Ι. Σπυριδάκης, Εμπράγματο Δίκαιο, 2η έκδ., 2021


Ι. Σπυριδάκης, Εμπράγματο Δίκαιο, 2η έκδ., 2021

Στόχος του παρόντος είναι n αναλυτική παρουσίαση της ύλης του Εμπράγματου Δικαίου διαρθρωμένη μέσω ενός δυναμικού συστήματος που επιτυγχάνει να ικανοποιήσει τις ανάγκες του θεωρητικού ερευνητή, του πρακτικού ερμηνευτή από το νομικό μέχρι τον δικαστή, αλλά και του φοιτητή που καλείται να εντοπίσει και να κατανοήσει το πλήθος των ζητημάτων γύρω από τα εμπράγματα δικαιώματα και την εμπράγματη ασφάλεια.

Ειδικότερα, αναλύονται οι βασικές έννοιες και οι γενικές αρχές, τα κυριότερα ζητήματα γύρω από τη νομή, την κατοχή, την κυριότητα και τις δουλείες, αλλά και η εμπράγματη ασφάλεια με πλήρη παρουσίαση των θεμάτων που αφορούν στο ενέχυρο και την υποθήκη. Ξεχωριστά κεφάλαια αφιερώνονται στο ζήτημα της δημοσιότητας των εμπραγμάτων δικαιωμάτων στα ακίνητα και σε ειδικά θέματα που χρήζουν ξεχωριστής μελέτης, όπως η χρησικτησία κατά του Δημοσίου, το δικαίωμα επιφανείας κ.α.

Οι παραπομπές στη βιβλιογραφία και τη νομολογία είναι περιορισμένες, ώστε να μην επιβαρυνθεί η έκταση του έργου, συγχρόνως όμως είναι επαρκείς για την πλήρη ενημέρωση του αναγνώστη. Με το εκτενές αλφαβητικό ευρετήριο το έργο καθίσταται περισσότερο εύχρηστο και διευκολύνει τη συστηματική μελέτη.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Εμπράγματο Δίκαιο
© 2021
Επιστημονική επιμέλεια
Συγγραφέας
Έκδοση
2η έκδ.
ISBN
978-960-648-309-7
Σελίδες
LXXX + 1282
Τιμή
€ 90,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΤΡΙΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ

1. Περιεχόμενο - Η ρύθμιση του Εμπράγματου Δικαίου

1.1. Περιεχόμενο του τρίτου βιβλίου

1.2. Άλλες διατάξεις Εμπράγματου Δικαίου

1.3. Ειδικοί νόμοι

2. Ιστορική καταγωγή

3. Έννοια Εμπράγματου Δικαίου

4. Η λειτουργική σημασία του ΕμηρΔ

4.1. Γενικά

4.2. Η σημασία του ΕμπρΔ για το άτομο

4.3. Η σημασία του ΕμπρΔ για την κοινωνία

4.4. ΕμπρΔ και οικονομικο-πολιτικό σύστημα

4.5. «Η ιδιοκτησία υποχρεώνει»;

5. Τα συγκρουόμενα συμφέροντα και οι κανόνες του ΕμπρΔ

5.1. Γενικά

5.2. Τα συμφέροντα των δικαιούχων

5.3. Τα συμφέροντα των τρίτων

5.4. Τα συμφέροντα του κράτους (κοινωνίας)

5.5. Αξιολόγηση

5.6. Η «τυποποίηση»

5.7. Οι κανόνες του ΕμπρΔ, η στάθμηση των συμφερόντων και η φύση τους.

ΙΙ. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΟΥ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

6. Έννοια εμπράγματου δικαιώματος

6.1. Ορισμός

6.2. Η ελλειπτική διατύπωση, αναδιατύπωση ορισμού

6.3. Στοιχεία της έννοιας του εμπράγματου δικαιώματος

6.4. Εξουσία

6.5. Εξουσία άμεση

6.6. Εξουσία απόλυτη

6.7. Σχέση αμεσότητας και απολυτότητας

7. Εκδηλώσεις του (περιεχομένου του) εμπράγματου δικαιώματος

7.1. Γενικά

7.2. Η «εσωτερική» ή «θετική» εκδήλωση

7.3. Η «εξωτερική» ή «αρνητική» εκδήλωση

7.4. Και πάλι η σχέση αμεσότητας και απολυτότητας

8. Εμπράγματο δικαίωμα και εμπράγματη σχέση

8.1. Γενικά για την έννομη σχέση 

8.2. Δικαίωμα και έννομη σχέση

8.3. Εμπράγματο δικαίωμα και εμπράγματη σχέση

8.4. Εμπράγματη σχέση χωρίς εμπράγματο δικαίωμα

9. Περιορισμοί του εμπράγματου δικαιώματος

9.1. Γενικά

9.2. Αναδιατύπωση της έννοιας της εξουσίας του εμπράγματου δικαιούχου

9.3. Ειδικότερα τα δικαιώματα των τρίτων

10. Υποκείμενο του εμπράγματου δικαιώματος

10.1. Γενικά

10.2. Εμπράγματα δικαιώματα χωρίς υποκείμενο;

10.3. Εμπράγματο δικαίωμα με αόριστο υποκείμενο;

10.4. Περισσότερα υποκείμενα

11. Αντικείμενο του εμπράγματου δικαιώματος

11.1. Γενικά

11.2. Αντικείμενο εμπράγματου δικαιώματος

11.3. Ειδικότερα εμπράγματο δικαίωμα με αντικείμενο δικαίωμα

12. Γένεση, κτήση, μεταβίβαση, αλλοίωση και απώλεια εμπράγματου δικαιώματος - Η εμπράγματη δικαιοπραξία

12.1. Γένεση εμπράγματου δικαιώματος, έννοια, λόγοι, χρόνος

12.2. Κτήση εμπράγματου δικαιώματος, έννοια

12.2.1. Κτήση και βούληση αποκτώντος

12.2.2. Είδη κτήσεως

12.2.3. Η ρύθμιση του ΑΚ

12.3. Μεταβίβαση εμπράγματου δικαιώματος

12.4. Αλλοίωση εμπράγματου δικαιώματος

12.5. Απώλεια εμπράγματου δικαιώματος, έννοια

12.5.1. Με τη θέληση του δικαιούχου

12.5.2. Χωρίς τη θέληση του δικαιούχου

12.5.3. Και αδράνεια

12.6. Η εμπράγματη δικαιοπραξία

12.6.1. Έννοια, είδη, ρύθμιση

12.6.2. Δικαιοπραξία με εμπράγματη ενέργεια

12.6.3. Ενοχική, υποσχετική και εμπράγματη δικαιοπραξία

12.6.4. Αιτιώδης και αναιτιώδης εμπράγματη δικαιοπραξία

12.6.5. Υποσχετική και εκποιητική/εμπράγματη δικαιοπραξία

12.7. Ειδικότερα η εξουσία διαθέσεως

13. Σύγκρουση εμπράγματων δικαιωμάτων

13.1. Έννοια και ρύθμιση συγκρούσεως δικαιωμάτων

13.2. Η σύγκρουση των εμπράγματων δικαιωμάτων

14. Προστασία των εμπράγματων δικαιωμάτων

14.1. Έννοια προστασίας

14.2. Μορφές προστασίας

14.3. Η αυτοδύναμη προστασία

14.4. Η ένδικη προστασία

14.5. Αξιώσεις από την προσβολή εμπράγματου δικαιώματος

14.5.1. Η εμπράγματη αξίωση

14.5.2. Η ενοχική αξίωση

14.5.3. Η υποθηκική (ή ενεχυρική) εμπράγματη αγωγή

14.5.4. Περισσότερες αξιώσεις

14.6. Γενική αξίωση παραλείψεως;

14.7. Η αναγνωριστική αγωγή

14.8. Ποινική προστασία, διοικητική προστασία

15. Διακρίσεις των εμπράγματων δικαιωμάτων

15.1. Γενικά

15.2. Ανάλογα με το περιεχόμενο

15.2.1. Κυριότητα και περιορισμένα εμπράγματα δικαιώματα

15.2.2. Δικαιώματα ουσίας και δικαιώματα αξίας

15.2.3. Μία κυριότητα, πολλά περιορισμένα εμπράγματα δικαιώματα

15.3. Ανάλογα με το περιεχόμενο

15.3.1. Δικαιώματα ουσίας

15.3.2. Δικαιώματα αξίας

15.3.3. Δικαιώματα ουσίας και αξίας

15.4. Ανάλογα με το αντικείμενο

15.4.1. Δικαιώματα σε ακίνητα

15.4.2. Δικαιώματα σε κινητά

15.4.3. Δικαιώματα σε δικαιώματα

15.4.4. Άλλες διακρίσεις

15.5. Ανάλογα με τον τρόπο προσδιορισμού του υποκειμένου

15.5.1. Προσωποπαγή

15.5.2. Πραγματοπαγή

15.6. Ανάλογα με το βαθμό πληρότητας

15.6.1. Πλήρη

15.6.2. Δικαιώματα προσδοκίας

15.7. Εμπράγματα δικαιώματα κατά ειδικούς νόμους

15.7.1. Μεταλλειοκτησία

15.7.2. Κυριότητα κράτους σε ιαματικές πηγές

15.7.3. Δικαίωμα προτιμήσεως κράτους

15.8. Δικαιώματα προϊσχύσαντος δικαίου

15.8.1. Εμφύτευση

15.8.2. Επιφάνεια

15.8.3. Χωριστή κυριότητα σε φυτεία κλπ.

16. Εμπράγματο και ενοχικό δικαίωμα. Η καλούμενη «εμπραγμάτωση» ενοχικών δικαιωμάτων

16.1. Έννοια και σχετικότητα ενοχικού δικαιώματος και ενοχής

16.2. Εξαιρέσεις της σχετικότητας

16.2.1. Με βάση ειδική διάταξη νόμου

16.2.2. Με βάση την καλή πίστη κλπ.

16.2.3. Πραγματοπαγείς ενοχές

16.2.4. Ενοχικό δικαίωμα προς κατοχή

16.3. Σύγκριση ενοχικού και εμπράγματου δικαιώματος

16.4. Η «εμπραγμάτωση»

17. Ιδιαίτερες εκδηλώσεις του εμπράγματου δικαιώματος

17.1. Γενικά

17.2. Η εξουσία διώξεως

17.3. Η εξουσία παρακολουθήσεως

17.4. Η εξουσία προτιμήσεως

ΙΙΙ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

18. Γενικά

18.1. Έννοια

18.2. Νομοθετική αξιολογική στάθμηση συμφερόντων και γενικές αρχές

18.3. Ερμηνεία κανόνα δικαίου και γενικές αρχές

18.4. Η σημασία των γενικών αρχών

18.5. Οι γενικές αρχές του Ελληνικού ΕμπρΔ

19. Η αρχή του κλειστού αριθμού (numerus clausus) των εμπράγματων δικαιωμάτων.

19.1. Γενικά, εκδηλώσεις

19.2. Αυστηρότητα του ΕμπρΔ και ιδιωτική αυτονομία

19.3. Δικαιολογία

19.3.1. Αποφυγή κατακερματισμού της ιδιοκτησίας

19.3.2. Απλότητα και σαφήνεια των εμπράγματων σχέσεων

19.3.3. Κριτική

19.4. Numerus clausus σε στενή έννοια

19.5. Αρχή της τυπικότητας των εμπράγματων δικαιωμάτων - Διασπάσεις

19.6. Numerus clausus και ιδιωτική αυτονομία

20. Η αρχή της ειδικότητας

20.1. Γενικά, δικαιολογία

20.2. Έννοια, εκδηλώσεις

20.3. Ειδικότερα στα δικαιώματα εμπράγματης ασφάλειας

20.4. Η εξατομίκευση

21. Η αρχή της δημοσιότητας

21.1. Γενικά, δικαιολογία

21.2. Τυπική και ουσιαστική δημοσιότητα

21.3. Τυπική δημοσιότητα στα κινητά

21.4. Τυπική δημοσιότητα στα ακίνητα

21.5. Ουσιαστική δημοσιότητα στα κινητά

21.6. Ουσιαστική δημοσιότητα στα ακίνητα

21.7. Επίμετρο: numerus clausus, ειδικότητα, δημοσιότητα

22. Η αρχή της χρονικής προτεραιότητας

22.1. Γενικά, έννοια

22.2. Δικαιολογία

22.3. Έκταση εφαρμογής

22.4. Η «τάξη» των περιορισμένων εμπράγματων δικαιωμάτων

22.5. Διασπάσεις της αρχής

23. Η αρχή ότι τα περιορισμένα εμπράγματα δικαιώματα είναι iura in re aliena

23.1. Γενικά, έννοια, δικαιολογία, κριτική

23.2. Εκδηλώσεις της αρχής

23.3. Διασπάσεις της αρχής

24. Η αρχή της οικονομικής αξιοποιήσεως

24.1. Γενικά, έννοια, δικαιολογία

24.2. Εφαρμογή

25. Η αρχή της ενότητας του οικονομικού σκοπού του (σύνθετου) πράγματος

25.1. Γενικά, έννοια, δικαιολογία

25.2. Εκδηλώσεις της αρχής

26. Η αρχή της προστασίας της (υποκειμενικής) καλής πίστεως

26.1. Έννοια υποκειμενικής καλής πίστεως, προστασία

26.2. Δικαιολογία προστασίας

26.3. Εκδηλώσεις της αρχής

26.4. Καλή πίστη και ουσιαστική δημοσιότητα

27. Άλλες αρχές

28. Οι γενικές αρχές του Εμπράγματου Δικαίου και η εναρμόνιση των συγκρουόμενων συμφερόντων

28.1. Γενικά

28.2. Τα συγκρουόμενα συμφέροντα

28.2.1. Συμφέροντα κυρίου

28.2.2. Συμφέροντα άλλων δικαιούχων

28.2.3. Συμφέροντα δανειστώv

28.2.4. Συμφέροντα άλλων τρίτων

28.2.5. Συμφέροντα κράτους (κοινωνίας)

28.3. Αξιολόγηση των συμφερόντων

28.4. Η σύγκρουση των συμφερόντων και η στάθμησή τους

28.5. Γενικές αρχές του ΕμπρΔ και εναρμόνιση συμφερόντων

29. Βασικές κατευθυντήριες αρχές ερμηνείας του Εμπράγματου Δικαίου

IV. ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ (ΤΟ ΠΡΑΓΜΑ)

30. Εισαγωγικά

30.1. Γενικά

30.2. Σύvηθες αντικείμενο το πράγμα

30.3. Η ρύθμιση - Επισκόπηση

Α. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ

31. Η νομική έννοια του πράγματος

31.1. Γενικά

31.2. Η ΑΚ

31.3. Η ΑΚ 953 κλπ.

31.4. Ορισμός

31.5. Πράγμα και αντικείμενο

31.6. Έννοια πράγματος και αντιλήψεις συvαλλαγών

32. Τα στοιχεία της έννοιας του πράγματος

32.1. Γενικά

32.2. Το ενσώματο

32.3. Το απρόσωπο

32.4. Το αυθύπαρκτο

32.5. Το εξουσιαστό

32.6. Άλλα στοιχεία

33. Ειδικές μορφές εμφανίσεως πραγμάτων

33.1. Γενικά

33.2. Συμπληρωματικά πράγματα

33.3. Σωρός πραγμάτων

Β. ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ

34. Κινητά και ακίνητα

34.1. Γενικά

34.2. Έννοια ακινήτου

34.3. Έννοια κινητού

34.4. Σημασία διακρίσεως κινητών και ακινήτων

34.5. Ειδικές κατηγορίες κινητών

34.6. Διακρίσεις ακινήτων

35. Αντικαταστατά και μη αντικαταστατά

35.1. Γενικά

35.2. Έννοια αντικαταστατών

35.3. Μη αντικαταστατά

35.4. Το κριτήριο της διακρίσεως

35.5. Σημασία της διακρίσεως

35.6. Σχέση προς τη διάκριση εvοχώv γέvους και είδους

36. Αναλωτά και μη αναλωτά

36.1. Γενικά

36.2. Έννοια αvαλωτού. Σχέση με αvτικαταστατό

36.3. Μη αvαλωτά

36.4. Τα κριτήρια της διακρίσεως και η σχετικότητά τους

36.5. Σημασία της διακρίσεως

37. Διαιρετά και αδιαίρετα

37.1. Γενικά

37.2. Έννοια διαιρετού πράγματος, παραδείγματα

37.3. 'Εννοια αδιαίρετου πράγματος, παραδείγματα

37.4. Σημασία της διακρίσεως

37.5. Σχέση προς τα διαιρετά και αδιαίρετα δικαιώματα

38. Κύρια και παρεπόμενα

38.1. Γενικά

38.2. Έννοια κυρίου και παρεπομένου

38.3. Σημασία της διακρίσεως

38.4. Σχέση με παρεπόμενο και κύριο δικαίωμα

39. Άλλες διακρίσεις

Γ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

40. Γενικά

40.1. Οι όροι

40.2. Γενικός εννοιολογικός προσδιορισμός

40.3. Το κριτήριο

40.4. Έννομες σχέσεις

41. Ομάδα πραγμάτων

41.1. Έννοια, διακρίσεις

41.2. Ζητήματα ορολογίας

41.3. Έννομες σχέσεις

42. Περιουσία

42.1. Έννοια, ορολογία

42.2. Κινητή και ακίνητη περιουσία

42.3. Ρύθμιση

43. Ομάδα δικαίου ή περιουσίας

43.1. Έννοια, παραδείγματα

43.2. Διάκριση από ομάδα πραγμάτων

43.3. Ρύθμιση

44. Επιχείρηση

44.1. Έννοια

44.2. Επιχείρηση και άλλες περιουσιακές ομάδες

44.3. Ρύθμιση

Δ. ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

45. Η διάκριση των πραγμάτων σε απλά και σύνθετα

45.1. Γενικά

45.2. Έννοια απλού πράγματος, ρύθμιση

45.3. Έννοια σύνθετου πράγματος, ρύθμιση

45.4. Διάκριση σύνθετων πραγμάτων από άλλες κατηγορίες

45.5. Ζητήματα ορολογίας

45.6. Σημασία της διακρίσεως

46. Η αρχή της ενότητας του οικονομικού σκοπού και τα σύνθετα πράγματα

46.1. Γενικά

46.2. Ειδικότερες εκδηλώσεις

46.3. Οικονομική ενότητα και ασφάλεια συναλλαγών

47. Συστατικά

47.1. Γενικά

47.2. Έννοια

47.2.1. Ευρεία

47.2.2. Στενή

47.2.3. Ειδικότερα η αυθυπαρξία

47.3. Ζητήματα ορολογίας

47.4. Τα κριτήρια της ιδιότητας ουσιώδους συστατικού

47.4.1. Το γενικό κριτήριο

47.4.2. Το ειδικό κριτήριο της ΑΚ 954 §

47.4.3. Το ειδικό κριτήριο της ΑΚ 954 §

47.5. Ακίνητα συστατικά ακινήτου

47.6. Κατ' επίφαση συστατικά

47.6.1. Η ΑΚ 955 § 1 εδ. α'

