Κ. Βατάλης, Εισαγωγή στο δίκαιο ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ), 2007


Κ. Βατάλης, Εισαγωγή στο δίκαιο ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ), 2007

Η σημασία των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) έχει καταστεί καίρια για την αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών, οι αρνητικές συνέπειες των οποίων έχουν ήδη αρχίσει να γίνονται αντιληπτές, αλλά και γενικότερα για την προστασία του περιβάλλοντος.Αντικείμενο της μελέτης είναι η αναλυτική και κριτική παρουσίαση της νομοθεσίας που διέπει την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ΑΠΕ, όπως είναι η αιολική και η ηλιακή ενέργεια και η γεωθερμία, αλλά και τη Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ).

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάλυση του νέου θεσμικού πλαισίου που διέπει την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, δηλ. του ν. 3468/2006 “Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές διατάξεις”, που αποτελεί το νομοθετικό μέτρο για τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας 2001/77/ΕΚ. Επίσης, παρουσιάζονται συνοπτικά τα διάφορα συστήματα στήριξης της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ που εφαρμόζονται στην Ελλάδα και στα άλλα κράτη μέλη της ΕΕ, η σημασία των οποίων είναι αδιαμφισβήτητη για την ανάπτυξη των ΑΠΕ.

Η μελέτη περιλαμβάνει σε Παραρτήματα τις σχετικές διατάξεις, την αιτιολογική έκθεση του ν. 3468/2006, την έκθεση του Επιστημονικού Συμβουλίου της Βουλής καθώς και πίνακα των προβλεπόμενων κανονιστικών πράξεων του ν. 3468/2006.

Το βιβλίο απευθύνεται όχι μόνο σε νομικούς, αλλά και σε όσους ασχολούνται (επαγγελματικά ή επιστημονικά) με τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Εισαγωγή στο δίκαιο ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ)
© 2007
Πρόλογος
Συγγραφέας
ISBN
978-960-445-215-6
Σελίδες
XVI + 265
Τιμή
€ 30,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΟΜ. ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΑΝΑΣΤ. Ι. ΤΑΧΟΥ V
ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ VII
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ XΙΙΙ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΜΕΡΟΣ

Η ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΠΕ)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΤΗΣ

ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΕ

Ι. Η αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης και η συνταγματική θεμελίωση της αξιοποίησης των ΑΠΕ

1. Προστασία του περιβάλλοντος και χρήση ΑΠΕ

2. Οι ΑΠΕ και η κρατική παρέμβαση στον τομέα της ενέργειας

α) Η ενέργεια ως αντικείμενο κρατικής παρέμβασης

β) Οι ΑΠΕ ως αντικείμενο ειδικής κρατικής μέριμνας

ΙΙ. Η κοινοτική πολιτική προστασίας του περιβάλλοντος και η ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης

ΙΙΙ. Οι διεθνείς πρωτοβουλίες για την προστασία του περιβάλλοντος και οι ΑΠΕ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ

ΜΕΧΡΙ ΤΟ Ν. 3468/2006

Ι. Η ιστορική εξέλιξη του θεσμικού πλαισίου για τις ΑΠΕ

ΙΙ. Βασικά προβλήματα από την εφαρμογή των ν. 2244/1994, 2773/1999 και 2941/2001

1. Η χωροθέτηση έργων ΑΠΕ και η εγκατάσταση σταθμών ΑΠΕ σε δάση και δασικές εκτάσεις

2. Η εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων έργων ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ

3. Η επιβολή του Ειδικού Ανταποδοτικού Τέλους

4. Συμπερασματικές παρατηρήσεις για το προϊσχύσαν θεσμικό πλαίσιο των ΑΠΕ

ΜΕΡΟΣ

Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΙ ΤΟ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΑΠΕ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΤΟ ΝΕΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΑΠΕ -

ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ 2001/77/EK ΚΑΙ 2004/8/ΕΚ ΚΑΙ ΤΟΥ

