Ε. Σπερδόκλη, Δικονομικά ζητήματα του Δικαίου Πνευματικής Ιδιοκτησίας, 2021


Ε. Σπερδόκλη, Δικονομικά ζητήματα του Δικαίου Πνευματικής Ιδιοκτησίας, 2021

Στο παρόν έργο παρουσιάζονται και αναλύονται οι δικονομικές διατάξεις που ενδιαφέρουν στο πεδίο της πνευματικής ιδιοκτησίας με ιδιαίτερη έμφαση στις νέες διατάξεις που εισήγαγε ο ν. 3524/2007, με τον οποίο ενσωματώθηκε η Οδηγία 2004/48/ΕΚ «σχετικά με την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας» στο ελληνικό δίκαιο. Χάριν πληρότητας της παρούσας έκδοσης το έργο περιλαμβάνει, επίσης, αναφορές στις διατάξεις του ν. 4481/2017.

Σκοπός του έργου είναι να καταδειχθεί η σημαντικότητα των δικονομικών μέσων επιβολής για την πραγμάτωση της ουσιαστικής προστασίας των δικαιούχων πνευματικής ιδιοκτησίας. Οι δικονομικές ρυθμίσεις αποτελούν το κατ’ εξοχήν πεδίο όπου εκδηλώνεται η σύγκρουση αφενός των δικαιωμάτων των δημιουργών και των δικαιούχων συγγενικών δικαιωμάτων και αφετέρου του δημοσίου συμφέροντος για τη διασφάλιση της πρόσβασης του κοινού στα πνευματικά δημιουργήματα. Η δικονομική διάσταση της πνευματικής ιδιοκτησίας συγκαθορίζει και συμπροσδιορίζει το ουσιαστικό της περιεχόμενο.

Ειδικότερα, στη μονογραφία αυτή ο αναγνώστης βρίσκει απαντήσεις σε κρίσιμα πρακτικά ζητήματα, όπως αυτά αναλύονται με ιδιαίτερα κατανοητό τρόπο. Ιδίως από δικονομικής επόψεως αξίζει να επισημανθούν οι εύστοχες αναλύσεις στα θέματα της αποδείξεως δια της θεσπίσεως τεκμηρίων, της αρνήσεως προσκομίσεως των αιτηθέντων αποδεικτικών μέσων, της αντιστροφής του βάρους αποδείξεως, της ενεργητικής και παθητικής νομιμοποιήσεως, της πρόσθετης παρεμβάσεως, της λεγόμενης «ανοχής αοριστίας», της διεθνούς δικαιοδοσίας, των προσωρινών μέτρων για την προστασία των αποδεικτικών μέσων, της διαδικασίας λήψεως των προσωρινών μέτρων, καθώς και των προϋποθέσεων λήψεως προσωρινών μέτρων κ.ά.

Με αυτό το περιεχόμενο το παρόν έργο συμβάλει στην επίλυση ενός ιδιαιτέρως σημαντικού και επίκαιρου κύκλου προβλημάτων, που ανακύπτουν στο πεδίο της προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Δικονομικά ζητήματα του Δικαίου Πνευματικής Ιδιοκτησίας
© 2021
Διεύθυνση Σειράς
Πρόλογος
Συγγραφέας
Σειρά
ISBN
978-960-648-369-1
Σελίδες
XXIV + 198
Τιμή
€ 25,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

Πίνακας περιεχομένων

Πρόλογος Καθηγητού Νικολάου Κ. Κλαμαρή

Προλογικό σημείωμα της Συγγραφέως

Βασικές Συντομογραφίες

Μέρος 1ο

Ζητήματα απόδειξης

1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις - Η ανάγκη δικονομικής κατοχύρωσης των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας

2. Διευκόλυνση της απόδειξης δια της θεσπίσεως τεκμηρίων

i. Η ιδιότητα του δημιουργού και του δευτερογενούς δικαιούχου

ii. Εξουσία διαχείρισης και προστασίας των δικαιωμάτων και έργων των πνευματικών δημιουργών από τους Οργανισμούς Συλλογικής Διαχείρισης

iii. Ύψος της οφειλόμενης αποζημίωσης σε περίπτωση παράνομης εκμετάλλευσης έργου

3. Αίτηση προσκόμισης αποδεικτικών στοιχείων που βρίσκονται στον έλεγχο του αντιδίκου