47.6.2. Η ΑΚ 955 § 1 εδ. β'

47.6.3. Η ΑΚ 955 §

47.7. Επουσιώδη συστατικό

47.8. Ρύθμιση των συστατικών

47.8.1. Ρύθμιση των ουσιωδών συστατικών

47.8.2. Ρύθμιση των κατ' επίφαση συστατικών

47.8.3. Ρύθμιση των επουσιωδών συστατικών

48. Παραρτήματα

48.1. Γενικά

48.2. Έννοια παραρτήματος

48.3. Τα στοιχεία της έννοιας του παραρτήματος

48.3.1. Κύριο πράγμα

48.3.2. Άλλο κινητό πράγμα

48.3.3. Μη συστατικό κυρίου

48.3.4. Προορισμός η διαρκής εξυπηρέτηση του κυρίου

48.3.5. Τοπική σχέση

48.3.6. Η μη αντίθεση στις αvτιλήψεις των συναλλαγών, αvτι­κει­με­νικό­τητα κριτηρίων

48.4. Οι ΑΚ 959 και

48.4.1. Η ΑΚ

48.4.2. Η ΑΚ

48.5. Ρύθμιση των παραρτημάτων

48.5.1. Η ΑΚ

48.5.2. Η ΑΚ

48.5.3. Η ΚΠοΛΔ 992 §

48.5.4. Εμπράγματες αγωγές

48.5.5. Απόδειξη

49. Κριτική της τριμερούς διακρίσεως ουσιωδών συστατικών - επουσιωδών συστατικών - παραρτημάτων

Ε. ΚΑΡΠΟΙ, ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ, ΒΑΡΗ

50. Γενικά

51. Καρποί

51.1. Έννοια καρπών

51.2. Είδη καρπών

51.3. Καρποί πράγματος

51.4. Καρποί δικαιώματος

51.5. Επιμερισμός καρπών

51.6. Η αξία του πράγματος ή του δικαιώματος

51.7. Δαπάνες για τους καρπούς

52. Ωφελήματα

52.1. Έννοια ωφελημάτων

52.2. Είδη ωφελημάτων

52.3. Ειδικότερα η ορολογία

52.4. Επιμερισμός ωφελημάτων

52.5. Πρακτική σημασία

53. Βάρη του πράγματος

53.1. Έννοια βαρών 

53.2. Επιμερισμός βαρών

53.3. Βάρη δικαιώματος

ΣΤ. ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ

54. Γενικά

54.1. Ο όρος «πράγματα εκτός συναλλαγής»

54.2. Η «νομική ανικανότητα» συναλλαγής

54.3. Διάκριση από «πράγματα απαγορευμένης συναλλαγής»

54.4. Κατηγορίες «πραγμάτων εκτός συναλλαγής»

55. Τα κοινά σε όλους («κοινά τοις πάσι»)

55.1. Έννοια και είδη

55.2. Έλλειψη ιδιότητας πράγματος

55.3. Νομική ρύθμιση

56. Τα κοινόχρηστα πράγματα

56.1. Έννοια, φύση, διακρίσεις

56.2. Κτήση ιδιότητας κοινοχρήστου. Αφιέρωση

56.3. Τα κοινόχρηστα της ΑΚ

56.4. Η κυριότητα σε κοινόχρηστα πράγματα

56.5. Έννοια και περιεχόμενο κοινής χρήσεως

56.6. Η εξουσία χρήσεως των κοινοχρήστων

56.7. Σφαίρα εξουσίας της Διοικήσεως

56.8. Συγκρούσεις

56.9. Προστασία κατά προσβολών

56.10. Ιδιαίτερα ιδιωτικά δικαιώματα

57. Πράγματα προορισμένα να εξυπηρετούν δημοσιολογικούς σκοπούς

57.1. Γενικά, άμεση και έμμεση εξυπηρέτηση

57.2. Ζητήματα ορολογίας

57.3. Περιπτωσιολογία

57.4. Κυριότητα, έννομες σχέσεις

58. Λήξη της ιδιότητας του πράγματος ως εκτός συναλλαγής

58.1. Η ΑΚ

58.2. Λόγοι λήξεως. Αποκαθιέρωση

58.3. Έννομες συνέπειες

V. ΝΟΜΗ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΗ

Α. ΓΕΝΙΚΑ

59. Έννοια νομής και κατοχής

59.1. Η ευρεία έννοια της νομής και της κατοχής

59.2. Έννοια και εννοιολογικά στοιχεία νομής

59.3. Έννοια και εννοιολογικά στοιχεία κατοχής

59.4. Ειδικότερα η διάνοια κυρίου και η βούληση εξουσιάσεως

59.5. Συγγενείς έννοιες

59.5.1. Διακράτηση

59.5.2. Βοηθός νομής

59.5.3. Βοηθός κατοχής

59.6. Διαφορά νομής και κατοχής

59.7. Σύμπτωση νομής και κατοχής

60. Νομή, κατοχή και εμπράγματο δικαίωμα

61. Φύση νομής και κατοχής

61.1. Γενικά

61.2. Επισκόπηση των θεωριών

61.3. Ρυθμίσεις του ΑΚ και φύση νομής και κατοχής

61.4. Το δικαίωμα προς νομή και κατοχή

62. Η λειτουργική σημασία της νομής

62.1. Γενικά

62.2. Η νομή σύστημα προσωρινής ρύθμισης των εμπράγματων σχέ­σεων

62.3. Η νομή μέσο δημοσιότητας

62.3.1. Το τεκμήριο ΑΚ

62.3.2. Καλόπιστη κτήση από μη κύριο

62.3.3. Διαμόρφωση εμπράγματων σχέσεων

62.4. Νομή και χρησικτησία

63. Υποκείμενο και αντικείμενο νομής και κατοχής

63.1. Υποκείμενο

63.1.1. Φυσικό πρόσωπο

63.1.2. Νομικό πρόσωπο

63.1.3. Ομάδα προσώπων

63.2. Αντικείμενο

63.2.1. Ομάδα πραγμάτων κλπ.

63.2.2. Πράγματα εκτός συναλλαγής

Β. ΕΙΔΗ ΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΗΣ

64. Γενικά

64.1. Επισκόπηση ειδών νομής

64.2. Είδη κατοχής

64.3. Η ακολουθούσα έρευνα

65. Καθολική νομή και καθολική κατοχή

65.1. Έννοια καθολικής νομής. Ορολογία

65.2. Έννοια καθολικής κατοχής. Ορολογία

65.3. Διάφορες μορφές καθολικής νομής και καθολικής κατοχής

65.4. Ειδικά θέματα

66. Οιονεί νομή και οιονεί κατοχή

66.1. Έννοια οιονεί νομής. Ορολογία. Στοιχεία

66.2. Έννοια οιονεί κατοχής. Ορολογία

66.3. Διάφορες μορφές οιονεί νομής και οιονεί κατοχής

66.4. Διάκριση από την καθολική νομή και κατοχή

66.5. Ειδικά θέματα

67. Συννομή και συγκατοχή

67.1. Έννοια συννομής. Ορολογία. Στοιχεία

67.2. Έννοια συγκατοχής. Oρολογία

67.3. Διάφορες μορφές συννομής και συγκατοχής

67.4. Η ρύθμιση της συννομής και της συγκατοχής

68. Νομή και κατοχή μέρους πράγματος

68.1. Έννοια νομής μέρους πράγματος. Ορολογία

68.2. Έννοια κατοχής μέρους πράγματος. Ορολογία

68.3. Έννοια μέρους πράγματος

68.4. Πρακτική σημασία (και δικαιολογία) της νομής μέρους πράγματος

68.5. Η ρύθμιση της νομής και της κατοχής μέρους πράγματος

68.6. Διάφορες μορφές της νομής και κατοχής μέρους πράγματος

68.7. Διάκριση από συγγενείς μορφές

69. Πλασματική νομή

69.1. Έννοια πλασματικής νομής. Δικαιολογία

69.2. Περιπτωσιολογία

70. Η «κλιμακωτή» κατοχή

70.1. 'Εννοια. Θεμελίωση. Ορολογία

70.2. Πρακτική σημασία

70Α. «Κοινή» κατοχή

70Α.1. Γενικά

70Α.2. Η δημιουργούμενη κατάσταση

70Α.3. Κοινή κατοχή ή κοινή άσκηση κατοχής;

Γ. ΚΤΗΣΗ ΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΗΣ

71. Γενικά

71.1. Προϋποθέσεις κτήσεως νομής και κατοχής

71.2. Διακρίσεις κτήσεως νομής και κατοχής

71.3. Βάρος αποδείξεως

72. Η πρωτότυπη κτήση της νομής

72.1. 'Εννοια πρωτότυπης κτήσεως νομής

72.2. Σύμπτωση corpus και animυs

72.2.1. Η φυσική εξουσία

72.2.2. Η διάνοια κυρίου

72.2.3. Πράξεις νομής

72.3. Φύση πρωτότυπης κτήσεως

72.4. Πρωτότυπη κτήση άλλωv ειδών νομής

73. Η παράγωγη κτήση της νομής

73.1. Έννοια. Ορολογία

73.2. Η παράγωγη κτήση ως ειδική διαδοχή

73.3. Η «παράδοση» της νομής

73.3.1. Η εγκατάλειψη της φυσικής εξουσίας από τον μεταβιβάζοντα

73.3.2. Η κτήση της φυσικής εξουσίας από τον αποκτώντα

73.3.3. Η βούληση των μερών

73.3.4. Νομική φύση

73.3.5. Ειδικά θέματα

73.4. Τα υποκατάστατα της υλικής παραδόσεως

73.4.1. «Μακρά χειρί» παράδοση

73.4.2. «Βραχεία χειρί» παράδοση

73.4.3. Αντιφώνηση νομής

73.4.4. Έκταξη voμής

73.4.5. Μεταβίβαση τίτλων παραστατικών voμής

73.4.6. Νομική φύση

74. Κτήση της νομής με αντιπρόσωπο

74.1. Γενικά. Η ΑΚ

74.2. Αντιπροσώπευση του αποκτώντος

74.2.1. Νόμιμη και εκούσια αντιπροσώπευση

74.2.2. Άμεση και έμμεση αντιπροσώπευση

74.2.3. Προϋποθέσεις

74.2.4. Παραδείγματα

74.2.5. Η θέση του αντιπροσώπου

74.2.6. Περιπτώσεις αντιπροσώπου

74.3. Αντιπροσώπευση του μεταβιβάζοντος

74.4. Αντιπροσώπευση μεταβιβάζοντος και αποκτώντος

75. Κτήση της νομής με κληρονομική διαδοχή

75.1. Γενικά. Η ΑΚ

75.2. Ειδικότερο η ρύθμιση

75.3. Εφαρμογή της ρυθμίσεως

75.4. Κληρονομική διαδοχή στις αγωγές νομής

75.5. Κληρονομική διαδοχή στη νομή και φυσική εξουσία πάνω στο πράγμα

75.6. Συνέπειες του κληρονομητού της νομής. Παράδειγμα

75.7. ΑΚ 983 και οιονεί καθολική διαδοχή

76. Κτήση της οιονεί νομής και άλλων ειδών νομής

76.1. Γενικά

76.2. Ειδικά θέματα

76.3. Κτήση νομής από το Δημόσιο

77. Κτήση της κατοχής

77.1. Γενικά

77.2. Πρωτότυπη κτήση της κατοχής

77.3. Παράγωγη κτήση της κατοχής

77.4. Κτήση κατοχής με αντιπρόσωπο;

77.5. Κτήση κατοχής με κληροvομική διαδοχή

Δ. ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ

78. Έννοια ασκήσεως

78.1. Γενικά, έννοια, παραδείγματα, πράξεις νομής ή κατοχής

78.2. Άσκηση και διατήρηση νομής και κατοχής

79. Τρόποι ασκήσεως της νομής και της κατοχής

79.1. Γενικά

79.2. Αυτοπρόσωπη άσκηση της νομής

79.3. Άσκηση νομής μέσω άλλου

79.3.1. Κύριες περιπτώσεις

79.3.2. Άλλες περιπτώσεις

79.3.3. «Άλλος» και αντιπρόσωπος

79.4. Αυτοπρόσωπη άσκηση της κατοχής

79.5. Άσκηση κατοχής μέσω άλλου

79.6. Η ΑΚ 980 §

Ε. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ

α. Γενικά

80. Η προσβολή της νομής

80.1. Έννοια και στοιχεία προσβολής

80.2. Αποβολή, οριοθέτηση έννοιας

80.2.1. Εξειδίκευση με βάση το περιεχόμενο της νομής

80.2.2. Αποβολή με πράξη ή με παράλειψη

80.2.3. Αποβολή χωρίς επενέργεια στο πράγμα

80.2.4. Αποβολή από νομή κινητού και ακινήτου

80.2.5. Διάρκεια αποβολής

80.2.6. Περιγραφικός ορισμός

80.2.7. Ολική και μερική αποβολή

80.3. Διατάραξη, οριοθέτηση έννοιας

80.3.1. Εξειδίκευση με βάση το περιεχόμενο της νομής - Διατάραξη με παράλειψη

80.3.2. Διατάραξη χωρίς επενέργεια. Απειλή

80.3.3. Διατάραξη και δυσχέρανση ασκήσεως νομής

80.3.4. Διατάραξη νομής κινητού και ακινήτου

80.3.5. Περιγραφικός ορισμός

80.4. Μερική αποβολή και διατάραξη, παραδείγματα

80.4.1. Πρακτική σημασία διακρίσεως

80.4.2. Κριτήριο διακρίσεως

80.5. Προσβολή παράνομη

80.5.1. Έννοια παρανόμου

80.5.2. Νόμιμη προσβολή

80.5.3. Σχέση παρανομίας και αυθαιρεσίας

80.6. Προσβολή χωρίς τη θέληση του νομέα (αυθαίρετη)

80.6.1. Η θέληση του νομέα

80.6.2. ΑΚ 984 § 1 και ΑΚ 987 εδ. α', 989 εδ. α'

80.7. Ειδικά θέματα

81. Αποβολή και επιλήψιμη νομή

81.1. Κτήση νομής με αποβολή

81.2. Επιλήψιμη νομή κατά ΑΚ 984 § 2, περιπτώσεις - παραδείγματα

81.3. Σχετικότητα επιληψίμου, πρακτική σημασία

81.4. Άρση του επιληψίμου

81.5. Ειδικά θέματα

81.6. Πρακτική σημασία επιλήψιμης νομής

β. Η αυτοδύναμη προστασία της νομής

82. Γενικά

82.1. Η ρύθμιση, παραδείγματα

82.2. Μορφές αυτοδύναμης προστασίας. Σκοπός

82.3. Δικαιούχος αυτοδύναμης προστασίας

82.3.1. Ο προσβαλλόμενος νομέας

82.3.2. Ο καθολικός ή ειδικός διάδοχος του νομέα

82.3.3. Ο βοηθός νομής

82.3.4. Ο κάτοχος

82.3.5. Ειδικά θέματα

82.4. Κατά τίνων χωρεί η αυτοδύναμη προστασία

83. Άμυνα

83.1. Η ΑΚ 985 § 1, παραδείγματα

83.2. Επί μέρους ζητήματα

84. Αυτοδικία

84.1. Η ρύθμιση

84.2. Αυτοδικία στα κινητά

84.3. Αυτοδικία στα ακίνητα

84.4. Υπέρβαση των ορίων της αυτοδικίας

γ. Η δικαστική προστασία της νομής

85. Η αγωγή της αποβολής

85.1. Έννοια. Βασική δικαιολογία

85.2. Αγωγή αποβολής και διεκδικητική αγωγή

85.3. Ενάγων

85.3.1. Γενικά

85.3.2. Ζητήματα διαδοχής

85.4. Εναγόμενος

85.4.1. Γενικά

85.4.2. Ειδικές περιπτώσεις

85.5. Βάση της αγωγής, στοιχεία

85.5.1. Νομή κατά την αποβολή

85.5.2. Αποβολή, τυπολογία

85.5.3. Πρόσωπο εναγομένου, επιλήψιμη νομή του

85.5.4. Δυνατότητα αποδόσεως

85.5.5. Διαφοροποιήσεις

85.6. Αίτημα της αγωγής, οι ρυθμίσεις

85.6.1. Αίτημα αποδόσεως νομής

85.6.2. Αίτημα αποδόσεως, εκτελέσεως πράξεως από ενάγοντα, προκαταβολής δαπανών από εναγόμενο, προσω­πικής κρατήσεως, παροχής εγγυήσεως

85.6.3. Αίτημα κηρύξεως αποφάσεως προσωρινά εκτελεστής

85.6.4. Αίτημα παραλείψεως της αποβολής;

85.7. Άμυνα εναγομένου

85.7.1. Άρνηση

85.7.2. Ενστάσεις

85.8. Ένσταση ιδίου δικαιώματος

85.9. Ένσταση επιλήψιμης νομής του ενάγοντος

85.10. Ένσταση παραγραφής

85.11. Άλλες ενστάσεις

85.12. Άμυνα και επίθεση εναγομένου, ανταγωγή και αγωγή

85.12.1. Aνταγωγή

85.12.2. Αγωγή και εκκρεμοδικία

85.13. Δικονομικά θέματα

85.13.1. Διαδικασία

85.13.2. Βιβλία διεκδικήσεωv, επίδοση σε ΔΟΥ κλπ.

85.13.3. Δικαστικό ένσημο

85.13.4. Σώρευση αγωγών

85.13.5. Δικαστήριο

85.13.6. Άλλα θέματα

85.14. Απόδειξη

85.15. Εκτέλεση

86. Η αγωγή της διαταράξεως

86.1. Έννοια. Βασική δικαιολογία

86.2. Αγωγή διαταράξεως και αρνητική αγωγή

86.3. Ενάγων

86.3.1. Γενικά

86.3.2. Ζητήματα διαδοχής

86.4. Εναγόμενος

86.4.1. Γενικά

86.4.2. Ειδικές περιπτώσεις

86.5. Βάση της αγωγής, στοιχεία

86.5.1. Νομή κατά τη διατάραξη και την έγερση της αγωγής

86.5.2. Πρόσωπο διαταράσσοντας

86.5.3. Διαταρακτική συμπεριφορά

86.5.4. Τυπολογία πράξεων διαταράξεως

86.6. Αίτημα της αγωγής, οι ρυθμίσεις

86.6.1. Αίτημα παύσεως της διαταράξεως

86.6.2. Αίτημα παραλείψεως διαταράξεως στο μέλλοv

86.6.3. Σύνθετο αίτημα

86.6.4. Αίτημα κηρύξεως αποφάσεως προσωρινά εκτελεστής

86.6.5. Αίτημα χρηματικής ποινής, προσωπικής κρατήσεως, παροχής εγγυήσεως

86.6.6. Ζητήματα εκτελέσεως

86.6.7. Προληπτική αγωγή παραλείψεως;

86.7. Άμυνα εναγομένου

86.8. Δικονομικά θέματα, απόδειξη

86.9. Εκτέλεση

86.10. Διαφορές αγωγής αποβολής και αγωγής διαταράξεως

δ. Άλλες μορφές ένδικης προστασίας της νομής

87. Γενικά

88. Η αξίωση αναζητήσεως και αναλήψεως κινητού

88.1. Η ρύθμιση

88.2. Προϋποθέσεις. Παραδείγματα

88.3. Έκταση εφαρμογής

88.4. Περιεχόμενο αξιώσεως, ισχυρισμοί εναγομένου

88.5. Εκτέλεση αποφάσεως

89. Αξίωση αδικαιολόγητου πλουτισμού (condictio possessionis)

89.1. Γενικά, η ρύθμιση

89.2. Προϋποθέσεις. Παραδείγματα. Ορολογία

89.3. Περιεχόμενο της αξιώσεως. Άσκηση αγωγής

89.4. Πρακτική σημασία

89.5. Σύγκριση με αγωγή αποβολής

90. Αξίωση αποζημιώσεως για αδικοπραξία

90.1. Η ρύθμιση

90.2. Η αποζημίωση. Το είδος της προστασίας

90.3. Ειδικά θέματα

91. Αναγνωριστική αγωγή

91.1. Η ρύθμιση. Παραδείγματα

91.2. Προϋποθέσεις. Άσκηση της αγωγής

91.3. Ειδικά θέματα

92. Ασφαλιστικά μέτρα

92.1. Γενικά

92.2. Η ρύθμιση

92.3. Προσωρινή διαταγή

93. Ανακοπή κατά της αναγκαστικής εκτελέσεως

93.1. Η ρύθμιση. Παραδείγματα

93.2. Προϋποθέσεις

93.3. Άσκηση ανακοπής. Συνέπειες

93.4. Ειδικά θέματα

94. Προστασία της νομής του Δημοσίου

94.1. Γενικά

94.2. Προσωρινή ρύθμιση από τον εισαγγελέα

94.3. Διοικητική αποβολή

95. Πουβλικιανή αγωγή

ε. Προστασία οιονεi voμής, voμής μέρους πράγματος, συννομής

96. Γενικά

97. Προστασία οιονεί νομής

97.1. Η ΑΚ

97.2. Αυτοδύναμη προστασία

97.3. Αγωγή. αποβολής

97.3.1. Παραδείγματα

97.3.2. Ειδικά θέματα

97.4. Αγωγή διαταράξεως

97.5. Άλλη ένδικη προστασία

98. Προστασία νομής μέρους πράγματος

98.1. Η ΑΚ

98.2. Αυτοδύναμη προστασία

98.3. Αγωγή αποβολής

98.4. Αγωγή διαταράξεως

98.5. Άλλη ένδικη προστασία

99. Προστασία συννομής

99.1. Η ΑΚ

99.2. Αυτοδύναμη προστασία

99.3. Αγωγή αποβολής

99.3.1. Παραδείγματα

99.3.2. Αποβολή από τρίτον

99.3.3. Αποβολή από συννομέα

99.4. Αγωγή διαταράξεως, παραδείγματα, ερμηνευτικές παρατηρήσεις

99.5. Άλλη ένδικη προστασία

στ. Προστασία της κατοχής - Σχέσεις νομέα και κατόχου

100. Η προστασία της κατοχής

100.1. Η ΑΚ 997, γενικό

100.2. Προϋποθέσεις προστασίας

100.2.1. Απόκτηση κατοχής από το νομέα

100.2.2. Causa detentionis

100.2.3. Προσβολή από τρίτον

100.3. Aγωγή αποβολής

100.3.1. Δικαιούχοι

100.3.2. Στην κλιμακωτή κατοχή

100.3.3. Αγωγή και του νομέα

100.4. Αγωγή διαταράξεως

100.5. Άλλη ένδικη προστασία

100.6. Αυτοδύναμη προστασία κατοχής;

100A. Αγωγές νομής του νομέα κατά του κατόχου

100A.1. Η ΑΚ 998, γενικά

100A.2. Δυνατότητες προστασίας του νομέα

100A.3. Προστασία νομέα κατά κατόχου μη προστατευόμενης κατο­χής

100A.4. Στην κλιμακωτή κατοχή

ΣΤ. ΑΠΩΛΕΙΑ ΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΗΣ

101. Γενικά

101.1. Έννοια απώλειας νομής. Λόγοι (τρόποι)

101.2. Ρύθμιση της απώλειας της νομής

101.3. Απώλεια και μεταβίβαση νομής

101.4. Ολική και μερική απώλεια. Αλλοίωση της νομής

101.5. Απώλεια άλλων ειδών νομής

101.6. Έννοια απώλειας κατοχής. Ρύθμιση

102. Απώλεια νομής που ασκείται αυτοπροσώπως

102.1. Γενικά

102.2. Απώλεια corpore

102.2.1. Έννοια παύσεως φυσικής εξουσίας

102.2.2. Περιπτωσιολογία

102.2.3. Παροδική παύση

102.2.4. Παύση και αποβολή

102.2.5. Απώλεια και λαθραία αποβολή

102.2.6. Ειδικά στη συννομή

102.3. Απώλεια animo

102.4. Απώλεια κατοχής

103. Απώλεια νομής που ασκείται μέσω άλλου

103.1. Γενικά

103.2. Απώλεια με τη θέληση του νομέα

103.3. Απώλεια της φυσικής εξουσίας από τον άλλο

103.4. Αντιποίηση νομής κ.λπ.

103.4.1. Έννοια αντιποιήσεως

103.4.2. Η ΑΚ

103.4.3. Στα κινητά

103.5. Απώλεια κατοχής

VI. Η ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ

Α. ΓΕΝΙΚΑ

104. Έννοια κυριότητας

104.1. Έννοια, ορισμός, ορολογία

104.2. Στοιχεία της έννοιας

104.2.1. Εξουσία σε πράγμα

104.2.2. Αμεσότητα και απολυτότητα της εξουσίας

104.2.3. Καθολικότητα της εξουσίας

104.3. Διάκριση από συγγενείς έννοιες

104.3.1. Περιορισμένα εμπράγματα δικαιώματα

104.3.2. Νομή

104.3.3. Ιδιοκτησία

105. Περιεχόμενο της κυριότητας

105.1. Γενικά, η ΑΚ

105.2. Θετικό περιεχόμενο

105.3. Αρνητικό περιεχόμενο

105.4. Αμεσότητα, απολυτότητα και περιεχόμενο της κυριότητος

105.5. Το περιεχόμενο της κυριότητος ως εξουσία του κυρίου

105.6. Όριο του περιεχομένου της κυριότητας

105.7. «Περιορισμοί» από το νόμο

105.7.1. Η κοινωνική λειτουργία της κυριότητας

105.7.2. Είδη περιορισμών

105.7.3. Περιορισμοί ιδιωτικού δικαίου

105.7.4. Περιορισμοί δημόσιου δικαίου

105.7.5. Χαρακτηριστικά

105.7.6. Νομική φύση

105.7.7. Νόμιμοι περιορισμοί και αναγκαστική απαλλοτρίωση

105.8. «Περιορισμοί» από δικαιώματα τρίτων

105.8.1. Είδη δικαιωμάτων

105.8.2. Περιορισμοί από εμπράγματα δικαιώματα

105.8.3. Περιορισμοί από ενοχικά δικαιώματα

105.9. Περιορισμοί εξουσίας διαθέσεως

105.9.1. Περιορισμοί από το νόμο

105.9.2. Περιορισμοί από δικαιώματα τρίτων

105.9.3. Περιορισμοί από δικαστική απόφαση

106. Υποκείμενο και αντικείμενο της κυριότητας

106.1. Υποκείμενο της κυριότητας

106.2. Αντικείμενο της κυριότητας

Β. ΕΙΔΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ

107. Γενικά

107.1. Η βασική ρύθμιση του ΑΚ

107.2. Τα διάφορα είδη κυριότητος

107.3. Συνδυασμοί ειδών κυριότητας

107.4. Η ρύθμιση των διάφορων ειδών κυριότητας

108. Πλήρης κυριότητα

108.1. Έννοια - Ορολογία

108.2. Κυριότητα κινητού και κυριότητα ακινήτου

109. Οριζόντια ιδιοκτησία

109.1. Έννοια και στοιχεία - Μοvοπρόσωπη και πολυπρόσωπη - Παρα­δείγματα.

109.2. Ορολογία

109.3. Ρύθμιση - Χαρακτηριστικά

109.4. Νομική φύση

109.4.1. Ένα δικαίωμα

109.4.2. Δικαίωμα διφυές

109.4.3. Δικαίωμα τρισύvθετο

109.4.4. Έννομη σχέση

109.4.5. Γενική σχέση

109.4.6. Μερικές σχέσεις

109.4.7. Τελική παρατήρηση

109.5. Αντικείμενο

109.6. Σύσταση, γενικά

109.6.1. Σχετικές διατάξεις

109.6.2. Τρόποι συστάσεως

109.7. Η κοινωνία των δικαιούχων

109.7.1. Νομική φύση

109.7.2. Ρύθμιση

109.7.3 Διοίκηση

109.8. Κανονισμός

109.9. Άλλα θέματα

110. Κάθετη ιδιοκτησία

110.1. Έννοια και στοιχεία - Μονοπρόσωπη και πολυπρόσωπη - Παρα­δείγ­ματα.

110.2. Ορολογία

110.3. Ρύθμιση

110.4. Συνδυασμός κάθετης και οριζόντιας ιδιοκτησίας

110.5. Η εξαίρεση από τον κανόνα superficies solo cedit

110.6. Κάθετη και οριζόντια ιδιοκτησία ως ιδιαίτερες μορφές κυριότητας

110.7. Άλλα θέματα

111. Συγκυριότητα

111.1. Έννοια, παραδείγματα

111.2. Δικαιολογία, πρακτική χρησιμότητα

111.3. Ρύθμιση

111.4. Ειδικότερα η ΑΚ

111.5. Γενεσιουργοί λόγοι

111.6. Νομική φύση

112. Ψιλή κυριότητα - Περιορισμένη κυριότητα

112.1. Έννοια ψιλής κυριότητας, μορφές

112.2. Έννοια περιορισμένης κυριότητας, μορφές

112.3. Χρονομεριστική κυριότητα και μίσθωση

113. Μετακλητή κυριότητα

113.1. Έννοια, παραδείγματα

113.2. Η υπό αναβλητική αίρεση ή προθεσμία κυριότητα

113.3. Συνδυασμός με άλλες μορφές κυριότητας

Γ. ΓΕΙΤΟΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

α. Γενικά

114. Έννοια και δικαιολογία

114.1. Έννοια

114.2. Παραδείγματα

114.3. Η σύγκρουση κυριοτήτων και συμφερόντων - Δικαιολογία γειτονικού δικαίου

114.4. Η έννοια «γειτονικά ακίνητα»

115. Η ρύθμιση

115.1. Γενικά

115.2. Σχέση ιδιωτικού και δημόσιου γειτονικού δικαίου

115.3. Οι δημιουργούμενες σχέσεις

115.4. Δικαιοπρακτική ρύθμιση (με σύσταση δουλείας)

116. Οι περιορισμοί του γειτονικού δικαίου

116.1. Γενικά, άμεσοι και έμμεσοι περιορισμοί

116.2. Οι άμεσοι περιορισμοί

116.3. Οι έμμεσοι περιορισμοί

117. Η σχέση της γειτονίας

117.1. Οι ενοχικές σχέσεις

117.2. Η φύση τους ως πραγματοπαγών ενοχών

117.3. Η σχέση της γειτονίας και η έννομη σχέση της κυριότητας

β. Οι άμεσοι περιορισμοί

118. Εκπομπές - Επιβλαβείς εγκαταστάσεις

118.1. Η ρύθμιση της ΑΚ

118.1.1. Υπόχρεοι και δικαιούχοι ανοχής

118.1.2. Ερμηνευτικά προβλήματα

118.2. Έννοια «εκπομπών»

118.2.1. «Υλικές» εκπομπές/επενέργειες

118.2.2. «Ιδεατές» εκπομπές

118.2.3. «Αντανακλαστικές» εκπομπές/ενοχλήσεις

118.3. Προϋποθέσεις υποχρεώσεως ανοχής

118.3.1. Μη ουσιώδης βλάβη

118.3.2. Εκπομπές συνήθεις

118.3.3. Το ζήτημα της προτεραιότητας

118.3.4. Απόδειξη

118.4. Ειδικά θέματα

118.4.1. Εκπομπές από ακίνητα που χρησιμοποιούνται για δημόσιους σκοπούς

118.4.2. Υποχρέωση περιορισμού εκπομπών

118.5. Προστασία κατά εκπομπών

118.5.1. Κατά παράνομων εκπομπών

118.5.2. Κατά εκπομπών του καθιστούν αδύνατη τη χρήση

118.5.3. Στην περίπτωση υποχρεώσεως περιορισμού των εκπομπών

118.6. Προληπτική προστασία κατά επιβλαβών εγκαταστάσεων

118.6.1. Η ΑΚ

118.6.2. Η ΑΚ

118.7. Δικονομικά

118.8. Απαράγραπτο κατά ΑΚ

118.9. Συμβατικές ρυθμίσεις

118.10. ΑΚ 1003-1005 και προστασία περιβάλλοντος

119. Κίνδυνος καταπτώσεως οικοδομής

119.1. Γενικά, οι ΑΚ 925 και

119.2. Τα μέρη

119.3. Ερμηνευτικά ζητήματα

119.3.1. Έννοια «κατασκευάσματος»

119.3.2. Γένεση αξιώσεως

119.3.3. Περιεχόμενο αξιώσεως

119.3.4. Μη ελαττωματική κατασκευή

119.4. Δικονομικά

119.5. Ειδικά θέματα

119.5.1. Κατάσταση ανάγκης

119.5.2. Μη άσκηση της αξιώσεως και συvτρέχον πταίσμα

119.5.3. Απαράγραπτο

120. Ανόρυξη κοντά στα θεμέλια του γείτονα

120.1. Γενικά, η ΑΚ

120.2. Ερμηνευτικά ζητήματα

120.2.1. Τα μέρη

120.2.2. Ο περιορισμός και η αξίωση

120.2.3. Περιεχόμενο αξιώσεως

120.2.4. Απαράγραπτο

120.3. Δικονομικά

120.4. Άλλα ένδικα βοηθήματα

121. Ρίζες ή κλάδοι δένδρων γειτοvικού ακινήτου

121.1. Γενικά, η ΑΚ

121.2. Ερμηνευτικό ζητήματα

121.2.1. Τα μέρη

121.2.2. Η αυτοδύναμη προστασία και ο περιορισμός

121.2.3. Παραγραφή;

121.2.4. Δικονομικά

121.3. Ένδικη προστασία

121.4. Δένδρα κατ' επίφαση συστατικά

122. Καρποί που πέφτουν σε γειτονικό ακίνητο

122.1. Γενικά, η ΑΚ

122.2. Ερμηνευτικά ζητήματα

122.2.1. ΑΚ 1009 εδ. α' και ΑΚ 995,

122.2.2. Προϋποθέσεις

122.2.3. Συνέπειες

122.2.4. Έλλειψη προϋποθέσεων

122.3. Ειδικά θέματα

122.3.1. Καρποί δένδρων κατ' επίφαση συστατικών

122.3.2. Επέκταση ρυθμίσεως

123. Ανοχή επισκευών

123.1. Γενικά, η ΑΚ

123.2. Προϋποθέσεις

123.3. Ερμηνευτικά ζητήματα

123.3.1. Τα μέρη

123.3.2. Ο περιορισμός και η αξίωση

123.3.3. Χρόνος και τρόπος

123.3.4. Απαράγραπτο

123.4. Δικονομικά

124. Οροσήμανση όμορων ακινήτων

124.1. Γενικά, η ΑΚ

124.2. Ερμηνευτικές παρατηρήσεις

124.2.1. Τα μέρη

124.2.2. Προϋποθέσεις

124.2.3. Περιεχόμενο

124.2.4. Αμφίδρομο αξιώσεως

124.2.5. Απαράγραπτο

124.2.6. Αποδεικτική δύναμη

124.3. Δικονομικά

125. Κανονισμός ορίων

125.1. Γενικά, η ΑΚ

125.2. Ερμηνευτικές παρατηρήσεις

125.2.1. Τα μέρη

125.2.2. Προϋποθέσεις

125.2.3. Περιεχόμενο

125.2.4. Απαράγραπτο

125.2.5. Φύση αξιώσεως/αγωγής

125.3. Δικονομικά

125.3.1. Αρμόδιο δικαστήριο, βιβλία διεκδικήσεων

125.3.2. Η αγωγή

125.3.3. Σώρευση

125.3.4. Η απόφαση

125.3.5. Δεδικασμένο

125.4. Συμβατικός κανονισμός ορίων

126. Διαχώρισμα συνεχόμενων ακινήτων

126.1. Γενικά, οι ΑΚ

126.2. Ερμηνευτικές παρατηρήσεις

126.2.1. Έννοια διαχωρίσματος

126.2.2. Η σχέση, το τεκμήριο κοινής χρήσεως

126.2.3. Ο περιορισμός

126.2.4. Τα μέρη

126.2.5. Η σύγχρηση

126.2.6. Δαπάνες

126.2.7. Κατάργηση ή μεταβολή διαχωρίσματος

126.2.8. Εφαρμογή διατάξεων για την κοινωνία

126.2.9. Συμβατικές ρυθμίσεις

126.3. Μεσότοιχος

126.4. Δικονομικά

127. Δέντρο στο όριο

127.1. Γενικά, η ΑΚ

127.2. Ερμηνευτικές παρατηρήσεις

127.2.1. Έννοια «δέντρου στο όριο»

127.2.2. Τα μέρη

127.2.3. Η αναγκαστική συγκυριότητα

127.2.4. Δικαίωμα αποκοπής, απαράγραπτο

127.3. Δικονομικά

127.4. Δέντρο κατ' επίφαση συστατικό

128. Υποχρεώσεις από τη ροή υδάτων σε αγροτικά ακίνητα

128.1. Γενικά, οι ΑΚ

128.2. Ερμηνευτικές παρατηρήσεις

128.2.1. Τα μέρη

128.2.2. Η σχέση ΑΚ

128.2.3. Η σχέση ΑΚ

128.2.4. Παραβάσεις, αγωγές

128.3. Δικονομικά

128.4. Επέκταση της ρυθμίσεως

129. Βρόχινα νερά της στέγης

129.1. Γενικά, η ΑΚ

129.2. Ερμηνευτικές παρατηρήσεις

129.2.1. Τα μέρη

129.2.2. Οικοδομή, ακίνητα

129.2.3. Η υποχρέωση

129.2.4. «Βρόχινα» νερά

129.2.5. Παράβαση υποχρεώσεως/αγωγές

129.2.6. Συμβατικές ρυθμίσεις

129.3. Δικονομικά

129.4. Στην οριζόντια και κάθετη ιδιοκτησία

130. Νερό για τη χρήση χωριού

130.1. Γενικά, η ΑΚ

130.2. Ερμηνευτικές παρατηρήσεις

130.2.1. Τα μέρη

130.2.2. Προϋποθέσεις

130.2.3. Περιεχόμενο

130.2.4. Παράβαση/αγωγές

130.3. Δικονομικά

130.4. Ειδικά θέματα

130.4.1. Συμβατικές ρυθμίσεις

130.4.2. Δημιουργία κοινόχρηστου πράγματος

γ. Οι έμμεσοι περιορισμοί

131. Υποχρέωση παροχής διόδου (αναγκαστική δουλεία διόδου)

131.1. Γενικά η ρύθμιση - Φύση περιορισμού

131.2. Προϋποθέσεις

131.2.1. Στέρηση αvαγκαίας διόδου

131.2.2. Αvαγκαία δίοδος προς δρόμο

131.2.3. Ιδιωτικό γειτονικό ακίνητο

131.2.4. Μη αυτόβουλη στέρηση

131.2.5. Απόδειξη

131.3. Η δημιουργούμενη σχέση

131.3.1. Τα μέρη

131.3.2. Περιεχόμενο

131.3.3. Η λειτουργία της σχέσεως

131.3.4. Απαράγραπτο

131.4. Το δικαίωμα διόδου και η αποζημίωση

131.4.1. Το δικαίωμα διόδου

131.4.2. Η αποζημίωση

131.5. Ρύθμιση της αvαγκαστικής δουλείας διόδου

131.5.1. Σύσταση, περιεχόμενο

131.5.2. Μεταβολή τρόπου ασκήσεως

131.5.3. Προστασία

131.5.4. Κατάργηση

131.5.5. Άλλα θέματα

131.6. Δικονομικά

131.6.1. Αρμοδιότητα

131.6.2. Δικαστικό ένσημο

131.6.3. ΚΠολΔ

131.6.4. Ασφαλιστικά μέτρα

131.7. Επίμετρο

132. Υποχρεώσεις του έχοντος πηγάδι ή πηγή

132.1. Γενικά, η ΑΚ

132.2. Ερμηνευτικές παρατηρήσεις

132.2.1. Τα μέρη

132.2.2. Προϋποθέσεις

132.2.3. Η αποζημίωση

132.2.4. Εκπλήρωση υποχρεώσεως

132.2.5. Δικονομικά

132.2.6. Μεταβολή δουλείας

133. Διοχέτευση νερού διαμέσου ξένου αγρού

133.1. Γενικά, οι ΑΚ

133.2. Ερμηνευτικές παρατηρήσεις

133.2.1. Τα μέρη

133.2.2. Προϋποθέσεις της σχέσεως κατά 1029 ΑΚ

133.2.3. Προϋποθέσεις της σχέσεως κατά 1030 ΑΚ

133.2.4. Η αποζημίωση κατά 1029 ΑΚ

133.2.5. Εκπλήρωση υποχρεώσεως κατά 1029 ΑΚ

133.2.6. Εκπλήρωση υποχρεώσεως κατά 1030 ΑΚ

133.2.7. Απαράγραπτο

133.2.8. Δικονομικά

134. Διέλευση σωλήνων ή καλωδίων

134.1. Γενικά, η ΑΚ

134.2. Ερμηνευτικές παρατηρήσεις

δ. Ενοικοδόμηση σε αλλότριο ακίνητο

135. Ενοικοδόμηση κατά ένα μέρος σε γειτονικό ακίνητο

135.1. Γενικά, οι ΑΚ

135.2. Προϋποθέσεις της ΑΚ

135.2.1 Ανέγερση οικοδομής

135.2.2. Από τον κύριο

135.2.3. Επέκταση οικοδομής σε γειτονικό ακίνητο

135.2.4. Καλή πίστη ενοικοδομούvτος

135.2.5. Μη έγκαιρη διαμαρτυρία

135.3. Συνέπειες

135.3.1. Επιδίκαση

135.3.2. Αποζημίωση

135.4. Η ΑΚ

135.5. Ειδικά θέματα

135.5.1. Χρόνος και διάρκεια καλής πίστεως

135.5.2. Διαμαρτυρία και καλή πίστη

135.5.3. Διαμαρτυρία δικαιούχων περιορισμένου εμπράγματου δι­καιώ­ματος

135.5.4. Άσκηση ένδικων βοηθημάτων

135.6. Δικονομικά

135.6.1. Αρμόδιο δικαστήριο

135.6.2. Αγωγή, ανταγωγή, ένσταση

135.6.3. ΚΠολΔ

135.6.4. Δικαστικό ένσημο

135.6.5. Απόδειξη

135.6.6. Απόφαση

135.7. Παραγραφή

135.8. Περιπτώσεις αναλογικής εφαρμογής κλπ.

135.8.1. Ενοικοδόμηση και συγκυριότητα στο ενοικοδομηθέν

135.8.2. Οικοδόμηση και προσβολή δουλείας

135.8.3. Οικοδόμηση σε ίδιο ακίνητο και μεταγενέστερη δημιουργία καταστάσεως ΑΚ 1010

135.8.4. Ενοικοδόμηση από μη κύριο και επίκτηση

Δ. Η ΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ

α. Γεvικά

136. Οι τρόποι κτήσεως κυριότητας

136.1. Γενικά

136.2. Οι δύο βασικές κατηγορίες

136.3. Εφαρμoγή και στα άλλα εμπράγματα δικαιώματα

137. Διάκριση δικαίου κινητών και δικαίου ακινήτων

137.1. Γενικά

137.2. Ουσιαστικό και τυπικό δίκαιο κινητών

137.3. Ουσιαστικό και τυπικό δίκαιο ακινήτων

138. Η εμπράγματη σύμβαση

138.1. Γενικά, έννοια

138.2. Κύρια χαρακτηριστικά

138.2.1. Σύμβαση εκποιητική

138.2.2. Σύμβαση επιδόσεως

138.3. Η προβληματική της εμπράγματης συμβάσεως μεταβιβάσεως της κυριότητας

138.4. Εμπράγματη σύμβαση υπέρ τρίτου;

138.5. Στα άλλα εμπράγματα δικαιώματα

β. Παράγωγη κτήση κυριότητας ακινήτου

139. Κτήση κυριότητας ακινήτου με σύμβαση (μεταβίβαση της κυριό­τητας ακινήτου)

139.1. Η ΑΚ 1033, γενικά

139.2. Οι προϋποθέσεις

139.2.1. Η μεταβιβαστική συμφωνία

139.2.2. Κυριότητα μεταβιβάζοντος

139.2.3. Ο αποκτών

139.2.4. Τύπος

139.2.5. Νόμιμη αιτία

139.2.6. Μεταγραφή

139.2.7. Η νομή του ακινήτου

139.3. Ειδικά θέματα

139.3.1. Αντιπροσώπευση εκούσια

139.3.2. Εντολή

139.3.3. Συναίνεση ή έγκριση

139.3.4. Προσύμφωνο

139.3.5. Σύμφωνο προαιρέσεως

139.3.6. Αίρεση ή προθεσμία

139.3.7. Καταπιστευτική μεταβίβαση

139.3.8. Διαδοχικές μεταβιβάσεις

139.3.9. Ακυρότητα μεταγραφείσας μεταβιβάσεως

139.3.10. Ακύρωση μεταγραφείοας μεταβιβάσεως

139.3.11. Causa ex lege

139.3.12. Η ΚΠολΔ 949, η αυτοσύμβαση

139.4. Καλόπιστη κτήση κυριότητας ακινήτου από μη κύριο

139.4.1. Η ΑΚ

139.4.2. Οι ΑΚ 1203,

139.4.3. Η ΑΚ 1963 και η ΚΠολΔ

139.5. Εικονικότητες

139.5.1. Ως προς το τίμημα

139.5.2. Ως προς το πρόσωπο του αγοραστή/αποκτώντος

139.6. Περιορισμοί μεταβιβάσεως

139.7. Μεταβίβαση κυριότητας και παρακράτηση περιορισμένου εμπράγματου δικαιώματος

139.7.1. Παρακράτηση υπέρ του μεταβιβάζοντος

139.7.2. Παρακράτηση υπέρ τρίτου

140. Kτήση κυριότητας ακινήτου με κληρονομική διαδοχή

140.1. Γενικά

140.2. Ο κληρονόμος, ο καταπιστευματοδόχος, ο κληροδόχος, ο εκτελεστής κλπ.

140.3. Η μεταγραφή

γ. Παράγωγη κτήση κυριότητας κινητού

141. Κτήση κυριότητας κινητού με σύμβαση (μεταβίβαση της κυριότητας κινητού)

141.1. Οι ΑΚ 1034 και 1035, γενικά

141.1.1. Επισκόπηση συστήματος ΑΚ

141.1.2. Συστήματα

141.1.3. Τα προβλήματα

141.2. Οι προϋποθέσεις ΑΚ

141.2.1. Η μεταβιβαστική συμφωνία

141.2.2. Η παράδοση της νομής

141.2.3. Η εμπράγματη σύμβαση μεταβιβάσεως

141.2.4. Κυριότητα μεταβιβάζοντος

141.2.5. Νομή μεταβιβάζοντος

141.2.6. Ο αποκτών

141.3. Οι προϋποθέσεις ΑΚ

141.3.1. Η σύμβαση εκχωρήσεως

141.3.2. Κυριότητα και νομή μεταβιβάζοντος

141.3.3. Ο αποκτών

141.3.4. Μεταβιβαστική συμφωνία και εκχώρηση

141.3.5. Αναγγελία;

141.3.6. Ειδικά θέματα

141.4. Ειδικότερα ο τύπος: ο κανόνας και οι εξαιρέσεις του

141.5. Ειδικότερα η νόμιμη αιτία

141.5.1. Ανυπαρξία κλπ. αιτίας, εξέλιξη σχέσεως

141.5.2. Εξαιρέσεις: αιτιώδης μεταβίβαση

141.6. Ειδικά θέματα

141.6.1. Άμεση αντιπροσώπευση

141.6.2. Έμμεση αντιπροσώπευση

141.6.3. Δικαιοπραξία «ούτινος ανήκει»

141.6.4. Αίρεση ή προθεσμία

141.6.5. Ακύρωση μεταβιβάσεως

141.6.6. Εμπράγματα δικαιώματα τρίτων

141.6.7. Μεταβίβαση επουσιωδών συστατικών και παραρτημά­των

141.6.8. Μεταβίβαση κατ' επίφαση συστατικών

141.6.9. Ειδικές κατηγορίες κινητών

141.7. Καταπιστευτική μεταβίβαση κυριότητας κινητού

141.7.1. Το κύρος

141.7.2. Η causa

141.7.3. Αίρεση

141.7.4. Δικαιώματα καταπιστευματούχου

141.7.5. Δικαιώματα μεταβιβάσαντος 

141.7.6. Σχέσεις με τρίτους

141.7.7. Το άρθρο 10 ν. 2844/2000

142. Κτήση κυριότητας κινητού από μη κύριο

142.1. Γενικά

142.1.1. Η σύγκρουση συμφερόντων

142.1.2. Η ρύθμιση ΑΚ 1036 επ

142.1.3. Δικαιολογία

142.2. Πρωτότυπη ή παράγωγη κτήση;

142.3. Προϋποθέσεις

142.3.1. Μεταβιβαστική συμφωνία

142.3.2. Παράδοση νομής

142.3.3. Έλλειψη κυριότητος

142.3.4. Καλή πίστη

142.4. Οι δημιουργούμενες σχέσεις

142.4.1. Η κυριότητα του καλοπίστου

142.4.2. Σχέσεις πραγματικού κυρίου και αποκτώντος

142.4.3. Σχέσεις πραγματικού κυρίου και μεταβιβάζοντος

142.4.4. Αναμεταβίβαση

142.4.5. Δικαιώματα του αποκτώντος κατά του μεταβιβάζοντος

142.5. Οι ΑΚ 1038 και

142.5.1. Κλοπή

142.5.2. Απώλεια

142.5.3. Έκταση εφαρμογής της ΑΚ

142.5.4. Η επάνοδος στον κανόνα

142.6. Τύχη περιορισμένων εμπράγματων δικαιωμάτων: καλόπιστη από­σβεση.

