Π. Γιαννόπουλος, Προσωρινή προστασία του δανειστή στο στάδιο κηρύξεως της εκτελεστότητας, 2007


Π. Γιαννόπουλος, Προσωρινή προστασία του δανειστή στο στάδιο κηρύξεως της εκτελεστότητας, 2007

Η ελληνική δικαστηριακή πραγματικότητα κατέχει το όχι τιμητικό πρωτείο μεταξύ των κρατών μελών της Ε.Ε. αναφορικά με το χρόνο που απαιτείται για να ολοκληρωθεί η διαδικασία κηρύξεως της εκτελεστότητας. Ο δανειστής προκειμένου να μπορέσει να επισπεύσει εκτέλεση με βάση τον αλλοδαπό τίτλο είναι υποχρεωμένος να αναμείνει χρονικό διάστημα περίπου δύο ετών εφόσον ασκηθεί το ένδικο μέσο του άρθρου 43 Κανονισμού 44/2001. Το χρονικό διάστημα αυτό, το οποίο προστίθεται στη διάρκεια της προηγηθείσης αλλοδαπής δίκης, καθιστά επιτακτική την αναγκαιότητα να διασφαλισθεί τουλάχιστον ότι ο οφειλέτης δεν θα επωφεληθεί από την διάρκεια της δίκης του exequatur, ώστε να αποκρύψει περιουσιακά στοιχεία.

Στην παρούσα μελέτη επιχειρείται η ερμηνευτική προσέγγιση του άρθρου 47 του Κανονισμού 44/2001. Το πρακτικό ενδιαφέρον της διατάξεως παρουσιάζεται προφανές ενόψει των ανωτέρω επισημάνσεων, ιδίως αν συνεκτιμηθεί η ερμηνευτική πρόκληση της προσαρμογής της στο διαδικαστικό πλαίσιο των ασφαλιστικών μέτρων του εσωτερικού δικαίου.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Προσωρινή προστασία του δανειστή στο στάδιο κηρύξεως της εκτελεστότητας
κατά τον Κανονισμό 44/2001
© 2007
Συγγραφέας
ISBN
978-960-445-247-7
Σελίδες
236
Τιμή
€ 25,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

Πρόλογος V
Πίνακας Συντομογραφιών XI

§ 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

1.1 Η αποτελεσματικότητα της διαδικασίας κηρύξεως της εκτελεστότητας των αλλοδαπών αποφάσεων, ως ζητούμενο του κοινοτικού νομοθέτη

1.2 Συμβολή των ρυθμίσεων της ΣΒρυξ για τα ασφαλιστικά μέτρα στη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας της διαδικασίας κηρύξεως της εκτελεστότητας

1.3 Επισκόπηση των ρυθμίσεων του Κανονισμού 44/2001 για τα ασφαλιστικά μέτρα

1.4 Η κατ’ ιδίαν ρύθμιση του άρθρου 47 ΚΑΔΔΑΕ-ερευνητικό ζητούμενο της μελέτης

§ 2. Η ρύθμιση του άρθρου 47 ΚΑΔΔΑΕ: βασικά χαρακτηριστικά

2.1 Νομοθετική ratio των ρυθμίσεων των άρθρων 39 ΣΒρυξ και 47 ΚΑΔΔΑΕ

2.2 Σχέση των άρθρων 47 ΚΑΔΔΑΕ και 39 ΣΒρυξ προς τα ασφαλιστικά μέτρα του εσωτερικού δικαίου

2.3 Ειδικώς η ρύθμιση του άρθρου 47 § 1 ΚΑΔΔΑΕ. Νομοθετική ratio και συσχέτιση της με τις §§ 2-3 του άρθρου 47 ΚΑΔΔΑΕ

2.4 Σύγκριση της ρυθμίσεως του άρθρου 47 ΚΑΔΔΑΕ προς τη ρύθμιση των ασφαλιστικών μέτρων στο εθνικό δικονομικό δίκαιο

2.5 Επιτρεπτό λήψεως ασφαλιστικών μέτρων κατά την διαδικασία κηρύξεως εκτελεστού αλλοδαπού τίτλου υπό το εθνικό δικονομικό δίκαιο

2.6 Εννοιολογική οριοθέτηση της «κύριας δίκης» στην περίπτωση των ασφαλιστικών μέτρων του άρθρου 47 ΚΑΔΔΑΕ

§ 3. Πεδίο εφαρμογής του άρθρου 47 ΚΑΔΔΑΕ

3.1 Εισαγωγικές παρατηρήσεις

3.2 Αλλοδαπές αποφάσεις ασφαλιστικών μέτρων

3.3 Αλλοδαπές αποφάσεις που δεν είναι δεκτικές αναγκαστικής εκτελέσεως

3.3.1 Αλλοδαπές αναγνωριστικές αποφάσεις

3.3.2 Αλλοδαπές διαπλαστικές αποφάσεις

3.4 Αλλοδαπές αποφάσεις που καταδικάζουν σε πράξη, παράλειψη ή ανοχή

3.4.1 Προδιάθεση

3.4.2 Παράμετροι της διακρατικής εκτελέσεως αποφάσεων που καταδικάζουν σε πράξη, παράλειψη ή ανοχή υπό το εθνικό δικονομικό δίκαιο

3.4.3 Πεδίο εφαρμογής της ρυθμίσεως του άρθρου 49 ΚΑΔΔΑΕ

3.4.4 Η εφαρμογή του άρθρου 47 ΚΑΔΔΑΕ στις περιπτώσεις αλλοδαπών αποφάσεων που καταδικάζουν σε πράξη, παράλειψη ή ανοχή

3.4.5 Οριοθέτηση του αλλοδαπού εκτελεστού τίτλου στο πλαίσιο της εφαρμογής του άρθρου 47 ΚΑΔΔΑΕ επί αλλοδαπών αποφάσεων που κατάδικάζουν σε πράξη, παράλειψη ή ανοχή

3.4.6 Ζητήματα ενεργητικής νομιμοποιήσεως για την λήψη των ασφαλιστικών μέτρων του άρθρου 47 § 1 ΚΑΔΔΑΕ αναλόγως του δικαιούχου εισπράξεως των χρηματικών ποινών

3.5 Αποφάσεις που καταδικάζουν σε δήλωση βουλήσεως

3.6 Ευρωπαϊκός Εκτελεστός Τίτλος για μη αμφισβητούμενες αξιώσεις

3.7 Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής και Αποφάσεις εκδιδόμενες κατά την Ευρωπαϊκή Διαδικασία Μικροδιαφορών

§ 4. Ζητήματα ως προς την διαδικασία και τις προϋποθέσεις επιβολής των ασφαλιστικών μέτρων κατά το άρθρο 47 ΚΑΔΔΑΕ

4.1 Ασφαλιστικά μέτρα στο στάδιο πριν από την κήρυξη της εκτελεστότητας (άρθρο 47 § 1 ΚΑΔΔΑΕ)

4.1.1 Προδιάθεση

4.1.2 Ζητήματα καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητας

4.1.3 Ενεργητική και παθητική νομιμοποίηση

4.1.4 Έννομο συμφέρον

4.1.5 Προηγούμενη κλήτευση του αντιδίκου

4.1.6 Εφαρμογή του άρθρου 689 ΚΠολΔ

4.1.7 Επιτρεπτό παρεμβάσεως

4.1.8 Προϋποθέσεις επιβολής των ασφαλιστικών μετρων του άρθρου 47 § 1 ΚΑΔΔΑΕ

Ι. Πιθανολόγηση του ασφαλιστέου ουσιαστικού δικαιώματος

ΙΙ. Επικείμενος κίνδυνος/επείγουσα περίσταση

4.1.9 Κατ’ ιδίαν ασφαλιστικά μέτρα που μπορούν να επιβληθούν στο πλαίσιο του άρθρου 47 § 1 ΚΑΔΔΑΕ

4.1.10 Χρονικός ορίζοντας των ασφαλιστικών μέτρων του άρθρου 47 § 1 ΚΑΔΔΑΕ

4.1.11 Ανάκληση και μεταρρύθμιση των ασφαλιστικών μέτρων του άρθρου 47 § 1 ΚΑΔΔΑΕ

4.1.12 Εκτέλεση των ασφαλιστικών μέτρων του άρθρου 47 § 1 ΚΑΔΔΑΕ

4.2 Τα ασφαλιστικά μέτρα στο στάδιο μετά την κήρυξη της εκτελεστότητας (άρθρο 47 § 2-3 ΚΑΔΔΑΕ)

4.2.1 Εισαγωγή

4.2.2 Η λειτουργία των ασφαλιστικών μέτρων του άρθρου 39 ΣΒρυξ, σύμφωνα με την απόφαση Capelloni/Pelkmans του ΔΕΚ

4.2.3 Η λειτουργία των ασφαλιστικών μέτρων του άρθρου 39 ΣΒρυξ σύμφωνα με την απόφαση 109/2001 του Αρείου Πάγου

4.2.4 Μερική ανακεφαλαίωση

4.2.5 Ασφαλιστικά μέτρα του εθνικού δικονομικού δικαίου που μπορούν να επιβληθούν αυτοδύναμα από το δανειστή στο πλαίσιο του άρθρου 47 § 2-3 ΚΑΔΔΑΕ

4.2.6 Διαδικασία επιβολής και εκτελέσεως των ασφαλιστικών μέτρων του άρθρου 47 §§ 2-3 ΚΑΔΔΑΕ

4.2.7 Διάρκεια των ασφαλιστικών μέτρων που επιβάλλονται κατά το άρθρο 47 § 2-3 ΚΑΔΔΑΕ

4.2.8 Η άμυνα του καθ’ ου κατά των ασφαλιστικών μετρων του άρθρου 47 §§ 2-3 ΚΑΔΔΑΕ - διαφορές περί την εκτέλεση

4.2.9 Η άμυνα του τρίτου κατά της εκτελέσεως των ασφαλιστικών μέτρων του άρθρου 47 § 2-3 ΚΑΔΔΑΕ

§ 5. Συμπεράσματα

Βιβλιογραφία

Α΄ Ξενόγλωσση

Β΄ Ελληνική

Ευρετήριο άρθρων


Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

Προσθήκη στο καλάθιΠροσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητώνΠροσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Σχετικές εκδόσεις

Α. Αλαπάντας/Α. Άνθιμος/Π. Αρβανιτάκης..., Εθνικός και Υπερεθνικός Δικαιικός Χώρος, 2022
Είκοσι επιλεγμένες μελέτες στο πεδίο του Διεθνούς Δικονομικού Δικαίου αφιερωμένες στη μνήμη του Καθηγητή Κωνσταντίνου Κεραμέως
Α. Άνθιμος/Π. Αρβανιτάκης/Π. Γέσιου-Φαλτσή..., Συγκριτικό δικονομικό δίκαιο και δικονομική ενοποίηση, 2022
Οποιαδήποτε προσπάθεια νομοθετικής ενοποίησης στον διεθνή χώρο προϋποθέτει λεπτές συγκριτικές ισορροπίες μεταξύ των επιμέρους εθνικών κανόνων, πολύ περισσότερο στον τομέα του...
Α. Βεζυρτζή, Παράλληλη διεξαγωγή διαιτητικής και πολιτικής δίκης σε επίπεδο διεθνούς εμπορικής και εσωτερικής διαιτησίας, 2022
Σειρά: Δημοσιεύματα ΕΠολΔ, #28
Αναλυτική παράθεση και αξιολόγηση όλων των ζητημάτων γύρω από το φαινόμενο των παράλληλων δικών
Ι. Δεληκωστόπουλος, Ζητήματα από την εφαρμογή του Κανονισμού 1215/2012 για τη Διεθνή Δικαιοδοσία και την Εκτέλεση Αποφάσεων, 3η έκδ., 2022
Όλα τα καίρια ζητήματα του δικονομικού κανονισμού 1215/2012 σε μια συστηματική και εύληπτη παρουσίαση