Ελληνικά English
| | | |

Βιβλία


Λ.-Μ. Πίψου, Δικαστική διανομή, 2006

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Δικαστική διανομή
© 2006
Συγγραφέας
ISBN
978-960-445-038-7
Σελίδες
459
Τιμή
€ 48,00
Σε απόθεμα

Λ.-Μ. Πίψου, Δικαστική διανομή, 2006


Λ.-Μ. Πίψου, Δικαστική διανομή, 2006

Η θεωρητική και νομολογιακή ενασχόληση με τα θέματα της διανομής επίκοινου πράγματος αναδεικνύει την πληθώρα νομικών ζητημάτων που χρήζουν ειδικότερης επεξεργασίας και ανάλυσης.

Στόχος της παρούσας μονογραφίας είναι η σφαιρική διερεύνηση του δικαίου της δικαστικής διανομής, όπως αυτό ρυθμίζεται από τις διατάξεις τόσο του ουσιαστικού όσο και του δικονομικού δικαίου.

Τέλος, πολύτιμη στην έρευνα αυτή αποδεικνύεται η κριτική παρουσίαση και αποτίμηση των πλουσιότατων νομολογιακών δεδομένων.

Η μελέτη χωρίζεται σε δύο μέρη. Το πρώτο, με το γενικό τίτλο «Δίκη διανομής», που υποδιαιρείται σε τέσσερα επιμέρους κεφάλαια, αφιερώνεται στην ανάδειξη των δικονομικών και ουσιαστικών ζητημάτων που εμφανίζονται κατά την εκδίκαση της αγωγής διανομής σε όλα τα διαδικαστικά στάδια της δίκης. Στο δεύτερο μέρος της μελέτης, με γενικό τίτλο «Μορφές δικαστικής διανομής», το οποίο χωρίζεται σε δύο επιμέρους κεφάλαια, επιχειρείται η παρουσίαση των ειδικότερων τρόπων ενέργειας του δικαστηρίου του επίκοινου πράγματος.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Δικαστική διανομή
© 2006
Συγγραφέας
ISBN
978-960-445-038-7
Σελίδες
459
Τιμή
€ 48,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

§ 1. Επισκόπηση του δικαίου της λύσης της κοινωνίας

Ι. Κοινωνία δικαιώματος κατ’ ιδανικά μέρη

1. Έννοια

2. Αντικείμενο

Α. Φύση και χαρακτηριστικά του δικαιώματος

Β. Περιπτωσιολογία

3. Ειδικές μορφές κοινωνιών

ΙΙ. Λύση της κοινωνίας δικαιώματος

1. Λύση και διανομή. Έννοια και ορολογικές αποσαφηνίσεις

2. Νομική φύση του δικαιώματος λύσης της κοινωνίας

ΙΙΙ. Ένταξη της δικαστικής διανομής στο σύστημα του ΚΠολΔ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΔΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΚΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ

ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

§ 2. Διαδικαστικές προϋποθέσεις

Ι. Προϋποθέσεις παραδεκτού από την πλευρά του δικαστηρίου

1. Καθ’ ύλην αρμοδιότητα

2. Κατά τόπο αρμοδιότητα

ΙΙ. Προϋποθέσεις παραδεκτού από τη σκοπιά των διαδίκων

1. Ενεργητική νομιμοποίηση

2. Παθητική νομιμοποίηση

3. Διπλός χαρακτήρας της δίκης διανομής

ΙΙΙ. Λοιποί όροι του παραδεκτού

§ 3. Περιεχόμενο της αγωγής

Ι. Ιστορική βάση

1. Ορισμένο της αγωγής διανομής κοινού πράγματος

2. Ορισμένο της αγωγής διανομής κληρονομιαίου ακινήτου

ΙΙ. Αντικείμενο

ΙΙΙ. Ορισμένο αίτημα

§ 4. Συνέπειες άσκησης της αγωγής

Ι. Δικονομικές συνέπειες

ΙΙ. Ουσιαστικές συνέπειες

§ 5. Προϋποθέσεις παραδεκτής συζήτησης της αγωγής

Ι. Απόπειρα εξώδικης επίλυσης της διαφοράς

ΙΙ. Εγγραφή στο κτηματολόγιο

ΙΙΙ. Καταβολή δικαστικού ενσήμου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΩΝ

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

§ 6. Άμυνα των εναγομένων κατά της αγωγής διανομής

Ι. Αμφισβήτηση της συμμετοχής ή της έκτασης συμμετοχής οποιουδήποτε διαδίκου στην έννομη σχέση της κοινωνίας

ΙΙ. Αμφισβήτηση του δικαιώματος δικαστικής λύσης της κοινωνίας

1. Συμβατικός αποκλεισμός της λύσης της κοινωνίας για ορισμένο χρόνο

2. Αποκλεισμός του δικαιώματος διανομής, λόγω ειδικού προορισμού του κοινού

3. Αποκλεισμός του δικαιώματος λύσης της κοινωνίας από το νόμο ή με απαγόρευση εμπράγματου χαρακτήρα

4. Ύπαρξη άτυπης συμφωνίας διανομής

5. Καταχρηστική άσκηση του δικαιώματος δικαστικής διανομής

§ 7. Εκκαθάριση των αμοιβαίων απαιτήσεων από την κοινωνία

Ι. Δικαιολογητικός λόγος και πεδίο εφαρμογής της νομοθετικής ρύθμισης

ΙΙ. Τρόπος άσκησης και ικανοποίησης των απαιτήσεων από την κοινωνία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΑ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΙΚΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

§ 8. Συμμετοχή τρίτων προσώπων στη δίκη

Ι. Εκούσια παρέμβαση τρίτων

ΙΙ. Αναγκαστική προσεπίκληση τρίτων δικαιούχων

1. Έννομη θέση των προσεπικαλουμένων στη δίκη διανομής

2. Δικονομικό πλαίσιο της προσεπίκλησης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

§ 9. Τρόποι περάτωσης της δίκης διανομής

Ι. Δικαστικός συμβιβασμός, αναγνώριση και παραίτηση από τη δίκη

ΙΙ. Δικαστική απόφαση διανομής

1. Ενέργεια και περιεχόμενο της απόφασης

2. Ένδικα μέσα κατά της απόφασης διανομής

Α. Χαρακτήρας της απόφασης που διατάσσει αυτούσια διανομή, ιδίως στην περίπτωση της κλήρωσης

Β. Παθητική νομιμοποίηση των ενδίκων μέσων στις δίκες διανομής

Γ. Ερημοδικία κοινωνού κατά τη διάρκεια της δίκης διανομής

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΜΟΡΦΕΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΑΥΤΟΥΣΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗ

§ 10. Έννοια και προϋποθέσεις της αυτούσιας διανομής

Ι. Ιστορική εξέλιξη και νομοθετική κάλυψη

ΙΙ. Προϋποθέσεις της αυτούσιας διανομής

1. Διαίρεση ή κατανομή του επικοίνου σε μέρη

Α. Υπολογισμός της αξίας των μερών

Β. Αποφυγή κατάτμησης ακινήτων ή επιχειρήσεων

2. Eφικτό και συμφέρον της αυτούσιας διανομής

Α. Εννοιολογικοί προσδιορισμοί

Β. Νομολογιακά παραδείγματα

3. Δικαστική αξιολόγηση των όρων της αυτούσιας διανομής

§ 11. Μορφές αυτούσιας διανομής

Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

ΙΙ. Κατανομή με αυτούσια διαίρεση του επικοίνου

ΙΙΙ. Κατανομή με σύνθεση μερών επί περισσότερων διανεμητέων

1. Σύνθεση μερών με φυσική διαίρεση ενός εκάστου των διανεμητέων

2. Σύνθεση μερών χωρίς φυσική διαίρεση ενός εκάστου των διανεμητέων

Α. Νομοθετική ρύθμιση

Β. Ειδικές εφαρμογές του κανόνα της σύνθεσης μερών

ΙV. Κατανομή με σχηματισμό ομάδων κοινωνών

§ 12. Αυτούσια διανομή με σύσταση οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας

Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

1. Νομοθετικό πλαίσιο

2. Διαχρονικό δίκαιο

ΙΙ. Σύσταση οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας επί οικοδομημένου οικοπέδου

1. Εννοιολογικές οριοθετήσεις

2. Πεδίο εφαρμογής

Α. Σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας επί των ήδη υπαρχόντων κτισμάτων

Β. Σύσταση περαιτέρω οριζόντιων ιδιοκτησιών επί ήδη συνεστημένης οριζόντιας ιδιοκτησίας

Γ. Σύσταση οροφοκτησίας επί μέλλοντος να ανεγερθεί ορόφου

Δ. Σύσταση κάθετης ιδιοκτησίας επί ακινήτου με μια μόνο οικοδομή

3. Προϋποθέσεις σύστασης οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας

Α. Εφικτό και συμφέρον της σύστασης

Β. Διαδικασία

ΙΙΙ. Σύσταση κάθετης ιδιοκτησίας σε ακάλυπτο οικόπεδο

1. Πεδίο εφαρμογής

2. Προϋποθέσεις εφαρμογής

§ 13. Τρόποι συντέλεσης της αυτούσιας διανομής

Ι. Κλήρωση

1. Γενικός κανόνας και αποκλίσεις

2. Εξίσωση άνισων μερών ως μέσο επίτευξης της κλήρωσης

3. Διαδικασία της κλήρωσης

ΙΙ. Επιδίκαση

1. Γενικά

2. Ειδικές εφαρμογές του κανόνα της επιδίκασης

Α. Επιδίκαση επιχείρησης

Β. Επιδίκαση επιχείρησης ανήκουσας σε εταιρία με νομική προσωπικότητα

Γ. Επιδίκαση οικογενειακής στέγης

ΙΙΙ. Διανομή εν μέρει αυτούσια, εν μέρει δια πλειστηριασμού

§ 14. Έννομες συνέπειες της αυτούσιας διανομής

Ι. Εμπράγματη περιέλευση των μερών στους κοινωνούς

1. Κτήση κυριότητας στα λαχόντα ή επιδικασθέντα μέρη

2. Κτήση της νομής στα λαχόντα ή επιδικασθέντα μέρη

3. Προστασία του δικαιούχου έναντι της παράνομης παρακράτησης του λαχόντος σε αυτόν μέρους

4. Παράδοση αποδεικτικών εγγράφων για τα δικαιώματα στα λαχόντα μέρη

ΙΙ. Τύχη των δικαιωμάτων τρίτων μετά τη διανομή

1. Εμπράγματα δικαιώματα και αυτούσια διανομή

Α. Σχέση των άρθρ. 493 επ. ΚΠολΔ προς το άρθρ. 802 ΑΚ

Β. Περιορισμός των εμπράγματων δικαιωμάτων στη μερίδα του βαρυνόμενου κοινωνού

2. Κατάσχεση ιδανικής μερίδας κοινωνού στο πλαίσιο της δικαστικής διανομής

3. Ευθύνη των κοινωνών για ελαττώματα του κοινού μετά τη δικαστική διανομή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΜΕ ΕΚΟΥΣΙΟ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟ

§ 15. Φυσιογνωμία και ιδιαιτερότητες του πλειστηριασμού

Ι. Νομική φύση

ΙΙ. Διαδικασία του πλειστηριασμού

1. Προδικασία

2. Κύρια διαδικασία

3. Διαδικασία διανομής του πλειστηριάσματος

Βιβλιογραφικός πίνακας

Λημματικό ευρετήριο

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

Αγορά

Προσθήκη στο καλάθι  Προσθήκη στο καλάθι
Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών  Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Σχετικές εκδόσεις

Καλάθι αγορών

Το καλάθι αγορών είναι άδειο

Είσοδος στο σύστημα

Να παραμείνω συνδεδεμένος
Δημιουργία λογαριασμού