143. Κτήση κυριότητας κινητού με κληρονομική διαδοχή

δ. Πρωτότυπη κτήση κυριότητας ακινήτου

144. Η χρησικτησία

144.1. Γενικά

144.1.1. Έννοια, λειτουργία

144.1.2. Χρησικτησία και νομή

144.1.3. Χρησικτησία και χρόνος

144.1.4. Χρησικτησία και ΑΚ

144.2. Επισκόπηση της ρυθμίσεως

144.2.1. Είδη χρησικτησίας

144.2.2. Άλλες ρυθμίσεις

144.3. Η σύγκρουση συμφερόντων

144.3.1. Αξιολόγηση

144.3.2. Η δικαιολογία της χρησικτησίας

144.3.3. Πρακτική σημασία χρησικτησίας

144.4. Προϋποθέσεις

144.4.1. Της τακτικής

144.4.2. Της έκτακτης

144.4.3. Της χρησικτησίας ελευθερώσεως

144.5. Πράγμα δεκτικό χρησικτησίας

144.5.1. Ανεπίδεκτο

144.5.2. Εξαιρούμενο

144.5.3. Άλλα πράγματα

144.6. Νομή

144.6.1. Νομή με διάνοια κυρίου και οιονεί νομή

144.6.2. Κτήση

144.6.3. Κτήση και τίτλος ή καλή πίστη

144.6.4. Διατήρηση και άσκηση

144.6.5. Διαδοχή

144.6.6. Ειδικά θέματα

144.7. Χρόνος

144.7.1. Χρόνος τακτικής και έκτακτης

144.7.2. Υπολογισμός

144.7.3. Συνεχής νομή, τεκμήριο

144.7.4. Προσαύξηση, γενικά

144.7.4.1. Η ΑΚ

144.7.4.2. Το προβλήματα, accessio temporis και successio in usucapionem

144.7.5. Χρόνος χρησικτησίας νομέα κληρονομίας

144.7.5.1. Χρησικτησία πραγματικού κληρονόμου

144.7.5.2. Χρησικτησία νομέα κληρονομίας

144.7.6. Άλλες περιπτώσεις προσαυξήσεως

144.8. Καλή πίστη

144.8.1. Περιεχόμενο

144.8.2. Καλή πίστη και τίτλος κτήσεως

144.8.3. Βαριά αμέλεια χρησιδεσπόζοντος

144.8.4. Κρίσιμος χρόνος

144.8.5. Ειδικά θέματα

144.9. Τίτλος

144.9.1. Numerus clausus

144.9.2. Νόμιμη αιτία, ορολογία

144.9.3. Ειδικά θέματα

144.10. Νόμιμος και νομιζόμενος τίτλος

144.10.1. Προσέγγιση διακρίσεως

144.10.2. Περαιτέρω προσεγγίσεις

144.10.3. Έννοια νόμιμου και νομιζόμενου τίτλου

144.10.4. Οι άλλες γνώμες

144.10.5. Συγκρίσεις, κριτική

144.11. Τίτλος και άλλες προϋποθέσεις

144.11.1. Τίτλος και καλή πίστη

144.11.2. Τίτλος και μεταγραφή

144.11.3. Τίτλος και νομή

144.11.4. Τίτλος και χρόνος

144.12. Αναστολή χρησικτησίας

144.12.1. Απόλυτη αναστολή, έννοια και είδη

144.12.2. Η ΑΚ

144.12.3. Περιπτώσεις απόλυτης αναστολής

144.12.4. Αναστολή ενάρξεως, έννοια

144.12.5. Αναστολή συμπληρώσεως

144.12.6. Περιπτώσεις αναστολής συμπληρώσεως

144.12.7. Αναστολή χρησικτησίας δουλείας

144.12.8. Αναστολή χρησικτησίας ελευθερώσεως

144.12.9. Χρησικτησία σε βάρος καταπιστευματοδόχου

144.12.10. Αποτελέσματα αναστολής

144.13. Διακοπή χρησικτησίας

144.13.1. Λόγοι

144.13.2. Είδη

144.13.3. Λόγω απώλειας της νομής

144.13.4. Λόγω προστατευτικής αγωγής

144.13.5. Λόγω αναγνωρίσεως δικαιώματος

144.13.6. Λόγω υπαγωγής του πράγματος στην κατηγορία ανε­πί­δεκτων χρησικτησίας

144.14. Αποτελέσματα χρησικτησίας

144.14.1. Πρωτότυπη κτήση κυριότητας, δουλείας

144.14.2. Οριστική ρύθμιση εμπράγματων σχέσεων

144.15. Χρησικτησία ελευθερώσεως

144.15.1. Η ανάλογη εφαρμογή

144.15.2. 'Άλλες περιπτώσεις

144.15.3. Είδη

144.15.4. Έννοια

144.16. Χρησικτησία και αδικαιολόγητος πλουτισμός

144.17. Χρησικτησία και πουβλικιανή αγωγή

144.18. Απόδειξη προϋποθέσεων χρησικτησίας

145. Η προσκύρωση

145.1. Έννοια, δικαιολογία, νομική φύση

145.2. Η ρύθμιση, περιπτώσεις

145.3. Τακτοποίηση οικοπέδων

145.4. Αναγκαστική απαλλοτρίωση υπέρ τρίτου

145.5. Αναδασμός

146. Η επιδίκαση

146.1. Έννοια, ρύθμιση, διάκριση από συγγενείς έννοιες

146.2. Αποτελέσματα

146.3. Περιπτωσιολογία

147. Η προσαύξηση

147.1. Γενικό

147.2. Πρόσχωση

147.3. Απόσπαση παραποτάμιου τμήματος (πρόσκλυση)

147.4. Κοίτη μη πλεύσιμου ποταμού που εγκαταλείφθηκε

148. Νησί σε ποταμό

148.1. Γενικά, η ρύθμιση

148.2. Ερμηνευτικές παρατηρήσεις

148.3. Η ΑΚ

ε. Πρωτότυπη κτήση κυριότητας κινητού

149. Η χρησικτησία

149.1. Η ρύθμιση

149.2. Πρακτική χρησιμότητα

150. Η επιδίκαση

150.1. Γενικά

150.2. Περιπτώσεις

151. Ένωση. Συνάφεια

151.1. Γενικά

151.1.1. Τα προβλήματα

151.1.2. Οι λύσεις του ΑΚ

151.2. Ένωση κινητού με ακίνητο

151.2.1. Ερμηνευτικές παρατηρήσεις

151.2.2. Παραδείγματα

151.2.3. Δικαιώματα απολέσαντος εμπράγματο δικαίωμα

151.2.4. Η εξαίρεση ΑΚ

151.2.5. Η σύγκρουση συμφερόντων

151.2.6. Αναλογική εφαρμογή;

151.3. Συνάφεια

151.3.1. Ερμηνευτικές παρατηρήσεις γενικά

151.3.2. Ερμηνευτικές παρατηρήσεις ΑΚ 1058 §

151.3.3. Ερμηνευτικές παρατηρήσεις ΑΚ 1058 §

151.3.4. Συνδυασμός ΑΚ 1058 § 1 και 1058 §

151.3.5. Ο χαρακτηρισμός συστατικού ως κυρίου

151.3.6. Η ιδιότητα του σύνθετου πράγματος

151.3.7. Δικαιώματα του απολέσαντος εμπράγματο δικαίωμα

151.3.8. Σύγκρουση συμφερόντων

152. Σύμμειξη και σύγχυση

152.1. Γενικά, οι δύο έννοιες, παραδείγματα

152.2. Η ΑΚ 1059, ερμηνευτικές παρατηρήσεις

153. Ειδοποιΐα

153.1. Γενικά, έννοια, αξιολόγηση συμφερόντων

153.2. Η ρύθμιση ΑΚ

153.2.1. Επισκόπηση

153.2.2. Δικαιολογία

153.3. Αλλότρια ύλη

153.4. Επεξεργασία, μετάπλαση

153.5. Νέο πράγμα

153.6. Αξία εργασίας

153.7. Οι συνέπειες

153.7.1. Κτήση κυριότητας από παραγωγό

153.7.2. Απόσβεση περιορισμένων εμπράγματων δικαιωμάτων

153.7.3. Η ΑΚ

153.7.4. Δικαιώματα απολέσαντος εμπράγματο δικαίωμα

153.8. Ειδοποιΐα και εργολαβία

153.9. Ειδοποιΐα και βιομηχανική κλπ. παραγωγή

153.10. Σχέση ειδοποιΐας και συνάφειας

153.11. Διεύρυνση του συμφώνου επιφυλάξεως κυριότητας

154. Δικαιώματα του απολέσαντος την κυριότητα ή άλλο εμπράγματο δικαίωμα κατά τις ΑΚ 1057-1061

154.1. Γενικά, η ΑΚ

154.2. Επισκόπηση της ρυθμίσεως

154.2.1. Οι αξιώσεις

154.2.2. Τα προβλήματα

154.2.3. Αποκατάσταση νόμιμης ζημίας

154.2.4. Έκταση εφαρμογής

154.3. Η αξίωση αδικαιολόγητου πλουτισμού

154.4. Η αξίωση αποζημιώσεως για αδικοπραξία

154.5. Η αξίωση αποδόσεως δαπανών

154.6. Το δικαίωμα αφαιρέσεως κατασκευάσματος

154.7. Η ΑΚ 1063 §

154.8. Αρνητική αγωγή κλπ. του κυρίου του κύριου πράγματος

154.9. Παρέκβαση Αξιώσεις παραγωγού

155. Κατάληψη αδεσπότων

155.1. Έννοια αδέσποτου πράγματος

155.2. Τα εξαρχής αδέσποτα

155.3. Τα εγκαλειφθέντα

155.3.1. Στοιχεία εγκαταλείψεως

155.3.2. Η εγκατάλειψη ως δικαιοπραξία

155.3.3. Περιορισμένα εμπράγματα δικαιώματα σε αδέσποτο

155.3.4. Διάκριση από απολωλότα

155.4. Η κατάληψη αδεσπότου

155.4.1. Τρόπος κτήσεως κυριότητας

155.4.2. Δικαιοπρακτικός χαρακτήρας

155.4.3. Περιορισμένα εμπράγματα δικαιώματα στο αδέσποτο

155.5. Ειδικότερα το σμήνος μελισσών

156. Εύρεση απολωλότων

156.1. Γενικά

156.1.1. Ορολογία

156.1.2. Επισκόπηση ρυθμίσεως

156.2. Η θέση του ευρέτη

156.2.1. Υποχρεώσεις

156.2.2. Ευθύνη

156.2.3. Δικαιώματα

156.3. Η θέση της αστυνομικής αρχής

156.4. Η θέση του δικαιούχου

156.5. Η κτήση της κυριότητας από τον ευρέτη

156.6. Η ΑΚ

156.7. Η ΑΚ

156.8. Ειδικά θέματα

156Α.Κτήση θησαυρού

156Α.1. Η ΑΚ 1093, παραδείγματα

156Α.2. Έννοια θησαυρού, διάκριση από εγκαταλειφθέν και απολωλός

156Α.3. Έκταση εφαρμογής ΑΚ

156Α.4. Κτήση κυριότητας

στ. Κτήση καρπών και (άλλωv) μερών πράγματος

157. Γενικά

157.1. Η ρύθμιση

157.1.1. Περιεχόμενο

157.1.2. Ορολογία

157.1.3. Νομικοί χαρακτηρισμοί

157.2. Η σειρά προτεραιότητας κατά την κτήση

157.3. Τρόπος κτήσεως κυριότητας

158. Η κτήση από τον κύριο του πράγματος

158.1. Η ΑΚ

158.2. Ερμηνευτικές παρατηρήσεις

159. Η κτήση από το δικαιούχο περιορισμένου εμπράγματου δικαιώματος

159.1. Η ΑΚ

159.2. Ερμηνευτικές παρατηρήσεις

159Α. Η κτήση από τον καλόπιστο νομέα

159Α.1. Η ΑΚ

159Α.2. Ερμηνευτικές παρατηρήσεις

160. Κτήση από τον έχοντα δικαίωμα καρποληψίας από ενοχική σχέση

160.1. Γενικά, παραδείγματα

160.2. Η ΑΚ 1067, ερμηνευτικές παρατηρήσεις

160.3. Η ΑΚ 1068, ερμηνευτικές παρατηρήσεις

160.4. Ειδικότερα ο τρόπος κτήσεως της κυριότητας

160.5. Ειδικότερα στις περιπτώσεις νομής μέρους πράγματος

Ε. Η ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ

161. Γενικά

161.1. Έννοια απώλειας κυριότητας

161.2. Ρύθμιση της απώλειας της κυριότητας

161.3. Απώλεια και μεταβίβαση κυριότητας

161.4. Ολική και μερική απώλεια. - Αλλοίωση κυριότητας

161.5. Απώλεια διάφορων ειδών κυριότητας

161.6. Τύχη περιορισμένων εμπράγματων δικαιωμάτων

161Α. Τρόποι απώλειας της κυριότητας

161A.1. Κτήση της κυριότητας από άλλον

161Α.2. Καταστροφή του πράγματος

161Α.3. Εγκατάλειψη

161Β. Η εγκατάλειψη ακινήτου

161Β.1. Παραίτηση από την κυριότητα

161Β.2. Απλή εγκατάλειψη

ΣΤ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ

α. Γενικά

162. Η προσβολή της κυριότητας

162.1. Έννοια και στοιχεία προσβολής κατά το Εμπράγματο Δίκαιο

162.2. Αντιστοιχία προς την προσβολή της νομής

162.3. Αποβολή, εξειδίκευση έννοιας

162.3.1. Περαιτέρω εξειδίκευση: Προσβολή θετικού και αρνητικού πε­ριεχομένου κυριότητας

162.3.2. Αποβολή με θετική πράξη ή παράλειψη

162.3.3. Αποβολή χωρίς επενέργεια στο πράγμα;

162.3.4. Περιγραφικός ορισμός

162.4. Διατάραξη, εξειδίκευση έννοιας

162.4.1. Διατάραξη και επί δυσχεράνσεως ασκήσεως νομής

162.4.2. Άλλα θέματα

162.4.3. Αποβολή χωρίς επενέργεια στο πράγμα, διατάραξη

162.4.4. Μερική αποβολή ή διατάραξη;

162.5. Άλλες προσβολές της κυριότητας

162.6. Προσβολή της κυριότητας και αξιώσεις του κυρίου

163. Είδη προστασίας της κυριότητας

163.1. Εξώδικη και δικαστική προστασία

163.1.1. Εξώδικη προστασία

163.1.2. Δικαστική προστασία

163.1.3. Προστασία και τεκμήρια ΑΚ 1110,

163.2. Παραδείγματα

163.3. Συρροή αξιώσεων/αγωγών

164. Προστασία της κυριότητας και προστασία της νομής του κυρίου

β. Η διεκδικητική αγωγή

165. Έννοια, αντικείμενο και ρύθμιση

165.1. Έννοια

165.2. Αντικείμενο

165.3. Ρύθμιση

166. Ενάγων - εναγόμενος

166.1. Ενάγων

166.1.1. Περιπτωσιολογία

166.1.2. Σχέση με νομή ή κατοχή

166.1.3. Κρίσιμος χρόνος

166.2. Εναγόμενος

166.2.1. Περιπτωσιολογία

166.2.2. Κρίσιμος χρόνος

167. Το δικόγραφο της αγωγής

167.1. Γενικά, ΑΚ 118, 119,

167.2. Ιστορική βάση

167.3. Αντικειμενική σώρευση αγωγών

167.4. Αντικείμενο

167.5. Αίτημα

168. Άμυνα του εναγομένου

168.1. Γενικά

168.2. Άρνηση της βάσεως της αγωγής

168.2.1. Απλή

168.2.2. Αιτιολογημένη

168.2.3. Αμφισβητήσεις

168.2.4. Συνέπεια

168.3. Ανταγωγή

168.4. Ενστάσεις

168.4.1. Ιδίας κυριότητας

168.4.2. Δικαιώματος νομής ή κατοχής

168.4.3. Παραγραφής

168.4.4. Ένσταση καταχρήσεως, αποδυναμώσεως

169. Συνέπειες της ασκήσεως της διεκδικητικής αγωγής

169.1. Διακοπή της παραγραφής

169.2. Διακοπή της χρησικτησίας

169.3. Επίταση ευθύνης εναγομένου

170. Δικονομικά θέματα

170.1. Αρμοδιότητα, διαδικασία

170.2. Εγγραφή στα βιβλία διεκδικήσεων

170.3. Διεκδίκηση κατά του Δημοσίου

170.4. Απόδειξη

170.4.1. Βάρος αποδείξεως

170.4.2. Στα ακίνητα, σύστημα μεταγραφών

170.4.3. Στα ακίνητα, σύστημα κτηματολογίου

170.4.4. Στα κινητά, γενικά

170.4.5. Η ΑΚ

170.4.6. Η ΑΚ

170.4.7. Σύγκρουση ΑΚ 1110 και ΑΚ

170.5. Ειδικά θέματα

170.5.1. Δικαστικό ένσημο

170.5.2. ΕΝΦΙΑ

170.5.3. Δεδικασμένο

170.5.4. Εκτέλεση

171. Η ευθύνη του εναγομένου (γενικά)

