Ν. Δημητράτος, Η ποινική προστασία της αρχαίας και νεώτερης πολιτιστικής κληρονομιάς, 2021


Ν. Δημητράτος, Η ποινική προστασία της αρχαίας και νεώτερης πολιτιστικής κληρονομιάς, 2021

Πρόθεση του παρόντος έργου είναι η ανάδειξη των νομικών, θεωρητικών και πρακτικών ζητημάτων, τα οποία συνέχονται ειδικότερα με το πλαίσιο ποινικής προστασίας της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς.

Η ύπαρξη ενός αξιόπιστου θεσμικού πλαισίου για την προστασία της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς αποτελεί γεγονός πολυσήμαντο. Τούτο συμβαίνει αφενός μεν, επειδή βασική συνιστώσα της πνευματικής ταυτότητας της χώρας μας στο παγκόσμιο περιβάλλον αποτελεί το τεράστιο πολιτιστικό απόθεμα αυτής. Αφετέρου δε, διότι η αδήριτη ανάγκη για προστασία από τον Έλληνα νομοθέτη του απέραντου αυτού πολιτιστικού πλούτου πρέπει να λειτουργήσει αρμονικά μέσα σε ένα διευρυμένο θεσμικό πλαίσιο, οριοθετημένο από διεθνείς κανόνες.

Στο πρώτο μέρος του έργου ο αναγνώστης μπορεί να ενημερωθεί για το σχετικό Κοινοτικό νομοθετικό πλαίσιο και για την εφαρμογή του νόμου 3028/2002, βρίσκοντας, επίσης, και μια συγκριτική παρουσίαση της ποινικής προστασίας των πολιτιστικών αγαθών και σε άλλες έννομες τάξεις. Το δεύτερο και ειδικότερο μέρος ξεχωρίζει για την εύληπτη δομή του, όπου παρουσιάζονται και ερμηνεύονται συστηματικά όλες οι ποινικές διατάξεις του νόμου 3028/2002.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Η ποινική προστασία της αρχαίας και νεώτερης πολιτιστικής κληρονομιάς
© 2021
Συγγραφέας
ISBN
978-960-648-361-5
Σελίδες
XIV + 253
Τιμή
€ 25,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

Περιεχόμενα

Πρόλογος

Μέρος Πρώτο

Ι. Εισαγωγή

ΙΙ. Ιστορική αναδρομή στην Ελληνική Νομοθεσία για την προστασία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς

ΙΙΙ. Το σχετικό Κοινοτικό Πλαίσιο και οι Διεθνείς Συμβάσεις που κυρώθηκαν από την Ελλάδα

Α. Το Κοινοτικό νομοθετικό πλαίσιο

Β. Οι Διεθνείς Συμβάσεις

IV. Ο Νόμος 3028/2002 (ΦΕΚ 153 Α/28.6.2002) - Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Α. Οι θεμελιώδεις αρχές και οι προσανατολισμοί του νομοθετήματος

Β. Βασικές έννοιες και όροι του νόμου 3028/2002

V. Το προστατευόμενο έννομο αγαθό του ν. 3028/2002 και η εννοιολογική του οριοθέτηση

VI. Οι διατάξεις του Νόμου 3028/2002 μετά τη θέση σε ισχύ του νέου Ποινικού Κώδικα (Ν. 4619/2019)

VII. Ποινική προστασία των πολιτιστικών αγαθών σε διάφορες έννομες τάξεις.

Α) Ιταλία

Β) Αυστρία

Γ) Γερμανία

Δ) Ελβετία

Ε) Ηνωμένο Βασίλειο

ΣΤ) Γαλλία

Z) Κύπρος

Μέρος Δεύτερο

VIII. Οι ποινικές διατάξεις του νόμου 3028/2002 για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς

Άρθρο 53. Κλοπή μνημείων

1. Τα γενικά χαρακτηριστικά της νομοτυπικής μορφής του εγκλήματος

2. Το νομικό αντικείμενο προστασίας της διατάξεως

3. Οι διακρίσεις των μνημείων

4. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της αντικειμενικής υποστάσεως του αδικήματος

5. Η σχέση της κλοπής μνημείου, κατ’ άρθρο 53 του ν. 3028/2002 με τη διακεκριμένη κλοπή του άρθρου 374 παρ. 1 στοιχ. β’ ΠΚ

6. Κλοπή μνημείων υπό τις επιβαρυντικές περιστάσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 53 του ν. 3028/2002

7. Η υποκειμενική υπόσταση του εγκλήματος της κλοπής μνημείων

8. Απόπειρα - Συμμετοχή

9. Ζητήματα συρροής

10. Παραγραφή

11. Παράσταση του Δημοσίου προς υποστήριξη της κατηγορίας

12. Η έμπρακτη μετάνοια - Απαλλαγή από την ποινή

Άρθρο 54. Υπεξαίρεση μνημείων

1. Τα γενικά χαρακτηριστικά της νομοτυπικής μορφής του εγκλήματος

2. Τα ιδιαίτερα στοιχεία της ποινικής υποστάσεως του αδικήματος

3. Η υποκειμενική υπόσταση του εγκλήματος της υπεξαιρέσεως μνημείων.

4. Απόπειρα - Συμμετοχή

5. Συρροή

6. Τόπος και χρόνος τελέσεως της υπεξαιρέσεως

7. Παραγραφή - Άσκηση της ποινικής διώξεως

8. Παράσταση του Δημοσίου προς υποστήριξη της κατηγορίας

9. Η έμπρακτη μετάνοια - Απαλλαγή από την ποινή

Άρθρο 55. Αποδοχή και διάθεση μνημείων που αποτελούν προϊόντα εγκλήματος

1. Τα γενικά χαρακτηριστικά της νομοτυπικής μορφής του εγκλήματος

2. Χρόνος τελέσεως της πράξεως

3. Απόπειρα - Συμμετοχή

4. Συρροή

5. Παραγραφή - Άσκηση της ποινικής διώξεως

6. Παράσταση του Δημοσίου προς υποστήριξη της κατηγορίας

7. Η έμπρακτη μετάνοια - Απαλλαγή από την ποινή

Άρθρο 56. Φθορά μνημείου

1. Τα γενικά χαρακτηριστικά της νομοτυπικής μορφής του εγκλήματος

2. Η νομοτυπική μορφή του εγκλήματος της φθοράς μνημείου στην παράγραφο 2 του άρθρου 56 του ν. 3028/2002

3. Απόπειρα - Συμμετοχή

4. Συρροή

5. Παραγραφή - Ποινική δίωξη - Παράσταση του Δημοσίου προς υποστήριξη της κατηγορίας

6. Η έμπρακτη μετάνοια - Απαλλαγή από την ποινή

Άρθρο 57. Φθορά μνημείου από αμέλεια

Άρθρο 58. Παράβαση της υποχρέωσης δήλωσης μνημείου

1. Τα γενικά χαρακτηριστικά της νομοτυπικής μορφής του εγκλήματος

2. Τα ειδικά περιγραφικά στοιχεία της αντικειμενικής και υποκειμενικής υποστάσεως - Ποινική κύρωση

3. Απόπειρα - Συμμετοχή

4. Συρροή

Άρθρο 59. Παράνομη μεταβίβαση μνημείου

1. Τα γενικά χαρακτηριστικά της νομοτυπικής μορφής του εγκλήματος

2. Ποινική κύρωση - Συρροή

Άρθρο 60. Παράνομη εμπορία μνημείων

1. Τα γενικά χαρακτηριστικά της νομοτυπικής μορφής του εγκλήματος

2. Συρροή

Άρθρο 61. Παράνομη ανασκαφή ή άλλη αρχαιολογική έρευνα

1. Τα γενικά χαρακτηριστικά της νομοτυπικής μορφής του εγκλήματος

2. Συρροή

Άρθρο 62. Παράνομη χρήση ανιχνευτή μετάλλου

1. Τα γενικά χαρακτηριστικά της νομοτυπικής μορφής του εγκλήματος

2. Συρροή

Άρθρο 63. Παράνομη εξαγωγή πολιτιστικών αγαθών

1. Η διαχρονική προστασία των μνημείων από την παράνομη εξαγωγή τους

2. Τα γενικά χαρακτηριστικά της νομοτυπικής μορφής του εγκλήματος

Άρθρο 64. Παράνομη εισαγωγή πολιτιστικών αγαθών

1. Το ειδικώς προστατευόμενο στο άρθρο 64 έννομο αγαθό

2. Τα γενικά χαρακτηριστικά της νομοτυπικής μορφής του εγκλήματος

Άρθρο 65. Παράνομη μη επιστροφή πολιτιστικών αγαθών

1. Τα γενικά χαρακτηριστικά της νομοτυπικής μορφής του εγκλήματος

Άρθρο 66. Παράνομη επέμβαση ή εκτέλεση έργου

1. Τα γενικά χαρακτηριστικά της νομοτυπικής μορφής του εγκλήματος

Α) Η παράνομη επέμβαση ή εκτέλεση έργου

Β) Κιβδηλεία μνημείων

Άρθρο 67. Πλημμελής φύλαξη, διατήρηση ή συντήρηση μνημείου

1. Τα γενικά χαρακτηριστικά της νομοτυπικής μορφής του εγκλήματος

Άρθρο 68. Πράξεις ελεγκτικών οργάνων

Άρθρο 69. Δήμευση και χρηματική ποινή

Άρθρο 70. Επέκταση της εφαρμογής των διατάξεων του Ν. 2331/1995

Άρθρο 70 Α. Ευθύνη νομικών προσώπων

Άρθρο 71. Αρμοδιότητα εφετείου

Άρθρο 72. Τύχη χρηματικών ποινών και δημευθέντων πραγμάτων

IX. Ο Νόμος 3658/2008 και οι λοιπές μεταρρυθμίσεις στον ν. 3028/2002

X. Επίμετρο

Βιβλιογραφία

I. Ελληνική

II. Ξενόγλωσση

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

Προσθήκη στο καλάθιΠροσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητώνΠροσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Σχετικές εκδόσεις

A. Sykiotou, Crime policy in a Globalized World, 2022
This work is based on the translation from french of the book published in January 2019 (La politique criminelle sur le fil, Paris: Institut de Recherche Juridique de la...
Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι - CD Rom - Β 2021, 2022
Η παρούσα ενημέρωση αφορά τις νομοθετικές και νομολογιακές μεταβολές που επέφεραν τον Ιούνιο του 2019 οι νέοι Κώδικες, Ποινικός (Ν. 4619/2019) και Ποινικής Δικονομίας (Ν....
Ν. Αποστολίδης, Η παραγραφή των εγκλημάτων ως λόγος εξάλειψης του αξιοποίνου και ως ανυπέρβλητο διωκτικό κώλυμα, 2022
Αποτελεί κοινή διαπίστωση ότι η παραγραφή των εγκλημάτων λειτουργεί ως πολυδιάστατο νομικό μέγεθος, εγγενώς ανυπότακτο στα συνήθη όρια ενός λόγου εξάλειψης του αξιοποίνου και...
Α. Γκουρμπάτσης, Ο εμπρησμός στο νέο Ποινικό Κώδικα, 2022
Με το παρόν έργο επιχειρείται μια διεξοδική παρουσίαση, ανάλυση και κριτική προσέγγιση των νέων διατάξεων των εγκλημάτων του (κοινού) εμπρησμού και του εμπρησμού σε δάση μετά...
Α. Ζαχαριάδης, Πρόσθετοι λόγοι αναιρέσεως κατά τον ΚΠΔ, 2022
Η αναιρετική διαδικασία, πέραν της σημαντικής πρακτικής σημασίας της, παρουσιάζει ιδιαίτερο δογματικό ενδιαφέρον, αφού σ’ αυτήν αποτυπώνεται η συνολική κυρωτική μορφή της...