Μ. Περτσελάκη, Μεσιτεία ακινήτων, 2023


Μ. Περτσελάκη, Μεσιτεία ακινήτων, 2023

Η παρούσα μονογραφία ευρισκομένη στο επίκεντρο του Ειδικού Ενοχικού Δικαίου προσεγγίζει την καθολική και συστηματική ανάλυση όλων των αναφυόμενων ουσιαστικών και δικονομικών ζητημάτων που άπτονται της μεσιτείας αστικών συμβάσεων. Εκκινεί από την έννοια της σύμβασης μεσιτείας και αναλύεται η νομική φύση αυτής, με αναφορά σε όλα τα αναγκαία ζητήματα προσέγγισής της, όπως ο τύπος της σύμβασης, η διάρκειά της κλπ. Στο πεδίο αυτής της ανάλυσης, δεν θα μπορούσαν να μην ερευνηθούν οι υποχρεώσεις των μερών και ειδικότερα οι υποχρεώσεις των μεσιτών ακινήτων (κύριες και παρεπόμενες), καθώς και οι υποχρεώσεις του μεσιτικού εντολέα. Αναντίλεκτα, ερευνάται ο μεσίτης που αποτελεί και το κεντρικό πρόσωπο της μεσιτικής σύμβασης (η έννοια του μεσίτη και όλες οι προϋποθέσεις κτήσης της ιδιότητάς του, επί σκοπώ άσκησης του επαγγέλματός του), καθώς και η ύπαρξη των βοηθητικών αυτού προσώπων. Παρατίθενται όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με τη μεσιτική αμοιβή και το ειδικότερο περιεχόμενο αυτής, το υπόχρεο, προς καταβολή της μεσιτικής αμοιβής, πρόσωπο και αναμφισβήτητα το ουσιωδέστερο ζήτημα των προϋποθέσεων καταβολής αυτής.
Η ύλη περαιτέρω διαρθρώνεται στη δυνατότητα περιστολής της μεσιτικής αμοιβής. Παρατίθενται τα κριτήρια μείωσης αμοιβής, καθώς και ο χρόνος και ο τρόπος προβολής του δυσαναλόγου της αμοιβής, ως και ο προσδιορισμός αυτής. Τέλος, αναλύονται και λοιποί τρόποι απαλλαγής του μεσιτικού εντολέα από την καταβολή μεσιτικής αμοιβής, όπως και έτερες αξιώσεις που συνέχονται με τη μεσιτεία αστικών συμβάσεων και ειδικότερα οι αποζημιωτικές αξιώσεις, με βάση τις διατάξεις περί αδικοπραξιών, ενώ συγχρόνως, αναλύονται τα συμφυή δικονομικά ζητήματα.
Η μονογραφία ολοκληρώνεται με την προσέγγιση των συχνώς εμφανιζόμενων, πλην όμως, ιδιόμορφων ζητημάτων που ανακύπτουν, λόγω του ελεγκτικού μηχανισμού και πιο συγκεκριμένα της πειθαρχικής διάστασης και κλείνει με το επίμετρο, το οποίο περιέχει ουσιώδη συμπεράσματα.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Μεσιτεία ακινήτων
© 2023
Επιμέλεια Σειράς
Συγγραφέας
Σειρά
ISBN
978-960-648-737-8
Σελίδες
ΧΧ + 328
Τιμή
€ 36,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

Πίνακας περιεχομένων

Αντί προλόγου

Συντομογραφίες

Κεφάλαιο Α΄

Εισαγωγή στη Μεσιτεία Αστικών Ακινήτων

Ι. Η έννοια της σύμβασης μεσιτείας

1. Νομική φύση

II. Η μεσιτεία αστικών συμβάσεων

1. Ο τύπος της σύμβασης

2. Διάρκεια της σύμβασης μεσιτείας

3. Σύμβαση αποκλειστικής μεσιτείας

4. Η ύπαρξη Γενικών Όρων Συναλλαγών (Γ.Ο.Σ.)

5. Η διπλή μεσιτεία

ΙΙΙ. Υποχρεώσεις των μερών

1. Υποχρεώσεις των μεσιτών ακινήτων

α. Κύρια υποχρέωση

β. Παρεπόμενες υποχρεώσεις

2. Υποχρεώσεις του μεσιτικού εντολέα

3. Αθέτηση συμβατικών υποχρεώσεων

ΙV. Λύση της σύμβασης

Κεφάλαιο Β΄

Μεσίτης: Το κεντρικό πρόσωπο

της μεσιτικής σύμβασης

Ι. Η έννοια του μεσίτη

ΙΙ. Προϋποθέσεις κτήσης της ιδιότητας του μεσίτη

1.

Εξαίρεση ως προς την προϋπόθεση εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ

2. Βοηθητικά πρόσωπα

3. Η αλληλεπίδραση μεσιτείας και αντιπροσώπευσης

ΙΙΙ. Ιδιότητα μεσίτη και ακυρότητα της μεσιτικής σύμβασης

ΙV. Χωροταξικός περιορισμός δραστηριότητας

V. Σύνοψη

Κεφάλαιο Γ΄

Η μεσιτική αμοιβή

Ι. Η έννοια της μεσιτικής αμοιβής

1. Η αξίωση καταβολής δαπανών

2. Η ρήτρα ότι δεν μεσολάβησε κτηματομεσίτης

ΙΙ. Ειδικότερα ζητήματα

1. Υπόχρεος προς καταβολή της μεσιτικής αμοιβής

ΙΙΙ. Προϋποθέσεις καταβολής μεσιτικής αμοιβής

1. Η υπόσχεση αμοιβής

2. Η διενέργεια μεσιτικής δραστηριότητας

α. Η έννοια της μεσολάβησης

β. Η έννοια της υπόδειξης ευκαιρίας

3. Η σύναψη της σκοπούμενης κύριας σύμβασης

α.

Η κατάρτιση της σκοπούμενης σύμβασης με προσύμφωνο

β. Η κατάρτιση της σύμβασης υπό αίρεση

γ. Ο έγκυρος χαρακτήρας της σύμβασης

4. Η ύπαρξη αιτιώδους συνάφειας

α.

Τα όρια του αναιρετικού ελέγχου στην αιτιώδη συνάφεια

ΙV. Πλείονα πρόσωπα στη μεσιτική σύμβαση

V. Αλληλεπίδραση με τον δημόσιο πλειστηριασμό

VI. Λοιπά αιτήματα της μεσιτικής αμοιβής

1. Το αίτημα καταβολής ποινικής ρήτρας

2. Το αίτημα καταβολής Φ.Π.Α

3. Το αίτημα τοκοφορίας της μεσιτικής αμοιβής

4. Το αίτημα τοκοφορίας του Φ.Π.Α

Κεφάλαιο Δ΄

Η υπέρμετρη αμοιβή

Ι. Η έννοια της δυσανάλογης μεσιτικής αμοιβής

1. Κριτήρια μείωσης αμοιβής

α. Η μεσιτική παροχή

β. Το αποκτώμενο όφελος

γ. Η οικονομική κατάσταση των μερών

δ. Οι ειδικές περιστάσεις

ε. Οι επιτόπιες συνήθειες

ΙΙ.

Χρόνος και τρόπος προβολής του δυσαναλόγου της αμοιβής.

ΙΙΙ. Προσδιορισμός της μεσιτικής αμοιβής

1.

Ο όρος περί αποκλεισμού του δικαιώματος μειώσεως της αμοιβής

ΙV. Άλλοι τρόποι απαλλαγής

1. Καταχρηστική άσκηση δικαιώματος

2. Παραγραφή μεσιτικής αμοιβής

Κεφάλαιο Ε΄

Ειδικά ζητήματα

Ι. Μεσιτεία και αδικοπραξία

ΙΙ. Συμπεριφορά υπό τη μορφή απάτης

ΙΙΙ. Συμπεριφορά αντίθετη στα χρηστά ήθη

Κεφάλαιο ΣΤ΄

Δικονομικά ζητήματα

Ι. Γενική επισκόπηση

ΙΙ. Διαδικασία εκδίκασης

ΙΙΙ. Κοινοποίηση σε Δ.Ο.Υ

ΙV. Ορισμένο αγωγής καταβολής μεσιτικής αμοιβής

V. Βάρος απόδειξης

Κεφάλαιο Ζ΄

Πειθαρχική διάσταση

Επίμετρο

Βιβλιογραφία

Λημματικό Ευρετήριο

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Π. Αλικάκος/Ι. Δεληκωστόπουλος/Γ. Διαμαντόπουλος..., Ασφαλιστικά Μέτρα και Ακίνητα, 2024
Σειρά: Δημοσιεύματα Επιθεώρησης Ακινήτων, #6
Συστηματική παρουσίαση όλων των ασφαλιστικών μέτρων επί ακινήτων, με πλούσιες νομολογιακές αναφορές και πρακτικά συμπεράσματα
Ε. Βόγκλης, Πιστωτική σύμβαση και προστασία της εμπιστοσύνης, 2024
Μεθοδολογική έρευνα και παρουσίαση της πιστωτικής σύμβασης στο πλαίσιο αλληλεπίδρασης ιδιωτικού δικαίου, δημοσίου δικαίου και οικονομίας
Χ. Βρύνιου, Η ηλεκτρονική υποβολή και καταχώριση πράξεων στο λειτουργούν Κτηματολόγιο, 2024
Σειρά: Δημοσιεύματα Επιθεώρησης Ακινήτων, #8
Ένα εργαλείο για την κατανόηση των μεθόδων ηλεκτρονικής υποβολής/καταχώρισης πράξεων και τρόπων αναζήτησης πληροφοριών στο ΣΠΕΚ
Π. Κορνηλάκης, 130 Ασκήσεις Ειδικού Ενοχικού Δικαίου, 5η έκδ., 2024
130 ασκήσεις με επικαιροποιημένες λύσεις – Περιέχει και θέματα στο νέο δίκαιο της πώλησης
Κ. Λέων, Η αποζηµίωση από την επιδείνωση της υγείας του παθόντος, 2024
Σειρά: Συμβολές Αστικού Δικαίου, #14
Ανάλυση των περιπτώσεων επιδείνωσης στο μέλλον της ήδη επελθούσας ζημίας και της δικαστικής της επιδίωξης