Ν. Παϊσίδου, Διόρθωση και ερμηνεία των δικαστικών αποφάσεων κατά τον ΚΠολΔ, 2010


Ν. Παϊσίδου, Διόρθωση και ερμηνεία των δικαστικών αποφάσεων κατά τον ΚΠολΔ, 2010

Συνολική επισκόπηση του θεσμού και παροχή λύσεων αναφορικά με τα ενδικοφανή βοηθήματα της διόρθωσης και της ερμηνείας των αποφάσεων

Η μελέτη φιλοδοξεί να καλύψει, στο σύνολό του, τον θεσμό των ενδικοφανών βοηθημάτων της διόρθωσης και της ερμηνείας των αποφάσεων, ο οποίος δεν έχει τύχει μέχρι σήμερα ιδιαίτερης θεωρητικής επεξεργασίας. Η νομολογιακή δεξαμενή περιέχει μεγάλο όγκο αποφάσεων σχετικών με τη διόρθωση, κατά πολύ, όμως, μικρότερο για την ερμηνεία. Τούτο σημαίνει αφενός μεν ότι η παρούσα έρευνα στηρίζεται και διαρθρώνεται ιδίως με βάση τα νομολογιακά δεδομένα, αφετέρου δε ότι, στον θεσμό της διόρθωσης, οι αναπτύξεις είναι πιο εκτεταμένες από εκείνες της ερμηνείας, με εξαίρεση το διαδικαστικό τους πλαίσιο, το οποίο, σύμφωνα με τη νομοθετική ρύθμιση, (άρθρα 317 επ. ΚΠολΔ) είναι κοινό. Η εξιδιασμένη, ωστόσο, διαδικασία διόρθωσης ή ερμηνείας των αποφάσεων, που πρέπει, σύμφωνα με τη νομοθετική βούληση, ν’ αποτελεί είδωλο της διαδικασίας, κατά την οποία εκδόθηκε η διορθωτέα ή ερμηνευτέα απόφαση, παρασυρόμενη από τη χιονοστιβάδα των μεταρρυθμίσεων της τακτικής διαδικασίας, έχει, ήδη, δημιουργήσει εμπλοκές στην πράξη, οι οποίες είναι ανάγκη να εξομαλυνθούν.
Επιχειρείται, τέλος, και ιστορικοσυγκριτική έρευνα –όπου κρίνεται αναγκαία–, επειδή αφενός μεν η σύγχρονη ερμηνεία του θεσμού εμφανίζεται ως δημιουργική επαναπραγματοποίηση της πρώτης νομοθετικής μορφής του, αφετέρου δε, επειδή ορισμένες αλλοδαπές έννομες τάξεις, που υιοθετούν σε αδρές γραμμές τον ίδιο θεσμό, μπορούν, ενδεχομένως, να λειτουργήσουν ως υποδείγματα σε επιζητούμενες λύσεις.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Διόρθωση και ερμηνεία των δικαστικών αποφάσεων κατά τον ΚΠολΔ
© 2010
Συγγραφέας
ISBN
978-960-445-615-4
Σελίδες
XV + 242
Τιμή
€ 28,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

§ 1. H νομοθετική διαδρομή των θεσμών από την ΠολΔ/1834 μέχρι τον ΚΠολΔ

Ι. Η ΠολΔ/1834

ΙΙ. Η Συντακτική και η Αναθεωρητική Επιτροπή του ΚΠολΔ

§ 2. Η διόρθωση και η ερμηνεία της απόφασης ως ενδικοφανή δικονομικά φαινόμενα

Ι. Συσχετισμός και αποσύνδεση της διόρθωσης και ερμηνείας της απόφασης από την ανάκληση του άρθρου 309 ΚΠολΔ και από τα ένδικα μέσα

1. Συσχετισμός των άρθρων 315επ. και 309 ΚΠολΔ

A. Η ανάκληση της μη οριστικής απόφασης κατ’ άρθρο 309 ΚΠολΔ

B. Παραβολή της διόρθωσης ή ερμηνείας με το μη ανακλητό της οριστικής απόφασης

2. Συσχετισμός και αποσύνδεση των άρθρων 315επ. ΚΠολΔ από τα ένδικα μέσα

ΙΙ. Καταληκτικές παρατηρήσεις

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Η ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΡΙΑ

§ 3. Η ύπαρξη δικαστικής απόφασης

Ι. Βαθμός δικονομικής ωριμότητας και διαδικασία έκδοσης των δεκτικών διόρθωσης αποφάσεων

ΙΙ. Η διάρθρωση της δικαστικής απόφασης

§ 4. Τα στάδια ωρίμανσης και εξωτερίκευσης της δικαστικής απόφασης

Ι. Η έκδοση και η δημοσίευση του σχεδίου της δικαστικής απόφασης

1. Απώλεια του σχεδίου πριν από τη δημοσίευση

2. Απώλεια του σχεδίου μετά τη δημοσίευση. Αναλογική εφαρμογή του άρθρου 315 ΚΠολΔ;

IΙ. Το πρωτότυπο της δικαστικής απόφασης. Περιεχόμενο

§ 5. Γραφικές και λογιστικές παραδρομές κατά τη «σύνταξη» της απόφασης

Ι. Υφή των διορθώσιμων παραδρομών

1. Σφάλματα ως προς τη διατύπωση της βούλησης του δικαστηρίου

Α. Έννοια των λογιστικών (lapsus calculi) και γραφικών (lapsus calami) παραδρομών

Β. Έννοια και συνέπειες του «προδήλου» των παραδρομών

2. «Υπαίτιοι» των διορθώσιμων σφαλμάτων

ΙΙ. Ερμηνευτική προσέγγιση του όρου «σύνταξη της απόφασης» στο άρθρο 315 ΚΠολΔ. Τα στάδια εξωτερίκευσης της απόφασης, που καλύπτει ο όρος «σύνταξη»

1. Ελλείψεις του σχεδίου

2. Ελλείψεις και σφάλματα του πρωτοτύπου

A. Ως προς το προεισαγωγικό τμήμα

α. Σύνθεση του δικαστηρίου

β. Διάδικοι, νόμιμοι αντιπρόσωποι και δικαστικοί πληρεξούσιοι

γ. Διαδικαστικό ιστορικό ή αφηγηματικό μέρος της απόφασης

B. Ως προς τη δημοσίευση

Γ. Ως προς το αιτιολογικό

§ 6. Ανακριβής ή ελλιπής διατύπωση του διατακτικού

I. Ορισμός και νομολογιακή περιπτωσιολογία του ανακριβούς διατακτικού

II. Ελλιπές διατακτικό

1. Ορισμός νομολογιακή περιπτωσιολογία του ελλιπούς διατακτικού

2. Συσχετισμός του ελλιπούς διατακτικού με το αδίκαστο αίτημα

3. Παράλειψη κήρυξης της απόφασης προσωρινά εκτελεστής

§ 7. Τα όρια της εξουσίας διόρθωσης

Ι. Απαγόρευση παραβίασης του δεδικασμένου

ΙΙ. Απαγόρευση αλλοίωσης της έννοιας της απόφασης

ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΤΕΛΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

«Εκ των ομοίων τέμνεσθαι δει τα περί ων ου κείται νόμος»

§ 8. Ενδεικτικές περιπτώσεις

Ι. Διαταγή πληρωμής

ΙΙ. Πρακτικά του δικαστηρίου

ΙΙΙ. Λοιπές περιπτώσεις

1. Ελλιπής ή ανακριβής απόφαση λόγω τυχαίου περιστατικού μετά τη δημοσίευσή της

2. Διόρθωση έκθεσης κλήρωσης στην αυτούσια διανομή

3. Διόρθωση «ανακριβούς» κληρονομητηρίου

4. Διόρθωση «οίκοθεν» του πίνακα κατάταξης

ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Η ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

§ 9. Έννοια και προϋποθέσεις

Ι. Αντικείμενο ερμηνείας

ΙΙ. Έκταση ερμηνείας

ΙΙI. Μέθοδος ερμηνείας

1. Των εν γένει διαδικαστικών πράξεων των διαδίκων

2. Των δικαστικών αποφάσεων

ΙV. Συσχετισμός της ερμηνείας με τη διόρθωση. Κοινότητα δικαιοπολιτικής αφετηρίας και σκοπούμενου αποτελέσματος

ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

§ 10. Η δικαστική επιδίωξη της διόρθωσης και της ερμηνείας

Ι. Κατά την οικεία διαδικασία των άρθρων 317επ. ΚΠολΔ

1. Η αίτηση διόρθωσης ή ερμηνείας

Α. Τρόπος και προϋποθέσεις υποβολής της αίτησης

Β. Τα αποτελέσματα της υποβολής αίτησης

Γ. Το περιεχόμενο της αίτησης

Δ. Ο χρόνος άσκησης της αίτησης

2. Η αυτεπάγγελτη διόρθωση

ΙΙ. Με απευθείας άσκηση ένδικου μέσου

§ 11. Η συζήτηση της αίτησης

Ι. Προϋποθέσεις νομότυπης συζήτησης

1. Γενικά

2. Η κλήτευση του καθού η αίτηση. Έννομο συμφέρον

ΙΙ. Κριτική αποτίμηση των ρυθμίσεων. Ανάγκη επανακαθορισμού του διαδικαστικού πλαισίου

§ 12. Απόφαση και ένδικα μέσα. Ερμηνευτική προσέγγιση των άρθρων 319-320 ΚΠολΔ

I. Ο χαρακτήρας της διορθωτικής ή ερμηνευτικής απόφασης

ΙΙ. Ένδικα μέσα

ΙΙΙ. Δικαστική δαπάνη

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΛΗΜΜΑΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

Προσθήκη στο καλάθιΠροσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητώνΠροσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Σχετικές εκδόσεις

Κώδικας πολιτικής δικονομίας - Νοέμβριος 2022, 16η έκδ., 2022
Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία, #2
Ο Νέος Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας και ο ΕισΝΚΠολΔ της σειράς «Σύγχρονη Νομοθεσία» είναι ενημερωμένοι με όλες τις τροποποιήσεις που επέφε-ραν οι Ν. 4335/2015 (ΦΕΚ Α΄...
Π. Κολοτούρος, Η αναγνώρισις της αγωγής, 2021
Πλήρης και συστηματική ανάλυση της αναγνώρισης της αγωγής κατά τον ΚΠολΔ
Ν. Νίκας, Πολιτική δικονομία, τόμ. 2, 2η έκδ., 2021
Ουσιώδη διδάγματα και καίριες αναπτύξεις γύρω από τα ζητήματα της πρωτοβάθμιας τακτικής διαδικασίας της πολιτικής δίκης
Α.-Μ. Ιωαννίδη, Η εμμάρτυρη απόδειξη στην πολιτική δίκη κατά το ελληνικό, αγγλικό και κυπριακό δίκαιο, 2019
Σειρά: Δημοσιεύματα ΕΠολΔ, #21
Βραβείο Βιβλίου The Cyprus Review Κατηγορία Νομική: Βραβείο Νέου Ερευνητή Η παρούσα μονογραφία αφορά σε μία συγκριτική επισκόπηση ζητημάτων της αποδεικτικής διαδικασίας στην...