Μ. Βενετσανοπούλου, Κακοδιοίκηση και διαφθορά στη Δημόσια Διοίκηση, 2014


Μ. Βενετσανοπούλου, Κακοδιοίκηση και διαφθορά  στη Δημόσια Διοίκηση, 2014

Μια συστηματική ανάλυση για την κατανόηση των προβλημάτων που δημιουργεί η διαφθορά και η κακοδιοίκηση και η επιτυχής αντιμετώπισή τους.

Ειδικότερα αναπτύσσονται:

  • Οι εννοιολογικοί προσδιορισμοί της κακοδιοίκησης και διαφθοράς, οι σχέσεις μεταξύ των δύο αυτών μορφών παραβατικότητας, τα συστατικά στοιχεία και οι μορφές διαφθοράς και τα αίτια, που συντελούν στην ανάπτυξη του φαινομένου.
  • Τα πεδία εφαρμογής της κακοδιοίκησης και διαφθοράς: στη Δημόσια Διοίκηση, στο Δημόσιο τομέα, παράγοντες υπέρ της διαφθοράς και κακοδιοίκησης στην Ελλάδα, αντιμετώπιση του φαινομένου και έλεγχοι για την αντιμετώπιση των φαινομένων αυτών στη Δημόσια Διοίκηση.
  • Η Διεθνής Αντιμετώπιση καταπολέμησης της διαφθοράς.
  • Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί.
  • Ο θεσμός του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης.
  • Τα ελεγκτικά σώματα, υπηρεσίες και διευθύνσεις επιθεωρήσεων και ελέγχου
  • Ο νεοπαγής θεσμός του Εθνικού Συντονιστή για την καταπολέμηση της διαφθοράς.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Κακοδιοίκηση και διαφθορά στη Δημόσια Διοίκηση
Ελεγκτικοί μηχανισμοί. Πρόλογος: Λέανδρος Ρακιντζής, Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης
© 2014
Συγγραφέας
ISBN
978-960-568-117-3
Σελίδες
XVIII + 182
Τιμή
€ 20,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Λέανδρου-Σωκράτη Ρακιντζή, Γεν. Επιθ. Δημόσιας Διοίκησης

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Ι. Γενικά

ΙΙ. Διαφθορά και κακοδιοίκηση στην αρχαιότητα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΚΑΚΟΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΔΙΑΦΘΟΡΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΚΑΚΟΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Ι. Εννοιολογικός προσδιορισμός της κακοδιοίκησης

ΙΙ. Εννοιολογικός προσδιορισμός της διαφθοράς

ΙΙΙ. Σχέσεις κακοδιοίκησης και διαφθοράς

1. Συστατικά στοιχεία της διαφθοράς

2. Μορφές και αίτια της διαφθοράς

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΠΕΔΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΚΑΚΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ

Ι. Στη Δημόσια Διοίκηση

Α. Έννοια της Δημόσιας Διοίκησης

Β. Αποστολή της Δημόσιας Διοίκησης

Γ. Αίτια αναπαραγωγής της διαφθοράς

1. Έλλειψη ελέγχου

2. Έλλειψη διαφάνειας και αξιοκρατίας

3. Έλλειψη χρηστής διοίκησης

4. Έλλειψη καλής πίστης

ΙΙ. Στο Δημόσιο Τομέα

Α. Έννοια του Δημόσιου Τομέα

Β. Λόγοι συντήρησης του φαινομένου

Γ. Συνέπειες στο Δημόσιο Τομέα

ΙΙΙ. Παράγοντες υπέρ της διαφθοράς και της κακοδιοίκησης στην Ελλάδα.

IV. Αντιμετώπιση του φαινομένου

V. Έλεγχοι αντιμετώπισης της κακοδιοίκησης και της διαφθοράς στη

Δημόσια Διοίκηση

Α. Διοικητικός έλεγχος

1. Προληπτικός ιεραρχικός έλεγχος

2. Κατασταλτικός ιεραρχικός έλεγχος

3. Αίτηση θεραπείας και ιεραρχική προσφυγή

4. Ενδικοφανής προσφυγή

5. Διοικητική Εποπτεία

Β. Κοινοβουλευτικός έλεγχος

Γ. Δικαστικός έλεγχος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ

Ι. Η συμβολή των διεθνών οργανισμών

Α. Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)

Β. Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.)

Γ. Συμβάσεις και Διακηρύξεις στα πλαίσια του Συμβουλίου της

Ευρωπαϊκής Ένωσης

Δ. Συμβάσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης (Σ.Ε.)

Ε. Άλλες Διεθνείς Συμβάσεις

ΣΤ. Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (Μ.Κ.Ο.)

Ζ. Διεθνείς μηχανισμοί δράσης κατά της διαφθοράς

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ι. Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Ε.Δ.Δ.)

Α. Το νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας του θεσμού του Γ.Ε.Δ.Δ

1.Νομική φύση

2. Αποστολή του Γ.Ε.Δ.Δ.

3. Οι αρμοδιότητες του Γ.Ε.Δ.Δ.

α. Συντονιστικό όργανο

β. Ελεγκτικό όργανο

γ. Πειθαρχικό όργανο

4. Λοιπές αρμοδιότητες

Β. Μεθοδολογία δράσης - τρόποι διενέργειας του ελέγχου

Γ. Στελέχωση του Γραφείου

1. Βοηθοί του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης

2. Ειδικοί Επιθεωρητές

3. Γραμματεία

Δ. Προτάσεις - αντίμετρα του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης

ΙΙ. Συντονιστικό Όργανο Επιθεώρησης και Ελέγχου (Σ.Ο.Ε.Ε.)

Α. Σύσταση

Β. Αρμοδιότητες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

Ι. Εισαγωγή

ΙΙ. Σώμα Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.)

Α. Σύσταση

Β. Αποστολή – Αρμοδιότητες

Γ. Συγκρότηση - Σύνθεση

Δ. Ελεγκτική διαδικασία

Ε. Οργάνωση

ΙΙΙ. Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.)

Α. Σύσταση

Β. Αποστολή – αρμοδιότητες

IV. Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.)

Α. Σύσταση

Β. Αποστολή

Γ. Αρμοδιότητες

Δ. Συγκρότηση - Στελέχωση

Ε. Ελεγκτική διαδικασία

V. Σώμα Επιθεωρητών – Ελεγκτών Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών

και Δικτύων (Σ.Ε.Ε.Υ.Μ.Ε.)

Α. Σύσταση

Β. Αποστολή – Αρμοδιότητες

Γ. Συγκρότηση – Σύνθεση

Δ. Ελεγκτική διαδικασία

VI. Σώμα Επιθεώρησης και Ελέγχου Καταστημάτων Κράτησης (Σ.Ε.Ε.Κ.Κ.)

Α. Σύσταση

Β. Αποστολή - Αρμοδιότητες

Γ. Συγκρότηση – Σύνθεση

Δ. Ελεγκτική διαδικασία

VII. Σώμα Επιθεωρητών Δημοσίων Έργων (Σ.Ε.Δ.Ε.)

Α. Σύσταση

Β. Αποστολή – Αρμοδιότητες

Γ. Συγκρότηση – Στελέχωση

Δ. Ελεγκτική διαδικασία

VIII. Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.)

Α. Σύσταση

Β. Αποστολή – Αρμοδιότητες

Γ. Συγκρότηση – Στελέχωση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ι. Η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (Ε.Υ.Ε.Π.)

Α. Σύσταση

Β. Αποστολή – αρμοδιότητες

Γ. Συγκρότηση

ΙΙ. Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος –

Ελληνικής Ακτοφυλακής (Y.E.Y.A.Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.)

Α. Σύσταση

Β. Αποστολή

Γ. Συγκρότηση

ΙΙΙ. Υπηρεσία Ελέγχου Δαπανών Υγείας Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης

(ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α.)

Α. Σύσταση

Β. Αρμοδιότητες- συγκρότηση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ι. Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Επιθεώρησης (Γ.Δ.Ο.Ε.)

Α. Σύσταση

Β. Αποστολή – Αρμοδιότητες

Γ. Συγκρότηση – Σύνθεση

ΙΙ. Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων – Υπουργείο Οικονομικών

(Γ.Δ.Δ.Ε.)

Α. Σύσταση

Β. Αποστολή Αρμοδιότητες

ΙΙΙ. Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων Υπουργείου Οικονομικών

Α. Σύσταση

Β. Αποστολή – Αρμοδιότητες

Γ. Συγκρότηση – Σύνθεση

IV. Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας

(Δ.Ε.Υ.ΕΛ.ΑΣ.)

Α. Σύσταση

Β. Αποστολή – Αρμοδιότητες

Γ. Συγκρότηση – Σύνθεση

V. Διεύθυνση Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος του Υπουργείου

Εμπορικής Ναυτιλίας

Α. Σύσταση

Β. Αρμοδιότητες

VI. Διεύθυνση Επιθεώρησης Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και

Κλιμα­τικής Αλλαγής (Δ.Ε.Υ.Π.Ε.Κ.Α.)

Α. Σύσταση

Β. Αρμοδιότητες

VII. Διεύθυνση Επιθεώρησης Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων

Α. Σύσταση

Β. Αρμοδιότητες

VIII. Διεύθυνση Επιθεώρησης Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλί-

σεων Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας

Α. Σύσταση- Συγκρότηση

Β. Αρμοδιότητες

IX. Γενική Διεύθυνση Διοίκησης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων

Προγραμμάτων από την Ε.Ε. – Υπουργείο Οικονομικών / Γενικό

Λογιστήριο του Κράτους (Ε.Δ.Ε.Λ.)

1. Διεύθυνση 51η, 52η, 56η τουῦ Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Γ.Λ.Κ.)

Α. Σύσταση

Β. Αποστολή

Γ. Συγκρότηση

Δ. Αρμοδιότητες

2. Διεύθυνση 41η δημοσιονομικών σχέσεων με ε.ε. και δ.ο. (τμημα γ΄-

διαχειριστικού ελέγχου)

Α. Αρμοδιότητες

Β. Οργάνωση και δομή

X. Πορίσματα και εκθέσεις της δράσης των Ελεγκτικών Σωμάτων και

Υπηρεσιών Επιθεώρησης και Ελέγχου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ

Ο ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ

Α. Ο θεσμός

Β. Αρμοδιότητες

Γ. Συντονιστική Επιτροπή

Δ. Συμβουλευτικό Σώμα

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΩΝ

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Α. Μακρυδημήτρης, Υφαίνοντας τον ιστό της Πηνελόπης, 2η έκδ., 2024
Σειρά: Διοίκηση και Κοινωνία, #9
Αναλύσεις, εξηγήσεις και ερμηνείες για το πρόβλημα της δημόσιας διοίκησης στην Ελλάδα της Μεταπολίτευσης
Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, Διοικητική Δικονομία, 2022
Συστηματική παράθεση και επεξεργασία όλων των διατάξεων περί την αρμοδιότητα των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων