Μ.-Η. Πραβίτα, Η πρόσβαση των ευρωπαίων πολιτών στη δημόσια διοίκηση και οι περιορισμοί της, 2009


Μ.-Η. Πραβίτα, Η πρόσβαση των ευρωπαίων πολιτών στη δημόσια διοίκηση και οι περιορισμοί της, 2009

Αντικείμενο του βιβλίου αποτελεί η ανασκόπηση του θεωρητικού προβληματισμού περί της δυνατότητας πλήρωσης δημόσιων θέσεων από πολίτες άλλων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και η επικαιροποίηση της κριτικής ανάλυσης και του σχολιασμού της νομοθεσίας και της νομολογίας σε κοινοτικό, εθνικό και συγκριτικό επίπεδο. Η έρευνα των πρωτογενών πηγών και κειμένων, όπως επίσης του διαθέσιμου βιβλιογραφικού και εμπειρικού υλικού δείχνει την έκταση της εξαίρεσης από την αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων που εξαρχής αναγνωρίστηκε στο κοινοτικό επίπεδο. Εξετάζεται κατά πόσο και με ποιον τρόπο έχει γίνει αποδεκτή, έχει ερμηνευτεί και εφαρμοστεί η εξαίρεση αυτή στις έννομες τάξεις των επιμέρους κρατών-μελών, καθώς και ποιες είναι οι απώτερες συνέπειες όσον αφορά στην πρόσβαση σε θέσεις απασχόλησης στις εθνικές δημόσιες διοικήσεις από πολίτες άλλων κρατών-μελών της Ένωσης. Συνάμα, διερευνάται ο βαθμός ενσωμάτωσης των επιταγών της ενωσιακής έννομης τάξης και σύγκλισης των έννομων τάξεων των κρατών-μελών ως προς την πρόσβαση στη δημόσια διοίκηση από θεσμική ή κανονιστική σκοπιά.

Ιδιαίτερη έμφαση αποδίδεται στην ελληνική περίπτωση. Στο βιβλίο αναλύεται διεξοδικά ολόκληρο το θεσμικό πλαίσιο που αφορά στον διορισμό ή την πρόσληψη Ευρωπαίων πολιτών στην ελληνική δημόσια διοίκηση, με σκοπό τον εντοπισμό προβληματικών περιπτώσεων –από πλευράς διοικητικής επιστήμης– και την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τη σκοπιμότητα και την ορθότητα των επιλογών του Έλληνα κοινού νομοθέτη, καθώς και τη δυνατότητα αποτελεσματικής εφαρμογής των ρυθμίσεων.

Ερευνάται, ακόμη, η έκταση στην οποία αξιοποιείται στην πράξη η θεσμική πρόβλεψη για την πρόσβαση στη δημόσια απασχόληση πολιτών που προέρχονται από κράτη-μέλη της Ένωσης διαφορετικά από τη χώρα υποδοχής. Συναφώς προσδιορίζονται οι βασικότεροι παράγοντες που, όπως φαίνεται, δρουν ανασταλτικά ως προς την αύξηση του αριθμού των κοινοτικών πολιτών που αποφασίζουν να κάνουν χρήση του δικαιώματός τους να απασχοληθούν στη δημόσια διοίκηση σε ένα άλλο κράτος-μέλος.

Το έργο ολοκληρώνεται με μια υπόθεση εργασίας που αφορά την εκτίμηση ορισμένων ευρύτερων προεκτάσεων αναφορικά με τη δημόσια απασχόληση και την έκταση της συνταγματικής εγγύησης της μονιμότητας σε αυτήν, που εγείρονται από την αναγνώριση της δυνατότητας πρόσβασης Ευρωπαίων πολιτών στα ημεδαπά συστήματα δημόσιας διοίκησης και στους επιμέρους διοικητικούς φορείς.

Τέλος, στην έκδοση αυτή περιλαμβάνεται εκτενής τεκμηρίωση και βιβλιογραφική ενημέρωση σε τέσσερις ευρωπαϊκές γλώσσες, επιπλέον της ελληνικής.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Η πρόσβαση των ευρωπαίων πολιτών στη δημόσια διοίκηση και οι περιορισμοί της
© 2009
Διεύθυνση Σειράς
Επιμέλεια Σειράς
Πρόλογος
Συγγραφέας
Σειρά
ISBN
978-960-445-507-2
Σελίδες
474
Τιμή
€ 50,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Μ Ε Ρ Ο Σ Π Ρ Ω Τ Ο

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Η αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας των

προσώπων και οι περιορισμοί της

1. Εισαγωγή

2. Η αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων

3. Η έννοια του ‘εργαζομένου’

4. Το δικαίωμα της ίσης μεταχείρισης ως προς την απασχόληση

5. Οι περιορισμοί στην ελευθερία κυκλοφορίας των εργαζομένων

6. Ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων και παράγωγο κοινοτικό δίκαιο

7. Συμπεράσματα

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Η εξαίρεση της απασχόλησης στη δημόσια διοίκηση

1. Εισαγωγή

2. Η νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

3. Η θέση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

4. Η έννοια της ‘απασχόλησης στη δημόσια διοίκηση’ και τα κριτήρια που υιοθετήθηκαν

5. Συμπεράσματα

Μ Ε Ρ Ο Σ Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Ο

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ

ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Η ιθαγένεια ως προϋπόθεση για την πρόσβαση στη δημόσια διοίκηση: Η περίπτωση της Ελλάδας

1. Εισαγωγή

2. Ιστορική επισκόπηση

3. Η πορεία προς την καθιέρωση του νέου συστήματος πρόσβασης των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ελληνική δημόσια διοίκηση.

4. Τα προεδρικά διατάγματα για την εκτέλεση του νέου θεσμικού πλαισίου.

5. Συμπεράσματα

ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Η ελεύθερη πρόσβαση και το καθεστώς των δημόσιων υπαλλήλων

1. Εισαγωγή

2. Η προσαρμογή του Υπαλληλικού Κώδικα και οι νεότερες εξελίξεις

3. Προβλήματα και προοπτικές

4. Η ‘αντιστοιχία των καταστάσεων’

5. Συμπεράσματα

Μ Ε Ρ Ο Σ Τ Ρ Ι Τ Ο

ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Συγκριτική επισκόπηση

1. Εισαγωγή

2. Συγκριτική μελέτη και διοικητική σύγκλιση

3. Η περίπτωση της Γαλλίας και της Γερμανίας

4. Η περίπτωση του Βελγίου και του Λουξεμβούργου

5. Η περίπτωση του Ηνωμένου Βασιλείου

6. Η περίπτωση της Ιταλίας και της Ισπανίας

7. Συμπεράσματα

ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Περαιτέρω σκέψεις για την αρχή της ελεύθερης πρόσβασης στη δημόσια διοίκηση

1. Εισαγωγή

2. Η μονιμότητα ως αρχή οργάνωσης της δημόσιας υπαλληλίας

3. Η συνταγματική εγγύηση της μονιμότητας: προβλήματα καιπεριορισμοί

4. Η αμφισβήτηση του θεσμού της μονιμότητας της απασχόλησης

5. Η συνάφεια της εξαίρεσης από την αρχή της ελεύθερης πρόσβασης στη δημόσια διοίκηση και του περιορισμού της μονιμότητας των δημόσιων υπαλλήλων

6. Συμπεράσματα

ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Α. Μακρυδημήτρης, Υφαίνοντας τον ιστό της Πηνελόπης, 2η έκδ., 2024
Σειρά: Διοίκηση και Κοινωνία, #9
Αναλύσεις, εξηγήσεις και ερμηνείες για το πρόβλημα της δημόσιας διοίκησης στην Ελλάδα της Μεταπολίτευσης
Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, Διοικητική Δικονομία, 2022
Συστηματική παράθεση και επεξεργασία όλων των διατάξεων περί την αρμοδιότητα των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων