Ν. Παϊσίδου, Η επίδειξη εγγράφων στην πολιτική δίκη, 2006


Ν. Παϊσίδου, Η επίδειξη εγγράφων στην πολιτική δίκη, 2006

Ο θεσμός της επίδειξης εγγράφων αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους μηχανισμούς διακίνησης πληροφοριών στο πεδίο του αστικού δικονομικού δικαίου. Τοποθετείται στην καρδιά του δικονομικού φαινομένου, δηλαδή στην αποδεικτική διαδικασία, επειδή, αφενός μεν υλοποιεί το συνταγματικά εγγυημένο δικαίωμα απόδειξης, αφετέρου δε αφορά στο προσφιλέστερο για το δικονομικό νομοθέτη αποδεικτικό μέσο.

Στη μελέτη επιχειρείται η οριοθέτηση του δικονομικού θεσμού της επίδειξης εγγράφων από τον αντίστοιχο θεσμό του αστικού δικαίου, η ένταξή του στο πλαίσιο της συνταγματικής και της δικονομικής έννομης τάξης καθώς και η θεώρησή του υπό το πρίσμα του κοινοτικού δικαίου και αλλοδαπών έννομων τάξεων.

Με βάση τη διαχρονικά και εξαντλητικά παρατιθέμενη σχετική νομολογία και θεωρία, ερμηνεύονται κριτικά όλες οι οικείες διατάξεις του ΚΠολΔ. Ειδικότερα, εξετάζονται οι δικονομικές μέθοδοι πραγμάτωσης και οι προϋποθέσεις νομότυπης άσκησης της αξίωσης ως προς τα υποκείμενα και το ευρύτατο αντικείμενό της («παραδοσιακά», ηλεκτρονικά και διοικητικά έγγραφα, εμπορικά βιβλία) καθώς και οι δυνατότητες άσκησης ενδίκων μέσων και αναγκαστικής εκτέλεσης της απόφασης που διατάσσει την επίδειξη. Επιπλέον, γίνεται εκτενής αναφορά στους λόγους αποκλεισμού της επίδειξης, οι οποίοι άπτονται της δικονομικής αλλά και της συνταγματικής έννομης τάξης.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Η επίδειξη εγγράφων στην πολιτική δίκη
© 2006
Συγγραφέας
ISBN
978-960-445-037-9
Σελίδες
284
Τιμή
€ 30,00
Εξαντλημένο

Πίνακας περιεχομένων   +

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Σύντομη σκιαγράφηση του ερευνητέου θεσμού

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ

ΤΗΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

§1. Η ιστορική διαδρομή του θεσμού

Ι. Ρωμαϊκό δίκαιο

ΙΙ. Ιουστινιάνεια νομοθεσία

III. Μεσαίωνας. Ρωμαιο-κανονικό Δίκαιο

§2. Η εξελικτική πορεία της νομοθετικής ρύθμισης από την ΠολΔ/ 1834 μέχρι τον ΚΠολΔ

Ι. Η ΠολΔ/1834

ΙΙ. Συντακτική και Αναθεωρητική Επιτροπή του ΚΠολΔ

§ 3. Συγκριτική θεώρηση του θεσμού της επίδειξης εγγράφων

Ι. Συσχετισμός του θεσμού με τη discovery του αμερικανικού και αγγλικού δικαίου

ΙΙ. Οι ρυθμίσεις του ηπειρωτικού ευρωπαϊκού χώρου και η θέση τους απέναντι στη discovery. Συμπερασματικές παρατηρήσεις

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

§ 4. Η ουσιαστική ρύθμιση για την επίδειξη εγγράφων

Ι. H αξίωση για επίδειξη εγγράφου ή χορήγηση αντιγράφου του κατά το άρθρο 902ΑΚ. Προϋποθέσεις νομότυπης άσκησής της

1. Έννομο συμφέρον

2. Παθητική νομιμοποίηση

ΙΙ. H δικαστική άσκηση της αξίωσης

ΙΙΙ. Η πραγματοποίηση της αξίωσης

§5. Σημεία τομής και διάκρισης της ουσιαστικής και της δικονομικής ρύθμισης για την επίδειξη εγγράφων

ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Η ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ

ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΝΟΜΗΣ ΤΑΞΗΣ

§6. Θεώρηση του θεσμού της επίδειξης εγγράφων υπό το πρίσμα συνταγματικών και δικονομικών κανόνων και αρχών

