Ν. Νίκας, Πολιτική δικονομία, τόμ. 1, 2η έκδ., 2020


Ν. Νίκας, Πολιτική δικονομία, τόμ. 1, 2η έκδ., 2020

Βασικό κίνητρο και φιλοδοξία του εγχειρήματος υπήρξε από την αρχή η συστηματική καταγραφή και αποτύπωση των επιτευγμάτων και των κατακτήσεων της σύγχρονης αστικοδικονομικής Επιστήμης και Νομολογίας στη Χώρα μας.
Καταβλήθηκε μάλιστα εντατική προσπάθεια να συνδεθούν αυτά και να ενωτισθούν με τα ιδανικά και τα ιδεώδη της πολιτικής δίκης, που κυοφορούνται στην κοιτίδα του σύγχρονου νομικού πολιτισμού, την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τις πρωταρχικές αυτές κατευθύνσεις και επιδιώξεις ακολουθεί ευλαβικά και η παρούσα νέα (δεύτερη) έκδοση του πρώτου τόμου της Πολιτικής Δικονομίας, σε εντονότερους μάλιστα ρυθμούς.
Οι νομοθετικές πρωτοβουλίες του ενωσιακού νομοθέτη τα τελευταία χρόνια πολλαπλασιάσθηκαν. Οι πολυάριθμοι Κανονισμοί και Οδηγίες σε κρίσιμα θέματα του κοινοτικού εποικοδομήματος (διεθνή δικαιοδοσία, απόδειξη, αναγκαστική εκτέλεση, διασυνοριακές επιδόσεις κ.λπ.) έδωσαν καινούρια ώθηση στο αίτημα για εμβάθυνση της δικονομικής εναρμονίσεως, για εξευρωπαϊσμό της πολιτικής (αστικής) διαδικασίας. Αλλά και η νομοθετική παραγωγή του εγχώριου νομοθέτη (με αποκορύφωμα τον ν. 4335/2015) επέφερε δραματικές αλλαγές στο πρόσωπο της πολιτικής δίκης, ενώ και ο πρόσφατος ν. 4640/2019 για τη διαμεσολάβηση ευελπιστεί και αυτός να παρακάμψει ή να περιορίσει τις παθογένειες του ισχύοντος συστήματος εξομαλύνσεως των διαφορών.
Εξαιρετικά πλούσια και δημιουργική υπήρξε στα χρόνια που πέρασαν μετά την πρώτη έκδοση η συμβολή της εγχώριας Θεωρίας και Νομολογίας στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των ζωτικών ζητημάτων της πολιτικής δίκης, καθοριστικό όμως παράγοντα για την λείανση, αποσαφήνιση και εξειδίκευση πολλών εννοιών και αξιών της αποτέλεσε και η (συχνά ρηξικέλευθη) νομολογία των δυο Ανώτατων Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων, του ΕΔΔΑ και του ΔΕΕ. Κατά το μέτρο του δυνατού, οι εξελίξεις αυτές έπρεπε να ληφθούν υπόψη και να συνεκτιμηθούν στη νέα έκδοση.
Το έργο απευθύνεται σε φοιτητές, νέους ερευνητές, δικαστές και δικηγόρους, αλλά και σε όλους εκείνους που παθιάζονται με την ιδέα της Δικαιοσύνης και τη σύγχρονη απονομή της.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Πολιτική δικονομία
Θεμελιώδεις έννοιες και αρχές - Δικαιοδοσία - Αρμοδιότητα
© 2020
Συγγραφέας
Τόμος
τόμ. 1
Έκδοση
2η έκδ.
ISBN
978-960-648-122-2
Σελίδες
XXXVIII + 710
Τιμή
€ 78,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

Πρόλογος δεύτερης εκδόσεως

Πρόλογος πρώτης εκδόσεως

Κυριότερες συντομογραφίες

Γενική Βιβλιογραφία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΗΣ

§ 1. Ουσιαστική και δικονομική έννομη τάξη

§ 2. Η αξίωση έννομης προστασίας

§ 3. Οι πηγές της πολιτικής δικονομίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

§ 4. Τα δικαστήρια

§ 5. Οι δικαστές

§ 6. Τα βοηθητικά πρόσωπα απονομής της δικαιοσύνης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

Η ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ

§ 7. Δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων

§ 8. Διασταύρωση της πολιτικής δικαιοδοσίας με τις υπόλοιπες

§ 9. Τα όρια της δικαιοδοσίας των ελληνικών δικαστηρίων. Ετεροδικία

§ 10. Δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων επί διεθνών διαφορών

