Ν. Ρηγόπουλος, Πρακτική διοικητικών υποθέσεων, τόμ. 1, 2010


Ν. Ρηγόπουλος, Πρακτική διοικητικών υποθέσεων, τόμ. 1, 2010

Ένας πρωτότυπος και χρηστικός οδηγός για όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με την εφαρμογή του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.

Το παρόν αποτελεί έναν πρακτικό οδηγό για τα θέματα που σχετίζονται με την εφαρμογή του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και στοχεύει να παράσχει τις λύσεις στον νομικό της πράξης και να δώσει τις ορθές κατευθύνσεις στα όργανα της Διοίκησης (Δημόσιο, ΟΤΑ και ΝΠΔΔ) για τις σχέσεις της με τους διοικούμενους, σε έναν εύληπτο και χρηστικό τόμο.

Περιλαμβάνει το ισχύον κείμενο του ΚΔιοικΔ, την αιτιολογική έκθεση και τις υπουργικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεών του, τις σχετικές ερμηνευτικές εγκυκλίους καθώς και υποδείγματα αιτήσεων θεραπείας, ιεραρχικών και ειδικών διοικητικών προσφυγών.

Στο έργο παρατίθενται οι κατά περίπτωση λύσεις που έχει δώσει η νομολογία στα ζητήματα που ανέκυψαν κατά τα δέκα περίπου χρόνια εφαρμογής του Κώδικα. Οι αποφάσεις είναι ταξινομημένες κατ’ άρθρο και παράγραφο του ΚΔοικΔ, με πίνακες λημμάτων/τίτλων που διευκολύνουν την αναζήτηση στα περιεχόμενα.

Σε ένα ιδιαίτερα χρήσιμο παράρτημα, τέλος, για πρώτη φορά παρατίθενται συγκεντρωμένες και κωδικοποιημένες οι ισχύουσες προθεσμίες για τις ενέργειες της Διοίκησης που εξαιρούνται των γενικών ρυθμίσεων του ΚΔιοικΔ.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Πρακτική διοικητικών υποθέσεων
Κώδικας διοικητικής διαδικασίας. Ν. 2690/1999, Αιτιολογική Έκθεση - Σχόλια, Κατ' εξουσιοδότηση εκδοθείσες Υπουργικές Αποφάσεις, Κατ' άρθρο νομολογία, Υποδείγματα διοικητικών προσφυγών, Πίνακες προθεσμιών διεκπεραίωσης υποθέσεων διοίκησης
© 2010
Συγγραφέας
Τόμος
τόμ. 1
ISBN
978-960-445-555-3
Σελίδες
ΧΙΧ + 514
Τιμή
€ 75,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 2690/1999, ΦΕΚ Α’ 45/9.3

Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις

Άρθρο πρώτο

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Άρθρο 1: Πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του Κώδικα

Άρθρο 2: Αυτεπάγγελτη ενέργεια της Διοίκησης

Άρθρο 3: Αιτήσεις προς τη Διοίκηση

Άρθρο 4: Διεκπεραίωση υποθέσεων από τη Διοίκηση

Άρθρο 5: Πρόσβαση σε έγγραφα

Άρθρο 6: Προηγούμενη ακρόαση του ενδιαφερομένου

Άρθρο 7: Αμεροληψία των διοικητικών οργάνων

Άρθρο 8: Αναπλήρωση των διοικητικών οργάνων

Άρθρο 9: Μεταβίβαση αρμοδιότητας των διοικητικών οργάνων - Εξουσιοδότηση των διοικητικών οργάνων προς υπογραφή

Άρθρο 10: Προθεσμίες προς ενέργεια

Άρθρο 11: Βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής - Επικύρωση των αντιγράφων

Άρθρο 12: Τήρηση πρωτοκόλλου υπηρεσίας - Χορήγηση βεβαίωσης για την καταχώρηση εγγράφου

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Άρθρο 13: Συγκρότηση

Άρθρο 14: Σύνθεση - Συνεδριάσεις - Λειτουργία

Άρθρο 15: Αποφάσεις

ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Άρθρο 16: Περιεχόμενο και τύπος

Άρθρο 17: Αιτιολογία

Άρθρο 18: Δημοσίευση

Άρθρο 19: Κοινοποίηση

Άρθρο 20: Γνώμη - Πρόταση

Άρθρο 21: Ανάκληση

ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Άρθρο 22: Τύπος

Άρθρο 23: Κατάρτιση

ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ - ΑΝΑΦΟΡΕΣ

Άρθρο 24: Αίτηση θεραπείας - Ιεραρχική προσφυγή

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1: Ανάκληση απόφασης - Ακύρωση Προστίμου Υπ. Γεωργίας

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2: Ιατροί - Χορήγηση Πιστοποιητικού

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3: Αίτηση χορήγησης αδείας πρατηρίου καυσίμων

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 4: Εκλογή Διευθυντού (αμεροληψία οργάνων)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 5: Δημόσια Έργα - Παράλειψη πληρωμής λογαριασμού

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 6: ΑΣΕΠ - Δικαιολογητικά σε φωτοαντίγραφα που συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 7: ΑΣΕΠ - Μετάφραση τίτλου σπουδών

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 8: Υπουργείο Πολιτισμού - Άδεια ανέγερσης

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 9: Δελτίο Ομογενούς

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 10: Εκλογή Δημοτικού Συμβούλου

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 11: Ανάκληση απόφασης απορριπτικής προσφοράς σε διαγωνισμό

Άρθρο 25: Ειδική διοικητική προσφυγή - Ενδικοφανής προσφυγή

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 12: Συναίνεση διερευνητικών εργασιών σε Λατομεία

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 13: Διατάραξη κοινής ησυχίας

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 14: Ειδική διοικητική προσφυγή κατά απόφασης αποκλείουσας σύμπραξη από διαγωνισμό

Άρθρο 26: Κοινές διατάξεις

Άρθρο 27: Αναφορά

ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 28: Διάρκεια προθεσμιών

Άρθρο 29: Παράταση και αναστολή προθεσμιών

Άρθρο 30: Επεξήγηση όρων

Άρθρο 31: Αναφορά σε διατάξεις

Άρθρο 32: Παραπομπές

Άρθρο 33: Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο δεύτερο

Άρθρο τρίτο: Έναρξη ισχύος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

Κατ’ εξουσιοδότηση εκδοθείσες Υπουργικές Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄

Πίνακες προθεσμιών διεκπεραίωσης υποθέσεων διοίκησης

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Κώδικας φορολογικής διαδικασίας, 5η έκδ., 2023
Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία, #31
Με το ν. 4987/2022 (ΦΕΚ Α’ 206/4.11.2022) κυρώθηκε ο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας, ο οποίος συντάχθηκε από την Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης (ΚΕΚ) σύμφωνα με το άρθρο 66...
Κώδικας διοικητικής διαδικασίας (Ν. 2690/1999) - Κώδικας Πρόσβασης στα Δημόσια Έγγραφα (Π.Δ. 28/2015), 4η έκδ., 2022
Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία, #18
Οι νομοθετικές ρυθμίσεις οι οποίες θεσπίστηκαν σχετικά με τα ηλεκτρονικά έγγραφα, στο πλαίσιο της αποφυγής της διάδοσης του ιού SARS-COVID-19, οδήγησαν στη διάδοση της χρήσης...