Κώδικας Δικηγόρων (Ν. 4194/2013) & Κώδικας Δεοντολογίας Δικηγόρων (Ελληνικός και Ευρωπαϊκός), 5η έκδ., 2023


Κώδικας Δικηγόρων (Ν. 4194/2013) & Κώδικας Δεοντολογίας Δικηγόρων (Ελληνικός και Ευρωπαϊκός), 5η έκδ., 2023

Η παρούσα 5η έκδοση του τεύχους 32 της σειράς «Σύγχρονη Νομοθεσία» περιλαμβάνει

(α) το κείμενο του ν. 4194/2013 (ΦΕΚ Α΄ 208/27.9.2013), όπως τροποποιήθηκε με τους ν. 4205/2013 (ΦΕΚ Α΄ 242/ 6.11.2013), ν. 4356/2015 (ΦΕΚ Α΄ 181/24.12.2015), ν. 4370/2016 (ΦΕΚ Α΄ 37/7.3.2016), ν. 4411/2016 (ΦΕΚ Α΄ 142/3.8.2016), ν. 4446/2016 (ΦΕΚ Α΄ 240/22.12.2016), ν. 4531/2018 (ΦΕΚ Α΄ 62/5.4.2018), ν. 4596/2019 (ΦΕΚ Α΄ 32/26.2.2019), ν. 4700/2020 (ΦΕΚ Α΄ 127/29.6.2020), ν. 4745/2020 (ΦΕΚ Α΄ 214/6.11.2020), ν. 4816/2021 (ΦΕΚ Α΄ 118/09.07.2021), ν. 4828/2021 (ΦΕΚ Α΄ 130/23.7.2021), ν. 4842/2021 (ΦΕΚ Α΄ 190/13.10.2021), ν. 4912/2022 (ΦΕΚ Α΄ 59/17.3.2022), ν. 4938/2022 (ΦΕΚ Α΄ 109/6.6.2022), ν. 4963/2022 (ΦΕΚ Α΄ 149/30.7.2022) και ν. 4964/2022 (ΦΕΚ Α΄ 150/30.7.2022),

(β) τον Κώδικα Δεοντολογίας Δικηγορικού Λειτουργήματος, ο οποίος εγκρίθηκε με την από 4.1.1980 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και δημοσιεύτηκε στον Κώδικα Νομικού Βήματος στον τόμο του 1986, όπως τροποιήθηκε και ισχύει,

(γ) τον «Καταστατικό χάρτη θεμελιωδών αρχών του ευρωπαϊκού νομικού επαγγέλματος» και

(δ) τον «Κώδικα Δεοντολογίας για τους ευρωπαίους δικηγόρους» που θεσπίστηκαν από το Συμβούλιο των Δικηγορικών Συλλόγων της Ευρώπης (CCBE) και στους οποίους παραπέμπει ρητά το άρθρο 41 του Κώδικα Δικηγόρων,

(ε) την Αιτιολογική Έκθεση του Κώδικα Δικηγόρων, στην οποία επισημαίνονται οι βασικές ρυθμίσεις και οι καινοτομίες του,

(στ) την αιτιολογική έκθεση του άρθρου 7 του ν. 4205/2013, (ζ) την έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής για τον Κώδικα Δικηγόρων και (η) αναλυτικό Αλφαβητικό Ευρετήριο.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Κώδικας Δικηγόρων (Ν. 4194/2013) & Κώδικας Δεοντολογίας Δικηγόρων (Ελληνικός και Ευρωπαϊκός)
Μάιος 2023
© 2023
Επιστημονική επιμέλεια
Σειρά
Έκδοση
5η έκδ.
ISBN
978-960-648-700-2
Σελίδες
XIII + 308
Τιμή
€ 14,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ (Ν. 4194/2013)

Άρθρα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: Γενικό μέρος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: Απόκτηση δικηγορικής ιδιότητας – Άσκηση – Εξετάσεις

ΤΜΗΜΑ Α΄: Άσκηση

ΤΜΗΜΑ Β΄: Προϋποθέσεις άσκησης των κατόχων τίτλων πανεπιστήμιων της αλλοδαπής και ασκουμένων δικηγόρων της αλλοδαπής -17

ΤΜΗΜΑ Γ΄: Πανελλήνιος διαγωνισμός υποψηφίων δικηγόρων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: Διορισμός, εξέλιξη και παύση δικηγόρων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: Δικαιώματα και υποχρεώσεις του δικηγόρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄: Ειδικές μορφές άσκησης δικηγορίας

ΤΜΗΜΑ Α΄: Έμμισθη εντολή

ΤΜΗΜΑ Β΄: Άλλες μορφές παροχής δικηγορικών υπηρεσιών

ΤΜΗΜΑ Γ΄: Δικηγορικές εταιρίες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄: Αμοιβές και θεσμοί κοινωνικής αλληλεγγύης μεταξύ δικηγόρων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄: Οι δικηγορικοί σύλλογοι.

ΤΜΗΜΑ Α΄: Συγκρότηση και διαδικασία

ΤΜΗΜΑ Β΄: Γενική συνέλευση

ΤΜΗΜΑ Γ΄: Αρχαιρεσίες

ΤΜΗΜΑ Δ΄: Επιτροπές μητρώου

ΤΜΗΜΑ Ε΄: Διαμεσολάβηση και διαιτησία

ΤΜΗΜΑ ΣΤ΄: Ολομέλεια των προέδρων των δικηγορικών συλλόγων της Ελλάδας

Άρθρα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄: Πειθαρχικό δίκαιο

ΤΜΗΜΑ Α΄: Γενικές αρχές – Πειθαρχικά αδικήματα

ΤΜΗΜΑ Β΄: Πειθαρχικές ποινές

ΤΜΗΜΑ Γ΄: Πειθαρχικά όργανα

ΤΜΗΜΑ Δ΄: Πειθαρχική διαδικασία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄: Αγωγή κακοδικίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄: Μεταβατικές και τελικές διατάξεις

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΜΑΤΟΣ

Προοίμιο

Άρθρα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: Το λειτούργημα του δικηγόρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: Δικαιώματα του δικηγόρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: Γενικές υποχρεώσεις του δικηγόρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: Υποχρεώσεις προς το Σύλλογο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄: Υποχρεώσεις προς τους συναδέλφους

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄: Υποχρεώσεις προς τα δικαστήρια

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄: Υποχρεώσεις προς συνεργάτες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄: Σχέσεις δικηγόρου - ασκουμένου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄: Υποχρεώσεις προς τον εντολέα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄: Σχέσεις δικηγόρου και αντιδίκου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄: Ιδιωτικός βίος των δικηγόρων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ΄: Κυρώσεις

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΑΡΧΩΝ

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

Καταστατικός Χάρτης των θεμελιωδών αρχών του ευρωπαϊκού νο­μικού επαγγέλματος

Σχόλια επί του Καταστατικού Χάρτη των Θεμελιωδών Αρχών του Ευρωπαϊκού Νομικού Επαγγέλματος

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ

1. Προοίμιο

1.1. Το Λειτούργημα του Δικηγόρου στην Κοινωνία

1.2. Η Φύση των Κανόνων Επαγγελματικής Δεοντολογίας

1.3. Σκοπός του Κώδικα

1.4. Πεδίο Εφαρμογής της Ατομικής Ευθύνης

1.5. Πεδίο Εφαρμογής της Καθ’ Ύλην Ευθύνης

1.6. Ορισμοί

2. Γενικές Αρχές

2.1. Ανεξαρτησία

2.2. Εμπιστοσύνη και Προσωπική Ακεραιότητα

2.3. Εμπιστευτικός Χαρακτήρας της Σχέσεως Δικηγόρου/Εντο­λέα

2.4. Σεβασμός των Κανόνων Άλλων Δικηγορικών Συλλόγων

2.5. Δραστηριότητες Ασυμβίβαστες με το Λειτούργημα του Δικηγόρου

2.6. Προσωπική Προβολή

2.7. Το Συμφέρον του Εντολέα

2.8. Περιορισμός της Ευθύνης του Δικηγόρου Έναντι του Εντολέα

3. Σχέσεις με εντολείς

3.1. Αποδοχή και Λήξη των Εντολών

3.2. Σύγκρουση Συμφερόντων

3.3. Συμφωνία [αμοιβής] σε Οποιοδήποτε Χρονικό Σημείο της Δίκης

3.4. Ρύθμιση Αμοιβών

3.5. Καταβολή έναντι Αμοιβής

3.6. Επιμερισμός Αμοιβών με μη-Δικηγόρους

3.7. Δικαστικά Έξοδα και Διαθέσιμη Νομική Αρωγή

3.8. Κεφάλαια Εντολέων

3.9. Ασφάλιση Έναντι Επαγγελματικού Κινδύνου

4. Σχέσεις με δικαστήρια

4.1. Εφαρμοστέοι Κανόνες Δεοντολογίας εντός του Δικαστηρίου

4.2. Δίκαιη Διεξαγωγή των Διαδικασιών

4.3. Συμπεριφορά Ενώπιον του Δικαστηρίου

4.4. Λανθασμένη ή Παραπλανητική Πληροφόρηση

4.5. Επέκταση [Πεδίου Εφαρμογής] σε Διαιτητές κ.τ.λ

5. Σχέσεις μεταξύ δικηγόρων

5.1. Πνεύμα Συναδελφικής Συμπεριφοράς

5.2. Συνεργασία Μεταξύ Δικηγόρων από Διαφορετικά Κράτη Μέλη

5.3. Έγγραφη Επικοινωνία μεταξύ Δικηγόρων

5.4. Αμοιβή για Παραπομπή Υπόθεσης σε Συνάδελφο

5.5. Επικοινωνία με Αντίδικους

5.6. (Καταργήθηκε με απόφαση Ολομέλειας της CCBE στη Συνεδρίαση της Ολομέλειας στο Δουβλίνο στις 6 Δεκεμβρίου 2002)

5.7. Ευθύνη για την Καταβολή Αμοιβών

5.8. Συνεχής Επαγγελματική Ανάπτυξη

5.9. Διαφορές Μεταξύ Δικηγόρων από Διαφορετικά Κράτη Μέλη

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ν. 4194/2013

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ν. 4205/2013 (ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ)

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Π. Γιαννόπουλος, Η δικηγορική αμοιβή, 2016
Παρά την προφανή πρακτική σημασία της η σύμβαση παροχής νομικών υπηρεσιών δεν αποτέλεσε μέχρι σήμερα αντικείμενο μονογραφικής επεξεργασίας στο ελληνικό δίκαιο. Το κενό αυτό...
Ν. Ευαγγελάτος, Αλφαβητικός φορολογικός πανδέκτης για δικηγόρους, 2009
Ο αλφαβητικός φορολογικός πανδέκτης για δικηγόρους είναι ένα φορολογικό βιβλίο για δικηγόρους, ασκουμένους δικηγόρους, δικηγορικές εταιρείες και φοροτεχνικούς. Περιέχει, σε...
Σ. Καλλίνικος, Πρακτικός δικηγορικός φορολογικός οδηγός 2007, 2007
Ο Πρακτικός Δικηγορικός Φορολογικός Οδηγός αποτελεί το πιο αξιόπιστο και διεξοδικό βοήθημα για την αντιμετώπιση όλων των φορολογικών και λογιστικών θεμάτων του δικηγόρου. Στα...
Β. Γκισάκη, Το δικηγορικό επάγγελμα και η διασυνοριακή άσκησή του στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 2006
Η ελευθερία επαγγελματικής δραστηριοποίησης των κοινοτικών δικηγόρων στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτέλεσε το βασικό αντικείμενο της διδακτορικής διατριβής με τίτλο...