Κ. Καλαβρός, Τα όρια του αναιρετικού ελέγχου, 2015


Κ. Καλαβρός, Τα όρια του αναιρετικού ελέγχου, 2015

Το βιβλίο αυτό αναπτύσεται σε τρία μέρη. Το πρώτο μέρος περιέχει τις νομικές έννοιες που περιέχονται στον κανόνα δικαίου, αφού την εφαρμογή αυτών των εννοιών μέσω του τελικού δικανικού συλλογισμού εξετάζει, εντέλει, ο αναιρετικός έλεγχος.

Το δεύτερο μέρος, ασχολείται με τον δικανικό συλλογισμό, και ειδικότερα με την ελάσσονα πρόταση αυτού, αλλά και τις αιτήσεις και τους ισχυρισμούς των διαδίκων, οι οποίοι αποτελούν επίσης συνεπτυγμένους συλλογισμούς, και τον υπαγωγικό συλλογισμό. Τέλος επίχειρείται ο προσδιορισμός των ορίων του αναιρετικού ελέγχου.

Το τρίτο μέρος αφιερώνεται στο ειδικό ζήτημα του αναιρετικού ελέγχου ως προς την ερμηνεία των δικαιοπραξιών. Στο τέταρτο μέρος συνοψίζονται τα συμπεράσματα. Τέλος περιλαμβάνεται χρηστικό ευρετήριο όρων.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Τα όρια του αναιρετικού ελέγχου
Οι νομικές έννοιες και η λειτουργία τους
© 2015
Συγγραφέας
ISBN
978-960-568-192-0
Σελίδες
XV + 392
Τιμή
€ 46,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. Η διάταξη του άρθρου 561 § 1

2. Προπαρασκευαστικές εργασίες

3. Πορεία της έρευνας

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

Οι νομικές έννοιες

Ι. Η μεθοδολογια εξειδίκευσης των νομικών εν­νοιών

1. Ο αναιρετικός έλεγχος του τελικού δικανικού συλ­λο­γισμού

2. Η διαγνωστική πορεία του εφαρμοστή του δικαίου -Οι νομικές έννοιες ειδικότερα

3. Νομικές έννοιες και εξειδίκευση αυτών

ΙΙ. Η περαιτέρω ανάλυση των νομικών εννοιών

1. Ορισμένες και αόριστες νομικές έννοιες

α. Γενικά για τη διάκριση

β. Η αόριστη έννοια των χρηστών ηθών

2. Οι κατ’ ιδίαν κατηγορίες αόριστων νομικών εννοιών

α. Περιγραφικές και κανονιστικές αόριστες έννοιες.

β. Ειδικότερα οι κανονιστικές νομικές έννοιες

αα. Περιπτώσεις κανονιστικών νομικών εννοιών.

ββ. Κατηγορίες κανονιστικών νομικών εννοιών

γ. Διατυπωθείσες επιφυλάξεις - Κριτική

3. Η εξειδίκευση των αόριστων νομικών εννοιών

α. Η εξειδίκευση των περιγραφικών και κανονιστικών εννοιών

αα. Η διαδικασία εξειδίκευσης των αόριστων νομικών εννοιών

ββ. Εξειδίκευση των αόριστων νομικών εννοιών μέσω εξειδικευμένης εφαρμογής του κανόνα δικαίου ή μέσω διατύπωσης εξειδικευμένου κανόνα δικαίου;

a. Οι διατυπωθείσες απόψεις.

b. Η ορθή άποψη για την εξειδίκευση των αό­ριστων νομικών εννοιών

β. Ειδικότερα η έννοια της αξιολόγησης επί κανονιστικών νομικών εννοιών

αα. Κατ’ αίσθηση και κατά νόηση θεώρηση των αντικειμένων

ββ. Η αξιολογική κρίση ως δεοντολογική κρίση

γγ. Πράξη και αξιολογική κρίση

4. Η ιδιαίτερη κατηγορία των νομικών εννοιών που κα­θιε­ρώνουν διακριτική ευχέρεια του εφαρμοστή του δικαίου

α. Εισαγωγικές διευκρινίσεις

αα. Δικαστική διακριτική ευχέρεια με ευρεία και στενή έννοια

ββ. Δικαστική διακριτική ευχέρεια και λοιπές νομικές έννοιες

β. Γενικά για τη δικαστική διακριτική ευχέρεια

αα. Περιπτώσεις δικαστικής διακριτικής ευχέρειας

ββ. Τα γενικά χαρακτηριστικά των περιπτώσεων δικαστικής διακριτικής ευχέρειας

γγ. Η ανάγκη για επιεικές δίκαιο ο λόγος καθιέρωσης της δικαστικής διακριτικής ευχέρειας;

γ. Η ειδικότερη ανάλυση των περιπτώσεων δικαστικής διακριτικής ευχέρειας

αα. Δικαστική διακριτική ευχέρεια στο πραγματικό ή την έννομη συνέπεια του κανόνα δικαίου;

