή της δημοσιότητας των συνεδριάσεων της Βουλής, οι αυθαίρετες κυβερνητικές πράξεις, ο κοινοβουλευτισμός και το ελληνικό κοινοβουλευτικό σύστημα, η αναθεώρηση του Συντάγματος, η Επιτροπή ακροάσεων της Βουλής, ο έλεγχος συνταγματικότητας των νόμων, η συμμετοχική και η διαρκής δημοκρατία κ.λπ..

Προηγείται όλων των άλλων μελετών μια αδημοσίευτη στην παρούσα εκδοχή της μελέτη του συγγραφέα με τίτλο «Η θεμελιώδης αρχή του Κράτους δικαίου», η οποία παρουσιάζει με συστηματικό και ευσύνοπτο τρόπο την προβληματική της συνταγματικής αρχής του κράτους δικαίου.

Στο τέλος του Τόμου παρατίθεται αναλυτικό καθ’ ύλην Ευρετήριο, ώστε να καθίσταται ευχερής ο άμεσος εντοπισμός πολλών επιμέρους εννοιών που είναι διάσπαρτες μέσα στο κείμενο των μελετών.

Ήδη, προετοιμάζεται ο δεύτερος Τόμος, ο οποίος περιλαμβάνει κείμενα που σχετίζονται αποκλειστικά με «Δικαιώματα του Ανθρώπου», καθώς και μια πολυσέλιδη νέα μελέτη που αναφέρεται ειδικά στην «Ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας».

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Res Publica - Κράτος Δικαίου
Οργάνωση και λειτουργία του Συνταγματικού Κράτους
Συλλογή μελετών
© 2014
Συγγραφέας
Τόμος
τόμ. 1
ISBN
978-960-568-059-6
Σελίδες
Χ + 776
Τιμή
€ 50,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σελ. Αυτοτελή έργα του ιδίου VII Πρόλογος ΙΧ Μελέτες

1. Η θεμελιώδης αρχή του Κράτους δικαίου.

2. Κριτήρια διακρίσεως δημοσίας υπηρεσίας και νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου. Η νομική φύσις του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου.

3. Το χρονικόν επανόδου εις την Δημοκρατίαν.

4. Η ολοκλήρωσις των δημοκρατικών διαδικασιών.

5. Η νέα συνταγματική τάξις.

6. Αι μεταβατικαί διατάξεις του Συντάγματος. Ερμηνεία του άρθρου 111 § 2.

7. Η εφαρμογή του άρθρου 44 § 1 του Συντάγματος.

8. Το δημοψήφισμα κατά το άρθρον 44 § 2 του Συντάγματος.

9. Η κανονιστική αρμοδιότης των Yφυπουργών.

10. Το κύρος και η νομιμότης των διοικητικών πράξεων. Παρατηρήσεις εις την ΑΠ 945/1975.

11. Ο θεσμός των νόμων -πλαισίων και η αντισυνταγματική επιβολή εξι­σωτικών δασμών μετά το νέον Σύνταγμα.

12. Το κρίσιμον νομικόν καθεστώς των διοικητικών πράξεων και η αρ­μοδιότης του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου επί σχετικής αμφισβη­τήσεως. Παρατηρήσεις επί της υπ’ αριθμ. 1003/1976 αποφάσεως του Αρείου Πάγου.

13. Ο χρόνος καταλύσεως της δικτατορικής Κυβερνήσεως. Παρατηρήσεις εις την ΣΕ 4611/1976.

14. Το πρόβλημα της ισχύος της vacatio legis και επί των κανονιστικών πράξεων της Διοικήσεως. Παρατηρήσεις εις την ΑΠ 688/1977.

15. Κριτική παρουσίαση του Τόμου. «Institut d’Études Européennes: La Grèce et la Communauté - Problèmes posés par l’adhésion».

16. Η ανύπαρκτος εκ του Συντάγματος εξουσία των Υπουργών προς εκτέ­λεσιν των νόμων. Παρατηρήσεις εις την ΣΕ 2714/1979.

17. Η αρχή της δημοσιότητος και η κυβερνητική παρουσία στη Βουλή. Ερμηνεία του άρθρου 66 του Συντάγματος.

18. Η απόρριψις νομοσχεδίου από την Βουλή. Περιπτώσεις.

19. Συνταγματικές ελευθερίες και αυθαίρετες κυβερνητικές πράξεις. Ανα­φορά στο πρόβλημα της νομοθετήσεως με αυθαίρετες υπουργικές απο­φάσεις.

20. Η διαδικασία άρσεως της εμπολέμου καταστάσεως με την Αλβανία. Συνταγματικά ζητήματα.

21. Η επιστροφή του corporatisme στη Γαλλία. Η κρίση της αντιπροσω­πευτικής εντολής.

22. Η οργάνωση των δικαστηρίων με ειδικούς νόμους. Παρατηρήσεις στην ΣΕ 3898/1988.

23. Παραγωγή κανόνων δικαίου από την Κυβέρνηση. Σχόλια σε κείμενο του Β. Ρώτη στην ΕπιθΔημΔικ του 1962.

24. Η νομιμότητα της δεύτερης Κυβερνήσεως Ζολώτα (13 Φεβρουαρίου -8 Απριλίου 1990).

25. Ο δικαστικός έλεγχος των Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου. Πα­ρατηρήσεις στην ΟλΣΕ 3636/1989.

26. Le retour du corporatisme en France. La crise du mandat représen­tatif.

27. Οι αρμοδιότητες των Υφυπουργών. Μεταμορφώσεις του άρθρου 83 § 2 Συντάγματος.

28. Le contrôle juridictionnel des Actes de contenu législatif du Prési­dent de la République (Art. 44 par. 1 de la Constitution hellénique).

29. Το τέλος των αυθαίρετων υπουργικών αποφάσεων.

30. Οι περιωρισμένες εξουσίες της αναθεωρητικής Βουλής.

31. Φιλελευθερισμός και κοινωνική δικαιοσύνη. Εισαγωγικές σκέψεις.

32. Ο διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης.

33. Η Επιτροπή Ακροάσεων της Βουλής. Σκέψεις για την περιοχή ισχύος του Κανονισμού της Βουλής.

34. Η δεσμευτικότητα των Πρακτικών επεξεργασίας διαταγμάτων.

35. Η απαράδεκτη καθυστέρηση του Εκλογοδικείου.

36. Η επιστροφή του δυαδικού κοινοβουλευτισμού.

37. Ποιοι βουλευτές καταψηφίζουν την Κυβέρνηση.

38. Το Άμστερνταμ και το Σύνταγμα.

39. Η ερμηνευτική διεύρυνση της δικαιοδοσίας του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου. Ως προς την άρση της αμφισβήτησης για την έννοια δια­τάξεως τυπικού νόμου. Παρατηρήσεις στην ΑΕΔ 27/1999.

40. Αυτοτελή και μη αυτοτελή κανονιστικά διατάγματα.

41. Le principe de subsidiarité en droit public hellénique.

42. Droit administratif et subsidiarité – Grèce.

43. Ο έλεγχος της συνταγματικότητας του νόμου στο στόχαστρο της ανα­θεώρησης.

44. Το Δημόσιο Δίκαιο στον Καναδά. Εισαγωγικό Σημείωμα.

45. Η υποβάθμιση της εξωτερικής νομιμότητας των διοικητικών πράξεων. Ένα νέο πλήγμα κατά του Κράτους δικαίου; Σχόλια στις ΣΕ 2076/2000 και 4231/2000 του Δ΄ Τμήματος.

46. La Démocratie continue [η διαρκής Δημοκρατία].

47. Η νομολογιακή ερμηνεία του άρθρου 93 § 4 του Συντάγματος. Πα­ρουσίαση της αποφάσεως ΣτΕ 3195/2000.

48. Henry de Bracton (1216-1268).

49. État légal (Κράτος νόμου).

50. Και μια περιττή απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επι­κρατείας. Ο μη έλεγχος της εξωτερικής νομιμότητας των διοικητικών πράξεων από την ΟλΣΕ 530/2003.

51. Multilatéralisme - Multilateralism.

52. Η συμμετοχική Δημοκρατία.

53. Effectivité – Efficacité. “Δραστικότητα” και “αποτελεσματικότητα” του κανόνα δικαίου.

54. Αγία Πετρούπολη (Saint-Pétersbourg [1703-1914]  Petrograd [1914- 1924]  Leningrad [1924-1991]  Saint-Pétersbourg [1991], νέα αλλαγή του ονόματος κατόπιν δημοψηφίσματος).

55. Démocratie de proximité – Justice de proximité – Police de proximité.

56. Μετά την αλλαγή ηγεσίας ο πρωθυπουργός οφείλει να παραιτηθεί.

57. Νόμος της Επταετίας (Septennial Act).

58. Η συνταγματική αρχή της επικουρικότητας.

59. Ο εφεξής “ιδιότυπος εκλογικός νόμος”.

60. Η επικαιρότητα του Carl Schmitt.

61. Προϋποθέσεις καλής νομοθέτησης. Εισαγωγικό Σημείωμα.

62. Isaiah Berlin.

63. Souverainisme.

64. La démocratie participative.

65. Carl Schmitt (συνέχεια).

66. Το επαγγελματικό ασυμβίβαστο των βουλευτών.

67. Η αυτή ψήφος άχρηστη και συγχρόνως πολύτιμη σε δύο Ανώτατα Δι­καστήρια. Στο ΑΕΔ δεν ισχύει η αρχή της αμεροληψίας;

68. Κωλύματα εκλογής βουλευτών σε περίπτωση πρόωρης διάλυσης της Βουλής. Σχόλια στην ΑΕΔ 11/2010.

69. Carl Schmitt - Juan Donoso Cortés.

Ευρετήριο καθ’ ύλην.

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

Προσθήκη στο καλάθιΠροσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητώνΠροσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Σχετικές εκδόσεις

Σ. Μηναΐδης, Η λειτουργία της Βουλής την περίοδο της πανδημίας COVID-19, 2023
Πλήρης παράθεση και σφαιρική αποτίμηση των περιοριστικών μέτρων λόγω του Covid – 19 που εφαρμόστηκαν εντός του Κοινοβουλίου