Π. Παραράς, Res Publica - Κράτος Δικαίου, τόμ. 1, 2014


Π. Παραράς, Res Publica - Κράτος Δικαίου, τόμ. 1, 2014

Στον παρόντα τόμο συγκεντρώνονται 69 μελέτες του συγγραφέα που αναφέρονται όλες σε θέματα συνταγματικής οργάνωσης του Κράτους, όπως είναι, μεταξύ άλλων, η επάνοδος της Χώρας στο δημοκρατικό καθεστώς, το δημοψήφισμα, οι πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, η αρμοδιότητα των Υπουργών και Υφυπουργών, η αρχή της δημοσιότητας των συνεδριάσεων της Βουλής, οι αυθαίρετες κυβερνητικές πράξεις, ο κοινοβουλευτισμός και το ελληνικό κοινοβουλευτικό σύστημα, η αναθεώρηση του Συντάγματος, η Επιτροπή ακροάσεων της Βουλής, ο έλεγχος συνταγματικότητας των νόμων, η συμμετοχική και η διαρκής δημοκρατία κ.λπ..

Προηγείται όλων των άλλων μελετών μια αδημοσίευτη στην παρούσα εκδοχή της μελέτη του συγγραφέα με τίτλο «Η θεμελιώδης αρχή του Κράτους δικαίου», η οποία παρουσιάζει με συστηματικό και ευσύνοπτο τρόπο την προβληματική της συνταγματικής αρχής του κράτους δικαίου.

Στο τέλος του Τόμου παρατίθεται αναλυτικό καθ’ ύλην Ευρετήριο, ώστε να καθίσταται ευχερής ο άμεσος εντοπισμός πολλών επιμέρους εννοιών που είναι διάσπαρτες μέσα στο κείμενο των μελετών.

Ήδη, προετοιμάζεται ο δεύτερος Τόμος, ο οποίος περιλαμβάνει κείμενα που σχετίζονται αποκλειστικά με «Δικαιώματα του Ανθρώπου», καθώς και μια πολυσέλιδη νέα μελέτη που αναφέρεται ειδικά στην «Ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας».

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Res Publica - Κράτος Δικαίου
Οργάνωση και λειτουργία του Συνταγματικού Κράτους
Συλλογή μελετών
© 2014
Συγγραφέας
Τόμος
τόμ. 1
ISBN
978-960-568-059-6
Σελίδες
Χ + 776
Τιμή
€ 50,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σελ. Αυτοτελή έργα του ιδίου VII Πρόλογος ΙΧ Μελέτες

1. Η θεμελιώδης αρχή του Κράτους δικαίου.

2. Κριτήρια διακρίσεως δημοσίας υπηρεσίας και νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου. Η νομική φύσις του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου.

3. Το χρονικόν επανόδου εις την Δημοκρατίαν.

4. Η ολοκλήρωσις των δημοκρατικών διαδικασιών.

5. Η νέα συνταγματική τάξις.

6. Αι μεταβατικαί διατάξεις του Συντάγματος. Ερμηνεία του άρθρου 111 § 2.

7. Η εφαρμογή του άρθρου 44 § 1 του Συντάγματος.

8. Το δημοψήφισμα κατά το άρθρον 44 § 2 του Συντάγματος.

9. Η κανονιστική αρμοδιότης των Yφυπουργών.

10. Το κύρος και η νομιμότης των διοικητικών πράξεων. Παρατηρήσεις εις την ΑΠ 945/1975.

11. Ο θεσμός των νόμων -πλαισίων και η αντισυνταγματική επιβολή εξι­σωτικών δασμών μετά το νέον Σύνταγμα.

12. Το κρίσιμον νομικόν καθεστώς των διοικητικών πράξεων και η αρ­μοδιότης του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου επί σχετικής αμφισβη­τήσεως. Παρατηρήσεις επί της υπ’ αριθμ. 1003/1976 αποφάσεως του Αρείου Πάγου.

13. Ο χρόνος καταλύσεως της δικτατορικής Κυβερνήσεως. Παρατηρήσεις εις την ΣΕ 4611/1976.

14. Το πρόβλημα της ισχύος της vacatio legis και επί των κανονιστικών πράξεων της Διοικήσεως. Παρατηρήσεις εις την ΑΠ 688/1977.

15. Κριτική παρουσίαση του Τόμου. «Institut d’Études Européennes: La Grèce et la Communauté - Problèmes posés par l’adhésion».

16. Η ανύπαρκτος εκ του Συντάγματος εξουσία των Υπουργών προς εκτέ­λεσιν των νόμων. Παρατηρήσεις εις την ΣΕ 2714/1979.

17. Η αρχή της δημοσιότητος και η κυβερνητική παρουσία στη Βουλή. Ερμηνεία του άρθρου 66 του Συντάγματος.

18. Η απόρριψις νομοσχεδίου από την Βουλή. Περιπτώσεις.

19. Συνταγματικές ελευθερίες και αυθαίρετες κυβερνητικές πράξεις. Ανα­φορά στο πρόβλημα της νομοθετήσεως με αυθαίρετες υπουργικές απο­φάσεις.

20. Η διαδικασία άρσεως της εμπολέμου καταστάσεως με την Αλβανία. Συνταγματικά ζητήματα.

21. Η επιστροφή του corporatisme στη Γαλλία. Η κρίση της αντιπροσω­πευτικής εντολής.

22. Η οργάνωση των δικαστηρίων με ειδικούς νόμους. Παρατηρήσεις στην ΣΕ 3898/1988.

23. Παραγωγή κανόνων δικαίου από την Κυβέρνηση. Σχόλια σε κείμενο του Β. Ρώτη στην ΕπιθΔημΔικ του 1962.