171.1. Γενικά

171.2. Διακρίσεις

171.3. Παραγραφή

172. Ευθύνη του εναγομένου πριν από την επίδοση της διεκδικητικής αγωγής

172.1. Διάκριση καλόπιστου και κακόπιστου εναγομένου

172.1.1. Καλόπιστος

172.1.2. Κακόπιστος

172.2. Ευθύνη καλοπίστου για τα ωφελήματα

172.3. Ευθύνη καλοπίστου για το πράγμα

172.4. Ευθύνη κακοπίστου για τα ωφελήματα

172.5. Ευθύνη κακοπίστου για το πράγμα

172.6. Νομέας καλόπιστος, κάτοχος κακόπιστος - και αντίστροφα

173. Ευθύνη του εναγομένου μετά την επίδοση της διεκδικητικής αγωγής

173.1. Γενικά

173.2. Ευθύνη για ωφελήματα

173.2.1. Για εξαχθέντα

173.2.2. Για εξακτέα

173.2.3. Ζητήματα ως προς την αγωγή

173.3. Ευθύνη για το πράγμα

173.3.1. Ερμηνευτικές παρατηρήσεις

173.3.2. Fictus possessor

174. Ευθύνη του εναγομένου σε περίπτωση υπερημερίας

174.1. Η υπερημερία

174.2. Η ευθύνη

175. Ευθύνη σε περίπτωση κτήσεως της νομής με παράνομη πράξη

175.1. Ρύθμιση

175.1.1. Παράνομη πράξη

175.1.2. Υπαιτιότητα

175.2. Ευθύνη

175.3. Δικαιούχος

176. Άσκηση των αξιώσεων του κυρίου

176.1. Φύση αξιώσεων για το πράγμα και τα ωφελήματα

176.2. Άσκηση

176.3. Συρροή άλλων αξιώσεων

177. Αξίωση του εναγομένου για απόδοση δαπανών

177.1. Γενικά

177.2. Είδη δαπανών

177.2.1. Δαπάνες αναγκαίες

177.2.2. Δαπάνες για πληρωμή βαρών

177.2.3. Δαπάνες επωφελείς

177.2.4. Δαπάνες πολυτελείς

177.2.5. Συστατικά

177.3. Η ρύθμιση, γενικά

177.4. Δαπάνες πριν από την επίδοση της αγωγής

177.4.1. Δαπάνες καλοπίστου

177.4.2. Δαπάνες κακοπίστου

177.5. Δαπάνες μετά την επίδοση της αγωγής

177.6. Το δικαίωμα αφαιρέσεως

177.6.1. Περιεχόμενο, φύση

177.6.2. Συνέπειες ασκήσεως

177.6.3. Δικαίωμα αφαιρέσεως και αξίωση δαπανών

177.6.4. Αποκλεισμός του δικαιώματος αφαιρέσεως

177.7. Άσκηση αξιώσεων εναγομένου

177.7.1. Διαδοχή στην αξίωση και υποχρέωση

177.7.2. Άσκηση δικαιώματος αφαιρέσεως

177.7.3. Άσκηση δικαιώματος επισχέσεως

177.8. Το δικαίωμα επισχέσεως

177.9. Απόσβεση αξιώσεων

177.10. Συρροή άλλων αξιώσεων

γ. Η αρνητική αγωγή

178. Έννοια, αντικείμενο και ρύθμιση

178.1. Έννοια

178.2. Αντικείμενο

178.3. Ρύθμιση

179. Ενάγων - εναγόμενος

179.1. Ενάγων

179.2. Εναγόμενος

180. Βάση και αίτημα της αγωγής

180.1. Βάση της αγωγής

180.2. Αίτημα της αγωγής

180.3. Σώρευση αγωγών

181. Άμυνα του εναγομένου

181.1. Άρνηση βάσεως αγωγής

181.2. Αιτιολογημένη άρνηση

181.3. Ένσταση ίδιας κυριότητας

181.4. Ένσταση παραγραφής

181.5. Ένσταση άρθρου 1108 § 2 ΑΚ

182. Δικονομικά θέματα

182.1. Αρμόδιο δικαστήριο

182.2. Εγγραφή στα βιβλία διεκδικήσεων

182.3. Απόδειξη

182.4. Εκτέλεση της αποφάσεως

δ. Η πουβλικιανή αγωγή

183. Έννοια, αντικείμενο και ρύθμιση

183.1. Έννοια

183.2. Αντικείμενο

183.3. Ρύθμιση

183.4. Παρεχόμενη προστασία

184. Ενάγων, εναγόμενος

184.1. Ενάγων

184.2. Εναγόμενος

185. Βάση - αίτημα

185.1. Βάση της αγωγής (διεκδικητικής, αρνητικής)

185.2. Αίτημα της αγωγής (διεκδικητικής, αρνητικής)

185.3. Επί σωρεύσεως αγωγών

186. Άμυνα του εναγομένου

186.1. Στην πουβλικιανή διεκδικητική αγωγή

186.2. Στην πουλβικιανή αρνητική αγωγή

186.3. Επί σωρεύσεως αγωγών

187. Δικονομικά θέματα

188. Ευθύνη του εναγομένου με την πουβλικιανή αγωγή

189. Αξίωση του εναγομένου με τη διεκδικητική πουβλικιανή αγωγή για απόδοση δαπανών

ε. Άλλες μορφές ένδικης προστασίας

190. Γενικά

191. Η αξίωση για το κινητό που περιήλθε σε ξένο ακίνητο

191.1. Γενικά

191.2. Προϋποθέσεις

191.3. Περιεχόμενο

191.4. Εκτέλεση

192. Αξίωση αποζημιώσεως για αδικοπραξία

193. Αναγνωριστική αγωγή

194. Ανακοπή κατά της αναγκαστικής εκτελέσεως

194.1. Γενικά

194.2. Η ρύθμιση, επισκόπηση

194.3. Νομιμοποιούμενοι

194.4. Εμπράγματο δικαίωμα

194.5. Αρμόδιο δικαστήριο, διαδικασία

194.6. Η ανακοπή

194.7. Ένδικα μέσα

195. Διεκδικητική αγωγή κατά του Δημοσίου για ακίνητα

195.1. Προδικασία

195.2. Γνωμοδοτικό Συμβούλιο Δημόσιων Κτημάτων

195.3. Απόδοση ακινήτου

195.4. Εκδίκαση αγωγής κατά Δημοσίου

195.5. Απόδειξη

195.6. Ένδικα μέσα

VΙΙ. ΟΙ ΔΟΥΛΕΙΕΣ

Α. ΓΕΝΙΚΑ

196. Έννοια, αντικείμενο και είδη δουλειών

196.1. Έννοια δουλείας

196.2. Αντικείμενο δουλείας

196.3. Είδη δουλειών

196.4. Χρησιμότητα

197. Αρχές του δικαίου των δουλειών

197.1. Γενικά

197.2. Αρχή της ωφέλειας

197.3. Αρχή της φειδούς

197.4. Αρχή nemini res sua servit

197.5. Αρχή servitus in faciendo consistere nequit

197.6. Αρχή, ότι δουλεία δεν μπορεί να είναι αντικείμενο δουλείας, διασπάσεις.

197.7. Αρχή του προσωποπαγούς / πραγματοπαγούς

Β. ΟΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΟΥΛΕΙΕΣ

198. Έννοια και περιεχόμενο

198.1. Έννοια, ορισμός

198.2. Στοιχεία της έννοιας, γενικά

198.2.1. Παρεπόμενο δικαίωμα

198.2.2. Αντικείμενο

198.2.3. Ωφέλεια

198.2.4. Η utilitas fundi

198.2.5. Αποκλεισμός ανταγωνισμού

199. Είδη πραγματικών δουλειών

199.1. Γενικά

199.2. Θετική, αρνητική

199.3. Συνεχής, διαλείπουσα

199.4. In faciendo

199.5. Άλλα είδη

199.6. Επισκόπηση των δουλειών της ΑΚ

199.6.1. Δουλείες προς ανοχή

199.6.2. Δουλείες προς παράλειψη

200. Πρακτική σημασία των πραγματικών δουλειών

201. Σύσταση της πραγματικής δουλείας

201.1. Γενικά

201.2. Σύσταση με δικαιοπραξία, γενικά

201.3. Η εν ζωή σύμβαση

201.3.1. Μεταβίβαση κυριότητας με παρακράτηση δουλείας

201.3.2. Οι δηλώσεις βουλήσεως

201.3.3. Η νόμιμη αιτία

201.3.4. Τύπος

201.3.5. Μεταγραφή

201.3.6. Πολυμερής σύμβαση

201.3.7. Αίρεση, προθεσμία

201.3.8. Ακυρότητα, ακυρωσία

201.4. Η διαθήκη

201.5. Επί επικαρπίας, οικήσεως

201.6. Είδος κτήσεως

201.7. Σύσταση με χρησικτησία

201.7.1. Προϋποθέσεις

201.7.2. Ειδικότερα η οιονεί νομή

201.7.3. Ειδικότερα ο χρόνος

201.7.4. Χρησιδεσπόζων

201.7.5. Δουλεύον

201.7.6. Δεσπόζον

201.8. Άλλοι τρόποι συστάσεως

202. Άσκηση της πραγματικής δουλείας

202.1. Έννοια ασκήσεως

202.2. Άσκηση δουλείας και οιονεί νομής

202.3. Αυτοπρόσωπη και μέσω τρίτου άσκηση

202.4. Βασικοί κανόνες ασκήσεως, γενικά

202.5. Ο κανόνας της ανάγκης του δεσπόζοντος

202.5.1. Οι αναγκαίες πράξεις του δικαιούχου

202.5.2. Νέες ανάγκες

202.6. Ο κανόνας (η αρχή) της φειδούς

202.7. Ο κανόνας της συγχρήσεως

202.7.1. Χρήση και διάθεση

202.7.2. Η σύγχρηση - εξαιρέσεις

202.8. Ο συνδυασμός των τριών κανόνων

202Α. Μεταβολή του τρόπου ασκήσεως

202Α.1. Γενικά

202Α.2. Προϋποθέσεις του δικαιώματος μεταβολής

202Α.3. Ικανοποίηση του δικαιώματος

202Α.3.1. Συμβατικά

202Α.3.2. Δικαστικά

202Α.4. Νέα μεταβολή

202Α.5. Δικαιώματα άλλων δικαιούχων εμπράγματου δικαιώματος

202Α.6. Δικαίωμα δουλειούχου

203. Διαίρεση του δεσπόζοντος ή του δουλεύοντος

203.1. Γενικά

203.2. Διαίρεση του δεσπόζοντος

203.2.1. Διατήρηση δουλείας υπέρ όλων των μερών

203.2.2. Διατήρηση υπέρ ορισμένων μερών

203.3. Διαίρεση του δουλεύοντος

203.3.1. Η ΑΚ 1131 εδ. α’

203.3.2. Η ΑΚ 1131 εδ. β’

203.4. Διαίρεση και των δύο

203Α. Διατήρηση κατασκευάσματος στο δουλεύον

203Α.1. Γενικά

203Α.2. Η ΑΚ

203Α.2.1. Ερμηνευτικές παρατηρήσεις

203Α.2.2. Επί διαιρέσεως

203Α.3. Η ΑΚ

203Α.3.1. Ερμηνευτικές παρατηρήσεις

203Α.3.2. Επί διαιρέσεως

204. Προστασία της πραγματικής δουλείας

204.1. Η προσβολή της πραγματικής δουλείας

204.2. Η προστασία, γενικά

204.3. Αγωγή ομολογήσεως δουλείας, γενικά

204.3.1. Ενάγων

204.3.2. Εναγόμενος

204.3.3. Βάση

204.3.4. Αίτημα

204.3.5. Άμυνα εναγομένου

204.3.6. Δικονομικά

204.4. Πουβλιακιανή αγωγή ομολογήσεως δουλείας, γενικά

204.4.1. Ενάγων

204.4.2. Εναγόμενος

204.4.3. Άλλα θέματα

205. Απόσβεση της πραγματικής δουλείας

205.1. Διάκριση σε γενικούς και ειδικούς λόγους αποσβέσεως

205.2. Γενικοί λόγοι αποσβέσεως

205.3. Ειδικοί λόγοι αποσβέσεως

205.3.1. Διαίρεση δεσπόζοντος ή δουλεύοντος

205.3.2. Παραίτηση

205.3.3. Ολική καταστροφή δεσπόζοντος ή δουλεύοντος

205.3.4. Αδυναμία ασκήσεως

205.3.5. Σύγχυση / συγχώνευση

205.3.6. Αχρησία

Γ. ΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΔΟΥΛΕΙΕΣ

206. Έννοια και είδη

206.1. Έννοια

206.2. Είδη, numerus clausus

206.3. Η περιορισμένη προσωπική δουλεία

α. Επικαρπία

207. Έννοια και είδη

207.1. Έννοια

207.2. Είδη

207.2.1. Ανάλογα με το αντικείμενο

207.2.2. Ανάλογα με το περιεχόμενο

207.2.3. Ανάλογα με τον αριθμό των υποκειμένων

208. ΄Εννοια επικαρπίας πράγματος

208.1. Έννοια

208.2. Στοιχεία της έννοιας

208.2.1. Περιορισμένο εμπράγματο δικαίωμα, χαρακτηριστικά

208.2.2. Αντικείμενο

208.2.3. Επικαρπωτής

208.2.4. Ψιλός κύριος

208.2.5. Διατήρηση της ουσίας του πράγματος

209. Σύσταση της επικαρπίας πράγματος

209.1. Τρόποι συστάσεως

209.2. Σύσταση με δικαιοπραξία εν ζωή

209.2.1. Στα κινητά

209.2.2. Στα ακίνητα

209.2.3. Η deductio, παρακράτηση

209.2.4. Παρακράτηση υπέρ τρίτου;

209.3. Σύσταση με διαθήκη

209.4. Παράγωγη κτήση επί συστάσεως με δικαιοπραξία

209.5. Τάξη της επικαρπίας

209.6. Σύσταση με χρησικτησία

209.7. Σύσταση με δικαστική απόφαση

209.8. Σύσταση με διάταξη νόμου

210. Δικαιώματα του επικαρπωτή

210.1. Γενικά

210.2. Δικαίωμα χρήσεως

210.3. Δικαίωμα καρπώσεως

210.4. Οιονεί νομή του πράγματος, κατοχή

210.5. Δικαίωμα πραγματογνωμοσύνης

210.6. Δικαίωμα απογραφής

210.7. Δικαίωμα καθορισμού εκμεταλλεύσεως δάσους κλπ.

210.8. Δικαίωμα αναζητήσεως δαπανών

210.9. Δικαίωμα αφαιρέσεως κατασκευάσματος

211. Υποχρεώσεις του επικαρπωτή

211.1. Γενικά

211.2. Υποχρέωση διατηρήσεως της ουσίας του πράγματος

211.3. Υποχρέωση επιμελούς εκμεταλλεύσεως

211.4. Υποχρέωση συντηρήσεως

211.5. Υποχρέωση ειδοποιήσεως

211.6. Υποχρέωση ασφαλίσεως

211.7. Υποχρέωση αποδόσεως έκτακτων καρπών

211.8. Υποχρέωση για τα βάρη

211.9. Υποχρέωση παροχής ασφάλειας

211.10.Υποχρέωση αποδόσεως του πράγματος κατά τη λήξη της επικαρπίας

211.11. Ευθύνη του επικαρπωτή

211.12. Η παραγραφή

212. Ειδικά θέματα

212.1. Το πλάσμα της ΑΚ 1161 εδ. β’

212.2. Υποχρεώσεις επικαρπωτή αγροτικού κτήματος

212.3. Μίσθωση ακινήτου υπό επικαρπία

213. Μεταβίβαση της επικαρπίας

213.1. Γενικά

213.2. Κανόνας και εξαίρεση

213.3. Μεταβίβαση της επικαρπίας

213.4. Μεταβίβαση της ασκήσεως της επικαρπίας

213.5. Πτώχευση επικαρπωτή

213.6. Κατάσχεση επικαρπίας

213.7. Παραχώρηση ασκήσεως μη συνεστημένης επικαρπίας

214. Απόσβεση της επικαρπίας

214.1. Γενικά

214.2. Θάνατος επικαρπωτή φυσικού προσώπου

214.2.1. Επί συνεπικαρπίας και επικαρπίας εις ολόκληρον

214.2.2. Το πρόβλημα του κληρονομητού της επικαρπίας

214.2.3. Θάνατος τρίτου

214.3. Κατάργηση νομικού προσώπου επικαρπωτή

214.4. Σύγχυση (συγχώνευση)

214.5. Παραίτηση επικαρπωτή

214.6. Καταστροφή του δουλεύοντος

214.7. Αδυναμία ασκήσεως

214.8. Αχρησία

214.9. Πλήρωση διαλυτικής αιρέσεως ή προθεσμίας

214.10. Χρησικτησία ελευθερώσεως

214.11. Απόσβεση επικαρπίας κινητού κατά ΑΚ

215. Μετατροπή της επικαρπίας πράγματος σε επικαρπία απαιτήσεως

215.1. Οι περιπτώσεις, παραδείγματα

215.2. Ερμηνευτικές παρατηρήσεις

215.3. Δικαίωμα αποκαταστάσεως ή αντικαταστάσεως του πράγματος

215.4. Βλάβη του πράγματος

215Α. Επικαρπία με αντικείμενο κοινό πράγμα, λύση κοινωνίας

215Α.1. Γενικά

215Α.2. Οι ρυθμίσεις

215Α.3. Ειδικά θέματα

216. Προστασία της επικαρπίας και του επικαρπωτή

216.1. Οι εμπράγματες αγωγές

216.2. Άλλες αναλόγως εφαρμοζόμενες διατάξεις

216.3. Προστασία νομής επικαρπίας

216.4. Από την υποκείμενη σχέση με ψιλό κύριο

216.5. Αγωγές κατά τρίτων

217. Επικαρπία αναλωτών (οιονεί επικαρπία)

217.1. Γενικά

217.2. Η ρύθμιση

218. Επικαρπία τίτλων

218.1. Γενικά

218.2. Επικαρπία ανώνυμων τίτλων

218.3. Επικαρπία μετοχών

218.4. Επικαρπία ονομαστικών τίτλων

218.5. Επικαρπία τίτλων σε διαταγή

219. Επικαρπία δικαιώματος

219.1. Εμπράγματο δικαίωμα επί δικαιώματος

219.2. Η ρύθμιση, περιπτώσεις

219.3. Σύσταση

219.4. Ιδιότητες βαρυνόμενου δικαιώματος

219.5. Εφαρμοζόμενες διατάξεις

219.6. Προστασία επικαρπωτή δικαιώματος

219.7. Επικαρπία απαιτήσεως

219.7.1. Απαίτηση μη χρηματική

219.7.2. Απαίτηση χρηματική

219.8. Επικαρπία ισόβιας προσόδου

220. Άλλα είδη επικαρπίας

220.1. Επικαρπία περιουσίας

220.2. Επικαρπία επιχειρήσεως

220.3. Επικαρπία συμμετοχής σε εταιρία

β. Οίκηση

221. Η προσωπική δουλεία της οικήσεως

221.1. Η ρύθμιση

221.2. Έννοια

221.3. Αντικείμενο

221.4. Υποκείμενο

221.5. Χαρακτηριστικά

221.5.1.Αποκλειστικός χαρακτήρας

221.5.2. Αμεταβίβαστο;