Ν. 3468/2006

Ι. Η Οδηγία 2001/77/ΕΚ

1. Οι στόχοι της Οδηγίας

2. Οι βασικές ρυθμίσεις της Οδηγίας

ΙΙ. Η Οδηγία 2004/8/ΕΚ

1. Η υψηλής απόδοσης συµπαραγωγή θερµικής και ηλεκτρικής ενέργειας

2. Οι στόχοι και οι βασικές ρυθμίσεις της Οδηγίας 2004/8/ΕΚ

ΙΙΙ. Ο ν. 3468/2006

1. Οι σκοποί του νόμου

2. Το κανονιστικό περιεχόμενο του νόμου

α) Άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, μονάδες ΣΗΘΥΑ και υβριδικούς σταθμούς ΑΠΕ

β) Εγκατάσταση και λειτουργία των σταθμών ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ

γ) Ένταξη και Σύνδεση σταθμών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ στο Σύστημα ή το Δίκτυο και διάθεση (πώληση) της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας

δ) Τιμολόγηση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, μονάδες ΣΗΘΥΑ και υβριδικούς σταθμούς ΑΠΕ

ε) Εγγυήσεις προέλευσης ηλεκτρικής ενέργειας από

ΑΠΕ και Μηχανισμός Διασφάλισής τους

στ) Όργανα για τον συντονισμό και την προώθηση επενδύσεων στους τομείς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, περιοδικές εκθέσεις και διοικητικές κυρώσεις

ζ) Ειδικό τέλος παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, μεταβατικές και τελικές διατάξεις

3. Μία πρώτη αξιολόγηση του νόμου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΠΕ

Ι. Συστήματα στήριξης των ΑΠΕ στην ΕΕ

ΙΙ. Συστήματα στήριξης των ΑΠΕ στην Ελλάδα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

1. Οδηγία 2001/77/ΕΚ

2. Οδηγία 2004/8/ΕΚ

3. Ν. 3468/2006

4. Αιτιολογική έκθεση ν. 3468/2006

5. Έκθεση του Επιστημονικού Συμβουλίου της Βουλής επί του ν. 3468/2006

6. Πίνακας προβλεπόμενων κανονιστικών πράξεων από το ν. 3468/2006

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΥΛΗΣ


Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Α. Αλιγιζάκη, Δίκαιο και Γεωπολιτική της Ενέργειας, 2023
Ένα χρήσιμο εργαλείο εξοικείωσης με τις πρόσφατες εξελίξεις στο Δίκαιο της Ενέργειας
Α. Ζησιού, Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και η θέση του ενεργειακού καταναλωτή στην Ευρωπαϊκή έννομη τάξη, 2023
Σειρά: Εργαστήριο Ευρωπαϊκών Σπουδών Νομικής Σχολής ΔΠΘ, #3
Εξαντλητική παρουσίαση του νομοθετικού πλαισίου και όλων των κανονιστικών ζητημάτων στο πλαίσιο της διαδικασίας απελευθέρωσης
Θ. Πανάγος, Ενέργεια και Κοινωνία, 2023
Ζητήματα γύρω από την κοινωνική διάσταση της ενέργειας και της κλιματικής κρίσης με στόχο την ενημέρωση του πολίτη-καταναλωτή
Π. Αργαλιάς, Το δίκαιο της ενέργειας μέσα από τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2022
Σειρά: Εργαστήριο Ευρωπαϊκών Σπουδών Νομικής Σχολής ΔΠΘ, #2
Η πρώτη συστηματική ανάλυση με σχόλια σε αποφάσεις του Δικαστηρίου της ΕΕ επί ζητημάτων ενέργειας
Θ. Πανάγος/Κ. Κόμνιος, Κλιματική Κρίση - Τομεακές επιπτώσεις, 2022
Ανάλυση των επιπτώσεων της Κλιματικής Κρίσης σε τομείς της πολιτικής και κοινωνικής ζωής