Μ.-Ε. Κόρσου-Παναγοπούλου, Η αίτηση αναιρέσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας - Β' έκδοση, 2015


Μ.-Ε. Κόρσου-Παναγοπούλου, Η αίτηση αναιρέσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας - Β' έκδοση, 2015

Στον παρόντα τόμο επιχειρείται να δοθεί η εικόνα του ενδίκου μέσου της αναίρεσης ενώπιον του ΣτΕ. Η 2η έκδοση παρουσιάζεται αναθεωρημένη, ώστε να καταστεί επίκαιρη με βάση τα σημερινά δεδομένα, μετά τις νομοθετικές αλλαγές που προέκυψαν στο διάστημα που μεσολάβησε από την πρώτη έκδοση του βιβλίου.

Αναλύονται οι προϋποθέσεις του τύποις παραδεκτού (αποφάσεις που προσβάλλονται με αίτηση αναίρεσης, τα υποκείμενα της αναιρετικής δίκης, η νόμιμη προθεσμία), οι προϋποθέσεις του κατ’ ουσίαν βασίμου (οι περιοριστικοί κανόνες, οι κατ’ ιδίαν λόγοι αναίρεσης) και η διαδικασία αιτήσεως αναιρέσεως (προδικασία, κύρια διαδικασία, αποτελέσματα άσκησης της αίτησης, εφαρμοστέο δίκαιο, έκταση των εξουσιών του δικαστή, η απόφαση επί της αίτησης αναίρεσης και τα αποτελέσματά της, η αναίρεση υπέρ του νόμου ενώπιον του ΣτΕ).

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Η αίτηση αναιρέσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας - Β' έκδοση
© 2015
Συγγραφέας
ISBN
978-960-568-287-3
Σελίδες
ΧΧV + 164
Τιμή
€ 26,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Β΄ ΕΚΔΟΣΕΩΣ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Α΄ ΕΚΔΟΣΕΩΣ

ΚΥΡΙΩΤΕΡΕΣ ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

§ 1. Ἱστορική ἐπισκόπηση

§ 2. Συνταγματική κατοχύρωση τοῦ ἐνδίκου μέσου τῆς αἰτήσεως ἀναιρέσεως. Συνέπειες αὐτῆς

§ 3. Οἱ πηγές τοῦ δικαίου τῆς αἰτήσεως ἀναιρέσεως ἐνώπιον τοῦ ΣτΕ

§ 4. Ἔννοια, χαρακτήρ καί σκοπός τοῦ ἐνδίκου μέσου τῆς αἰτήσεως ἀναιρέσεως ἐνώπιον του ΣτΕ

§ 5. Αἴτηση ἀναιρέσεως καί αἴτηση ἀκυρώσεως ἐνώπιον τοῦ ΣτΕ

§ 6. Αἴτηση ἀναιρέσεως ἐνώπιον τοῦ ΣτΕ καί αἴτηση ἀναιρέσεως ἐνώπιον τοῦ ΑΠ. Δογματική αὐτοτέλεια ἑκάστης αὐτῶν

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΥΠΟΙΣ ΠΑΡΑΔΕΚΤΟΥ

§ 7. Ἀποφάσεις δεκτικές προσβολῆς ἐπί ἀναιρέσει

§ 8. Ὑποκείμενα τῆς ἐπί ἀναιρέσει δίκης

§ 9. Ἡ νόμιμος προθεσμία

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΤ' ΟΥΣΙΑΝ ΒΑΣΙΜΟΥ

§ 10. Λόγοι ἀναιρέσεως. Γενικές παρατηρήσεις

§ 11. Περιοριστικοί κανόνες

§ 12. Κατ' ἰδίαν λόγοι ἀναιρέσεως

α. Ὑπέρβαση καθηκόντων ἤ ἐξουσίας καί καθ' ὕλην ἀναρμο­διότης τοῦ ἐκδόντος τήν ἀναιρεσιβαλλομένη ἀπόφαση διοι­κητικοῦ δικαστηρίου

β. Μή νόμιμος συγκρότηση ἤ κακή σύνθεση τοῦ διοικητικοῦ δικαστηρίου.

γ. Παράβαση οὐσιώδους τύπου τῆς διαδικασίας

δ. Ἐσφαλμένη ἑρμηνεία ἤ πλημμελής ἐφαρμογή τοῦ διέποντος τήν ἐπίδικο σχέση νόμου

ε. Ἐσφαλμένη ἑρμηνεία ἤ πλημμελής ἐφαρμογή τοῦ διέποντος τήν ἐπίδικο σχέση νόμου. Τό ἀνέλεγκτο τῆς κρίσεως περί τῶν πραγματικῶν περιστατικῶν

στ. Ὕπαρξη δύο ἤ περισσοτέρων ἀντιφασκουσῶν μεταξύ των τελεσιδίκων ἀποφάσεων ἐπί τῆς αὐτῆς ὑποθέσεως καί περί τῶν αὐτῶν διαδίκων. Ἡ παράβαση τοῦ δεδικασμένου

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΝΑΙΡΕΣΕΩΣ

§ 13. Ἡ προδικασία

§ 14. Ἡ κύρια διαδικασία

§ 15. Ἀποτελέσματα τῆς ἀσκήσεως τῆς αἰτήσεως ἀναιρέσεως

§ 16. Τό ἐφαρμοστέο δίκαιο στήν ἐπί ἀναιρέσει δίκη

§ 17. Ἔκταση τῶν δικαιοδοτικῶν ἐξουσιῶν τοῦ δικαστοῦ τῆς ἀναι­ρέ­σεως

§ 18. Ἡ ἀπόφαση ἐπί τῆς αἰτήσεως ἀναιρέσεως. Τά ἀποτελέσματα αὐτῆς

§ 19. Ἀναίρεση ὑπέρ τοῦ νόμου ἐνώπιον τοῦ ΣτΕ

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

Προσθήκη στο καλάθιΠροσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητώνΠροσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Σχετικές εκδόσεις

Γενική Επιτροπεία Της Επικρατείας Των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, Διοικητική Δικονομία, 2022
Συστηματική παράθεση και επεξεργασία όλων των διατάξεων περί την αρμοδιότητα των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων
Β. Μπουκουβάλα, Το δίκαιο της απόδειξης στις διοικητικές διαφορές ουσίας, 2022
Μία ευσύνοπτη παρουσίαση του δικαίου της απόδειξης στη διοικητική δίκη για τον νομικό της πράξης
Χ. Αθανασοπούλου, Η συμμόρφωση της διοίκησης στις δικαστικές αποφάσεις, 2021
Σχόλια και συμπεράσματα για τη λειτουργία του συστήματος οργάνωσης της διοίκησης και της διοικητικής δικαιοσύνης