Π. Κολοτούρος, Περί της τριττής διακρίσεως των υποκειμένων του δικαίου, 2021


Π. Κολοτούρος, Περί της τριττής διακρίσεως των υποκειμένων του δικαίου, 2021

Αναγνωρίσας ο ν. 4072/2012 δικαιοκτητικήν και πτωχευτικήν ικανότητα εις την αδημοσίευτον ομόρρυθμον εμπορικήν εταιρείαν και την κοινοπραξίαν, ανέδειξεν, υποστηρίζουν τινές, μίαν τρίτην, νέαν και αυτοτελή, κατηγορίαν υποκειμένων του δικαίου, εις την οποίαν υπήγαγε πάσαν ένωσιν προσώπων, δραστηριοποιουμένην προς τα έξω άνευ νομικής προσωπικότητος προς επίτευξιν ωρισμένου, εμπορικού κυρίως, σκοπού. Αμφίβολον εν τούτοις είναι, αν η εκ του συστήματος του ν. 4072/2012 συναγομένη υπό τινων τριμερής διάκρισις των υποκειμένων του δικαίου εις φυσικά, νομικά και οιονεί νομικά πρόσωπα ή υποκειμενικοποιηθείσας αλλά μη προσωποποιηθείσας ενώσεις προσώπων είναι δόκιμος και συμβατή προς το καθιερούμενον υπό του Αστικού Κώδικος και του Κώδικος Πολιτικής Δικονομίας κανονιστικόν πλαίσιον του δικαίου των προσώπων, ως φορέων ουσιαστικών και δικονομικών εννόμων σχέσεων, ή, αντιθέτως, αν τα λεγόμενα οιονεί νομικά πρόσωπα ή αι φερόμεναι ως υποκειμενικοποιηθείσαι ενώσεις ουδέν έτερον κατ’ ουσίαν αποτελούν ειμή αληθή νομικά πρόσωπα.
Το ερώτημα ακριβώς αυτό απασχολεί το παρόν δοκίμιον, σκοπός του οποίου είναι να υπερασπισθή την κατά παράδοσιν διττήν, αλλά και να καταγγείλη την αλλογενή τριττήν διάκρισιν των υποκειμένων των εννόμων σχέσεων ως μίαν θεωρητικώς αδόκιμον και πρακτικώς απρόσφορον νομικήν κατασκευήν και ερμηνείαν.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Περί της τριττής διακρίσεως των υποκειμένων του δικαίου
Μία αδόκιμος νομική κατασκευή και ερμηνεία
© 2021
Συγγραφέας
ISBN
978-960-648-415-5
Σελίδες
XIV + 150
Τιμή
€ 20,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Πρoλεγόμενα

Συντομογραφίαι

§ 1. Εισαγωγή

§ 2. Δικαιοκτητική ικανότης

Α. Η δικαιοκτητική ικανότης ως εννοιολογικόν γνώρισμα των υποκειμένων του δικαίου

Β. Ο αφηρημένος χαρακτήρ της δικαιοκτητικής ικανότητος

Γ. Η εκδοχή της σχετικής δικαιοκτητικής ικανότητος.

Δ. Το αδιαίρετον της δικαιοκτητικής ικανότητος

§ 3. Ικανότης διαδίκου

Α. Η ικανότης του είναι διάδικον ως δικονομικόν αντίστοιχον της δικαιοκτητικής ικανότητος

Β. Η ικανότης του είναι διάδικον των μη κεκτημένων νομικήν προσωπικότητα ενώσεων προσώπων

Γ. Η ΟλΑΠ 14/2007 και αι αναγνώσεις της

Δ. Η νομιμοποίησις των μη κεκτημένων νομικήν προσωπικότητα ενώσεων προσώπων

§ 4. Διμερής διάκρισις των προσώπων

Α. Υποκείμενον δικαίου και πρόσωπον ως διακριταί έννοιαι;

Β. Το φυσικόν πρόσωπον: από την ρωμαϊκήν persona εις τον Savigny

Γ. Το νομικόν πρόσωπον: από τον Savigny εις τον Gierke

Δ. Το φυσικόν και το νομικόν πρόσωπον ως ομοιογενείς πραγματικότητες

§ 5. Kοινωνία της συνημμένης χειρός

Α. Η παραδεδομένη διδασκαλία: κοινωνία της συνημμένης χειρός ως έννομος σχέσις

Β. Η θεωρία του Flume: κοινωνία της συνημμένης χειρός ως υποκείμενον του δικαίου

Γ. Η απόφασις „ARGE Weißes Ross“ ως contra legem νομολογιακή διάπλασις του δικαίου

Δ. H τριχοτόμησις των υποκειμένων του δικαίου, ως μηχανισμός συγκεκαλυμμένης διευρύνσεως του κλειστού αριθμού των νομικών προσώπων

§ 6. Ενώσεις προσώπων του ν. 4072/2012

Α. Νομοθετικός λόγος

Β. Διαφοραί ουσίας από τα νομικά πρόσωπα;

Γ. Δικαιοκτητική ικανότης χωρίς νομικήν προσωπικότητα;

Δ. Δικαιοκτητική ικανότης διά πάσαν ένωσιν προσώπων;

§ 7. Summa summarum

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Πολυκώδικας, 17η έκδ., 2024
Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία, #5
Κυκλοφορεί η νέα έκδοση του Πολυκώδικα με όλες τις νομοθετικές μεταβολές μέχρι και τον Ν. 5111/2024 και ενημερωμένο ένθετο έως τον Ν. 5119/2024 (ΦΕΚ Α΄ 103/5.7.2024). Σε μια...
Α. Καραΐνδρου/Ι. Κατράς/Σ. Μαυρίδης..., Μισθώσεις, 2η έκδ., 2021
Σειρά: Δημοσιεύματα Επιθεώρησης Ακινήτων, #1
Η επίδραση του Covid-19 στο πεδίο των μισθώσεων σε ουσιαστικό, δικονομικό και δημοσιονομικό επίπεδο- εμπλουτισμένη και επαυξημένη έκδοση
Ε. Σπερδόκλη, Δικονομικά ζητήματα του Δικαίου Πνευματικής Ιδιοκτησίας, 2021
Σειρά: Δημοσιεύματα ΕΠολΔ, #27
Παρουσίαση των δικονομικών διατάξεων στο πεδίο της πνευματικής ιδιοκτησίας με εύστοχες αναλύσεις σε πρακτικά ζητήματα
Κ. Κεραμεύς/Δ. Κονδύλης/Ν. Νίκας..., Ερμηνεία ΚΠολΔ - Ασφαλιστικά μέτρα - Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας - Διαιτησία, 2η έκδ., 2020
Η δεύτερη έκδοση του πολύτομου έργου αναφοράς για την ερμηνεία και εφαρμογή στην πράξη του ΚΠολΔ συνεχίζεται με την κυκλοφορία ενός ακόμη τόμου. Κυκλοφόρησε ο τόμος για την...