Μ. Βενετσανοπούλου, Η θεσμική διαδρομή της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης, 2002


Μ. Βενετσανοπούλου, Η θεσμική διαδρομή της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης, 2002 Η παρούσα μονογραφία αποτελεί έρευνα των ιστορικών δεδομένων και απόδοση της συνολικής εικόνας της διαμόρφωσης και διαδρομής, πλέον των 180 χρόνων, του θεσμού της Δημόσιας Διοίκησης, από την ίδρυση του νέου ελληνικού κράτους με την εφαρμογή του πρώτου διοικητικού μας συστήματος, του 1822.

Δίνεται μία συνολική εικόνα για τον τρόπο και τις μορφές οργάνωσης της Δημόσιας Διοίκησης και τους λειτουργικούς θεσμούς που τελούν σε συνάρτηση μ' αυτή, με σκοπό την ιστορική διερεύνηση των θεσμών και την πρόταση όρων βελτίωσης και εκσυγχρονισμού τους, δεδομένου ότι αυτοί, βρίσκονται σε διαρκή εξέλιξη ανεξάρτητα από τα αποτελέσματα της δράσης τους.

Παρακολουθείται λοιπόν η δημιουργία και εξέλιξη των διοικητικών θεσμών της χώρας μας, με χρονολογική σειρά και διαπιστώνεται ότι πολλοί ήταν οι παράγοντες εκείνοι -εθνικοί, κοινωνικοί, πολιτικοί, οικονομικοί- που επέδρασαν στη διαμόρφωση της οργάνωσης και λειτουργίας του κράτους, για να καταστεί αυτή πιο ευέλικτη και περισσότερο αποδοτική με σύγχρονα δεδομένα.

Από τον πρόλογο του βιβλίου

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Η θεσμική διαδρομή της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης
© 2002
Συγγραφέας
ISBN
978-960-301-656-X
Σελίδες
XVI + 309
Τιμή
€ 32,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Α. Πηγές της ιστορίας της Δημόσιας Διοίκησης

ΜΕΡΟΣ Α΄

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΣΜΩΝ

ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΡΧΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Α. ΠΡΟΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

1. Γενικά9

2. Η περιφερειακή οργάνωση του οθωμανικού κράτους

3. Η διοικητική οργάνωση των υπόδουλων Ελλήνων

α. Η κοινοτική αυτοδιοίκηση

Οι αρμοδιότητες των δημογερόντων

β. Η επαρχιακή αυτοδιοίκηση

γ. Η τριτοβάθμια αυτοδιοίκηση

Β. ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Τοπικοί οργανισμοί ή τοπικά πολιτεύματα

1.Ο Οργανισμός της Γερουσίας της Δυτικής Χέρσου Ελλάδος

α. Η κεντρική διοίκηση

β. Η περιφερειακή διοίκηση

γ. Η τοπική διοίκηση

2. Η Νομική Διάταξη της Ανατολικής Στερεάς Ελλάδος

α. Η κεντρική διοίκηση

β. Η περιφερειακή διοίκηση

γ. Η τοπική διοίκηση

3. Ο Οργανισμός της Πελοποννησιακής Γερουσίας

α. Η κεντρική διοίκηση

β. Η επαρχιακή διοίκηση

γ. Η τοπική διοίκηση

Χαρακτηριστικά γνωρίσματα των Τοπικών Οργανισμών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Η Α΄ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ -

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ

1. Γενικά

2. Η οργάνωση της διοίκησης

α. Η κεντρική διοίκηση

Το βουλευτικό σώμα

Το εκτελεστικό σώμα

Καθήκοντα του εκτελεστικού σώματος

β. Η περιφερειακή διοίκηση

γ. Η επαρχιακή διοίκηση

Ο έπαρχος

Οι αντέπαρχοι

δ. Η κοινοτική διοίκηση

Τα δικαστήρια

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Η Β΄ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΣΤΡΟΥΣ -

"ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ"

1. Γενικά

2. Εκδοθέντα νομοθετήματα

α. Οι κυριότερες μεταβολές

β. Ο θεσμός του συμβουλίου των υπουργών

3. Η οργάνωση της διοίκησης

α. Η επαρχιακή διοίκηση

Ο Οργανισμός των Ελληνικών Επαρχιών

Οι αρμοδιότητες των επάρχων

Ο γενικός γραμματέας

Οι επιστάτες

Ο αστυνόμος

Οι δημογέροντες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Η Γ΄ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ -

1. Γενικά

α. Η κατάρτιση του Συντάγματος

β. Η ψήφιση του Συντάγματος

2. Η οργάνωση της κεντρικής διοίκησης

α. Η νομοθετική εξουσία

β. Η εκτελεστική εξουσία

γ. Οι κεντρικές αρχές

Οι γραμματείς της Επικρατείας

Οι αρμοδιότητες και ευθύνη των γραμματέων της Επικρατείας

δ. Οι κεντρικές υπηρεσίες

Το ταχυδρομείο

Το τυπογραφείο

Το χαρτοφυλάκιο

3. Η οργάνωση της περιφερειακής διοίκησης

"Νόμος της εν Τροιζήνι Συνελεύσεως περί Εσωτερικού Διοργανισμού"

4. Η οργάνωση της τοπικής αυτοδιοίκησης

Οι δημογεροντίες κατά τη διάταξη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΤΟ ΝΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ Ι. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ

1. Γενικά

2. Η κεντρική διοίκηση

3. Η νομαρχιακή διοίκηση

4. Η τοπική αυτοδιοίκηση

α. Ο Διοικητικός Οργανισμός των Τμημάτων

Αριθμός και εκλογή των δημογερόντων

Καθήκοντα των επαρχιακών δημογεροντιών των πόλεων και των χωριών

β. Οδηγίες προς τους δημογέροντες

γ. Η εσωτερική διοίκηση

δ. Επιτόπιοι φόροι

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

1. ΤΟ ΗΓΕΜΟΝΙΚΟ ΣΎΝΤΑΓΜΑ -

1. Γενικά

2. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΝΤΙΒΑΣΙΛΕΙΑΣ -

1. Γενικά 2. Η οργάνωση και λειτουργία της κεντρικής διοίκησης

α. Οι γραμματείς της Επικρατείας

Αρμοδιότητες των γραμματέων της Επικρατείας

β. Τα κεντρικά συμβούλια της Διοίκησης

Το Συμβούλιο της Επικρατείας - Ιστορική εξέλιξη

Το Ελεγκτικό Συνέδριο - Ιστορική εξέλιξη

Το Νομικό Συμβούλιο του κράτους - Ιστορική εξέλιξη

Η Εφημερίδα της Κυβερνήσεως - Ιστορική αναφορά

3. Η περιφερειακή διοίκηση

α. Το νομαρχιακό σύστημα

β. Το σύστημα διοικήσεων και υποδιοικήσεων

γ. Τα διοικητικά συμβούλια

δ. Τα επαρχιακά συμβούλια

4. Ο θεσμός της τοπικής αυτοδιοίκησης

α. Το νέο σύστημα

β. Οι δημοτικές αρχές

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

Α. Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΉΣ ΜΟΝΑΡΧΙΑΣ

1843 -

1. Γενικά

Β. Η ΠΡΩΤΗ "ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ" ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΩΝ

ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ

1. Γενικά

2. Η κεντρική διοίκηση

3. Η περιφερειακή διοίκηση

α. Τα νομαρχιακά συμβούλια

β. Η επαρχία

4. Η τοπική αυτοδιοίκηση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

Α. Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

1. Γενικά

Β. ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ 17ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

1. Γενικά

2. Η κεντρική διοίκηση

3. Η τοπική αυτοδιοίκηση

4. Η Δημόσια Διοίκηση επί Χαρ. Τρικούπη

α. Η περιφερειακή διοίκηση

5. Η διοικητική μεταρρύθμιση του

α. Η νομαρχιακή διοίκηση

Οι αρμοδιότητες του νομαρχιακού συμβουλίου

Η νομαρχιακή επιτροπή

β. Η σύσταση και λειτουργία των επαρχιακών συμβουλίων

6. Η διοικητική μεταρρύθμιση του

α. Η νομαρχιακή διοίκηση

Όργανα της διοίκησης

β. Η δημοτική αυτοδιοίκηση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄

ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ

1. Γενικά

2. Η διοικητική αποκέντρωση

α. Ο θεσμός των γενικών διοικήσεων

Γενικοί διοικητές - Αρμοδιότητες

β. Ο θεσμός της αυτοδιοίκησης του νομού

Τα όργανα διοίκησης του νομού

γ. Ο θεσμός της τοπικής αυτοδιοίκησης

3. Οι υπάλληλοι της κρατικής διοίκησης

Ιστορική εξέλιξη του δημοσιοϋπαλληλικού θεσμού

Ο θεσμός των υπουργών - Ίδρυση νέων υπουργείων

ΜΕΡΟΣ Β΄

ΟΙ ΝΕΟΤΕΡΕΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1925/1927

1. Γενικά

2. Η κρατική διοίκηση

3. Η αποκέντρωση της Δημόσιας Διοίκησης

α. Οι γενικές διοικήσεις

Οι γενικοί διοικητές - Αρμοδιότητες

β. Το νομαρχιακό αποκεντρωτικό σύστημα

4. Η τοπική αυτοδιοίκηση

5. Η "Διοίκησις Πρωτευούσης"

6. Η σύνταξη του υπαλληλικού κώδικα

7. Το Ανώτατο συμβούλιο δημοσίων υπηρεσιών (Α.Σ.Δ.Υ.)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ

1. Γενικά

2. Η οργάνωση της κεντρικής διοίκησης

3. Η νέα διοικητική αποκέντρωση

α. Ο Ν. 3200/1955 "Περί διοικητικής αποκεντρώσεως"

β. Νομαρχιακό συμβούλιο - Νομαρχιακό ταμείο

- Νομαρχιακός προϋπολογισμός

γ. Η επαρχία ως διοικητική μονάδα και ο θεσμός του επάρχου

δ. Η τοπική αυτοδιοίκηση

Ο Δημοτικός Κώδικας του

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ 1968/1973

1. Γενικά

α. Η διοίκηση του κράτους

β. Οι περιφερειακές διοικήσεις (1970-1973)

γ. "Διοίκησις μείζονος Πρωτευούσης"

δ. Τοπική αυτοδιοίκηση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1975/86/2001

1. Γενικά

Η οργάνωση της κεντρικής διοίκησης

2. Τα κεντρικά όργανα της διοίκησης

α. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας

- Διοικητικές αρμοδιότητες του Προέδρου

β. Η κυβέρνηση

- Το υπουργικό συμβούλιο

- Ο πρωθυπουργός

- Οι αντιπρόεδροι της κυβέρνησης

- Οι υπουργοί

- Οι αναπληρωτές υπουργοί

- Οι υφυπουργοί

- Οι υπουργοί χωρίς χαρτοφυλάκιο (υπουργοί Επικρατείας)

- Οι γενικοί γραμματείς

γ. Τα συλλογικά κυβερνητικά όργανα

δ. Τα συμβούλια της κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης

3. Αποκεντρωμένη κρατική διοίκηση

α. Η περιφερειακή διοίκηση

- Η ισχύουσα νομοθεσία

β. Τα περιφερειακά όργανα γενικής αρμοδιότητας

- Το υπουργείο Μακεδονίας - Θράκης

- Το υπουργείο Αιγαίου

γ. Τα περιφερειακά όργανα του κράτους

- Ο νομάρχης

- Το νομαρχιακό συμβούλιο

δ. Η νομαρχιακή αυτοδιοίκηση του Ν. 1622/1986

- Όργανα της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης

ε. Επαρχεία - έπαρχοι - επαρχιακά συμβούλια

στ. Η ισχύουσα νομοθεσία - Οι νόμοι 2218-2240/1994

- Τα όργανα της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης

- Διευρυμένες νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις

- Τα όργανα των διευρυμένων νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων

4. Η τοπική αυτοδιοίκηση Α΄ βαθμού

α. Δημοτικός Κώδικας

β. Δήμοι - κοινότητες

- Αρμοδιότητες

- Οργάνωση

γ. Δημοτικά διαμερίσματα

δ. Σύνδεσμοι δήμων και κοινοτήτων

- Όργανα του συνδέσμου

ε. Συμβούλια περιοχής

στ. Συνενώσεις δήμων - κοινοτήτων

5. Ο Ν. 2539/1997

Τοπικά συμβούλια

α. Στους δήμους

β. Στις κοινότητες

6. Ανεξάρτητες διοικητικές αρχές

ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ301

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ


Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Α. Μακρυδημήτρης, Υφαίνοντας τον ιστό της Πηνελόπης, 2η έκδ., 2024
Σειρά: Διοίκηση και Κοινωνία, #9
Αναλύσεις, εξηγήσεις και ερμηνείες για το πρόβλημα της δημόσιας διοίκησης στην Ελλάδα της Μεταπολίτευσης
Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, Διοικητική Δικονομία, 2022
Συστηματική παράθεση και επεξεργασία όλων των διατάξεων περί την αρμοδιότητα των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων