Κ. Καλαβρός, Διάλογοι με τη νομολογία, 2018


Κ. Καλαβρός, Διάλογοι με τη νομολογία, 2018

Στο παρόν περιέχονται σημαντικές μελέτες του Συγγραφέα και σχόλια σε δικαστικές αποφάσεις. Το υλικό κατανέμεται σε δύο ευρύτερους κύκλους, την Πολιτική Δικονομία και τη Διαιτησία, ενώ μέσα σε κάθε κύκλο η ύλη κατατάσσεται με βάση συστηματικά κριτήρια.
Μεταξύ πολλών άλλων περιέχονται μελέτες για την εφαρμογή των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην πολιτική δίκη, το σύστημα και τα μέσα απόδειξης στην τακτική διαδικασία, το δεδικασμένο, για τα όρια του αναιρετικού ελέγχου, τον αναιρετικό έλεγχο της επιδίκασης χρηματικής ικανοποίησης κατ’ άρθρο 932 ΑΚ, την αποζημίωση για άδικη εκτέλεση, την αντίθεση διαιτητικής απόφασης προς διατάξεις δημόσιας τάξης ή προς τα χρηστά ήθη, για την έκταση της εξουσίας κρίσης του δικαστηρίου επί αγωγής ακύρωσης και αγωγής αναγνώρισης της ανυπαρξίας διαιτητικής απόφασης και σχόλια σε δικαστικές αποφάσεις για την εξαίρεση δικαστών, τη νομιμοποίηση ενώσεων προσώπων, την επαναφορά πραγμάτων, το παραδεκτό ένστασης 281 ΑΚ, για πληθώρα ζητημάτων από το δίκαιο της Αναίρεσης και τη Διαιτησία.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Διάλογοι με τη νομολογία
Μελέτες πολιτικής δικονομίας και διαιτησίας
© 2018
Συγγραφέας
ISBN
978-960-568-855-4
Σελίδες
XII + 1165
Τιμή
€ 95,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

Πρόλογος

ΜΕΛΕΤΕΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι ιστορικές καταβολές της διαλεκτικής σχέσης ουσιαστικού και δικονομικού δικαίου

45 χρόνια εφαρμογής του ΚΠολΔ –Παρελθόν, παρόν, μέλλον– Γενικό Μέρος

Η πολιτική δικονομία ενόψει βασικών μεταρρυθμιστικών αναγκών του 21ου αιώνα.

Σχέδιο ΚΠολΔ 2014: Εισαγωγή – Η φυσιογνωμία των νέων ρυθμίσεων

Επισημάνσεις ως προς την εφαρμογή των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην πολιτική δίκη

Σχέδιο νόμου για τη δίκαιη δίκη και την εύλογη διάρκειά της

Διάδικοι χωρίς νομική προσωπικότητα στην πολιτική δίκη

Η κατάργηση του συστήματος της μονομερούς συζήτησης και η επαναφορά των τεκμηρίων της ερημοδικίας

Το σύστημα και τα μέσα απόδειξης στην τακτική διαδικασία του πολυμελούς πρωτοδικείου

Ζητήματα δέσμευσης τρίτων από τις ενέργειες των δικαστικών αποφάσεων: Τα υποκειμενικά όρια του δεδικασμένου επί μη δικαιούχων ή μη υπόχρεων διαδίκων

Σπουδή για την τριτενέργεια του δεδικασμένου

Προδικαστικό ζήτημα κατ’ ένσταση

Υποκειμενικά και αντικειμενικά όρια του δεδικασμένου για το προδικαστικό ζήτημα

Ζητήματα ορίων του αναιρετικού ελέγχου

H διάκριση πραγματικού και νομικού ζητήματος κατά τον αναιρετικό έλεγχο της επιδίκασης εύλογης χρηματικής ικανοποίησης κατ’ άρθρο 932 ΑΚ

Επιδίκαση εύλογης χρηματικής ικανοποίησης κατ’ άρθρο 932 ΑΚ και αναιρετικός έλεγχος –Ταυτόχρονα παρατηρήσεις στην ΑΠ 1141/2013–

ΑΠ 1141/2013

O αναιρετικός έλεγχος της επιδίκασης χρηματικής ικανοποίησης κατ’ άρθρο 932 ΑΚ

Αναιρετική μεταχείριση του δικαίου της αναγκαστικής εκτέλεσης

Λογικοί και νομικοί συσχετισμοί των σωρευόμενων λόγων αναίρεσης

Το δικαίωμα σε ουσιαστική εξέταση της υπόθεσης στην αναιρετική διαδικασία και τη νομολογία του ΕΔΔΑ

Αναστολή κατ’ άρθρο 565 § 2 ΚΠολΔ και των διαπλαστικών αποφάσεων;

Ζητήματα από την τροποποίηση του άρθρου 580 § 3 ΚΠολΔ με τον ν. 4055/2012

ΟλομΑΠ 4/2012

Η παράλειψη παροχής προσωρινής δικαστικής προστασίας στο πλαίσιο της πολιτικής δίκης

Σχέση ασφαλιστικών μέτρων και κυρίας δίκης ή ασφαλιστικά μέτρα και ουσιαστικό δίκαιο. Με αφορμή την ΟλΑΠ 20/2015

ΟλομΑΠ 20/2015

Αποζημίωση για άδικη εκτέλεση –Με αφορμή τις ΑΠ 2143/2007, ΑΠ 2207/2009 και ΟλομΑΠ 9/2010–

ΟλομΑΠ 9/2010

ΑΠ 2207/2001

ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ

Σκέψεις για τις τροποποιήσεις του δίκαιου της διαιτησίας με τον ν. 1816/88

Παγκοσμιοποίηση και διεθνής διαιτησία

Αστικές διαφορές από διαφθορά – Επιτρεπτό της υπαγωγής τους στη διαιτησία ή έλεγχος τη διαιτητικής απόφασης υπό το πρίσμα της δημόσιας τάξης;

Αντίθεση της διαιτητικής απόφασης προς διατάξεις δημόσιας τάξης ή προς τα χρηστά ήθη –Με αφορμή την ΟλΑΠ 14/2015–

The application of substantive mandatory rules in International Commercial Arbitration from the perspective of an EU UNCITRAL Model Law jurisdiction

Έκταση της εξουσίας κρίσης του δικαστηρίου επί αγωγής ακύρωσης και αγωγής αναγνώρισης της ανυπαρξίας διαιτητικής απόφασης

Η έννοια της διεθνούς διαιτησίας κατά το άρθρο 1 § 2 του ν. 2735/1999

Παρατηρήσεις ως προς την έννοια της δημόσιας τάξης κατ’ άρθρο 34 § 2 εδ. β΄ περ. ββ΄ του ν. 2735/1999. Με αφορμή την ΑΠ 2111/2017

ΔΙΚΑΙΟ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

Überlegungen zu verschiedenen verfahrensrechtlichen Fragen des neuen Insolvenzrechts

ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Ζητήματα από την αναστολή των ατομικών διώξεων του πτωχεύσαντος οφειλέτη κατ’ άρθρο 25 του ΠτωχΚ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

Διαπλαστική ενέργεια και δεδικασμένο στη διοικητική δίκη

ΣΧΟΛΙΑ ΣΕ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΠ 1715/2011 Τμ. Α1 [Εξαίρεση δικαστή]

ΑΠ 1617/2012 Τμ. Α1 [Εξαίρεση δικαστή]

ΑΠ 1618/2012 Τμ. Α1 [Εξαίρεση δικαστή]

ΑΠ 1619/2012 Τμ. Α1 [Εξαίρεση δικαστή]

ΟλομΑΠ 14/2007 [Νομιμοποίηση ενώσεων προσώπων]

ΑΠ 1226/2008 Τμ. Α1 [Επαναφορά πραγμάτων]

ΑΠ 1277/2008 Τμ. Α2 [Επαναφορά πραγμάτων]

ΑΠ 1820/2008 Τμ. Γ [Ένσταση ΑΚ 281]

ΑΠ 496/2007 Τμ. Γ [Παραδεκτό ένστασης 281 ΑΚ]

ΑΠ 65/2005 Τμ. Δ [Παραδεκτό ένστασης 281 ΑΚ]

ΑΠ 1908/2008 Τμ. Β [Περιορισμός αιτήματος άρθρου 223 ΚΠολΔ]

ΕφΑθ 3404/2014 [Ερμηνεία απόφασης]

ΑΠ 1326/2008 Τμ. Α1 [Έννομο συμφέρον - Άσκηση ένδικων μέσων - Αγωγή διαζυγίου]

ΟλομΑΠ 23/2008 [Νομότυπη επίκληση αποδεικτικών μέσων στον β΄ βαθμό]

ΑΠ 746/2007 Τμ. Β1 [Νομότυπη επίκληση αποδεικτικών μέσων στον β΄ βαθμό]

ΑΠ 683/2008 Τμ. Γ [Αναίρεση - 555 ΚΠολΔ]

ΑΠ 40/2008 Τμ. Γ [Αναίρεση - Ομοδικία]

ΟλομΑΠ 9/2015 [Αρχή αναλογικότητας]

ΑΠ 1865/2014 Τμ. Α2 [Αρχή αναλογικότητας]

ΑΠ 1940/2014 Τμ. Α2 [Αρχή αναλογικότητας - Τύπος]

ΑΠ 1852/2013 Τμ. Α2 [Αρχή αναλογικότητας - Αστική ευθύνη ΜΜΕ]

ΑΠ 2069/2013 Τμ. Α2 [Αρχή αναλογικότητας]

ΑΠ 1942/2013 Τμ. Α2 [Αρχή αναλογικότητας]

ΟλομΑΠ 6/2009 [Αρχή αναλογικότητας]

ΑΠ 131/2010 Τμ. Δ [Αναίρεση - 559 αρ. 8 ΚΠολΔ]

ΑΠ 1816/2008 Τμ. Γ [Αναίρεση - 559 αρ. 5 ΚΠολΔ]

ΑΠ 1795/2008 Τμ. Α1 [Αναίρεση - 559 αρ. 8 ΚΠολΔ]

ΑΠ 1242/2008 Τμ. Α1 [Αναίρεση - 559 αρ. 8 ΚΠολΔ]

ΑΠ 894/2008 Τμ. Α2 [Αναίρεση - 559 αρ. 11 περ. γ΄ ΚΠολΔ]

ΑΠ 1431/2008 Τμ. Α1 [Αναίρεση - 559 αρ. 12 ΚΠολΔ]

ΑΠ 1803/2008 Τμ. Β1 [Ανεπάρκεια αιτιολογιών (947 ΚΠολΔ)]

ΑΠ 2161/2007 Τμ. Β2 [Αναίρεση - 559 αρ. 19 ΚΠολΔ]

ΑΠ 161/2013 Τμ. Α1 [Αναίρεση - Τύχη κεφαλαίου παρεμπίπτουσας δίκης]

ΑΠ 1725/2008 Τμ. Α2 [Αναίρεση - 559 αρ. 20 ΚΠολΔ]

ΕφΘεσ 862/2009 [Αναγκαστική εκτέλεση - Ελλείψεις προϋποθέσεων]

ΑΠ 1737/2007 Τμ. Γ [Αναίρεση - 559 αρ. 20 ΚΠολΔ]

ΟλομΑΠ 20/2009 [Αναίρεση - Μη κριθέντες λόγοι]

ΑΠ 1588/2013 Τμ. Α1 [Δεύτερη αναίρεση - 580 § 3]

ΑΠ 1861/2013 Τμ. Α1 [Δεύτερη αναίρεση - 580 § 3]

ΑΠ 1261/2012 Τμ. Β2 [Δεύτερη αναίρεση - 580 § 3]

ΑΠ 1893/2008 Τμ. Α2 [Αναγκαστική εκτέλεση - Ανακοπή ερειδόμενη σε ΑΚ 281]

ΟλομΑΠ 22/2009 [Αναγκαστική εκτέλεση - Προδικασία - Επίδοση στην αλλοδαπή].

ΑΠ 11/2017 Τμ. Α2 (Συμβ) [Αναστολή εκτέλεσης]

ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ

ΑΠ 1894/2014 Τμ. Α2 [Χρονική ισχύς διαιτητικής συμφωνίας]

ΕφΑθ 4744/2012 [Εξουσία κρίσης διαιτητών]

ΑΠ 366/2016 Τμ. A1 [Δημόσια τάξη - 281 ΑΚ]

ΑΠ 517/2016 Τμ. Α2 [Αγωγή ακύρωσης - Διεθνής δημόσια τάξη]

ΟλομΑΠ 14/2015 [Δημόσια τάξη - 388 § 1 ΑΚ]

ΕφΑθ 3690/2014 [Αγωγή ακύρωσης - Δημόσια τάξη]

ΑΠ 2111/2017 Τμ. Α2 [Αγωγή ακύρωσης - Δημόσια τάξη]

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Πολυκώδικας, 16η έκδ., 2024
Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία, #5
Κυκλοφορεί η νέα έκδοση του Πολυκώδικα με όλες τις νομοθετικές μεταβολές μέχρι και τον Ν. 5095/2024
Γ. Διαμαντόπουλος, Ερανισμοί & Ανταποδόσεις Θέμιδος, τόμ. 5, 2023
Εβδομήντα μελέτες σε επίκαιρα ζητήματα στο πεδίο του δικονομικού δικαίου και σε επιμέρους κρίσιμα αντικείμενα του ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου
Ι. Κατράς, Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας, 4η έκδ., 2023
Ένα ερμηνευτικό εργαλείο του ΚΠολΔ με συστηματική παρουσίαση κατ’ άρθρο νομολογίας
Ν. Κλαμαρής/Σ. Κουσούλης/Σ.-Σ. Πανταζόπουλος, Πολιτική Δικονομία, 5η έκδ., 2023
Απαραίτητο και πλήρες εργαλείο μελέτης και πράξης για τον ΚΟΔΚΔΛ, το γενικό μέρος και τη διαδικασία στα πρωτοβάθμια δικαστήρια κατά τον ΚΠολΔ
Α. Πλεύρη, Μελέτες Αστικού Δικονομικού Δικαίου Διαιτησίας & Διαμεσολάβησης (2008-2022), τόμ. 1, 2023
Σημαντικά δογματικά και πρακτικά ζητήματα από το πεδίο του αστικού δικονομικού δικαίου, της διαιτησίας και της διαμεσολάβησης