Ν. Κατηφόρης, Το επεκτατικό αποτέλεσμα της εφέσεως, 2012


Ν. Κατηφόρης, Το επεκτατικό αποτέλεσμα της εφέσεως, 2012

Μία ευσύνοπτη συμβολή στην ερμηνεία του άρθρου 537 ΚΠολΔ.

Ο χαλαρός συνεκτικός δεσμός των δικών των απλών ομοδίκων διαρρηγνύεται στο πεδίο της δευτεροβάθμιας δίκης με τη διάταξη του άρθρου 537 ΚΠολΔ, με την οποία εισάγεται παράλληλα εξαίρεση από τον κανόνα του περιορισμού της ενέργειας της εφετειακής αποφάσεως στους διαδίκους της έκκλητης δίκης καθώς και στους τρίτους που υπόκεινται στο δεδικασμένο (ΚΠολΔ 325-329) ή την εκτελεστότητα (ΚΠολΔ 919-920): Η ευεργετική ενέργεια από εφετειακή απόφαση, που δέχεται την έφεση ενός μόνον ή και περισσοτέρων από τους απλούς ομοδίκους – αλλά όχι όλων – επεκτείνεται και στους άλλους ομοδίκους που ηττήθηκαν με την ίδια απόφαση και για τους ίδιους λόγους. Το άρθρο 537 ΚΠολΔ παρουσιάζει δογματική αλλά και πρακτική σπουδαιότητα τόσο συγκρινόμενο με τις λοιπές διατάξεις, που αφορούν την υποκειμενική εμβέλεια του δεδικασμένου (325-329) της αποφάσεως, όσο και αυτοτελώς. Η πρακτική του σημασία είναι περίπου αυταπόδεικτη, αφού με τις ρυθμίσεις των άρθρων 326, 328 και 537 ΚΠολΔ εισάγονται οι μοναδικές (στον ΚΠολΔ) περιπτώσεις επεκτάσεως του ευμενούς δεδικασμένου, υπέρ του καταπιστευματοδόχου ή του μετακληροδόχου, του εγγυητή ή του πρωτοφειλέτη και των απλών ομοδίκων του εκκαλούντος αντιστοίχως.

Η, κατά την αναζήτηση του δικαιολογικού λόγου της ρυθμίσεως του άρθρου 537 ΚΠολΔ, ερμηνευτική επαναπροσέγγιση της διδασκαλίας του αείμνηστου Στέλιου Κουσούλη, σθεναρού υπέρμαχου της θεωρίας της τριτενέργειας του δεδικασμένου, αποτελεί τον κεντρικό άξονα της μελέτης για την αντιμετώπιση των επιμέρους ζητημάτων. Η νομολογία, αν και όχι ιδιαίτερα πλούσια στο θέμα, αντιμετωπίζοντας το άρθρο 537 ΚΠολΔ άλλοτε συσταλτικά και άλλοτε διασταλτικά αποτέλεσε πολύτιμη πηγή για την ανάπτυξη της όλης προβληματικής, για τη θέση ερωτημάτων και την πρόταση των ενδεδειγμένων κάθε φορά λύσεων.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Το επεκτατικό αποτέλεσμα της εφέσεως
κατά το άρθρο 537 ΚΠολΔ
© 2012
Συγγραφέας
ISBN
978-960-445-842-4
Σελίδες
XV + 125
Τιμή
€ 18,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ

Ι. Εισαγωγή

ΙΙ. Ιστορική επισκόπηση

ΙΙΙ. Συγκριτική επισκόπηση

1. Γερμανικό δίκαιο

2. Αυστριακό δίκαιο

3. Ελβετικό δίκαιο

4. Γαλλικό δίκαιο

5. Ιταλικό δίκαιο

6. Ενδιάμεσο συμπέρασμα - Συγκριτικές παρατηρήσεις

ΙV. Ομοδικία

1. Έννοια ομοδικίας

2. Απλή και αναγκαία ομοδικία

3. Συμβατότητα της ομοδικίας με την αρχή των δύο διαδίκων

4. Η ομοδικία στο επίπεδο των ενδίκων μέσων

5. Διάκριση της ομοδικίας από παρεμφερείς θεσμούς

5.1. Ομοδικία και συνεκδίκαση

5.2. Ομοδικία και συνάφεια

5.3. Ομοδικία και σωρευτική ή επικουρική ένωση περισσοτέρων αιτήσεων κατά του ιδίου εναγομένου (ΚΠολΔ 218-219)

5.4. Ομοδικία και κύρια παρέμβαση

5.5. Ομοδικία και πρόσθετη παρέμβαση

6. Ενδιάμεσο συμπέρασμα

V. Σύστημα εφέσεως και κατ’ ουσίαν έρευνα της δια-φοράς

VI. Δικαιολογικός λόγος της κατ’ άρθρο 537 ΚΠολΔ εξαιρέσεως από την υποκειμενική ενέργεια του δεδικασμένου

1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

2. Η λειτουργία του άρθρου 537 ΚΠολΔ στο διαδικαστικό επίπεδο της οικονομίας της δίκης

3. Η νομοθετική μεταχείριση των υποκειμενικών ορίων του δεδικασμένου

4. Η χρονική διάσταση του δεδικασμένου

5. Η εξομοίωση των υποκειμενικών ορίων δεδικασμένου και εκτελεστότητας στο πλαίσιο του άρθρου 537 ΚΠολΔ

6. Η επαναπροσέγγιση της θεωρίας της τριτενέργειας του δεδικασμένου - Η χάραξη των υποκειμενικών ορίων της λειτουργίας του δεδικασμένου στο πλαίσιο του άρθρου 537 ΚΠολΔ

6.1. Γενικά

6.2. Περιπτωσιολογία

VII. Προϋποθέσεις της επεκτάσεως του «δεδικασμένο-υ»

1. Ύπαρξη δεσμού απλής ομοδικίας

2. Ταυτότητα αιτιολογικού και διατακτικού της πρωτοβάθμιας αποφάσεως ως προς όλους τους απλούς ομοδίκους

3. Άσκηση εφέσεως ή αντεφέσεως από ορισμέ-νους μόνο από τους πολλούς ομοδίκους και έκ-δοση αποφάσεως που την αποδέχεται

4. Απραξία των άλλων ομοδίκων

5. Έλλειψη αποδοχής της πρωτόδικης αποφάσε-ως από τους μη εκκαλέσαντες ομοδίκους

6. Αυτοδίκαιη επέκταση του ευνοϊκού αποτελέσ-ματος της εφέσεως στον απρακτούντα ομόδι-κο;

VIII. Η ισχύς του κανόνα του άρθρου 537 ΚΠολΔ σε σχέση προς τους πρόσθετους λόγους της εφέ-σεως, την αντέφεση, την αναίρεση και την ανα-ψηλάφηση

IX. ΚΠολΔ 537: Ανασταλτικό αποτέλεσμα για τους μη εκκαλέσαντες απλούς ομοδίκους

Χ. Συμπεράσματα - Πρόταση τροποποιήσεως του άρθρου 537 ΚΠολΔ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΥΛΗΣ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Ν. Σκαλτσάς, Η δικονομική μεταχείριση των ενστάσεων στην κατ΄έφεση δίκη, 2024
Σειρά: Δημοσιεύματα ΕΠολΔ, #32
H δικονομική μεταχείριση στην κατ’ έφεση δίκη των αυτοτελών ισχυρισμών των διαδίκων
Κ. Καλαβρός, Η αναίρεση κατά τον ΚΠολΔ, 5η έκδ., 2023
Συστηματική ερμηνεία των άρθρων 552 - 582 του ΚΠολΔ μετά τον ν. 4842/2021
Α. Πλεύρη, Η αναιρετική δίκη με άξονα το άρθρο 573 ΚΠολΔ, 2023
Σειρά: Πραγματείες Πολιτικής Δικονομίας, #4
Συστηματική και αναλυτική παρουσίαση όλης της αναιρετικής διαδικασίας με εξαντλητική παράθεση της νομολογίας
Ε. Ασημακοπούλου, Η αοριστία των ανακοπών του ΚΠολΔ, 2022
Σειρά: Δημοσιεύματα ΕΠολΔ, #29
Αναλυτική προσέγγιση του ορισμένου των ανακοπών με έμφαση στη νομολογία και την πρακτική εφαρμογή
Ν. Νίκας, Πολιτική δικονομία, τόμ. 3, 2η έκδ., 2022
Ο τρίτος τόμος του κορυφαίου εγχειριδίου της Πολιτικής Δικονομίας με συστηματική ανάλυση για τα ένδικα μέσα