ββ. Άλλα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των περιπτώσεων δικαστικής διακριτικής ευχέρειας

γγ. Ελεύθερη ή δέσμια η δικαστική κρίση στις περιπτώσεις της διακριτικής ευχέρειας;

a. Οι απόψεις στη γερμανική θεωρία και νομολογία

b. Η ορθή άποψη - Το παράδειγμα της εύλογης χρηματικής ικανοποίησης του άρθρου 932 ΑΚ

aa. Ο προσδιορισμός των ορίων της διακριτικής ευχέρειας

bb. Προσδιορισμός με βάση την αρχή της αναλογικότητας;.

cc. Προσδιορισμός με βάση την εκάστοτε χρη­σιμοποιούμενη αόριστη έννοια

dd. Η άσκηση της διακριτικής ευχέρειας.

5. Συμπερασματικές παρατηρήσεις για τις νομικές έν­νοιες

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Τα ειδικότερα όρια του αναιρετικού ελέγχου

ΙΙΙ. Ο αναιρετικός έλεγχος της ερμηνείας και εφαρμογής των κανόνων δικαίου

1. Η λογική ανάλυση της δικαστικής απόφασης

α. Ο δικανικός συλλογισμός ως συλλογισμός

β. Η λογική διεργασία της υπαγωγής

γ. Οι λογικές, νοητικές και γνωσιολογικές δυσχέρειες της υπαγωγής

αα. Η υπαγωγή ως συλλογιστική διαδικασία

ββ. Οι ανθρώπινες γνωστικές δυνάμεις - Ειδικότερα η δύναμη της κρίσης

a. Η νοητική λειτουργία της δύναμης της κρίσης

b. Η υπαγωγή ως νοητική λειτουργία της δύναμης της κρίσης

γγ. Η υπαγωγική κρίση στην κλίμακα του τελολογικού συστήματος του δικαίου

a. Η έννοια του τελολογικού συστήματος του δικαίου

b. Η υπαγωγή ως η πρώτη μετά την κατώτατη βαθμίδα της τελολογικής κλίμακας του δικαίου

aa. Ο τελικός και οι επιμέρους υπαγωγικοί συλλογισμοί στην προκαθεστηκυία και οριστική τους μορφή.

bb. Η υπαγωγή ως νοητική λειτουργία.

cc. Η υπαγωγή ως γνωσιολογική λειτουργία

dd. Η σημασία της προκαθεστηκυίας υπαγωγής και η σχέση της με την οριστική υπαγωγή

ee. Η προκαθεστηκυία υπαγωγή επί κενών του δικαίου

i. Η έννοια των κενών του δικαίου.

ii. Η μέθοδος πλήρωσης των κενών του δικαίου και η λειτουργία της προκαθεστηκυίας υπαγωγής.

(α). Εννοιολογικές διακρίσεις

(β). Μέθοδοι πλήρωσης των κενών του δικαίου

(αα) Εισαγωγικές παρατηρήσεις.

(ββ) Η αναλογία (νόμου)

(γγ) Η τελολογική αναγωγή

(δδ). Η υπερβατική διάπλαση του δι­καίου

(γ). Οι διάφορες μορφές ερμηνείας ως βαθμίδες εξειδίκευσης του δικαίου και η προκαθεστηκυία υπαγωγή

2. Τα όρια του αναιρετικού ελέγχου

α. Αναιρετικός έλεγχος και δικανικός συλλογισμός.

β. Η έκταση του αναιρετικού ελέγχου κατά τους λόγους αναίρεσης από τους αριθμούς 1 και 19 του άρθρου

γ. Η διάκριση πραγματικού και νομικού ζητήματος κατά την ανεύρεση και ερμηνεία του εφαρμοστέου κανόνα δικαίου

αα. Η ανεύρεση του εφαρμοστέου κανόνα δικαίου

ββ. Η ερμηνεία του εφαρμοστέου κανόνα δικαίου

δ. Η διάκριση πραγματικού και νομικού ζητήματος κατά την εφαρμογή του κανόνα δικαίου

αα. Νομικές έννοιες και εξειδίκευση αυτών

ββ. Ορισμός των νομικών εννοιών και προκαθεστηκυία υπαγωγή

γγ. Αναιρετικές πλημμέλειες του υπαγωγικού συλλογισμού εξειδίκευσης των αόριστων νομικών εννοιών - Η λειτουργία του ενδιάμεσου κανόνα δικαίου

δδ. Η διάκριση πραγματικού και νομικού ζητήματος επί δικαστικής διακριτικής ευχέρειας

a. Η διάρθρωση του δικανικού συλλογισμού και των επιμέρους υπαγωγικών συλλογισμών

b. Οι επιμέρους αναιρετικές πλημμέλειες - Τα όρια του αναιρετικού ελέγχου

c. Η αντιμετώπιση του ζητήματος από τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας

ε. Η διάκριση πραγματικού και νομικού ζητήματος επί ενιαίου και συνεπτυγμένου αποδεικτικού και υπαγωγικού πορίσματος στο πλαίσιο της οριστικής υπαγωγής

αα. Η διάκριση αποδεικτικού και υπαγωγικού πο­ρί­σματος κατά την εξειδίκευση της αόριστης νομικής έννοιας

a. Οι απόψεις των Engisch και Μητσόπουλου

b. Η δική μου άποψη.

ββ. Οι ενδεχόμενες πλημμέλειες της απόφασης του δικαστηρίου της ουσίας κατά την κατάστρωση της ελάσσονος πρότασης του υπαγωγικού συλλογισμού

στ. Συμπερασματικές παρατηρήσεις

αα. Αναιρετικός έλεγχος και δικανικός συλλογισμός

ββ. Αόριστες έννοιες και επιτρεπτός αναιρετικός έλεγχος

γγ. Η διάκριση πραγματικού και νομικού ζητήματος

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

Ερμηνεία των δικαιοπραξιών και αναιρετικός έλεγχος

IV. Παράβαση των ερμηνευτικών κανόνων των δικαιο­πραξιών

1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

2. Οι κατ’ ιδίαν περιπτώσεις παράβασης

α. Εσφαλμένη παράλειψη προσφυγής στους ερμηνευτικούς κανόνες των δικαιοπραξιών

αα. Τα τιθέμενα ζητήματα

ββ. Η δικαιοπρακτική δήλωση βούλησης ως αντικείμενο των αισθήσεων και ως αντικείμενο της νόησης

γγ. Η κρίση περί του σαφούς ή του ασαφούς της δήλωσης βούλησης

β. Εσφαλμένη προσφυγή στους ερμηνευτικούς κανόνες των δικαιοπραξιών

γ. Εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή των ερμηνευτικών κανόνων των δικαιοπραξιών

δ. Εκ πλαγίου παράβαση των ερμηνευτικών κανόνων των δικαιοπραξιών

3. Ερμηνεία της δικαιοπραξίας και κατάρτιση αυτής -Ερμηνεία της δικαιοπραξίας και εικονικότητα

4. Τα όρια του αναιρετικού ελέγχου επί των ερμη­νευ­τικών κανόνων των δικαιοπραξιών

αα. Ερμηνεία της δικαιοπραξίας και η διάκριση πραγμα­τικού και νομικού ζητήματος

ββ. Τα όρια του αναιρετικού ελέγχου επί ερμηνείας των δικαιοπραξιών

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

Συμπεράσματα

V. Συμπερασματικές παρατηρήσεις

1. Οι νομικές έννοιες

2. Τα όρια του αναιρετικού ελέγχου

α. Η λογική ανάλυση της δικαστικής απόφασης

β. Τα όρια του αναιρετικού ελέγχου στις διάφορες φάσεις της πράξης εφαρμογής του δικαίου

3. Ερμηνεία των δικαιοπραξιών και αναιρετικός έλεγχος

α. Έκταση του αναιρετικού ελέγχου

β. Τα όρια του αναιρετικού ελέγχου

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ.

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

Προσθήκη στο καλάθιΠροσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητώνΠροσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Σχετικές εκδόσεις

Κ. Καλαβρός, Η αναίρεση κατά τον ΚΠολΔ, 5η έκδ., 2023
Συστηματική ερμηνεία των άρθρων 552 - 582 του ΚΠολΔ μετά τον ν. 4842/2021
Α. Πλεύρη, Η αναιρετική δίκη με άξονα το άρθρο 573 ΚΠολΔ, 2023
Σειρά: Πραγματείες Πολιτικής Δικονομίας, #4
Συστηματική και αναλυτική παρουσίαση όλης της αναιρετικής διαδικασίας με εξαντλητική παράθεση της νομολογίας
Ε. Ασημακοπούλου, Η αοριστία των ανακοπών του ΚΠολΔ, 2022
Σειρά: Δημοσιεύματα ΕΠολΔ, #29
Αναλυτική προσέγγιση του ορισμένου των ανακοπών με έμφαση στη νομολογία και την πρακτική εφαρμογή
Ν. Νίκας, Πολιτική δικονομία, τόμ. 3, 2η έκδ., 2022
Ο τρίτος τόμος του κορυφαίου εγχειριδίου της Πολιτικής Δικονομίας με συστηματική ανάλυση για τα ένδικα μέσα
Σ.-Σ. Πανταζόπουλος, Ένδικα Μέσα και Ανακοπές, 2η έκδ., 2022
Πλήρως ενημερωμένο και εμπλουτισμένο το απαραίτητο βοήθημα για τη μελέτη των ενδίκων μέσων