Λ. Κοτσίρης, Η διαδικασία συνδιαλλαγής κατά τον Πτωχευτικό Κώδικα, 2η έκδ., 2011


Λ. Κοτσίρης, Η διαδικασία συνδιαλλαγής κατά τον Πτωχευτικό Κώδικα, 2η έκδ., 2011 Η μεγάλη κινητικότητα του θεσμού ως διέξοδος της οικονομικής ασφυξίας είχε ως αποτέλεσμα νέα πλούσια νομολογιακά δεδομένα, διάλογο με τη θεωρία, αλλά και επέμβαση του νομοθέτη, μικρής εμβέλειας, για ευελιξία του θεσμού της διαδικασίας συνδιαλλαγής. Η νέα νομοθετική επέμβαση για κατάργηση του συμβατικού χαρακτήρα της συνδιαλλαγής και αντικατάστασή της με επονομαζόμενη προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης ανεξάρτητα από κάθε άλλη συνέπεια, υπάρχει κίνδυνος να επιφέρει ρήγμα στο ενιαίο σύστημα του όλου πτωχευτικού δικαίου. Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με μεταβατικές διατάξεις της, οι ρυθμίσεις για διαδικασία συνδιαλλαγής του ΠτΚ θα εξακολουθούν να εφαρμόζονται σε εκκρεμείς υποθέσεις.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Η διαδικασία συνδιαλλαγής κατά τον Πτωχευτικό Κώδικα
© 2011
Συγγραφέας
Έκδοση
2η έκδ.
ISBN
978-960-445-748-9
Σελίδες
XVII + 196
Τιμή
€ 25,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΜΕΡΟΣ Α΄

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΗΣ

Ι. Εισαγωγή

ΙΙ. Η αρχή της εδαφικότητας και η διαδικασία συνδιαλλαγής

ΙΙΙ. Αποκλεισμός της διαδικασίας συνδιαλλαγής από τις διαδικασίες αφερεγγυότητας

IV. Υποχώρηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης των πιστωτών

V. Νομική φύση της διαδικασίας

VI. Περί της λεγόμενης «pre-pack» συμφωνίας

VΙΙ. Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ B΄

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ

Ι. Υποκειμενικές

ΙΙ. Αντικειμενικές

ΙΙΙ. Το άνοιγμα της διαδικασίας

Α. Αίτηση

Β. Περιεχόμενο της αίτησης

Γ. Προσκόμιση στοιχείων

Δ. Η αίτηση ως διαδικαστική πράξη

Ε. Αποτελέσματα της υποβολής της αίτησης

IV. Η δικαστική παρέμβαση

Α. Δυνητικός ορισμός εμπειρογνώμονα. Αρμοδιότητα του προέδρου του πτωχευτικού δικαστηρίου

Β. Ενέργειες του πτωχευτικού δικαστηρίου

Γ. Πιθανολόγηση της βασιμότητας της αίτησης

Δ. Συμμετοχή τρίτων στη διαδικασία

Ε. Χρόνος εκτίμησης των προϋποθέσεων

ΣΤ. Η απόφαση για το άνοιγμα της διαδικασίας

Ζ. Το υποχρεωτικό περιεχόμενο. Ορισμός Μεσολαβητή

V. Μεσολάβηση για σύναψη συμφωνίας

Α. Η επιλογή του μεσολαβητή. Νομικός χαρακτηρισμός

B. Έργο του μεσολαβητή

Γ. Άρση του τραπεζικού απορρήτου. Δικαίωμα του μεσολαβητή

Δ. Η διάρκεια του έργου του μεσολαβητή

Ε. Πέρας του λειτουργήματος και της διαδικασίας

VI. Το προαιρετικό περιεχόμενο. Λήψη προληπτικών μέτρων

Α. Εφαρμοστέες διατάξεις

Β. Φύση των προληπτικών μέτρων

Γ. Προϋποθέσεις και περιεχόμενο των προληπτικών μέτρων

Δ. Αρμόδιο δικαστήριο

α. Σύγχρονη υποβολή. Αρμόδιο το πτωχευτικό δικαστήριο

β. Μεταγενέστερη αυτοτελής υποβολή. Αρμόδιος ο πρόεδρος του πτωχευτικού δικαστηρίου

Ε. Φύση της υπόθεσης και συνέπειες

ΣΤ. Δυνατότητα έκδοσης προσωρινής διαταγής

Ζ. Αναστολή προθεσμιών

Η. Παύση των προληπτικών μέτρων

Θ. Προληπτικά μέτρα σε σχέση με εγγυητές και συνοφειλέτες

VΙI. Δημοσιότητα – Ανέκκλητο

ΜΕΡΟΣ Β΄

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Η ΡΟΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Ι. Ο συμβατικός χαρακτήρας της συμφωνίας

ΙΙ. Τα μέρη της συμφωνίας

ΙΙΙ. Νομική δομή της συμφωνίας

IV. Περιεχόμενο της συμφωνίας

Α. Η κατά σκοπό δέσμευση

Β. Μορφές περιεχομένου

α. Μείωση των απαιτήσεων

β. Παράταση του ληξιπροθέσμου των απαιτήσεων

γ. Αναδιάρθρωση της επιχείρησης

δ. Μετοχοποίηση απαιτήσεων

ε. Εκποίηση της επιχείρησης

στ. Ρήτρες

ζ. Εσωτερική αναδιοργάνωση της κεφαλαιακής δομής μιας επιχείρησης

η. Εξυγιαντική πίστωση

θ. Δάνεια των εταίρων

ι. Ανάληψη υποχρεώσεων περιουσιακής φύσης από τρίτους

Γ. Κάθε άλλο πρόσφορο μέτρο

VΙI. Το προνόμιο για νέες χρηματοδοτήσεις

Α. Ο νομοθετικός νεωτερισμός

Β. Χαρακτηριστικά του προνομίου

Γ. Προϋποθέσεις

α. Χρηματοδότηση ή συνεισφορά σε αγαθά ή υπηρεσίες

1. Χρηματοδότηση

2. Συνεισφορά σε αγαθά ή υπηρεσίες

β. Προς το σκοπό εξασφάλισης της συνέχισης της δραστηριότητας του οφειλέτη και των πληρωμών

γ. Αποκλεισμός των εισφορών μετόχων ή εταίρων προς αύξηση του κεφαλαίου

Δ. Ικανοποίηση των πιστωτών

Ε. Ενεργοποίηση του προνομίου

VIII. Δικαστική επικύρωση της συμφωνίας

A. Αίτηση και διαδικασία

B. Προϋποθέσεις επικύρωσης

α. Μη παύση των πληρωμών του οφειλέτη κατά τη σύναψη της συμφωνίας

β. Διασφάλιση από τη συμφωνία της διάρκειας της επιχειρηματικής δραστηριότητας

γ. Το άθικτο των συμφερόντων των μη συμβληθέντων πιστωτών

δ. Η διάρκεια ισχύος της συμφωνίας

Γ. Η απόφαση επικύρωσης

Δ. Ένδικα μέσα

ΙΧ. Αποτελέσματα της επικύρωσης

Α. Πέρας της διαδικασίας συνδιαλλαγής και του λειτουργήματος του μεσολαβητή

Β. Αναστολή μέτρων ατομικής αναγκαστικής εκτέλεσης

Γ. Αναστολή λήψης ασφαλιστικών μέτρων

Δ. Άρση κωλύματος έκδοσης επιταγών

Ε. Αναστολή προθεσμιών άσκησης και παραγραφής

ΣΤ. Αναστολή μέτρων συλλογικής αναγκαστικής εκτέλεσης

Ζ. Συμφωνία δεσμευτική μόνο για τους συμβαλλομένους

Η. Τίτλος εκτελεστός

Θ. Περιορισμός ευθύνης κατά τις μεταβιβάσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

