Ελληνικά English
| | | |

Βιβλία


Κώδικας διαχείρισης του συστήματος & συναλλαγών ηλεκτρικής ενέργειας, 2007

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Κώδικας διαχείρισης του συστήματος & συναλλαγών ηλεκτρικής ενέργειας
© 2007
ISBN
978-960-445-214-9
Σελίδες
XXVI + 457
Τιμή
€ 30,00
Σε απόθεμα

Κώδικας διαχείρισης του συστήματος & συναλλαγών ηλεκτρικής ενέργειας, 2007


Κώδικας διαχείρισης του συστήματος & συναλλαγών ηλεκτρικής ενέργειας, 2007
Ο Κώδικας Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, όπως εγκρίθηκε με την Δ5-ΗΛ/Β/οικ./8311/2005 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, κωδικοποιημένος, όπως ισχύει μέχρι σήμερα, μετά τις μεταβολές που επέφεραν:

- ο ν. 3426/2005 και
-οι αποφάσεις:
Δ5/ΗΛ/Β/Φ1/8054/18.4.2006
Δ5/ΗΛ/Φ1/13303/23.06.2006
Δ5/ΗΛ/Β/Φ1/25968/29.12.2006
Δ5/ΗΛ/Β/Φ.1.10/ 6635/26.03.2007

Το κείμενο του εν λόγω νομοθετήματος δεν έχει κωδικοποιηθεί στις βάσεις νομικών δεδομένων, ώστε οι ενδιαφερόμενοι να έχουν γνώση του ισχύοντος νομοθετικού κειμένου. Περιέχεται πίνακας περιεχομένων και ευρετήριο βασικών όρων με παραπομπή στα οικεία άρθρα.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Κώδικας διαχείρισης του συστήματος & συναλλαγών ηλεκτρικής ενέργειας
© 2007
ISBN
978-960-445-214-9
Σελίδες
XXVI + 457
Τιμή
€ 30,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

ΤΜΗΜΑ Ι
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Άρθρο 1. Σύμβαση Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας

Άρθρο 2. Εγγραφή στο Μητρώο Συμμετεχόντων

Άρθρο 3. Λήξη Σύμβασης Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας

Άρθρο 4. Μητρώο Μονάδων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

Άρθρο 5. Παρακολούθηση Συστήματος Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας

Άρθρο 6. Εποπτεία Συστήματος Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας

Άρθρο 7. Διαφάνεια- Εχεμύθεια

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Άρθρο 8. Πεδίο Εφαρμογής

Άρθρο 9. Φιλική Διευθέτηση Διαφορών

Άρθρο 10. Διαιτητική Πραγματογνωμοσύνη και Διαιτησία

ΤΜΗΜΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 11. Σκοπός

Άρθρο 12. Χρόνος διεξαγωγής ΗΕΠ – Προθεσμίες

Άρθρο 13. Συμμετοχή στον ΗΕΠ

Άρθρο 14. Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Διαχειριστή του Συστήματος

Άρθρο 15. Χρηματοοικονομικό Κόστος Κάλυψης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΟΡΤΙΟΥ

Άρθρο 16. Υποβολή Δηλώσεων Φορτίου

Άρθρο 17. Περιεχόμενο Δηλώσεων Φορτίου

Άρθρο 18. Βεβαίωση κάλυψης χρηματικών υποχρεώσεων

Άρθρο 19. Υποβολή και τροποποίηση Δηλώσεων Φορτίου

Άρθρο 20. Αποδοχή των Δηλώσεων Φορτίου

Άρθρο 21. Συνέπειες μη νόμιμης υποβολής Δήλωσης Φορτίου και περιπτώσεις σημαντικών Αποκλίσεων

Άρθρο 22. Συντελεστές Προσδιορισμού Κάλυψης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΕΓΧΥΣΗΣ

Άρθρο 23. Υποχρέωση και Δικαίωμα Υποβολής

Άρθρο 24. Περιεχόμενο Προσφοράς Έγχυσης

Άρθρο 25. Περιεχόμενο Προσφοράς Έγχυσης Θερμικών Μονάδων

Άρθρο 26. Περιεχόμενο Προσφοράς Έγχυσης Υδροηλεκτρικών Μονάδων

Άρθρο 27. Περιεχόμενο Προσφοράς Έγχυσης για Εισαγωγή

Άρθρο 28. Δηλώσεις Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων

Άρθρο 29. Προσφορές Έγχυσης που υποβάλλονται από τον Διαχειριστή του Συστήματος

Άρθρο 30. Υποβολή και Τροποποίηση Προσφορών Έγχυσης

Άρθρο 31. Αποδοχή Προσφορών Έγχυσης

Άρθρο 32. Συνέπειες μη νόμιμης υποβολής Προσφοράς Έγχυσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΕΦΕΔΡΕΙΩΝ

Άρθρο 33. Υποχρέωση και Δικαίωμα Υποβολής

Άρθρο 34. Περιεχόμενο Προσφοράς Εφεδρειών

Άρθρο 35. Προσφορές Εφεδρειών που υποβάλλονται από τον Διαχειριστή του Συστήματος

Άρθρο 36. Υποβολή και Τροποποίηση Προσφορών Εφεδρειών

Άρθρο 37. Αποδοχή Προσφορών Εφεδρειών

Άρθρο 38. Συνέπειες μη νόμιμης υποβολής Προσφοράς Εφεδρειών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8

ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Άρθρο 39. Δήλωση Μη Διαθεσιμότητας

Άρθρο 40. Συνέπειες μη νόμιμης Δήλωσης Μη Διαθεσιμότητας

Άρθρο 41. Δηλώσεις Μακροχρόνιας Μη Διαθεσιμότητας

Άρθρο 42. Δηλώσεις Πρόθεσης Διακοπής Κανονικής Λειτουργίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9

ΔΗΛΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Άρθρο 43. Υποχρέωση Υποβολής Δήλωσης

Άρθρο 44. Περιεχόμενο Δήλωσης Τεχνικοοικονομικών Στοιχείων

Άρθρο 45. Διαδικασία Υποβολής Δήλωσης Τεχνικοοικονομικών Στοιχείων

Άρθρο 46. Αποδοχή και Απόρριψη Δήλωσης Τεχνικοοικονομικών Στοιχείων από τον Διαχειριστή του Συστήματος

Αρθρο 47. Τεχνικά Στοιχεία για τις Επικουρικές Υπηρεσίες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΠΩΛΕΙΩΝ

Άρθρο 48. Πίνακας Συντελεστών Απωλειών Εγχύσεως

Άρθρο 49. Πίνακας Συντελεστών Απωλειών Φορτίου

Αρθρο 50. Μελέτη προσδιορισμού συντελεστών απωλειών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΦΟΡΤΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΦΕΔΡΕΙΩΝ

Άρθρο 51. Υποχρεώσεις του Διαχειριστή του Συστήματος στο πλαίσιο της Πρόβλεψης του Φορτίου, των Περιορισμών Μεταφοράς του Συστήματος και των Αναγκών Εφεδρειών

Άρθρο 52. Πρόβλεψη Φορτίου

Άρθρο 53. Μελέτη Περιορισμών Μεταφοράς του Συστήματος

Άρθρο 54. Πρόβλεψη Περιορισμών Μεταφοράς του Συστήματος

Άρθρο 55. Πρόβλεψη Αναγκών Εφεδρειών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12

ΕΠΙΛΥΣΗ ΗΕΠ

Άρθρο 56. Πρόγραμμα ΗΕΠ - Οριακή Τιμή Συστήματος και Οριακές Τιμές Παραγωγής

Άρθρο 57. Δεδομένα για το Πρόγραμμα ΗΕΠ

Άρθρο 58. Μεθοδολογία συνεκτίμησης Απωλειών Εγχύσεων και Φορτίου

Άρθρο 59. Μεθοδολογία Μηχανισμού Επίλυσης ΗΕΠ - Πρόγραμμα ΗΕΠ

Άρθρο 60. Έλεγχος ενεργοποίησης Περιορισμών Μεταφοράς του Συστήματος

Άρθρο 61. Χρονοδιάγραμμα ΗΕΠ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

Άρθρο 62. Διαδικασία Εκκαθάρισης Λογαριασμών

Άρθρο 63. Υπολογισμός Πληρωμών και Εισπράξεων

Άρθρο 64. Διαδικασία Εκκαθάρισης ΗΕΠ

Άρθρο 65. Έλλειμμα Συναλλαγών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Άρθρο 66. Προδιαγραφές και'Εγκριση Συστήματος Διαχείρισης Πληροφοριών Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας

Άρθρο 67. Επικοινωνία Διαχειριστή του Συστήματος και Συμμετεχόντων

Άρθρο 68. Υποστήριξη Συμμετεχόντων

Άρθρο 69. Έλεγχος Συστήματος Διαχείρισης Πληροφοριών Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΗΕΠ

Άρθρο 70. Δήλωση Έκτακτης Ανάγκης

Άρθρο 71. Ενέργειες του Διαχειριστή του Συστήματος

Άρθρο 72. Διοικητικά Οριζόμενες Τιμές

Άρθρο 73. Εκκαθάριση Χρεώσεων λόγω Μη Νόμιμων Προσφορών και Δηλώσεων

ΤΜΗΜΑ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ

Άρθρο 74. Αντικείμενο Διαδικασίας Κατανομής

Άρθρο 75. Υποχρεώσεις του Διαχειριστή του Συστήματος στο πλαίσιο της Διαδικασίας Κατανομής

Άρθρο 76. Υποχρεώσεις κατόχων άδειας παραγωγής στο πλαίσιο της Διαδικασίας Κατανομής

Άρθρο 77. Κανόνες Διαδικασίας Κατανομής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ

Άρθρο 78. Αντικείμενο της συλλογής και ανταλλαγής πληροφοριών κατά τη Διαδικασία Κατανομής

Αρθρο 79. Υποχρεώσεις παροχής πληροφοριών των κατόχων άδειας παραγωγής

Άρθρο 80. Υποχρεώσεις παροχής πληροφοριών των Εισαγωγέων

Άρθρο 81. Υποχρεώσεις παροχής πληροφοριών των Εκπροσώπων Φορτίου καί του Διαχειριστή του Δικτύου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ

Άρθρο 82. Δεδομένα Προγράμματος Κατανομής

Άρθρο 83. Υπολογισμός τιμής προσφοράς ενέργειας εκτάκτως διαθέσιμων Μονάδων

Άρθρο 84. Μεθοδολογία συνεκτίμησης Απωλειών Εγχύσεων και Φορτίου

Άρθρο 85. Μεθοδολογία κατάρτισης Προγράμματος Κατανομής

Άρθρο 86. Χρονοδιάγραμμα κατάρτισης Προγράμματος Κατανομής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19

ΕΝΤΟΛΕΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ

Άρθρο 87. Εντολές Κατανομής

Άρθρο 88. Έκδοση Εντολών Κατανομής

Άρθρο 89. Περιεχόμενο των Εντολών Κατανομής

Άρθρο 90. Αποστολή των Εντολών Κατανομής

Άρθρο 91. Υποχρέωση συμμόρφωσης των κατόχων άδειας παραγωγής προς τις Εντολές Κατανομής

Άρθρο 92. Μη Συμμόρφωση με Εντολές Κατανομής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20

ΑΡΧΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ

Άρθρο 93. Τήρηση Αρχείου Διαδικασίας Κατανομής

Άρθρο 94. Στατιστικά στοιχεία Διαδικασίας Κατανομής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ

Άρθρο 95. Εγκατάσταση και συντήρηση Συστήματος Διαχείρισης Πληροφοριών Κατανομής

Άρθρο 96. Σύστημα Επικοινωνιών

Άρθρο 97. Ειδικές ρυθμίσεις για το Σύστημα Διαχείρισης Πληροφοριών Κατανομής

Άρθρο 98. Υποστήριξη από τον Διαχειριστή του Συστήματος

Άρθρο 99. Έλεγχος και πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Πληροφοριών Κατανομής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 22

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ

Άρθρο 100. Πεδίο εφαρμογής διαδικασίας γνωστοποίησης Σημαντικών Περιστατικών

Άρθρο 101. Σημαντικά Περιστατικά του Συστήματος

Άρθρο 102. Πρόσθετα Σημαντικά Περιστατικά

Άρθρο 103. Διαδικασία γνωστοποίησης Σημαντικών Περιστατικών

Άρθρο 104. Περιεχόμενο, Τύπος και Διαδικασία Γνωστοποίησης Σημαντικών Περιστατικών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Άρθρο 105. Πεδίο εφαρμογής Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης

Άρθρο 106. Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης

Άρθρο 107. Γνωστοποίηση καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης

Άρθρο 108. Ενεργοποίηση Συναγερμού

Άρθρο 109. Τύποι Συναγερμού

Άρθρο 110. Πρόσθετοι Συναγερμοί

Άρθρο 111. Διαδικασίες σε Περιπτώσεις Ενεργοποίησης Συναγερμού

Άρθρο 112. Ενέργειες του Διαχειριστή του Συστήματος σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης

Άρθρο 113. Ενέργειες του Διαχειριστή του Συστήματος σε Περιπτώσεις Μη Κάλυψης του Φορτίου

Άρθρο 114. Αποσύνδεση χρήστη

Άρθρο 115. Περικοπή Φορτίου

Άρθρο 116. Υποχρεώσεις χρηστών σχετικά με την Περικοπή Φορτίου

Άρθρο 117. Αποκατάσταση μετά από Περικοπή Φορτίου

Άρθρο 118. Πρόσθετες υποχρεώσεις του Διαχειριστή του Δικτύου για Περικοπή Φορτίου

Άρθρο 119. Κυκλική Περικοπή Φορτίου

Άρθρο 120. Υποχρέωση ενημέρωσης του Διαχειριστή του Συστήματος για ενέργειες Περικοπής Φορτίου

Άρθρο 121. Αυτόματη Περικοπή Φορτίου

Άρθρο 122. Δοκιμή Αποκατάστασης του Συστήματος

ΤΜΗΜΑ

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 24

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 123. Ορισμός Επικουρικών Υπηρεσιών και Συμπληρωματικής Ενέργειας Συστήματος

Άρθρο 124. Επιμέρους Επικουρικές Υπηρεσίες

Άρθρο 125. Επικουρικές Υπηρεσίες Ρύθμισης Συχνότητας και Ενεργού Ισχύος –Ορισμοί

Άρθρο 126. Επικουρική Υπηρεσία Στατής Εφεδρείας Ενέργειας - Ορισμός

Άρθρο 127. Επικουρική Υπηρεσία Ρύθμισης Τάσης – Ορισμοί

Άρθρο 128. Επικουρική Υπηρεσία Επανεκκίνησης του Συστήματος- Ορισμός

Άρθρο 129. Συμπληρωματική Ενέργεια Συστήματος – Ορισμοί

Άρθρο 130. Διαθεσιμότητα Παροχής, Ετοιμότητα Παροχής και Παροχή Συμπληρωματικής Ενέργειας Συστήματος – Ορισμοί

Άρθρο 131. Υποχρεώσεις του Διαχειριστή του Συστήματος για τις Επικουρικές Υπηρεσίες και τη Συμπληρωματική Ενέργεια Συστήματος

Άρθρο 132. Μέθοδος υπολογισμού Αναμενόμενου Κόστους Επικουρικών Υπηρεσιών και Συμπληρωματικής Ενέργειας Συστήματος

Αρθρο 133. Υποχρεώσεις των κατόχων άδειας παραγωγής για τις Επικουρικές Υπηρεσίες και τη Συμπληρωματική Ενέργεια Συστήματος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 25

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Άρθρο 134. Ρύθμιση Συχνότητας και Ενεργού Ισχύος - Πρόβλεψη Αναγκών

Άρθρο 135. Στατή Εφεδρεία- Καθορισμός αναγκών

Άρθρο 136. Ρύθμιση Τάσης και Ευστάθειας Συστήματος - Καθορισμός αναγκών

Άρθρο 137. Επανεκκίνηση του Συστήματος- Καθορισμός αναγκών

Άρθρο 138. Συμπληρωματική Ενέργεια Συστήματος - Καθορισμός αναγκών και κριτήρια

Άρθρο 139. Μεσοπρόθεσμος προγραμματισμός Διαθεσιμότητας Επικουρικών Υπηρεσιών και Συμπληρωματικής Ενέργειας Συστήματος

Άρθρο 140. Τήρηση Αρχείου Επικουρικών Υπηρεσιών και Συμπληρωματικής Ενέργειας Συστήματος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 26

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Άρθρο 141. Πρωτεύουσα Ρύθμιση και Εφεδρεία - Υποχρεώσεις Παροχής

Άρθρο 142. Δευτερεύουσα Ρύθμιση και Εύρος - Υποχρεώσεις Παροχής

Άρθρο 143. Ρύθμιση Τάσης και Ευστάθειας Συστήματος - Υποχρεώσεις Παροχής

Άρθρο 144. Επανεκκίνηση του Συστή ματας - Υποχρεώσεις Παροχής

Άρθρο 145. Συμπληρωματική Ενέργεια Συστήματος - Υποχρεώσεις Παροχής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 27

ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Άρθρο 146. Μοναδιαίες Τιμές Πληρωμής για τις Επικουρικές Υπηρεσίες

Άρθρο 147. Κανόνες Υπολογισμού Πληρωμών για Επικουρικές Υπηρεσίες από Κατανεμόμενες Μονάδες

Άρθρο 148. Μη Συμμόρφωση με Εντολές Κατανομής Επικουρικών Υπηρεσιών από Κατανεμόμενες Μονάδες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 28

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Άρθρο 149. Συμβάσεις Επικουρικών Υπηρεσιών

Άρθρο 150. Πληρωμές στο πλαίσιο των Συμβάσεων Επικουρικών Υπηρεσιών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 29

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΦΕΔΡΕΙΑΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

Άρθρο 151. Συμβάσεις Συμπληρωματικής Ενέργειας Συστή ματος

Άρθρο 152. Πληρωμές στο πλαίσιο των Συμβάσεων Συμπληρωματικής Ενέργειας Συστήματος

Άρθρο 153. Γενικοί όροι Μονάδων Εφεδρείας Εκτάκτων Αναγκών

Άρθρο 154. Πληρωμές στο πλαίσιο των Συμβάσεων Εφεδρείας Εκτάκτων Αναγκών

ΤΜΗΜΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 30

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

Άρθρο 155. Αντικείμενο διαδικασίας διαχείρισης μετρητών και μετρήσεων

Άρθρο 156. Υποχρεώσεις στο πλαίσιο της διαδικασίας διαχείρισης μετρητών και μετρήσεων

Άρθρο 157. Πρόσθετες υποχρεώσεις του Διαχειριστή του Δικτύου στο πλαίσιο της διαδικασίας διαχείρισης μετρητών και μετρήσεων

Άρθρο 158. Κατηγορίες Μετρητών

Άρθρο 159. Εγκατάσταση Καταχωρημένων Μετρητών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 31

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ

Άρθρο 160. Μητρώο Καταχωρημένων Μετρητών

Άρθρο 161. Πίνακας Αντιστοίχισης Μετρητών και Εκπροσώπων Μετρητων

Άρθρο 162. Δήλωση Εκπροσώπησης Καταχωρημένου Μετρητή Φορτίου

Άρθρο 163. Περιεχόμενο Δήλωσης Εκπροσώπησης Μετρητή

Άρθρο 164. Χρόνος υποβολής Δηλώσεων Εκπροσώπησης Μετρητή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 32

ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

Άρθρο 165. Γενικές διατάξεις περί μετρητών και συλλογής μετρήσεων

Άρθρο 166. Συλλογή μετρήσεων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 33

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

Άρθρο 167. Δεδομένα Μετρήσεων

Αρθρο 168. Πιστοποίηση και έλεγχος μετρήσεων

Άρθρο 169. Αποτελέσματα πιστοποίησης καί ελέγχου μετρήσεων

Άρθρο 170. Διόρθωση και εκτίμηση μετρήσεων

Άρθρο 171. Προσαρμογή Δεδομένων Μετρήσεων

Άρθρο 172. Αρχείο μετρήσεων και Δεδομένων Μετρήσεων

ΤΜΗΜΑ

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 34

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 173. Ορισμοί

Άρθρο 174. Αντικείμενο Διαδικασίας Εκκαθάρισης Αποκλίσεων

Άρθρο 175. Γενικές Αρχές Διαδικασίας Εκκαθάρισης Αποκλίσεων

Άρθρο 176. Δεδομένα Διαδικασίας Εκκαθάρισης Αποκλίσεων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 35

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ -ΖΗΤΗΣΗΣ

Άρθρο 177. Επεξήγηση Συμβόλων και Μεγεθών

Άρθρο 178. Υπολογισμός των Αποκλίσεων Παραγωγής-Ζήτησης για Μονάδες

Άρθρο 179. Προσδιορισμός των Αποκλίσεων στίς Εισαγωγές και Εξαγωγές Ενέργειας μέσω των Διασυνδέσεων

Άρθρο 180. Προσδιορισμός των Αποκλίσεων Παραγωγής-Ζήτησης για Εκπρόσωπους Φορτίου Πελατών εντός Ελλάδος

Άρθρο 181. Προσδιορισμός των Αποκλίσεων Παραγωγής-Ζήτησης για τις μονάδες του άρθρου 35 του Ν. 2773/1999

Άρθρο 182. Μεθοδολογία Υπολογισμού Οριακής Τιμής Αποκλίσεων Παραγωγής-Ζήτησης

Άρθρο 183. Καταγραφή και Δημοσιοποίηση της Οριακής Τιμής Αποκλίσεων Παραγωγής-Ζήτησης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 36

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-ΖΗΤΗΣΗΣ

Άρθρο 184. Υπολογισμός Χρεώσεων ή Πιστώσεων για Αποκλίσεις Παραγωγής-Ζήτησης Μονάδων

Άρθρο 185. Υπολογισμός Χρεώσεων για Αποκλίσεις στις Εισαγωγές και Εξαγωγές μέσω των διασυνδέσεων

Άρθρο 186. Υπολογισμός Χρεώσεων για Αποκλίσεις Παραγωγής-Ζήτησης των Εκπροσώπων Φορτίου

Άρθρο 187. Υπολογισμός Χρεώσεων για Αποκλίσεις Παραγωγής-Ζήτησης Μονάδων του άρθρου 35 του Ν. 2773/99

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 37

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Άρθρο 188. Υπολογισμός Συμπληρωματικών Πληρωμών ή Χρεώσεων Μονάδων για Μη Επιβεβλημένη Μεταβολή Παραγωγής στην περίπτωση Εντολής για Αύξηση Παραγωγής

Άρθρο 189. Υπολογισμός Συμπληρωματικών Χρεώσεων ή Πιστώσεων Μονάδων για Επιβεβλημένες και Μη Επιβεβλημένες Μεταβολές Παραγωγής στην περίπτωση Εντολής για Μείωση Παραγωγής

Άρθρο 190. Ημερήσιες Πληρωμές και Χρεώσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 38

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

Αρθρο 191. Λογαριασμοί Εκκαθάρισης Αποκλίσεων

Άρθρο 192. Διαδικασία Ημερησίων Πληρωμών και Χρεώσεων και Ενημέρωση Συμμετεχόντων

Άρθρο 193. Διαδικασίες Μεταφοράς Κεφαλαίων

Άρθρο 194. Διαδικασία Εκκαθάρισης σε Περίπτωση Υπερημερίας Συμμετέχοντα

Άρθρο 195. Λογαριασμός Αποθεματικού του Διαχειριστή

Άρθρο 196. Εκκαθάριση σε Έκτακτες Περιστάσεις

Άρθρο 197. Ορισμός Οριακής Τιμής Αποκλίσεων Παραγωγής-Ζήτησης σε περίπτωση Έκτακτης Ανάγκης

Άρθρο 198. Συγκεντρωτική Εκκαθάριση Αποκλίσεων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 39

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΩΝ

Άρθρο 199. Λογαριασμοί του Διαχειριστή του Συστήματος

Άρθρο 200. Λογιστικές Πράξεις Λογαριασμού Προσαυξήσεων

Άρθρο 201. Λογιστικές Πράξεις για τον ΛΠ-1

Άρθρο 202. Λογιστικές Πράξεις για τον ΛΠ-2

Άρθρο 203. Λογιστικές Πράξεις για τον ΛΠ-3

Άρθρο 204. Λογιστικές Πράξεις για τον ΛΠ-4

Άρθρο 205. Λογιστικές Πράξεις για τον ΛΠ-5

Άρθρο 206. Λογιστικές Πράξεις για τον ΛΠ-6

Άρθρο 207. Λογιστικές Πράξεις για τον ΛΠ-7

Άρθρο 208. Λογιστικές Πράξεις για τον ΛΠ-8

Άρθρο 209. Λογιστικές Πράξεις για τον ΛΠ-9

Άρθρο 210. Λογιστικές Πράξεις για τον ΛΠ-10

Άρθρο 211. Διευθέτηση Πληρωμών για το Λ-Η

Άρθρο 212. Διαχείριση Πλεονάσματος Λογαριασμών Λ-Ζ και Λ-ΙΓ

Άρθρο 213. Εγγυήσεις

ΤΜΗΜΑ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΙΣΧΥΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 40

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 214. Σκοπός

Άρθρο 215. Έτος Αξιοπιστίας

Άρθρο 216. Δικαιώματα καί Υποχρεώσεις Διαχειριστή του Συστήματος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 41

ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΙΣΧΥΣ

Άρθρο 217. Ορισμοί

Άρθρο 218. Πίνακας Διαθέσιμης Ισχύος

Άρθρο 219. Υπολογισμός Διαθέσιμης Ισχύος

Άρθρο 220. Κανόνες εφαρμογής μεθόδων υπολογισμού

Άρθρο 221. Αντιστοίχιση Πραγματικά Διαθέσιμης Ισχύος και ΑΔΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 42

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 222. Υποχρέωση προσκόμισης εγγυήσεων επαρκούς ισχύος

Άρθρο 223. Υποχρέωση Επάρκειας Ισχύος

Άρθρο 224. Τήρηση Υποχρέωσης Επάρκειας Ισχύος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 43

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 225. Έκδοση

Άρθρο 226. Τύπος και Περιεχόμενο

Άρθρο 227. Τροποποιήσεις - διαγραφή – αναστολή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 44

ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 228. Τύπος

Άρθρο 229. Περιεχόμενο

Άρθρο 230. Συναφείς συμφωνίες

Άρθρο 231. Μεταβίβαση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 45

ΜΗΤΡΩΟ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ

Άρθρο 232. Τήρηση Μητρώου καί Αποθετηρίου

Άρθρο 233. Στοιχεία εγγραφής

Άρθρο 234. Διαδικασία Εγγραφών Μητρώου ΑΔΙ

Αρθρο 235. Υποχρέωση ενημέρωσης του Διαχειριστή του Συστήματος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 46

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 236. Σκοπός

Άρθρο 237. Αντικείμενο

Άρθρο 238. Προετοιμασία δημοπρασίας

Άρθρο 239. Διαδικασία δημοπρασίας

Άρθρο 240. Δημοπρασία ΑΔΙ με Τιμή

Άρθρο 241. Δημοπρασία ΑΔΙ με Οικονομική Συμφωνία

Άρθρο 242. Καταβολή τιμήματος δημοπρασίας

Άρθρο 243. Ανάκτηση κόστους δημοπρασίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 47

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΔΙ ΝΕΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Άρθρο 244. Αντικείμενο και σκοπός διαγωνισμών

Άρθρο 245. Μεταβίβαση των ΣΔΙ σε Εκπρόσωπο Φορτίου

Άρθρο 246. Ανάκτηση δαπανών

ΤΜΗΜΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 48

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Άρθρο 247. Προδιαγραφές λειτουργίας του Συστήματος

Άρθρο 248. Χειρισμοί Συστήματος

Άρθρο 249. Προστασία Συστήματος

Άρθρο 250. Κανόνες ασφάλειας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 49

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ

Άρθρο 251. Έλεγχοι του Διαχειριστή του Συστήματος

Άρθρο 252. Έλεγχοι απαιτούμενοι από τους Χρήστες

Άρθρο 253. Αξιολόγηση προτάσεων λειτουργικών ελέγχων

Άρθρο 254. Έγκριση προτάσεων λειτουργικών ελέγχων

Άρθρο 255. Προγραμματισμός λειτουργικών ελέγχων

Άρθρο 256. Κοινοποίηση αποτελεσμάτων λειτουργικών ελέγχων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 50

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Άρθρο 257. Σκοπός

Άρθρο 258. Προγραμματισμός απομονώσεων Συστήματος

Άρθρο 259. Αλλαγές προγράμματος απομονώσεων Συστήματος

Άρθρο 260. Έκτακτες τροποποιήσεις

ΤΜΗΜΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 51

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Άρθρο 261. Ορισμοί και πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 262. Λειτουργίες Σχεδιασμού

Άρθρο 263. Μελέτη Ανάπτυξης του Συστήματος (ΜΑΣΜ)

Άρθρο 264. Δεδομένα για τη ΜΑΣΜ

Άρθρο 265. Επαλήθευση και επικύρωση δεδομένων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 52

ΕΡΓΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ

Άρθρο 266. Κριτήρια και πρότυπα σχεδιασμού

Άρθρο 267. Κριτήριο σχεδιασμού «Ν-1»

Άρθρο 268. Ευστάθεια του Συστήματος

Άρθρο 269. Παραδοχές προσομοίωσης

Άρθρο 270. Ειδικά κριτήρια σχεδιασμού

Άρθρο 271. Υλοποίηση Έργων Ενίσχυσης του Συστήματος

Άρθρο 272. Υλοποίηση Έργων Επέκτασης του Συστήματος για τη Σύνδεση Χρηστών

ΤΜΗΜΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 53

ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ

Άρθρο 273. Πίνακας Καταχωρημένων Χαρακτηριστικών Χρήστη

Άρθρο 274. Γενικές προδιαγραφές σχεδιασμού και λειτουργίας

Άρθρο 275. Ειδικές προδιαγραφές σχεδιασμού και απόδοσης για θερμικές και υδροηλεκτρικές μονάδες παραγωγής

Άρθρο 276. Προστασία εγκαταστάσεων Χρηστών και ποιότητα ισχύος

Άρθρο 277. Παροχές ισχύος

Άρθρο 278. Σήματα παρεχόμενα από τους Χρήστες

Άρθρο 279. Πρόσθετος εξοπλισμός

Άρθρο 280. Πρόσβαση στον εξοπλισμό

Άρθρο 281. Ταυτοχρονισμός ωρολογίων

Άρθρο 282. Ειδικοί κανόνες λειτουργίας εγκαταστάσεων Χρήστη

Άρθρο 283. Ευθύνη ασφάλειας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 54

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΩΝ

Άρθρο 284. Προγραμματισμός Συντήρησης Μονάδων και Διασυνδέσεων

Άρθρο 285. Αλλαγές εγκεκριμένου προγράμματος συντήρησης

Άρθρο 286. Υποχρέωση γνωστοποίησης εργασιών συντήρησης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 55

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ΔΟΚΙΜΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ

Άρθρο 287. Αντικείμενο

Άρθρο 288. Έλεγχος και παραλαβή εξοπλισμού

Άρθρο 289. Παρακολούθηση

Άρθρο 290. Δοκιμές ελέγχου

Άρθρο 291. Δοκιμή επανεκκίνησης έπειτα από γενική διακοπή

Άρθρο 292. Έρευνες

Άρθρο 293. Μη τήρηση των όρων Σύμβασης Σύνδεσης ή των Καταχωρημένων Χαρακτηριστικών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 56

ΠΑΡΟΧΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ

Άρθρο 294. Υποβολή στοιχείων από τους Χρήστες ή υποψήφιους Χρήστες

Άρθρο 295. Στοιχεία κατόχων άδειας παραγωγής

Άρθρο 296. Στοιχεία ζήτησης

ΤΜΗΜΑ

ΜΕΤΡΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 57

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΤΡΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

Άρθρο 297. Γενικές προδιαγραφές μετρητικών διατάξεων

Άρθρο 298. Σημείο Μέτρησης

Άρθρο 299. Γενικές υποχρεώσεις Χρηστών

ΤΜΗΜΑ

ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 58

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Άρθρο 300. Σύμβαση Σύνδεσης

Άρθρο 301. Διαδικασία σύνδεσης Χρηστών

Άρθρο 302. Τεχνικές Προδιαγραφές

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 59

ΕΡΓΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ

Άρθρο 303. Ειδικοί όροι σύνδεσης

Άρθρο 304. Σύνδεση Πελατών και Δικτύου

Άρθρο 305. Σύνδεση μονάδας παραγωγής

Άρθρο 306. Υλοποίηση έργων επέκτασης για σύνδεση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 60

ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Άρθρο 307. Ορισμοί

Άρθρο 308. Ετήσιο κόστος Συστήματος

Άρθρο 309. Μέθοδος χρέωσης χρήσης Συστήματος

Άρθρο 310. Διαδικασίες έγκρισης ετήσιου κόστους Συστήματος και μοναδιαίων χρεώσεων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 61

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΩΝ

Άρθρο 311. Ικανότητα μεταφοράς διασυνδέσεων

Άρθρο 312. Δικαίωμα πρόσβασης στις διασυνδέσεις

Άρθρο 313. Εκχώρηση σε μακροχρόνια βάση

Άρθρο 314. Λοιπές Χρεώσεις Διασυνδέσεων

ΤΜΗΜΑ

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 62

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 315. Εξαιρέσεις από την υποχρέωση τήρησης διατάξεων του παρόντος Κώδικα

Άρθρο 316. Μονάδες υπαγόμενες στις διατάξεις του Άρθρου 35 του Ν. 2773/1999

Άρθρο 317. Θέση σε Εφεδρεία Εκτάκτων Αναγκών Μονάδων της ΔΕΗ Α.Ε.

Άρθρο 318. Μακροχρόνιες εγγυήσεις διαθεσιμότητας ισχύος για τη χορήγηση άδειας προμήθειας

Άρθρο 319. Ισχύς Προτύπων

ΤΜΗΜΑ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 63

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 320. Έναρξη Εφαρμογής

Άρθρο 321. Μεταβατικές διατάξεις αναφορικά με τον Ημερήσιο Ενεργειακό Προγραμματισμό

Άρθρο 322. Διαδικασίες σχετικές με τον Ημερήσιο Ενεργειακό Προγραμματισμό

Άρθρο 323. Επίλυση Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού χωρίς Περιορισμούς Μεταφοράς του Συστήματος

Άρθρο 324. Επίλυση Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού με Περιορισμούς Μεταφοράς του Συστήματος

Άρθρο 325. Μεταβατικές διατάξεις αναφορικά με το Πρόγραμμα Κατανομής

Άρθρο 326. Μεταβατικές διατάξεις αναφορικά με την εκκαθάριση λογαριασμών ΗΕΠ

Άρθρο 327. Μεταβατικές διατάξεις αναφορικά με τη Διαχείριση Μετρητών και Μετρήσεων

Άρθρο 328. Μεταβατικές διατάξεις αναφορικά με την παροχή και την αμοιβή των Επικουρικών Υπηρεσιών

Άρθρο 329. Μεταβατικές διατάξεις αναφορικά με τις Χρεώσεις Χρήσης του Συστήματος

Άρθρο 330. Μεταβατικές διατάξεις αναφορικά με τη διασφάλιση επαρκούς ισχύος

Άρθρο 331. Απόδειξη επάρκειας ισχύος

Άρθρο 332. Αποδεικτικά Διαθεσιμότητας Ισχύος

Άρθρο 333. Τίμημα Συμβάσεων Συμμετοχής στον Μηχανισμό Διασφάλισης Ισχύος

Άρθρο 334. Λοιπές μεταβατικές διατάξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΤΡΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

Άρθρο Π. 1. Γενικές προδιαγραφές μετρητικών διατάξεων

Άρθρο Π. 2. Ισχύουσες Οδηγίες και Πρότυπα

Άρθρο Π. 3. Πρότυπα μετρητικών διατάξεων

Άρθρο Π. 4. Ακρίβεια εξοπλισμού και όρια σφαλμάτων

Άρθρο Π. 5. Μετρούμενα μεγέθη και παράμετροι

Άρθρο Π. 6. Αποθήκευση πληροφοριών

Άρθρο Π. 7. Κύριοι μετρητές και Εναλλακτικοί μετρητές

Άρθρο Π. 8. Νέοι και υπάρχοντες μετασχηματιστές μετρήσεων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΤΡΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

Άρθρο Π. 9. Αρχικός έλεγχος και ρύθμιση Μετρητικών Διατάξεων

Άρθρο Π. 10. Περιοδικός έλεγχος

Άρθρο Π. 11. Έλεγχος σε ειδικές περιπτώσεις ή κατόπιν αίτησης Χρήστη

Άρθρο Π. 12. Καταγραφή Αποτελεσμάτων και παρακολούθηση λειτουργίας

Άρθρο Π. 13. Προστασία μετρητών και σχετικού εξοπλισμού

Άρθρο Π. 14. Αντικατάσταση εξοπλισμού μετρήσεων

Άρθρο Π. 15. Συγχρονισμός μετρητικών διατάξεων


Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

Αγορά

Προσθήκη στο καλάθι  Προσθήκη στο καλάθι
Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών  Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Σχετικές εκδόσεις

Καλάθι αγορών

Το καλάθι αγορών είναι άδειο

Είσοδος στο σύστημα

Να παραμείνω συνδεδεμένος
Δημιουργία λογαριασμού