Μ.-Ε. Κόρσου-Παναγοπούλου, Η αίτηση αναιρέσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας - Β' έκδοση, 2015


Μ.-Ε. Κόρσου-Παναγοπούλου, Η αίτηση αναιρέσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας - Β' έκδοση, 2015

Στον παρόντα τόμο επιχειρείται να δοθεί η εικόνα του ενδίκου μέσου της αναίρεσης ενώπιον του ΣτΕ. Η 2η έκδοση παρουσιάζεται αναθεωρημένη, ώστε να καταστεί επίκαιρη με βάση τα σημερινά δεδομένα, μετά τις νομοθετικές αλλαγές που προέκυψαν στο διάστημα που μεσολάβησε από την πρώτη έκδοση του βιβλίου.

Αναλύονται οι προϋποθέσεις του τύποις παραδεκτού (αποφάσεις που προσβάλλονται με αίτηση αναίρεσης, τα υποκείμενα της αναιρετικής δίκης, η νόμιμη προθεσμία), οι προϋποθέσεις του κατ’ ουσίαν βασίμου (οι περιοριστικοί κανόνες, οι κατ’ ιδίαν λόγοι αναίρεσης) και η διαδικασία αιτήσεως αναιρέσεως (προδικασία, κύρια διαδικασία, αποτελέσματα άσκησης της αίτησης, εφαρμοστέο δίκαιο, έκταση των εξουσιών του δικαστή, η απόφαση επί της αίτησης αναίρεσης και τα αποτελέσματά της, η αναίρεση υπέρ του νόμου ενώπιον του ΣτΕ).

Edition info

Title
Η αίτηση αναιρέσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας - Β' έκδοση
© 2015
Author
ISBN
978-960-568-287-3
Pages
ΧΧV + 164
Price
€ 26.00
In stock

Table of contents   +

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Β΄ ΕΚΔΟΣΕΩΣ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Α΄ ΕΚΔΟΣΕΩΣ

ΚΥΡΙΩΤΕΡΕΣ ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

§ 1. Ἱστορική ἐπισκόπηση

§ 2. Συνταγματική κατοχύρωση τοῦ ἐνδίκου μέσου τῆς αἰτήσεως ἀναιρέσεως. Συνέπειες αὐτῆς

§ 3. Οἱ πηγές τοῦ δικαίου τῆς αἰτήσεως ἀναιρέσεως ἐνώπιον τοῦ ΣτΕ

§ 4. Ἔννοια, χαρακτήρ καί σκοπός τοῦ ἐνδίκου μέσου τῆς αἰτήσεως ἀναιρέσεως ἐνώπιον του ΣτΕ

§ 5. Αἴτηση ἀναιρέσεως καί αἴτηση ἀκυρώσεως ἐνώπιον τοῦ ΣτΕ

§ 6. Αἴτηση ἀναιρέσεως ἐνώπιον τοῦ ΣτΕ καί αἴτηση ἀναιρέσεως ἐνώπιον τοῦ ΑΠ. Δογματική αὐτοτέλεια ἑκάστης αὐτῶν

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΥΠΟΙΣ ΠΑΡΑΔΕΚΤΟΥ

§ 7. Ἀποφάσεις δεκτικές προσβολῆς ἐπί ἀναιρέσει

§ 8. Ὑποκείμενα τῆς ἐπί ἀναιρέσει δίκης

§ 9. Ἡ νόμιμος προθεσμία

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΤ' ΟΥΣΙΑΝ ΒΑΣΙΜΟΥ

§ 10. Λόγοι ἀναιρέσεως. Γενικές παρατηρήσεις

§ 11. Περιοριστικοί κανόνες

§ 12. Κατ' ἰδίαν λόγοι ἀναιρέσεως

α. Ὑπέρβαση καθηκόντων ἤ ἐξουσίας καί καθ' ὕλην ἀναρμο­διότης τοῦ ἐκδόντος τήν ἀναιρεσιβαλλομένη ἀπόφαση διοι­κητικοῦ δικαστηρίου

β. Μή νόμιμος συγκρότηση ἤ κακή σύνθεση τοῦ διοικητικοῦ δικαστηρίου.

γ. Παράβαση οὐσιώδους τύπου τῆς διαδικασίας

δ. Ἐσφαλμένη ἑρμηνεία ἤ πλημμελής ἐφαρμογή τοῦ διέποντος τήν ἐπίδικο σχέση νόμου

ε. Ἐσφαλμένη ἑρμηνεία ἤ πλημμελής ἐφαρμογή τοῦ διέποντος τήν ἐπίδικο σχέση νόμου. Τό ἀνέλεγκτο τῆς κρίσεως περί τῶν πραγματικῶν περιστατικῶν

στ. Ὕπαρξη δύο ἤ περισσοτέρων ἀντιφασκουσῶν μεταξύ των τελεσιδίκων ἀποφάσεων ἐπί τῆς αὐτῆς ὑποθέσεως καί περί τῶν αὐτῶν διαδίκων. Ἡ παράβαση τοῦ δεδικασμένου

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΝΑΙΡΕΣΕΩΣ

§ 13. Ἡ προδικασία

§ 14. Ἡ κύρια διαδικασία

§ 15. Ἀποτελέσματα τῆς ἀσκήσεως τῆς αἰτήσεως ἀναιρέσεως

§ 16. Τό ἐφαρμοστέο δίκαιο στήν ἐπί ἀναιρέσει δίκη

§ 17. Ἔκταση τῶν δικαιοδοτικῶν ἐξουσιῶν τοῦ δικαστοῦ τῆς ἀναι­ρέ­σεως

§ 18. Ἡ ἀπόφαση ἐπί τῆς αἰτήσεως ἀναιρέσεως. Τά ἀποτελέσματα αὐτῆς

§ 19. Ἀναίρεση ὑπέρ τοῦ νόμου ἐνώπιον τοῦ ΣτΕ

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Content type

Categories

Add to cartAdd to cart Add to wishlistAdd to wishlist

Related editions

Χ. Αθανασοπούλου, Η συμμόρφωση της διοίκησης στις δικαστικές αποφάσεις, 2021
Το διαχρονικό ζήτημα της μη συμμόρφωσης της διοίκησης στις δικαστικές αποφάσεις έχει απασχολήσει έντονα τις τελευταίες δεκαετίες την εθνική έννομη τάξη, καθώς αποτελεί μία...
Ελεγκτικό Συνέδριο - Βασική Νομοθεσία, 2021
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία, #42
Η παρούσα έκδοση αποτελεί μια προσπάθεια συγκέντρωσης των βασικότερων εν ισχύ νομοθετικών ρυθμίσεων της σύγχρονης ελληνικής νομοθεσίας που αφορούν την οργάνωση και τη...
Β. Τσιγαρίδας, Η Αρχή Iura Novit Curia στη Διοικητική Δίκη, 2021
Για την εφαρμογή της αρχής iura novit curia στην διοικητική δίκη, η επιστήμη της διοικητικής δικονομίας παραπέμπει, συχνά, στα πορίσματα της πολιτικής, χωρίς διεξοδικές...
Α. Γέροντας, Επιτομή Διοικητικού Δικονομικού Δικαίου, 2η έκδ., 2020
Όλες οι νομολογιακές εξελίξεις και οι τάσεις γύρω από τα βασικά ζητήματα