Ν.-Κ. Παπαστοΐτσης, Η κληρονομική διαδοχή στο κτηματολογικό δίκαιο, 2024


Ν.-Κ. Παπαστοΐτσης, Η κληρονομική διαδοχή στο κτηματολογικό δίκαιο, 2024

Ο θεσμός της κληρονομικής διαδοχής εκφράζει την ανάγκη προστασίας της ατομικής ιδιοκτησίας (άρθρο 17 § 1 Σ). Και τούτο διότι εάν η περιουσία χανόταν με τον θάνατο του φορέα της θα δημιουργούνταν κίνδυνος για την ομαλή εξέλιξη των συναλλαγών και θα επέρχετο ανασφάλεια στην οικονομική ζωή, καθώς το τυχαίο και απρόβλεπτο αυτό γεγονός θα μπορούσε να ματαιώσει την εξέλιξη μιας συμβάσεως. Η ιδιαίτερη μάλιστα σημασία του γεγονότος τούτου επιτείνεται στο πλαίσιο ενός κεφαλαιοκρατικού οικονομικού συστήματος, βασικά θεμέλια του οποίου είναι η διάρκεια και η εμπιστοσύνη στις συμβατικές σχέσεις. Επιπροσθέτως, κίνητρο για την ανάπτυξη της ατομικής περιουσίας, αλλά και ενδείκτη των αξιών της κοινωνίας, αποτελεί και η κατά προτεραιότητα περιέλευση της κληρονομίας στους στενότερους συγγενείς. Έτσι, όμως, γίνεται φανερό ότι μέσω της κληρονομικής διαδοχής επιτυγχάνεται και η φροντίδα και εξασφάλιση της οικογένειας ως κοινωνικής ομάδος (άρθρο 21 § 1 Σ).

Θεωρία και νομολογία, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τους θεμελιώδεις σκοπούς και επιδιώξεις των δύο αυτών θεσμών, κλήθηκαν να δώσουν λύση στα ζητήματα που ανέκυψαν από την τομή τους. Αφορμή, λοιπόν, για την εκπόνηση και συνάμα στόχος της παρούσας μελέτης είναι να συστηματοποιήσει τα κυριότερα από αυτά, συμβιβάζοντας και αμβλύνοντας τις αποκλίσεις, ώστε να αναδειχθεί ότι με το σύστημα του κτηματολογίου η αγορά των κληρονομιαίων ακινήτων θα είναι πλέον ασφαλής.

Αναλυτικότερα, στο πρώτο κεφάλαιο επιχειρείται η ανάλυση των βασικότερων ζητημάτων της κληρονομικής διαδοχής που ανακύπτουν στο στάδιο της κτηματογράφησης, αφού προηγουμένως, βέβαια, αποσαφηνίζονται οι απαραίτητες έννοιες και δημιουργείται το αναγκαίο υπόβαθρο για την κατανόησή τους. Ακολούθως, στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται προσπάθεια εξέτασης των προβλημάτων από τη σύμπλεξη των δύο αυτών θεσμών σε καθεστώς λειτουργούντος κτηματολογίου, ενώ, τέλος, στο τρίτο κεφάλαιο αντιμετωπίζονται ειδικότερα ζητήματα (η σχέση της περί κλήρου αγωγής με την αγωγή του άρθρου 6 § 2 ν. 2664/1998, καθώς και αυτή της χρησικτησίας με την κληρονομική διαδοχή στο Εθνικό Κτηματολόγιο), χωρίς να παραγνωρίζονται και οι πρόσφατες νομοθετικές εξελίξεις. Τέλος, σε παράρτημα της έκδοσης περιλαμβάνονται οι σημαντικότερες μέχρι σήμερα αποφάσεις του Αρείου Πάγου και των δικαστηρίων ουσίας επί των ανωτέρω ζητημάτων.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Η κληρονομική διαδοχή στο κτηματολογικό δίκαιο
© 2024
Διεύθυνση Σειράς
Συγγραφέας
Σειρά
ISBN
978-960-648-827-6
Σελίδες
Χ + 187
Τιμή
€ 20,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

Πίνακας περιεχομένων

Πρόλογος

Κυριότερες συντομογραφίες

Κεφάλαιο Πρώτο

Κτηματογράφηση και κληρονομική διαδοχή

I. Η έννοια, η φύση και ο σκοπός της διαδικασίας της κτηματογραφήσεως

II. Η έννοια και τα χαρακτηριστικά της κληρονομικής διαδοχής

III. Υποβολή δήλωσης μετά από την σύνταξη και μεταγραφή της αποδοχής της κληρονομίας

IV. Οι υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης κατά την κτηματογράφηση

V. Τα ανακύπτοντα κατά την κτηματογράφηση προβλήματα

VI. Μέσα κτηματολογικής προστασίας του δικαιούχου στην κτηματογράφηση

Κεφάλαιο Δεύτερο

Λειτουργούν κτηματολόγιο και κληρονομική διαδοχή

Ι. Η έννοια και οι τρόποι διόρθωσης της ανακριβούς πρώτης εγγραφής

ΙΙ. Διόρθωση της ανακριβούς πρώτης εγγραφής μέχρι την οριστικοποίηση των πρώτων εγγραφών

Α. Θάνατος κληρονομούμενου πριν τις πρώτες εγγραφές

1. Οι κληρονόμοι έχουν προβεί στην σύνταξη και μεταγραφή της αποδοχής της κληρονομίας πριν από τις πρώτες εγγραφές

2. Οι κληρονόμοι δεν έχουν προβεί στην σύνταξη και μεταγραφή της αποδοχής της κληρονομίας πριν τις πρώτες εγγραφές

Β. Θάνατος κληρονομούμενου μετά τις πρώτες εγγραφές

1. Στις πρώτες εγγραφές είναι καταχωρισμένος ο κληρονομούμενος

2. Στις πρώτες εγγραφές εμφανίζεται ως δικαιούχος κάποιος τρίτος ή υπάρχει η ένδειξη «αγνώστου ιδιοκτήτη»

ΙΙΙ. Προστασία πραγματικού δικαιούχου μετά την οριστικοποίηση των πρώτων εγγραφών

IV. Ουσιαστική δημοσιότητα και αναδρομικότητα κατ’ άρθρο 1199 ΑΚ

Κεφάλαιο Τρίτο

Ειδικά ζητήματα

Ι. Αγωγή περί κλήρου και αγωγή του άρθρου 6 § 2 ν. 2664/1998

ΙΙ. Χρησικτησία και κληρονομική διαδοχή στο εθνικό κτηματολόγιο

III. Οι πρόσφατες νομοθετικές εξελίξεις

Συμπερασματικές παρατηρήσεις

Βιβλιογραφία – Αρθρογραφία

Παράρτημα

Νομολογιακά δεδομένα από την αποκρυστάλλωση του θεσμού της κληρονομικής διαδοχής στο κτηματολογικό δίκαιο

1. ΑΠ 1549/2022 (Γ΄ Πολιτικό τμήμα), www.areiospagos.gr

2. ΑΠ 690/2018 (Γ΄ πολιτικό τμήμα), www.areiospagos.gr

3. ΑΠ 165/2004 (Γ΄ Πολιτικό τμήμα), ΧρΙΔ 2004.523 = ΕλλΔνη 2004

4. ΕφΙωαν 111/2008, Αρμ 2008

5. ΜΕφΠειρ 461/2016, ΤΝΠ Νόμος

6. ΠΠρΑθ 42/2006, Αρμ 2006

7. ΜΠρΠατρ 95/2023, ΤΝΠ Νόμος

8. ΜΠρΘεσ 8074/2016, ΕλλΔνη 2017

9. ΜΠρΠειρ 1198/2014, ΕλλΔνη 2017

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Π. Αλικάκος/Ι. Δεληκωστόπουλος/Γ. Διαμαντόπουλος..., Ασφαλιστικά Μέτρα και Ακίνητα, 2024
Σειρά: Δημοσιεύματα Επιθεώρησης Ακινήτων, #6
Συστηματική παρουσίαση όλων των ασφαλιστικών μέτρων επί ακινήτων, με πλούσιες νομολογιακές αναφορές και πρακτικά συμπεράσματα
Χ. Βρύνιου, Η ηλεκτρονική υποβολή και καταχώριση πράξεων στο λειτουργούν Κτηματολόγιο, 2024
Σειρά: Δημοσιεύματα Επιθεώρησης Ακινήτων, #8
Ένα εργαλείο για την κατανόηση των μεθόδων ηλεκτρονικής υποβολής/καταχώρισης πράξεων και τρόπων αναζήτησης πληροφοριών στο ΣΠΕΚ
Ε. Μπέκα, Η διάρρηξη καταδολιευτικής απαλλοτρίωσης στο Εθνικό Κτηματολόγιο, 2024
Σειρά: Δημοσιεύματα Επιθεώρησης Ακινήτων, #10
Παρουσίαση των σημαντικότερων θεμάτων της αγωγής διάρρηξης στο πλαίσιο του συστήματος βιβλίων μεταγραφών και υποθηκών και του Εθνικού Κτηματολογίου
Μ. Περτσελάκη, Μίσθωση τραπεζικής θυρίδας, 2024
Σειρά: Δημοσιεύματα Επιθεώρησης Ακινήτων, #11
Συνολική προσέγγιση της μίσθωσης τραπεζικής θυρίδας και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της στην πράξη
Κ. Πλιάτσικας, Η διόρθωση ανακριβούς πρώτης κτηματολογικής εγγραφής, 2η έκδ., 2024
Η έννοια και η λειτουργία των πρώτων ανακριβών κτηματολογικών εγγραφών – Ζητήματα ουσιαστικού και δικονομικού δικαίου