i. Περιεχόμενο και σκοπός της διάταξης

ii. Άρνηση προσκόμισης των ζητηθέντων αποδεικτικών μέσων

iii. Ένταξη της διάταξης στο σύστημα της ημεδαπής έννομης τάξης

iv. Προϋποθέσεις εφαρμογής της διάταξης

v. Η δικονομική θέση του δικαστηρίου στη διαδικασία

vi. Αντιστροφή του βάρους απόδειξης;

vii. Προστασία εμπιστευτικών πληροφοριών

4. Δικαίωμα πληροφόρησης

i. Περιεχόμενο και σκοπός του δικαιώματος

ii. Προϋποθέσεις εφαρμογής

iii. Παθητική νομιμοποίηση

iv. Αντικείμενο του δικαιώματος

v. Περιορισμός του δικαιώματος

vi. Άρνηση παροχής πληροφοριών ή παροχή ανακριβών πληροφοριών

Μέρος 2ο

Ζητήματα σχετικά με την άσκηση και εκδίκαση αγωγής

για προσβολή δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας

Ή συγγενικών δικαιωμάτων

1. Δογματική θεμελίωση της αποζημίωσης και δυνατότητα σώρευσης των αγωγών των §§ 2 και 3 του ά. 65 ν. 2121/93

2. Ύψος της δικαστικής δαπάνης

3. Απειλή χρηματικής ποινής και προσωπικής κράτησης

4. Υπαγωγή ορισμένων διαφορών σε ειδικές διαδικασίες

5. Ειδική νομιμοποίηση

6. Πρόβλεψη υποχρεωτικής άσκησης πρόσθετης παρέμβασης

7. Ανοχή αοριστίας

8. Αρμοδιότητα δικαστηρίων και διεθνής δικαιοδοσία σε υποθέσεις πνευματικής ιδιοκτησίας

Μέρος 3ο

Προσωρινή δικαστική προστασία

1. Προσωρινά μέτρα για την προστασία των αποδεικτικών μέσων

i. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

ii. Προϋποθέσεις λήψης προσωρινών μέτρων

iii. Παθητική νομιμοποίηση

iv. Τα κατ’ ιδίαν προσωρινά μέτρα εξασφάλισης των αποδείξεων

v. Διαδικασία λήψης των προσωρινών μέτρων

α. Προσωρινή διαταγή

β. Ex parte διαδικασία

vi. Αντισταθμιστικά μέτρα προς όφελος του καθ’ ου και αξίωση αποζημίωσης

2. Ασφαλιστικά μέτρα για την πρόληψη Ή παύση της προσβολής της πνευματικής ιδιοκτησίας

i. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

ii. Προϋποθέσεις λήψης προσωρινών μέτρων

iii. Τα κατ’ ιδίαν ασφαλιστικά μέτρα για την πρόληψη ή παύση της προσβολής.

iv. Διαδικασία λήψης των ασφαλιστικών μέτρων

v. Εγγυοδοσία υπέρ του αιτούντος

vi. Ειδικά η λήψη ασφαλιστικών μέτρων κατά των διαμεσολαβητών - ά. 64Α ν. 2121/1993

Μέρος 4ο

Τελικές παρατηρήσεις - Συμπεράσματα

Επίμετρο

1. Τεκμήρια

2. Καθορισμός ύψους αμοιβής και εύλογης αμοιβής

i) Καθορισμός του ύψους της αμοιβής για λήψη άδειας χρήσης δικαιώματος

ii) Καθορισμός του ύψους και των όρων πληρωμής της εύλογης αμοιβής

3. Εναλλακτική επίλυση διαφορών

Βιβλιογραφία

Ελληνική

Ξενόγλωσση

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Π. Αλικάκος/Ι. Δεληκωστόπουλος/Γ. Διαμαντόπουλος..., Ασφαλιστικά Μέτρα και Ακίνητα, 2024
Σειρά: Δημοσιεύματα Επιθεώρησης Ακινήτων, #6
Συστηματική παρουσίαση όλων των ασφαλιστικών μέτρων επί ακινήτων, με πλούσιες νομολογιακές αναφορές και πρακτικά συμπεράσματα
Ι. Ιγγλεζάκης, Δίκαιο πληροφορικής, 5η έκδ., 2024
Εμπλουτισμένη και ενημερωμένη συστηματική ανάλυση των κρισιμότερων θεμάτων του Δικαίου της Πληροφορικής