Ι. Γενικά

ΙΙ. Διαδικασία

ΙΙΙ. Λόγοι λύσης

Α. Μη εκπλήρωση των όρων της συμφωνίας

Β. Πρόδηλη αδυναμία βιώσιμης συνέχισης της επιχειρηματικής δραστηριότητας

Γ. Λήξη διάρκειας ισχύος της συμφωνίας

Δ. Πτώχευση του οφειλέτη ή υπαγωγή του σε άλλη διαδικασία συλλογικής εκτέλεσης

ΙV. Συνέπειες της λύσης της συμφωνίας

Α. Λόγος κήρυξης της πτώχευσης

Β. Ως προς άλλους λόγους

V. Δημοσιότητα της λύσης της συμφωνίας. Ένδικα μέσα

VI. Περί της πτωχευτικής ανάκλησης στη διαδικασία συνδιαλλαγής

ΜΕΡΟΣ Γ΄

ΠΡΟΠΤΩΧΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

Ι. Εισαγωγικά στην Προπτωχευτική Διαδικασία Εξυγίανσης

ΙΙ. Συσχετισμοί με τη γενική διάταξη του Πτωχευτικού Κώδικα

III. Προϋποθέσεις

IV. Ορισμός εμπειρογνώμονα

V. Απόφαση για το άνοιγμα της διαδικασίας

VI. Διορισμός μεσολαβητή και ειδικού εντολοδόχου

VII. Προληπτικά μέτρα

VIII. Σύναψη συμφωνίας εξυγίανσης

IX. Περιεχόμενο συμφωνίας

X. Η επικύρωση της συμφωνίας

XI. Ειδική εκκαθάριση

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Η συνδιαλλαγή ως διαδικασία διαχείρισης συγκρούσεων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ι. Διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα (ν. 3588/2007). Διαδικασία συνδιαλλαγής

Άρθρο 99. Προϋποθέσεις

Άρθρο 100. Απόφαση του δικαστηρίου

Άρθρο 101. Το έργο του μεσολαβητή

Άρθρο 102. Συμμετοχή Δημοσίου και δημόσιων φορέων

Άρθρο 103. Επικύρωση της συμφωνίας

Άρθρο 104. Αποτελέσματα της επικύρωσης

Άρθρο 105. Κήρυξη λύσης της συμφωνίας

Άρθρο 106. Κωλύματα και αμοιβή εμπειρογνώμονα και μεσολαβητή

ΙΙ. Αιτιολογική Έκθεση

ΙΙΙ. Νόμος 3858/2010 άρθρ. 34, 35

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΛΗΜΜΑΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

Προσθήκη στο καλάθιΠροσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητώνΠροσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Σχετικές εκδόσεις

Αθ. Γεωργιάδης/Δ. Αυγητίδης/Α. Ρόκας..., Το νέο πτωχευτικό δίκαιο των επιχειρήσεων και των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων, 2022
Σειρά: Εταιρεία Νομικών Βορείου Ελλάδος, #76
Το παρόν έργο κυκλοφορεί με αφορμή την πρώτη διαδικτυακή επιστημονική εκδήλωση της Εταιρείας Νομικών Βορείου Ελλάδος, με θέμα «Το νέο πτωχευτικό δίκαιο των επιχειρήσεων και...
Πτωχευτικός Κώδικας και Συναφή Νομοθετήματα, 13η έκδ., 2022
Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία / Βασική Εμπορική Νομοθεσία, #25
Ο νόμος 4818/2021 (ΦΕΚ Α’ 124/18.7.2021) επέφερε, πολύ γρήγορα, με τις διατάξεις του πολλές αλλαγές. Ακολούθησαν και κάποιες μικρές ακόμα αλλαγές κυρίως με το ν. 4821/2021....
Σ. Ψυχομάνης, Πτωχευτικό Δίκαιο, 10η έκδ., 2022
Τη νέα αυτή Ι΄ έκδοση του παρόντος επέβαλε η ανάγκη προσαρμογής της ύλης του Πτωχευτικού Δικαίου προς τα δεδομένα των νεώτερων τροποποιήσεων του αρχικού νομοθετήματος –του...
Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων/Χ. Σεβαστίδης/Γ. Μιχαλόπουλος..., Το νέο Πτωχευτικό Δίκαιο -
ουσιαστικά και δικονομικά ζητήματα, 2021
Ο νέος Πτωχευτικός Κώδικας έχει επιφέρει σαρωτικές αλλαγές με πλήθος νέων διατάξεων, ώστε να αποτελεί, τελικά, έναν εντελώς νέο Κώδικα που απαιτεί μελέτη και γνώση τόσο από...
Σ. Κόκκινος, Η επαπειλούμενη αδυναμία πληρωμών ως προϋπόθεση κήρυξης της πτώχευσης, 2020
Το παρόν έργο αποτελεί μια εκτενή μελέτη του θέματος της επαπειλούμενης αδυναμίας πληρωμών ως προϋπόθεσης κήρυξης της πτώχευσης. Μέσα από μια πλήρη νομοθετική και νομολογιακή...