Ι. Η συνταγματική προέλευση του δικαιώματος απόδειξης και η υλοποίησή του μέσα από το θεσμό της επίδειξης εγγράφων

II. Η σύνδεση του θεσμού της επίδειξης εγγράφων με δικονομικούς κανόνες και αρχές

1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

2. Η επίδειξη εγγράφων ως έκφραση θεμελιωδών νομοθετικών επιλογών Α. Η εικόνα του παρελθόντος

Β. Η σύνδεση του θεσμού με τις νεώτερες νομοθετικές επιλογές

α. Με την αρχή της κοινότητας των αποδεικτικών μέσων

β. Με την αρχή της αυτεπάγγελτης διαταγής αποδείξεων

γ. Με την ανίχνευση της ουσιαστικής αλήθειας

§7. Η ένταξη της επίδειξης εγγράφων στους μηχανισμούς διακίνησης πληροφοριών του ουσιαστικού και του δικονομικού δικαίου

Ι. Μηχανισμοί πληροφόρησης στο χώρο του ουσιαστικού και του δικονομικού δικαίου

ΙΙ. Ο θεσμός της επίδειξης εγγράφων ως αγωγός πληροφοριών σε ουσιαστικό και δικονομικό πεδίο

§8. Συμπερασματικές παρατηρήσεις

ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Ο ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ

ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΚΠολΔ

§9. Ο χαρακτήρας του δικονομικού θεσμού της επίδειξης εγγράφων

Ι. Ο επικουρικός χαρακτήρας του θεσμού

ΙΙ. Ο παρεπόμενος χαρακτήρας του θεσμού

ΙΙΙ. Ο μη αυτοτελής χαρακτήρας του θεσμού

§10. Προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων για την επίδειξη εγγράφων. Το νομότυπο περιεχόμενο της αίτησης

Ι. Προϋποθέσεις που αφορούν στο αντικείμενο της επίδειξης

1. Η φύση των επιδεικτέων εγγράφων

A. Η περί εγγράφων ρύθμιση του ΚΠολΔ

α. Οι βασικές διακρίσεις των εγγράφων

β. Τα εμπορικά και επαγγελματικά βιβλία του άρθρου 444 αρ. 1, 2 ΚΠολΔ γ. Οι μηχανικές απεικονίσεις του άρθρου 444 αρ. 3 ΚΠολΔ

δ. Τα έγγραφα των άρθρων 432επ. ΚΠολΔ και τα έγ-γραφα μαρτυρίας των διαδίκων ως αντικείμενα επίδειξης. Συμπερασματικές παρατηρήσεις

Β. Οι έγγραφες αποτυπώσεις αποδεικτικού περιεχομένου

Γ. Η ιδιότητα του επιδεικτέου εγγράφου ως πρωτοτύπου ή αντιγράφου 2. Το περιεχόμενο του επιδεικτέου εγγράφου

Α. Η προσφορότητα του εγγράφου για την απόδειξη λυσιτελούς ισχυρισμού

Β. Η εξατομίκευση του επιδεικτέου εγγράφου

α. Γενικά

β. Τα εμπορικά βιβλία ειδικότερα

β.α. Η διαπλοκή των άρθρων 14-17 ΕΝ με τα συγγενή 902 ΑΚ και 450επ. ΚΠολΔ

β.β. Ο νομολογιακός χειρισμός του ζητήματος

Γ. Συμπερασματικές παρατηρήσεις

ΙΙ. Προϋποθέσεις που αφορούν στα υποκείμενα της επίδειξης

1. Ενεργητική νομιμοποίηση και έννομο συμφέρον

Α. Ενεργητική νομιμοποίηση

Β. Έννομο συμφέρον

2. Παθητική νομιμοποίηση. Η ύπαρξη και η κατοχή του εγγράφου από τον υπόχρεο

Α. Έγγραφα που κατέχει ο διάδικος

α. Έγγραφα που ο διάδικος χρησιμοποίησε ή επικαλέσθηκε στη δίκη

β. Έγγραφα που ο διάδικος κρατά εκτός δίκης

Β. Έγγραφα που κατέχει τρίτος

ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

§11. Η ύπαρξη «σπουδαίου λόγου» στο πρόσωπο του υποχρέου της επίδειξης

Ι. Η συνταγματική διάσταση του ζητήματος

ΙΙ. Η θεωρητική και νομολογιακή προσέγγιση της έννοιας του «σπουδαίου λόγου»

1. Τα άρθρα 401-402 ΚΠολΔ. Το επαγγελματικό απόρρητο ειδικότερα

2. Το τραπεζικό απόρρητο

Α. Το γενικό τραπεζικό απόρρητο

Β. Το (ειδικό) απόρρητο των τραπεζικών καταθέσεων

3. Η εξειδίκευση της έννοιας του «σπουδαίου λόγου» στο άρθρο 452§3 ΚΠολΔ

Α. Το φορολογικό απόρρητο

Β. Συμπερασματικές παρατηρήσεις

ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΟΙ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΑΓΜΑΤΩΣΗΣ ΚΑΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΑΞΙΩΣΗΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

§12. Ο συσχετισμός του προπαρασκευαστικού της συζήτησης μέτρου του άρθρου 232 ΚΠολΔ με το θεσμό της επίδειξης εγγράφων

§13. Η δικαστική επιδίωξη της αξίωσης επίδειξης εγγράφων

Ι. Ο τρόπος άσκησης της αξίωσης

ΙΙ. Οι δικονομικές μέθοδοι πραγμάτωσης της αξίωσης

1. Συντηρητική απόδειξη

2. Ασφαλιστικά μέτρα

ΙΙΙ. Ο χρόνος άσκησης της αξίωσης

IV. Η «ενδοδιαδικαστική» εξέλιξη της αίτησης επίδειξης εγγράφων

1. Η ερμηνευτική προσαρμογή του άρθρου 451 ΚΠολΔ στη νέα τακτική διαδικασία του άρθρου 270 ΚΠολΔ

Α. Η άσκηση της αξίωσης κατά του αντιδίκου και η άμυνά του

Β. Η άσκηση της αξίωσης κατά του τρίτου και η άμυνά του

2. Η λειτουργική ένταξη των διατάξεων για την επίδειξη εγ-γράφων στις ειδικές διαδικασίες

3. Αποτίμηση των ρυθμίσεων. Προτάσεις για αναμόρφωση του θεσμού

§14. Δυνατότητες προσβολής της απόφασης για την επίδειξη εγ-γράφων με ένδικα μέσα

Ι. Έφεση

ΙΙ. Αναίρεση

§15. Η αναγκαστική εκτέλεση της απόφασης για την επίδειξη εγγράφων. Οι έννομες συνέπειες της άρνησης του υποχρέου να επιδείξει το αιτούμενο έγγραφο

Ι. Η αναγκαστική εκτέλεση της απόφασης για την επίδειξη εγγράφων

ΙΙ. Οι έννομες συνέπειες της άρνησης του υποχρέου να επιδείξει το αιτούμενο έγγραφο

ΕΠΙΜΕΤΡΟ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

Προσθήκη στη λίστα επιθυμητώνΠροσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Σχετικές εκδόσεις

Κώδικας πολιτικής δικονομίας - Νοέμβριος 2022, 16η έκδ., 2022
Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία, #2
Ο Νέος Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας και ο ΕισΝΚΠολΔ της σειράς «Σύγχρονη Νομοθεσία» είναι ενημερωμένοι με όλες τις τροποποιήσεις που επέφε-ραν οι Ν. 4335/2015 (ΦΕΚ Α΄...
Π. Κολοτούρος, Η αναγνώρισις της αγωγής, 2021
Πλήρης και συστηματική ανάλυση της αναγνώρισης της αγωγής κατά τον ΚΠολΔ
Ν. Νίκας, Πολιτική δικονομία, τόμ. 2, 2η έκδ., 2021
Ουσιώδη διδάγματα και καίριες αναπτύξεις γύρω από τα ζητήματα της πρωτοβάθμιας τακτικής διαδικασίας της πολιτικής δίκης
Α.-Μ. Ιωαννίδη, Η εμμάρτυρη απόδειξη στην πολιτική δίκη κατά το ελληνικό, αγγλικό και κυπριακό δίκαιο, 2019
Σειρά: Δημοσιεύματα ΕΠολΔ, #21
Βραβείο Βιβλίου The Cyprus Review Κατηγορία Νομική: Βραβείο Νέου Ερευνητή Η παρούσα μονογραφία αφορά σε μία συγκριτική επισκόπηση ζητημάτων της αποδεικτικής διαδικασίας στην...