24. Η νομιμότητα της δεύτερης Κυβερνήσεως Ζολώτα (13 Φεβρουαρίου -8 Απριλίου 1990).

25. Ο δικαστικός έλεγχος των Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου. Πα­ρατηρήσεις στην ΟλΣΕ 3636/1989.

26. Le retour du corporatisme en France. La crise du mandat représen­tatif.

27. Οι αρμοδιότητες των Υφυπουργών. Μεταμορφώσεις του άρθρου 83 § 2 Συντάγματος.

28. Le contrôle juridictionnel des Actes de contenu législatif du Prési­dent de la République (Art. 44 par. 1 de la Constitution hellénique).

29. Το τέλος των αυθαίρετων υπουργικών αποφάσεων.

30. Οι περιωρισμένες εξουσίες της αναθεωρητικής Βουλής.

31. Φιλελευθερισμός και κοινωνική δικαιοσύνη. Εισαγωγικές σκέψεις.

32. Ο διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης.

33. Η Επιτροπή Ακροάσεων της Βουλής. Σκέψεις για την περιοχή ισχύος του Κανονισμού της Βουλής.

34. Η δεσμευτικότητα των Πρακτικών επεξεργασίας διαταγμάτων.

35. Η απαράδεκτη καθυστέρηση του Εκλογοδικείου.

36. Η επιστροφή του δυαδικού κοινοβουλευτισμού.

37. Ποιοι βουλευτές καταψηφίζουν την Κυβέρνηση.

38. Το Άμστερνταμ και το Σύνταγμα.

39. Η ερμηνευτική διεύρυνση της δικαιοδοσίας του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου. Ως προς την άρση της αμφισβήτησης για την έννοια δια­τάξεως τυπικού νόμου. Παρατηρήσεις στην ΑΕΔ 27/1999.

40. Αυτοτελή και μη αυτοτελή κανονιστικά διατάγματα.

41. Le principe de subsidiarité en droit public hellénique.

42. Droit administratif et subsidiarité – Grèce.

43. Ο έλεγχος της συνταγματικότητας του νόμου στο στόχαστρο της ανα­θεώρησης.

44. Το Δημόσιο Δίκαιο στον Καναδά. Εισαγωγικό Σημείωμα.

45. Η υποβάθμιση της εξωτερικής νομιμότητας των διοικητικών πράξεων. Ένα νέο πλήγμα κατά του Κράτους δικαίου; Σχόλια στις ΣΕ 2076/2000 και 4231/2000 του Δ΄ Τμήματος.

46. La Démocratie continue [η διαρκής Δημοκρατία].

47. Η νομολογιακή ερμηνεία του άρθρου 93 § 4 του Συντάγματος. Πα­ρουσίαση της αποφάσεως ΣτΕ 3195/2000.

48. Henry de Bracton (1216-1268).

49. État légal (Κράτος νόμου).

50. Και μια περιττή απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επι­κρατείας. Ο μη έλεγχος της εξωτερικής νομιμότητας των διοικητικών πράξεων από την ΟλΣΕ 530/2003.

51. Multilatéralisme - Multilateralism.

52. Η συμμετοχική Δημοκρατία.

53. Effectivité – Efficacité. “Δραστικότητα” και “αποτελεσματικότητα” του κανόνα δικαίου.

54. Αγία Πετρούπολη (Saint-Pétersbourg [1703-1914]  Petrograd [1914- 1924]  Leningrad [1924-1991]  Saint-Pétersbourg [1991], νέα αλλαγή του ονόματος κατόπιν δημοψηφίσματος).

55. Démocratie de proximité – Justice de proximité – Police de proximité.

56. Μετά την αλλαγή ηγεσίας ο πρωθυπουργός οφείλει να παραιτηθεί.

57. Νόμος της Επταετίας (Septennial Act).

58. Η συνταγματική αρχή της επικουρικότητας.

59. Ο εφεξής “ιδιότυπος εκλογικός νόμος”.

60. Η επικαιρότητα του Carl Schmitt.

61. Προϋποθέσεις καλής νομοθέτησης. Εισαγωγικό Σημείωμα.

62. Isaiah Berlin.

63. Souverainisme.

64. La démocratie participative.

65. Carl Schmitt (συνέχεια).

66. Το επαγγελματικό ασυμβίβαστο των βουλευτών.

67. Η αυτή ψήφος άχρηστη και συγχρόνως πολύτιμη σε δύο Ανώτατα Δι­καστήρια. Στο ΑΕΔ δεν ισχύει η αρχή της αμεροληψίας;

68. Κωλύματα εκλογής βουλευτών σε περίπτωση πρόωρης διάλυσης της Βουλής. Σχόλια στην ΑΕΔ 11/2010.

69. Carl Schmitt - Juan Donoso Cortés.

Ευρετήριο καθ’ ύλην.

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Γ. Ζώης, Δίκαιο της Ανάγκης, κατάσταση πολιορκίας και έκτακτη νομοθετική διαδικασία, 2024
Μια πρωτότυπη ανάλυση των θεσμών του Δικαίου της Ανάγκης με έμφαση στην εξέλιξή τους και τη συγκριτική έρευνα
Ο Κανονισμός της Βουλής, 4η έκδ., 2024
Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία, #30
Στον τόμο περιέχεται το Πρώτο Μέρος, το γνωστό και ως Κοινοβουλευτικό, του Κανονισμού της Βουλής των Ελλήνων, δηλαδή οι ρυθμίσεις που διέπουν την οργάνωση και τη λειτουργία...
Πολυκώδικας, 16η έκδ., 2024
Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία, #5
Κυκλοφορεί η νέα έκδοση του Πολυκώδικα με όλες τις νομοθετικές μεταβολές μέχρι και τον Ν. 5095/2024