Π. Αργαλιάς, Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για την Ενέργεια, 2021


Π. Αργαλιάς, Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για την Ενέργεια, 2021

Το Δίκαιο της ενέργειας αποτελεί ένα νομικό αντικείμενο, που αναπτύσσεται ραγδαία σε διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Η παρούσα συλλογή νομοθεσίας στοχεύει στην παρουσίαση της βασικής Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας στο Δίκαιο της Ενέργειας με συνεκτικό τρόπο.

Στο Πρώτο μέρος επιδιώκεται να παρουσιαστούν τα άρθρα της Συνθήκης ΕΕ, της Συνθήκης για τη Λειτουργία της ΕΕ και του Χάρτη των θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, που σχετίζονται με τον τομέα της ενέργειας.

Στο Δεύτερο μέρος παρουσιάζονται τέσσερις γενικού χαρακτήρα νομοθετικές πράξεις σχετικά α) με τις ευρωπαϊκές στατιστικές αναφορικά με τις τιμές φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας, β) με τον Οργανισμό της ΕΕ για τη συνεργασία των ρυθμιστικών αρχών ενέργειας, γ) με τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης και της δράσης για το κλίμα και δ) με την ακεραιότητα και τη διαφάνεια στην χονδρική αγορά ενέργειας.

Στο Τρίτο μέρος περιλαμβάνονται οι βασικές νομοθετικές πράξεις στους τομείς του φυσικού αερίου, της ηλεκτρικής ενέργειας σχετικά με την ασφάλεια εφοδιασμού, τους όρους πρόσβασης στα δίκτυα, την δημιουργία εσωτερικής αγοράς και δημιουργίας συνθηκών ανταγωνισμού και τον τομέα του πετρελαίου.

Στο Τέταρτο μέρος παρατίθενται νομοθετικές πράξεις που αναδεικνύουν την στενή σχέση της πολιτικής ενέργειας με την πολιτική περιβάλλοντος και στο Πέμπτο και Έκτο μέρος περιλαμβάνονται νομοθετικές πράξεις στον τομέα της ενέργειας που αναφέρονται στις επενδύσεις στα έργα υποδομής και στις δημόσιες συμβάσεις.

Τέλος, το έργο περιέχει ενδεικτική βιβλιογραφία και σχετική αρθρογραφία, καθώς και υποσημειώσεις οι οποίες αναφέρονται, κυρίως, σε τροποποιήσεις των νομοθετικών πράξεων από μεταγενέστερες πράξεις. Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται να καταδειχθεί το πώς μεταβλήθηκαν και τροποποιήθηκαν οι νομοθετικές πράξεις του παραγώγου ενωσιακού δικαίου κατά τη σταδιακή εξέλιξη της αγοράς ενέργειας, ώστε να αποτελέσει η παρούσα συλλογή ένα επιπλέον εργαλείο για τον μελετητή του Δικαίου της Ενέργειας.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για την Ενέργεια
© 2021
Διεύθυνση Σειράς
Πρόλογος
Συγγραφέας
Σειρά
ISBN
978-960-648-252-6
Σελίδες
X + 781
Τιμή
€ 32,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

Περιεχόμενα

Πρόλογος

Εισαγωγικό σημείωμα Επιμελητή της έκδοσης

Ι. Γενικό Μέρος - Πρωτογενές Δίκαιο της ΕΕ

Ι.1 Συνθήκη για την ΕΕ

Ι.2 Συνθήκη για τη λειτουργία της ΕΕ

Ι.3 Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων

ΙΙ. Νομοθετικές πράξεις που αναφέρονται σε περισσότερους από ένα τομείς ενέργειας

II.1. Κανονισμός 2016/1952

ΙΙ.2 Κανονισμός 2019/942

ΙΙ.3 Κανονισμός 2018/1999

ΙΙ.4 Κανονισμός 1227/2011

ΙΙΙ. Νομοθετικές πράξεις ανά τομέα

IIΙ.1 Φυσικό αέριο

IIΙ.1. Α. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2017/1938

ΙΙΙ.1.Β Δίκτυα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 715/2009

ΙΙΙ.1.Γ Ανταγωνισμός

ΟΔΗΓΙΑ 2009/73

ΙΙΙ.1.Δ. Καταναλωτές

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2009/73

ΙΙΙ.2 Ηλεκτρική ενέργεια

ΙΙΙ.2.Α ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2019/941

ΙΙΙ.2.Β Δίκτυα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2019/943

ΙΙΙ.2. Γ Ανταγωνισμός

ΟΔΗΓΙΑ 2009/72

ΟΔΗΓΙΑ 2019/944

IΙ.2.Δ. Καταναλωτές

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2009/72.

IΙΙ.3.Πετρέλαιο

IΙΙ.3.Α ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2964/95

ΑΠΟΦΑΣΗ 1999/280

ΟΔΗΓΙΑ 2009/119

IΙΙ.3.Β Όροι χορήγησης και χρήσης αδειών

ΟΔΗΓΙΑ 94/22

ΙV. Ενέργεια και περιβάλλον

ΙV.1 Ενεργειακή απόδοση

ΟΔΗΓΙΑ 2012/27

IV.2 Σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου

ΟΔΗΓΙΑ 2003/87

ΙV.3 Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

ΟΔΗΓΙΑ 2009/28

ΟΔΗΓΙΑ 2018/2001

ΙV.4. Ασφάλεια και περιβάλλον

ΟΔΗΓΙΑ 2013/30

V. Επενδύσεις

V.I Κανονισμός 347/2013

V.II Κανονισμός 1316/2013

VI. Ενέργεια και δημόσιες συμβάσεις

Οδηγία 2014/25

VII. Βασική βιβλιογραφία και αρθρογραφία

Βιβλιογραφία Ελληνόγλωσση

Βιβλιογραφία Ξενόγλωσση

Συμβολές σε έργα - Αρθρογραφία στην ελληνική γλώσσα - Ενδεικτικός κατάλογος - Ειδικότερα θέματα

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

Προσθήκη στο καλάθιΠροσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητώνΠροσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Σχετικές εκδόσεις

Α. Αλιγιζάκη, Δίκαιο και Γεωπολιτική της Ενέργειας, 2023
Ένα χρήσιμο εργαλείο εξοικείωσης με τις πρόσφατες εξελίξεις στο Δίκαιο της Ενέργειας
Α. Ζησιού, Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και η θέση του ενεργειακού καταναλωτή στην Ευρωπαϊκή έννομη τάξη, 2023
Σειρά: Εργαστήριο Ευρωπαϊκών Σπουδών Νομικής Σχολής ΔΠΘ, #3
Εξαντλητική παρουσίαση του νομοθετικού πλαισίου και όλων των κανονιστικών ζητημάτων στο πλαίσιο της διαδικασίας απελευθέρωσης
Π. Αργαλιάς, Το δίκαιο της ενέργειας μέσα από τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2022
Σειρά: Εργαστήριο Ευρωπαϊκών Σπουδών Νομικής Σχολής ΔΠΘ, #2
Η πρώτη συστηματική ανάλυση με σχόλια σε αποφάσεις του Δικαστηρίου της ΕΕ επί ζητημάτων ενέργειας
Β. Γκουντής/Ν. Ζιώγος/Γ. Ιωάννου..., Χονδρεμπορικές Αγορές Ηλεκτρικής Ενέργειας Ρυθμιστικό Πλαίσιο και Λειτουργία, 2021
Όλες οι πτυχές των χονδρεμπορικών αγορών ηλεκτρικής ενέργειας και υπό την νέα χρηματιστηριακή τους μορφή
Δ. Μέλισσας, Πλωτά Αιολικά Πάρκα, 2021
Παρουσίαση και προτάσεις για την εγκατάσταση και λειτουργία πλωτών αιολικών πάρκων στην Ελλάδα