Ν. Νίκας, Πολιτική δικονομία, τόμ. 1, 2η έκδ., 2020


Ν. Νίκας, Πολιτική δικονομία, τόμ. 1, 2η έκδ., 2020

Βασικό κίνητρο και φιλοδοξία του εγχειρήματος υπήρξε από την αρχή η συστηματική καταγραφή και αποτύπωση των επιτευγμάτων και των κατακτήσεων της σύγχρονης αστικοδικονομικής Επιστήμης και Νομολογίας στη Χώρα μας.
Καταβλήθηκε μάλιστα εντατική προσπάθεια να συνδεθούν αυτά και να ενωτισθούν με τα ιδανικά και τα ιδεώδη της πολιτικής δίκης, που κυοφορούνται στην κοιτίδα του σύγχρονου νομικού πολιτισμού, την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τις πρωταρχικές αυτές κατευθύνσεις και επιδιώξεις ακολουθεί ευλαβικά και η παρούσα νέα (δεύτερη) έκδοση του πρώτου τόμου της Πολιτικής Δικονομίας, σε εντονότερους μάλιστα ρυθμούς.
Οι νομοθετικές πρωτοβουλίες του ενωσιακού νομοθέτη τα τελευταία χρόνια πολλαπλασιάσθηκαν. Οι πολυάριθμοι Κανονισμοί και Οδηγίες σε κρίσιμα θέματα του κοινοτικού εποικοδομήματος (διεθνή δικαιοδοσία, απόδειξη, αναγκαστική εκτέλεση, διασυνοριακές επιδόσεις κ.λπ.) έδωσαν καινούρια ώθηση στο αίτημα για εμβάθυνση της δικονομικής εναρμονίσεως, για εξευρωπαϊσμό της πολιτικής (αστικής) διαδικασίας. Αλλά και η νομοθετική παραγωγή του εγχώριου νομοθέτη (με αποκορύφωμα τον ν. 4335/2015) επέφερε δραματικές αλλαγές στο πρόσωπο της πολιτικής δίκης, ενώ και ο πρόσφατος ν. 4640/2019 για τη διαμεσολάβηση ευελπιστεί και αυτός να παρακάμψει ή να περιορίσει τις παθογένειες του ισχύοντος συστήματος εξομαλύνσεως των διαφορών.
Εξαιρετικά πλούσια και δημιουργική υπήρξε στα χρόνια που πέρασαν μετά την πρώτη έκδοση η συμβολή της εγχώριας Θεωρίας και Νομολογίας στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των ζωτικών ζητημάτων της πολιτικής δίκης, καθοριστικό όμως παράγοντα για την λείανση, αποσαφήνιση και εξειδίκευση πολλών εννοιών και αξιών της αποτέλεσε και η (συχνά ρηξικέλευθη) νομολογία των δυο Ανώτατων Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων, του ΕΔΔΑ και του ΔΕΕ. Κατά το μέτρο του δυνατού, οι εξελίξεις αυτές έπρεπε να ληφθούν υπόψη και να συνεκτιμηθούν στη νέα έκδοση.
Το έργο απευθύνεται σε φοιτητές, νέους ερευνητές, δικαστές και δικηγόρους, αλλά και σε όλους εκείνους που παθιάζονται με την ιδέα της Δικαιοσύνης και τη σύγχρονη απονομή της.

Edition info

Title
Πολιτική δικονομία
Θεμελιώδεις έννοιες και αρχές - Δικαιοδοσία - Αρμοδιότητα
© 2020
Author
Volume
vol. 1
Edition
2nd ed.
ISBN
978-960-648-122-2
Pages
XXXVIII + 710
Price
€ 78.00
In stock

Table of contents   +

Πρόλογος δεύτερης εκδόσεως

Πρόλογος πρώτης εκδόσεως

Κυριότερες συντομογραφίες

Γενική Βιβλιογραφία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΗΣ

§ 1. Ουσιαστική και δικονομική έννομη τάξη

§ 2. Η αξίωση έννομης προστασίας

§ 3. Οι πηγές της πολιτικής δικονομίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

§ 4. Τα δικαστήρια

§ 5. Οι δικαστές

§ 6. Τα βοηθητικά πρόσωπα απονομής της δικαιοσύνης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

Η ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ

§ 7. Δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων

§ 8. Διασταύρωση της πολιτικής δικαιοδοσίας με τις υπόλοιπες

§ 9. Τα όρια της δικαιοδοσίας των ελληνικών δικαστηρίων. Ετεροδικία

§ 10. Δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων επί διεθνών διαφορών

§ 11. Η διεθνής δικαιοδοσία στο κοινοτικό δίκαιο

§ 12. Διεθνής δικαστική αρωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

Η ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

§ 13. Έννοια και είδη αρμοδιότητας

§ 14. Καθ’ ύλην αρμοδιότητα των πρωτοβάθμιων δικαστηρίων

§ 15. Προσδιορισμός της αξίας του αντικειμένου της δίκης

§ 16. Η κατά τόπον αρμοδιότητα και οι βασικοί της κανόνες

§ 17. Ειδικές δωσιδικίες

§ 18. Παρέκταση της κατά τόπον αρμοδιότητας

§ 19. Πρόσθετες δικαιοδοτικές βάσεις στο πλαίσιο του Κανονισμού Βρυξέλλες Ι

§ 20. Έρευνα της αρμοδιότητας και συνέπειες αναρμοδιότητας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ

§ 21. Οι διάδικοι

§ 22. Ικανότητα δικαστικής παραστάσεως

§ 23. Νομιμοποίηση

§ 24. Έννομο συμφέρον

§ 25. Δικαστική πληρεξουσιότητα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

ΠΛΕΙΟΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΔΙΚΩΝ

§ 26. Απλή ομοδικία

§ 27. Αναγκαία ομοδικία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΚΗ

§ 28. Κύρια παρέμβαση

§ 29. Πρόσθετη παρέμβαση

§ 30. Αυτοτελής πρόσθετη παρέμβαση

§ 31. Προσεπίκληση

§ 32. Ανακοίνωση της δίκης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ

ΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ

§ 33. Οι διαδικαστικές προϋποθέσεις της δίκης

§ 34. Το ουσιαστικό αντικείμενο της δίκης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ

ΜΟΡΦΕΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

§ 35. Έννοια και διακρίσεις της αγωγής

§ 36. Καταψηφιστική αγωγή

§ 37. Αναγνωριστική αγωγή

§ 38. Διαπλαστική αγωγή

§ 39. Η συλλογική αγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ

ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

§ 40. Η συμβολή των θεμελιωδών δικονομικών αρχών στην πραγμάτωση των σκοπών της δίκης και στον εξανθρωπισμό της διαδικασίας

§ 41. Αρχή της διαθέσεως

§ 42. Αρχές της συζητήσεως και ανακρίσεως

§ 43. Αρχή της προωθήσεως της δίκης με πρωτοβουλία των διαδίκων

§ 44. Αρχή της συγκεντρώσεως

§ 45. Αρχή του νόμιμου δικαστή

§ 46. Αρχή της ισότητας των διαδίκων

§ 47. Αρχή της προφορικής και έγγραφης διεξαγωγής της δίκης

§ 48. Αρχή της δημοσιότητας

§ 49. Αρχή της τηρήσεως προδικασίας

§ 50. Αρχή της εκατέρωθεν ακροάσεως

§ 51. Αρχή της καλόπιστης διεξαγωγής της δίκης

Ευρετήριο λημμάτων

Ευρετήριο νομικών κανόνων

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist

Other volumes

Ν. Νίκας, Πολιτική δικονομία, τόμ. 2, 2η έκδ., 2021
Ουσιώδη διδάγματα και καίριες αναπτύξεις γύρω από τα ζητήματα της πρωτοβάθμιας τακτικής διαδικασίας της πολιτικής δίκης
Ν. Νίκας, Πολιτική δικονομία, τόμ. 3, 2η έκδ., 2022
Ο τρίτος τόμος του κορυφαίου εγχειριδίου της Πολιτικής Δικονομίας με συστηματική ανάλυση για τα ένδικα μέσα
 

Related editions

Δ. Μηχιώτης, Αοριστία και Νομική Αβασιμότητα της Αγωγής, 2024
Μια σύγχρονη και πρακτική διάσταση όλων των ζητημάτων γύρω από την αοριστία και τη νομική αβασιμότητα της αγωγής
Δ. Μηχιώτης, Η αναγκαστική ομοδικία στην πολιτική δίκη, 2η έκδ., 2024
Εξαντλητική παρουσίαση όλων των ερμηνευτικών ζητημάτων γύρω από τους λόγους και τις έννομες συνέπειες της αναγκαστικής ομοδικίας
Α. Άνθιμος, Επιδόσεις στο εξωτερικό, 2η έκδ., 2023
Ένα απαραίτητο πρακτικό εργαλείο για την επίδοση δικογράφων και εξώδικων πράξεων στο εξωτερικό
Π. Κολοτούρος, Αναγκαία Ομοδικία, 2023
Εκτενής ανάλυση της δομής και της λειτουργίας της αναγκαίας ομοδικίας με έμφαση σε δυσεπίλυτα δογματικά ζητήματα