§ 11. Η διεθνής δικαιοδοσία στο κοινοτικό δίκαιο

§ 12. Διεθνής δικαστική αρωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

Η ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

§ 13. Έννοια και είδη αρμοδιότητας

§ 14. Καθ’ ύλην αρμοδιότητα των πρωτοβάθμιων δικαστηρίων

§ 15. Προσδιορισμός της αξίας του αντικειμένου της δίκης

§ 16. Η κατά τόπον αρμοδιότητα και οι βασικοί της κανόνες

§ 17. Ειδικές δωσιδικίες

§ 18. Παρέκταση της κατά τόπον αρμοδιότητας

§ 19. Πρόσθετες δικαιοδοτικές βάσεις στο πλαίσιο του Κανονισμού Βρυξέλλες Ι

§ 20. Έρευνα της αρμοδιότητας και συνέπειες αναρμοδιότητας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ

§ 21. Οι διάδικοι

§ 22. Ικανότητα δικαστικής παραστάσεως

§ 23. Νομιμοποίηση

§ 24. Έννομο συμφέρον

§ 25. Δικαστική πληρεξουσιότητα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

ΠΛΕΙΟΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΔΙΚΩΝ

§ 26. Απλή ομοδικία

§ 27. Αναγκαία ομοδικία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΚΗ

§ 28. Κύρια παρέμβαση

§ 29. Πρόσθετη παρέμβαση

§ 30. Αυτοτελής πρόσθετη παρέμβαση

§ 31. Προσεπίκληση

§ 32. Ανακοίνωση της δίκης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ

ΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ

§ 33. Οι διαδικαστικές προϋποθέσεις της δίκης

§ 34. Το ουσιαστικό αντικείμενο της δίκης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ

ΜΟΡΦΕΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

§ 35. Έννοια και διακρίσεις της αγωγής

§ 36. Καταψηφιστική αγωγή

§ 37. Αναγνωριστική αγωγή

§ 38. Διαπλαστική αγωγή

§ 39. Η συλλογική αγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ

ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

§ 40. Η συμβολή των θεμελιωδών δικονομικών αρχών στην πραγμάτωση των σκοπών της δίκης και στον εξανθρωπισμό της διαδικασίας

§ 41. Αρχή της διαθέσεως

§ 42. Αρχές της συζητήσεως και ανακρίσεως

§ 43. Αρχή της προωθήσεως της δίκης με πρωτοβουλία των διαδίκων

§ 44. Αρχή της συγκεντρώσεως

§ 45. Αρχή του νόμιμου δικαστή

§ 46. Αρχή της ισότητας των διαδίκων

§ 47. Αρχή της προφορικής και έγγραφης διεξαγωγής της δίκης

§ 48. Αρχή της δημοσιότητας

§ 49. Αρχή της τηρήσεως προδικασίας

§ 50. Αρχή της εκατέρωθεν ακροάσεως

§ 51. Αρχή της καλόπιστης διεξαγωγής της δίκης

Ευρετήριο λημμάτων

Ευρετήριο νομικών κανόνων

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

Προσθήκη στο καλάθιΠροσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητώνΠροσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Άλλοι τόμοι

Ν. Νίκας, Πολιτική δικονομία, τόμ. 2, 2η έκδ., 2021
Ουσιώδη διδάγματα και καίριες αναπτύξεις γύρω από τα ζητήματα της πρωτοβάθμιας τακτικής διαδικασίας της πολιτικής δίκης
Ν. Νίκας, Πολιτική δικονομία, τόμ. 3, 2η έκδ., 2022
Ο τρίτος τόμος του κορυφαίου εγχειριδίου της Πολιτικής Δικονομίας με συστηματική ανάλυση για τα ένδικα μέσα

Σχετικές εκδόσεις

Κώδικας πολιτικής δικονομίας - Νοέμβριος 2022, 16η έκδ., 2022
Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία, #2
Ο Νέος Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας και ο ΕισΝΚΠολΔ της σειράς «Σύγχρονη Νομοθεσία» είναι ενημερωμένοι με όλες τις τροποποιήσεις που επέφε-ραν οι Ν. 4335/2015 (ΦΕΚ Α΄...
Δ. Μηχιώτης, Η αναγκαστική ομοδικία στην πολιτική δίκη, 2018
Σειρά: Δημοσιεύματα ΕΠολΔ, #16
Ο θεσμός της αναγκαστικής ομοδικίας αποτελεί, κατά γενική ομολογία, ένα από τα δυσχερέστερα πεδία του δικονομικού δόγματος. Παρά την παρέλευση πενήντα ετών από την έναρξη...
Α. Βεζυρτζή, Η αρχή της ισότητας των όπλων και τα διαδικαστικά προνόμια του Δημοσίου στην πολιτική δίκη, 2017
Η μελέτη, πέραν της θεωρητικής της αξίας, αποτελεί χρήσιμο οδηγό και για τον νομικό της πράξης σε αντιδικίες με το Δημόσιο στο πλαίσιο της πολιτικής δίκης
Δ. Τσικρικάς, Διαδικαστικές πράξεις, 2017
Η μελέτη επικεντρώνεται στη λειτουργία και τις έννομες συνέπειες των διαδικαστικών πράξεων, καθώς και στις μορφές του ανισχύρου τους.