221.5.3. Ακληρονόμητο;

221.5.4. Αδιαίρετο;

221.5.5. Αμεταβίβαστο ασκήσεως;

221.5.6. Διάρκεια, χρονομεριστική οίκηση;

221.6. Περιεχόμενο

221.6.1. Κατοικία, επαγγελματική στέγη

221.6.2. Υποχρεώσεις

221.6.3. Χρήση μερών του ακινήτου

221.7. Τρίτοι ωφελούμενοι

221.7.1. Οικογένεια

221.7.2. Υπηρετικό προσωπικό

221.7.3. Συναφείς σχέσεις

221.7.4. Οίκηση και ΑΚ

221.8. Εμπράγματες σχέσεις με το αντικείμενο της οικήσεως

221.9. Σύσταση

221.10. Άσκηση

221.11. Απόσβεση

221.12. Προστασία

γ. Περιορισμένες προσωπικές δουλείες

222. Οι περιορισμένες προσωπικές δουλείες

222.1. Η ρύθμιση

222.2. Έννοια

222.3. Υποκείμενο

222.4. Αντικείμενο

222.5. Περιεχόμενο

222.6. Σύσταση

222.7. Άσκηση, προστασία, απόσβεση

222.8. Μεταβίβαση

VIIΙ. ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Α. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ

223. Γενικά

223.1. Η ανάγκη δανεισμού

223.2. Ο κίνδυνος του δανειστή, η προστασία του

223.3. Έννοια ενεχύρου και υποθήκης, χαρακτηριστικά

223.4. Παράδειγμα, λειτουργία εμπράγματης ασφάλειας

223.5. Ρύθμιση

223.6. Συναφή θέματα

223.7. Ορολογία

223.8. Άλλες εξασφαλιστικές μορφές

224. Γενικές αρχές της εμπράγματης ασφάλειας

224.1. Γενικά

224.2. Η αρχή της ειδικότητας

224.3. Η αρχή της δημοσιότητας

224.4. Η αρχή nemini res sua pignori esse potest

224.5. Η αρχή της χρονικής προτεραιότητας

224.6. Η αρχή του παρεπομένου

224.7. Η αρχή του αδιαιρέτου

Β. ΕΝΕΧΥΡΟ

α. Γενικά

225. Έννοια και είδη ενεχύρου

225.1. Έννοια ενεχύρου

225.2. Είδη ενεχύρου, πλασματικό ενέχυρο

226. Νομοθετική ρύθμιση του ενεχύρου

227. Θέματα ορολογίας

227.1. Ενεχυρούχος δανειστής

227.2. Ενεχυράσας

227.3. Ενεχυρικός οφειλέτης

227.4. Προσωπικός οφειλέτης

227.5. Ενεχύρασμα

227.6. Ασφαλιζόμενη απαίτηση

227.7. Τρίτος ενεχυρικός οφειλέτης

227.8. Ιδιοκτήτης του ενεχυράσματος

227.9. Τρίτος ιδιοκτήτης

227.10. Τρίτος νομέας

227.11. Ενεχυροφύλακας

227.12. Ενεχυρική σύμβαση

227.13. Ενεχυραστής

227.14. Ενεχυρική σχέση

β. Το συμβατικό ενέχυρο πράγματος

228. Έννοια και στοιχεία

228.1. Έννοια

228.2. Εννοιολογικά στοιχεία

228.2.1. Περιορισμένο εμπράγματο δικαίωμα, αδιαίρετο, παρε­­πό­­μενο.

228.2.2. Αντικείμενο του ενεχύρου

228.2.3. Αντικείμενο πράγμα ή κυριότητα;

228.2.4. Ασφάλιση απαιτήσεως

229. Προϋποθέσεις έγκυρης συστάσεως του συμβατικού ενεχύρου πράγματος

229.1. Γενικά

229.2. Ασφαλιζόμενη απαίτηση

229.2.1. Απαίτηση μέλλουσα ή υπό αίρεση

229.2.2. Απαίτηση από φυσική ενοχή

229.3. Ενεχύρασμα

229.3.1. Έκταση ενεχύρου

229.3.2. Κατ’ επίφαση συστατικά

229.3.3. Μέλλον πράγμα, καρποί ακινήτου

229.3.4. Πλοίο, ναυπήγημα

229.3.5. Έγγραφα

229.3.6. Κυριότητα υπό αίρεση, περιορισμένη, ψιλή

229.4. Σύμβαση ενεχυράσεως

230. Η σύμβαση ενεχυράσεως

230.1. Γενικά, η σύμβαση ενεχυράσεως

230.2. Η «συμφωνία» ενεχυράσεως

230.2.1. Τα μέρη

230.2.2. Τύπος

230.2.3. Περιεχόμενο

230.2.4. Αποτέλεσμα

230.2.5. Προσύμφωνο

230.3. Η παράδοση του ενεχυράσματος

230.3.1. Ρύθμιση

230.3.2. Κτήση κατοχής από δανειστή

230.3.3. Αποκλεισμός αντιφωνήσεως, σύνοψη

230.3.4. Παράδοση με αίρεση

230.3.5. Επί συστάσεως ενεχύρου με δικαστική απόφαση

230.3.6. Η περίπτωση της κοινής κατοχής

230.4. Ακυρότητες

231. Σύσταση συμβατικού ενεχύρου πράγματος χωρίς παράδοση (πλασμα­τικό ενέχυρο)

231.1. Γενικά, το πρόβλημα

231.2. Ο όρος «πλασματικό ενέχυρο»

231.3. Περιπτωσιολογία

231.3.1. Νόμιμα πλασματικά ενέχυρα

231.3.2. Συμβατικά πλασματικά ενέχυρα

231.4. Το πλασματικό ενέχυρο του ν. 2844/2000

231.4.1. Ασφαλιζόμενες απαιτήσεις, δανειστής, ενεχυραστής

231.4.2. Αντικείμενο

231.4.3. Σύσταση

231.4.4. Καλόπιστη κτήση;

231.4.5. Διάρκεια

231.4.6. Τάξη ενεχύρων

231.4.7. Υποχρεώσεις ενεχυραστή, δικαιώματα δανειστή

231.4.8. Εφαρμοζόμενες διατάξεις

232. Καλόπιστη κτήση συμβατικού ενεχύρου πράγματος

232.1. Γενικά, οι περιπτώσεις

232.2. Ενεχυράζων μη κύριος

232.3. Ενεχυράζων μη κύριος, ενεχύρασμα βαρυνόμενο με ενέχυρο ή επικαρπία

232.4. Ενεχυράζων κύριος, ενεχύρασμα βαρυνόμενο με ενέχυρο ή επι­καρπία

232.5. Αναδιατύπωση της ΑΚ

232.6. Επί πλασματικού ενεχύρου

233. Σύσταση περισσότερων συμβατικών ενεχύρων με αντικείμενο το ίδιο πράγμα

233.1. Γενικά

233.2. Η ρύθμιση, ιδιομορφίες ιδίως της παραδόσεως

233.3. Σειρά τάξεων

234. Αποτελέσματα της συστάσεως του ενεχύρου

234.1. Τελείωση της συμβάσεως ενεχυράσεως

234.2. Κτήση του ενεχύρου

234.2.1. Χρόνος κτήσεως, η ΑΚ

234.2.2. Ενεχύραση υπό αναβλητική αίρεση (ή προθεσμία)

234.2.3. Μετάθεση του χρόνου γενέσεως του προνομίου

234.3. Χρονική προτεραιότητα, συγκρούσεις

234.4. Τάξη του ενεχύρου

234.5. Σχέσεις νομής και κατοχής του ενεχυράσματος

234.5.1. Παράδοση ενεχυράσματος στον ενεχυρούχο δανειστή.

234.5.2. Παράδοση ενεχυράσματος σε ενεχυροφύλακα

234.5.3. Εκμίσθωση κλπ. ενεχυράσματος

234.6. Ενεχυρική σχέση

235. Έκταση του ενεχύρου

235.1. Γενικά

235.2. Έκταση ως προς το αντικείμενο

235.2.1. Επισκόπηση

235.2.2. Συστατικά, παραρτήματα ενεχυράσματος

235.2.3. Εμπράγματα δικαιώματα στο ενεχύρασμα

235.3. Έκταση ως προς την ασφαλιζόμενη απαίτηση

235.3.1. Η ρύθμιση

235.3.2. Η ΑΚ 1218 §

235.3.3. Μεταβολή απαιτήσεως με συμφωνία δανειστή και οφειλέτη

235.3.4. Κάλυψη υποκαταστάτων της ασφαλιζόμενης απαιτήσεως;

236. Μορφές συμβατικού ενεχύρου πράγματος

236.1. Γενικά

236.2. Η συνήθης μορφή

236.3. Διαφοροποιήσεις ανάλογα με το αντικείμενο

236.3.1. Ενέχυρο σε πράγμα τρίτου

236.3.2. Ενέχυρο σε ψιλή ή περιορισμένη κυριότητα

236.3.3. Ενέχυρο σε μετακλητή κυριότητα

236.3.4. Ενέχυρο σε κυριότητα υπό αναβλητική αίρεση

236.3.5. Ενέχυρο πολλαπλό εις ολόκληρον

236.4. Διαφοροποιήσεις ανάλογα με την απαίτηση

236.4.1. Ενέχυρο για απαίτηση μέλλουσα ή υπό αίρεση

236.4.2. Ενέχυρο ενιαίο (κοινό)

236.5. Διαφοροποιήσεις κατά τη σύμβαση ενεχυράσεως

236.5.1. Ενέχυρο υπό αναβλητική αίρεση ή προθεσμία

236.5.2. Ενέχυρο υπό διαλυτική αίρεση ή προθεσμία

236.6. Εξασφαλιστικές συμβάσεις άρθρου 10 ν.

236.6.1. Το άρθρο 10 του νόμου 2844/2000

236.6.2. Επιφύλαξη κυριότητας κινητού

236.6.3. Καταπιστευτική εκποίηση κινητού

236.6.4. Ερμηνευτικό επιχείρημα

237. Η ενεχυρική σχέση (γενικά)

238. Δικαιώματα και υποχρεώσεις του ενεχυρούχου δανειστή

238.1. Γενικά

238.2. Η σχέση οιονεί νομής και κατοχής του ενεχυράσματος

238.3. Η συναφής υποχρέωση φυλάξεως, μη χρήσεως, μη μετενεχυράσεως

238.4. Δικαίωμα για καρπούς και άλλα ωφελήματα του ενεχυράσματος

238.5. Η συναφής υποχρέωση επιμέλειας και λογοδοσίας

238.6. Δικαίωμα πρόσθετης ασφάλειας ή πωλήσεως του ενεχυράσματος

238.7. Αξίωση δαπανών

238.8. Δικαίωμα αφαιρέσεως κατασκευάσματος

238.9. Δικαίωμα επισχέσεως του ενεχυράσματος

238.10. Δικαιώματα επί καταστροφής ή αναγκαστικής απαλλοτριώσεως του ενεχυράσματος

238.11. Άλλα δικαιώματα

239. Δικαιώματα του ενεχυρικού οφειλέτη

239.1. Γενικά

239.1.1. Δικαιώματα και υποχρεώσεις

239.1.2. Η έννοια του ενεχυρικού οφειλέτη

239.1.3. Η βασική ενεχυρική σχέση

239.2. Δικαιώματα ως προς τα ενεχύρασμα

239.2.1. Δικαιώματα κυρίου και νομέα

239.2.2. Σχέσεις ως προς τη φυσική εξουσία, οι ΑΚ 1226,

239.3. Δικαιώματα επί κινδύνου καταστροφής ή μειώσεως της αξίας του ενεχυράσματος, ΑΚ 1229

239.3.1. Δικαίωμα πωλήσεως

239.3.2. Απόδοση ενεχυράσματος

239.4. Δικαίωμα επωφελούς πωλήσεως του ενεχυράσματος, ΑΚ

239.4.1. Προϋποθέσεις

239.4.2. Αλλοίωση δικαιώματος ενεχύρου

239.5. Δικαίωμα αναλήψεως του ενεχυράσματος

239.5.1. Δικαιούχος

239.5.2. Ερμηνευτικές παρατηρήσεις

239.6. Ενστάσεις κατά του ενεχυρούχου δανειστή

239.6.1. Ενεχυρικός οφειλέτης ο ενεχυράσας προσωπικός οφειλέτης

239.6.2. Ενεχυρικός οφειλέτης ο μη ενεχυράσας προσωπικός οφει­λέτης.

239.6.3. Ενεχυρικός οφειλέτης ο ενεχυράσας τρίτος (μη προσωπικός οφειλέτης)

239.6.4. Ενεχυρικός οφειλέτης μη ενεχυράσας και μη προσωπικός οφειλέτης

239.6.5. Αντενστάσεις

239.6.6. ΑΚ 1219 και τρίτος ενεχυρικός οφειλέτης

239.7. Άλλα δικαιώματα

240. Σχέσεις προσωπικού οφειλέτη και τρίτου ενεχυρικού οφειλέτη

240.1. Ενεχυρικές σχέσεις

240.2. Άλλες σχέσεις

240.3. Ειδικότερα στην καλόπιστη κτήση

241. Σχέσεις μεταξύ περισσότερων ενεχυρούχων δανειστών

241.1. Η σχέση ενεχυρικών τάξεων

241.1.1. Ενεχυρική τάξη, αρχή χρονικής προτεραιότητας

241.1.2. Διασπάσεις της αρχής της χρονικής προτεραιότητας

241.2. Εναλλαγή ενεχυρικών τάξεων

241.2.1. Το πρόβλημα

241.2.2. Οι λύσεις

241.3. Επιφύλαξη ενεχυρικής τάξεως

241.3.1. Το πρόβλημα

241.3.2. Οι λύσεις

241.4. Άλλες σχέσεις

242. Μεταβολές στην ασφαλιζόμενη απαίτηση που επηρεάζουν το ενέχυρο

242.1. Γενικά

242.2. Καθολική διαδοχή δανειστή ή οφειλέτη

242.2.1. Διαδοχή δανειστή

242.2.2. Διαδοχή οφειλέτη

242.2.3. Κατάλειψη μόνο της απαιτήσεως

242.3. Εκχώρηση της ασφαλιζόμενης απαιτήσεως

242.3.1. Εκχώρηση μόνο της απαιτήσεως

242.3.2. Περισσότεροι εκδοχείς

242.4. Στερητική αναδοχή του ασφαλιζόμενου χρέους

242.4.1. Διατήρηση ή απόσβεση του ενεχύρου

242.4.2. Περισσότεροι αναδοχείς

242.5. Ανανέωση της ασφαλιζόμενης απαιτήσεως

242.5.1. Διατήρηση ή απόσβεση του ενεχύρου

242.5.2. Εμπράγματα δικαιώματα τρίτων στο ενεχύρασμα

242.6. Άλλες μεταβολές

242.6.1. Ενεχύραση ασφαλιζόμενης απαιτήσεως

242.6.2. Σύσταση επικαρπίας στην ασφαλιζόμενη απαίτηση

242.6.3. Κατάσχεση ασφαλιζόμενης απαιτήσεως

243. Ρευστοποίηση του ενεχυράσματος

243.1. Γενικά

243.2. Δικαιώματα του ενεχυρούχου δανειστή

243.2.1. Δικαιώματα κατά τη λήξη του χρέους

243.2.2. Αυτοτελές δικαίωμα προνομιακής ικανοποιήσεως

243.2.3. Σύγκριση των δύο δικαιωμάτων

243.3. Δικαίωμα πωλήσεως του ενεχυράσματος

243.3.1. Προϋποθέσεις ουσιαστικού δικαίου

243.3.2. Προϋποθέσεις δικονομικού δικαίου

243.3.3. Η διαδικασία

243.4. Διανομή του πλειστηριάσματος

243.4.1. Η ΑΚ 1218 § 1 και η ΚΠολΔ

243.4.2. Η διανομή μεταξύ των ενεχυρούχων δανειστών

243.4.3. Διαφοροποιήσεις

243.5. Τύχη ασφαλιζόμενης απαιτήσεως μετά τη ρευστοποίηση

243.6. Τύχη ενεχύρου/ενεχύρων μετά τη ρευστοποίηση

243.7. Δικαιώματα υπερθεματιστή

243.7.1. Τύχη ενεχύρων και επικαρπίας στο ενεχύρασμα

243.7.2. Ενεχύρασμα κλοπιμαίο ή απολωλός

244. Σχέσεις περί την αναγκαστική εκτέλεση

244.1. Σχέσεις ενεχυρούχου δανειστή και ενεχυρικού οφειλέτη

244.1.1. Άμυνα ενεχυρικού οφειλέτη

244.1.2. Συμφωνίες ΑΚ

244.1.3. Ένσταση διζήσεως ενεχυρικού οφειλέτη χρέους από εγγύηση

244.1.4. Δικαίωμα προσφοράς και υποκαταστάσεως, ΑΚ

244.1.5. Σχέσεις επί πολλαπλού ενεχύρου

244.2. Σχέσεις ενεχυρούχου δανειστή και τρίτων

244.2.1. Δικαίωμα προσφοράς και υποκαταστάσεως, ΑΚ

244.2.2. Σχέσεις επισπεύδοντος και άλλων ενεχυρούχων δανειστών

244.3. Σχέσεις τρίτου ενεχυρικού οφειλέτη και προσωπικού οφειλέτη

244.4. Σχέσεις τρίτου ενεχυρικού οφειλέτη και εγγυητή της ασφαλιζόμενης απαιτήσεως

244.5. Σχέσεις τρίτου ενεχυρικού οφειλέτη και ενυπόθηκου οφειλέτη της απαιτήσεως

244.6. Σχέσεις μεταξύ περισσότερων τρίτων ενεχυρικών οφειλετών

245. Απόσβεση του ενεχύρου, λόγοι και αποτελέσματα

245.1. Έννοια και λόγοι αποσβέσεως

245.2. Λόγοι αποσβέσεως συνδεόμενοι με την απαίτηση

245.3. Λόγοι αποσβέσεως συνδεόμενοι με το ενεχύρασμα

245.4. Λόγοι αποσβέσεως συνδεόμενοι με τη σύμβαση ενεχυράσεως

245.5. Λόγοι αποσβέσεως συνδεόμενοι με το δικαίωμα του ενεχύρου

245.6. Αποτελέσματα της αποσβέσεως

245.7. Ανατροπή αποσβέσεως

246. Η προστασία του εμπράγματου δικαιώματος του ενεχύρου

246.1. Γενικά, ΑΚ

246.2. Ειδικότερα η «ανάλογη εφαρμογή» των ΑΚ 1094 επ

246.3. Εναγόμενος

246.4. Ενέχυρο κοινό

246.5. Περισσότερα ενέχυρα

246.6. Οι ΑΚ 1110,

γ. Συμβατικό ενέχυρο άλλων αντικειμένων

247. Συμβατικό ενέχυρο αξιογράφων

247.1. Γενικά

247.2. Ενέχυρο ανώνυμων αξιογράφων (τίτλων)

247.2.1. Η ρύθμιση, γενικά

247.2.2. Έκταση σε μερισματόγραφα, τοκομερίδια

247.2.3. Ενσωματωμένη χρηματική απαίτηση

247.2.4. Ενσωματωμένη μη χρηματική απαίτηση

247.2.5. Δικαίωμα εκποιήσεως

247.2.6. Συμμετοχή σε γενική συνέλευση

247.2.7. Τύχη δικαιώματος προτιμήσεως

247.3. Ενέχυρο ονομαστικών αξιογράφων (τίτλων)

247.4. Ενέχυρο αξιογράφων σε διαταγή

247.4.1. Σύσταση

247.4.2. Είσπραξη απαιτήσεως

247.4.3. Άλλα θέματα

248. Συμβατικό ενέχυρο δικαιώματος

248.1. Η ρύθμιση

248.2. Προϋποθέσεις ως προς το ενεχύρασμα

248.3. Σύσταση

248.4. Εκποίηση του ενεχυράσματος

248.5. Άλλα θέματα

249. Συμβατικό ενέχυρο απαιτήσεως

249.1. Γενικά, ρύθμιση

249.2. Σύσταση

249.2.1. Προϋποθέσεις ως προς το ενεχύρασμα

249.2.2. Η σύμβαση ενεχυράσεως, αναγγελία

249.3. Έκταση ενεχύρου

249.4. Θέση του ενεχυραστή / ενεχυρικού οφειλέτη

249.5. Θέση του οφειλέτη της ενεχυρασμένης απαιτήσεως

249.6. Θέση του ενεχυρούχου δανειστή

249.7. Είσπραξη ενεχυράσματος πριν από τη λήξη του χρέους

249.8. Είσπραξη ενεχυράσματος μετά τη λήξη του χρέους

250. Ενεχύραση επιχειρηματικών απαιτήσεων

250.1. Γενικά

250.2. Ενεχύραση μελλοντικών απαιτήσεων

250.3. Διαδικασία

250.4. Ρύθμιση προτεραιότητας

250.5. Άλλα θέματα

251. Ειδικές μορφές ενεχύρου

251.1. Ενέχυρο καταθέσεως σε Τράπεζα

251.1.1. Ενέχυρο Τράπεζας σε κατάθεση πελάτη

251.1.2. Ενέχυρο σε κοινό λογαριασμό

251.2. Ενέχυρο ν. 3301/2004

251.2.1. Συμβαλλόμενοι

251.2.2. Αντικείμενο

251.2.3. Σύσταση

251.2.4. Χρήση ασφάλειας

251.2.5. Ρευστοποίηση

251.2.6. Εφαρμοστέο δίκαιο

251.3. Κυμαινόμενο ενέχυρο

251.3.1. Αντικείμενο

251.3.2. Ασφαλιζόμενη απαίτηση

251.3.3. Σύσταση, προτεραιότητα

251.3.4. Θέση ενεχυρούχου δανειστή

251.3.5. Θέση ενεχυραστή

251.3.6. Διάρκεια ενεχύρου

251.3.7. Σταθεροποίηση του ενεχύρου

251.3.8. Απόσβεση και εξάλειψη

δ. Νόμιμο ενέχυρο

252. Έννοια, περιπτώσεις, ρύθμιση του νόμιμου ενεχύρου

252.1. Έννοια, δικαιολογία

252.2. Περιπτώσεις

252.3. Ρύθμιση

Γ. Η ΥΠΟΘΗΚΗ

α. Γενικά

253. Έννοια, στοιχεία, ρύθμιση

253.1. Έννοια

253.2. Στοιχεία

253.3. Ρύθμιση

253.4. Ουσιαστικό και τυπικό δίκαιο

253.5. Πρακτική χρησιμότητα

254. Θέματα ορολογίας

254.1. Ενυπόθηκος δανειστής

254.2. Υποθηκεύσας ή παραχωρήσας υποθήκη

254.3. Ενυπόθηκος ή υποθηκικός οφειλέτης

254.4. Προσωπικός οφειλέτης

254.5. Ενυπόθηκο κτήμα

254.6. Ασφαλιζόμενη απαίτηση

β. Η σύσταση της υποθήκης

255. Προϋποθέσεις συστάσεως

256. Η ασφαλιζόμενη απαίτηση

256.1. Γενικά για την ασφαλιζόμενη απαίτηση

256.2. Απαίτηση μέλλουσα ή υπό αίρεση

256.3. Απαίτηση παραγεγραμμένη;

257. Αντικείμενο της υποθήκης

257.1. Γενικά, η ΑΚ

257.2. Ειδικότερα η κυριότητα σε ακίνητο

257.3. Ειδικότερα η επικαρπία ακινήτου

257.4. Άλλα αντικείμενα

257.5. Ειδικά θέματα

258. Τίτλος προς εγγραφή υποθήκης, γενικά

258.1. Έννοια τίτλου υποθήκης

258.2. Είδη τίτλου

258.3. Δικαιολογία τίτλων

258.3.1. Δικαιολογία δικαιοπρακτικού τίτλου

258.3.2. Δικαιολογία δικαστικού τίτλου

258.3.3. Δικαιολογία νόμιμου τίτλου

259. Νόμιμος τίτλος

259.1. Γενικά

259.2. Επισκόπηση νόμιμων τίτλων

259.3. Νόμιμος τίτλος Δημοσίου για φόρους

259.4. Νόμιμος τίτλος ν.π.δ.δ. κλπ. κατά διαχειριστών ή εγγυητών

259.5. Νόμιμος τίτλος των υπό γονική μέριμνα ή επιτροπεία

259.6. Νόμιμος τίτλος συζύγου για αποκτήματα

259.7. Νόμιμος τίτλος κληροδόχων

259.8. Νόμιμος τίτλος κληρονόμων

259.9. Νόμιμος τίτλος ενυπόθηκου δανειστή

259.10. Προσδιορισμός ασφαλιζόμενου ποσού, περιορισμός εγγραφής

260. Δικαστικός τίτλος

260.1. Γενικά

260.2. Προϋποθέσεις δημιουργίας, επισκόπηση

260.3. Η δικαστική απόφαση

260.3.1. Γενικά

260.3.2. Τελεσιδικία και εκτελεστότητα

260.3.3. Η επιδίκαση παροχής

260.4. Η διαταγή πληρωμής

260.5. Προσδιορισμός ασφαλιζόμενου ποσού, περιορισμός εγγραφής

261. Δικαιοπρακτικός τίτλος

261.1. Γενικά

261.2. Ο παραχωρών τον τίτλο

261.3. Η δικαιοπραξία παραχωρήσεως του τίτλου

261.3.1. Φύση και χαρακτηριστικά της δικαιοπραξίας

261.3.2. Στοιχεία της δικαιοπραξίας

261.4. Ειδικά θέματα

261.4.1. Ο παραχωρών νομικό πρόσωπο

261.4.2. Απαγόρευση υποθηκεύσεως

261.4.3. Διαδοχή στον τίτλο

261.4.4. Ι.Δ.Δ

262. Η εγγραφή

262.1. Γενικά, έννοια εγγραφής

262.2. Ο αιτών την εγγραφή

262.3. Η ΑΚ

262.4. Η αίτηση και τα συνοδεύοντα στοιχεία

262.5. Η εγγραφή

262.6. Κοινοποίηση περιλήψεως στον οφειλέτη

262.7. Άρνηση εγγραφής

262.8. Αποτελέσματα της (έγκυρης) εγγραφής

262.8.1. Κτήση υποθήκης

262.8.2. Χρονική προτεραιότητα

262.8.3. Υποθηκική τάξη

262.8.4. Διακοπή παραγραφής ασφαλιζόμενης απαιτήσεως

262.9. Διορθώσεις και προσθήκες στην εγγραφή

262.9.1. Λάθη ή ελλείψεις εγγραφής

262.9.2. Άλλες σημειώσεις

262.10. Συγκρούσεις περί την εγγραφή

262.10.1. Εγγραφή περισσότερων υποθηκών

262.10.2. Εγγραφή υποθήκης και μεταγραφή

262.10.3. Εγγραφή υποθήκης και εγγραφή κατασχέσεως

262.10.4. Εγγραφή υποθήκης μετά από κατάσχεση

262.10.5. Εγγραφή επί κληρονόμου εξ απογραφής ή επί δικαστικής εκκαθαρίσεως

262.10.6. Εγγραφή υποθήκης κατά πτωχεύσαντος

262.11. Ακυρότητα της εγγραφής

262.11.1. Λόγω ελλείψεως ουσιαστικής προϋποθέσεως

262.11.2. Λόγω ελλείψεων της εγγραφής

262.11.3. Ειδικότερα η υποθήκευση αλλότριου κτήματος

263. Οι διάφορες μορφές αποθήκης

263.1. Γενικά

263.2. Η βασική μορφή

263.3. Διαφοροποιήσεις ως προς το αντικείμενο

263.3.1. Υποθήκη σε ψιλή κυριότητα

263.3.2. Υποθήκη σε μετακλητή κυριότητα

263.3.3. Υποθήκη σε κυριότητα υπό αναβλητική αίρεση

263.3.4. Υποθήκη σε επικαρπία

263.3.5. Υποθήκη σε κτήμα τρίτου

263.3.6. Πολλαπλή ή εις ολόκληρον υποθήκη

263.3.7. Υποθήκη σε μηχανικές ή άλλες εγκαταστάσεις

263.4. Διαφοροποιήσεις ως προς την ασφαλιζόμενη απαίτηση

263.4.1. Υποθήκη για απαίτηση μέλλουσα ή υπό αίρεση

263.4.2. Υποθήκη ενιαία

263.5. Διαφοροποιήσεις ως προς τον τίτλο

263.5.1. Υποθήκη υπό αναβλητική αίρεση ή προθεσμία

263.5.2. Υποθήκη μετακλητή

γ. Έκταση της υποθήκης

264. Έκταση της υποθήκης ως προς το αντικείμενό της

264.1. Γενικά

264.2. Τι περιλαμβάνει το ενυπόθηκο γενικά

264.3. Συστατικά και παραρτήματα ενυποθήκου

264.4. Εμπράγματα δικαιώματα υπέρ και σε βάρος του ενυποθήκου

264.4.1. Υφιστάμενα κατά την εγγραφή

264.4.2. Η μετά την εγγραφή κατάσταση

265. Έκταση της υποθήκης ως προς την ασφαλιζόμενη απαίτηση

265.1. Γενικά

265.2. Η κάλυψη της απαιτήσεως

265.3. Κάλυψη δαπανών (και τόκων)

265.4. Κάλυψη τόκων κατά ΑΚ

265.4.1.Προϋποθέσεις

265.4.2. Σχέση με ασφαλιζόμενο ποσό

265.4.3. Άλλα θέματα

265.5. Κάλυψη υποκαταστάτων ασφαλιζόμενης απαιτήσεως

δ. Η υποθηκική σχέση

266. Έννοια και περιεχόμενο υποθηκικής σχέσεως

266.1. Έννοια

266.2. Περιεχόμενο

266.3. Προστασία υποθηκικής σχέσεως

266.4. Προστασία της υποθήκης

267. Γενικά

267.1. Η βασική υποθηκική σχέση

267.2. Τα μέρη

267.3. Η ρύθμιση

267.4. Δικαιώματα – υποχρεώσεις

267.5. Η ευθύνη του ενυπόθηκου οφειλέτη

268. Δικαιώματα του ενυπόθηκου οφειλέτη

268.1. Γενικά

268.2. Μείωση ασφαλιζόμενου ποσού

268.2.1. Ερμηνευτικά σχόλια

268.2.2. Ειδικότερα η αγωγή του ενυπόθηκου οφειλέτη

268.2.3. Αποτέλεσμα της μειώσεως

268.2.4. Συναφή δικαιώματα

268.2.5. Αύξηση ασφαλιζόμενου ποσού;

268.3. Περιορισμός εγγραφής

268.3.1. Ερμηνευτικά σχόλια

268.3.2. Πολλαπλή υποθήκη με δικαιοπρακτικό τίτλο

268.3.3. Επί περισσότερων ενυπόθηκων οφειλετών

268.3.4. Επί «απλής» υποθήκης

268.3.5. Συναφή δικαιώματα

268.4. Δικαιώματα ως προς το ενυπόθηκο κτήμα

268.5. Άλλα δικαιώματα

269. Δικαιώματα του ενυπόθηκου δανειστή

269.1. Γενικά

269.2. Επί ελαττωμάτων του ενυποθήκου

269.3. Επί χειροτερεύσεως του ενυποθήκου, ΑΚ 1284,

269.4. Χειροτέρευση με υπαιτιότητα του ενυπόθηκου προσωπικού οφει­λέτη

269.4.1. Προϋποθέσεις

269.4.2. Συνέπειες

269.5. Χειροτέρευση με υπαιτιότητα του τρίτου ενυπόθηκου οφειλέτη

269.6. Χειροτέρευση με ενέργειες τρίτων

269.7. Ασφάλιση ενυποθήκου, ΑΚ 1285,

269.7.1. Δικαίωμα ασφαλίσεως

269.7.2. Καταβολή ασφαλίστρων

269.7.3. Τύχη ασφαλίσματος, γενικά

269.7.4. Ειδικά επί οικοδομής

269.8. Επί αναγκαστικής απαλλοτριώσεως ενυποθήκου

269.8.1. Και επί μη stricto sensu απαλλοτριώσεως

269.8.2. Επί αποζημιώσεως λόγω καταστροφής;

269.8.3. Μετατροπή σε υποθήκη επί απαιτήσεως;

269.9. Απαγόρευση υποθηκεύσεως, «αρνητική υποθήκη»

269.9.1. Προϋποθέσεις ισχύος

269.9.2. Συνέπειες, προσημείωση;

269.10. Άλλα δικαιώματα

270. Θέση του ενυπόθηκου δανειστή έναντι του προσωπικού οφειλέτη και του τρίτου ενυπόθηκου οφειλέτη

270.1. Η ασφαλιζόμενη απαίτηση μετά την εγγραφή της υποθήκης

270.2. Δυνατότητες ικανοποιήσεως

270.3. Ειδικότερα η lex commissoria, ΑΚ

271. Σχέσεις προσωπικού οφειλέτη και τρίτου ενυπόθηκου οφειλέτη

272. Υποθηκική τάξη, σειρά υποθηκικών τάξεων

272.1. Γενικά

272.2. Έννοια τάξεως

272.3. Σειρά τάξεων

272.4. Λειτουργία τάξεως

272.5. Τάξη εμπράγματων δικαιωμάτων

273. Εναλλαγή υποθηκικής τάξεως

273.1. Γενικά

273.2. Το πρόβλημα

273.3. Ο α.ν. 612/1968

273.4. Εναλλαγή γενικά

273.5. Εναλλαγή σε άλλα εμπράγματα δικαιώματα

274. Επιφύλαξη υποθηκικής τάξεως

274.1. Γενικά, το πρόβλημα

274.2. Δυνατές κατασκευές / λύσεις

275. Άλλες σχέσεις

276. Γενικά

277. Μεταβολές στο πρόσωπο του δανειστή ή του οφειλέτη λόγω καθολικής διαδοχής.

278. Ανανέωση, εκχώρηση, επιβάρυνση ασφαλιζόμενης απαιτήσεως

278.1. Ανανέωση

278.1.1. Η ΑΚ

278.1.2. Σημείωση στο βιβλίο υποθηκών

278.2. Εκχώρηση

278.3. Ενεχύραση

278.4. Σύσταση επικαρπίας

278.5. Κατάσχεση

279. Στερητική αναδοχή του ασφαλιζόμενου χρέους

279.1. Γενικά

279.2. Η ΑΚ 475 § 1 εδ. β’

279.3. Η ΑΚ

ε. Η αναγκαστική εκτέλεση στο ενυπόθηκο

280. Γενικά

280.1. Η θέση του ενυπόθηκου δανειστή

280.2. Η εμπράγματη υποθηκική αγωγή

280.3. Βασικές ρυθμίσεις του ΚΠολΔ

280.3.1. Σχετικά με την ασφαλιζόμενη απαίτηση

280.3.2. Σχετικά με τα πλειστηριαζόμενα

280.3.3. Όταν ο προσωπικός είναι και ενυπόθηκος οφειλέτης

280.3.4. Όταν τρίτος είναι ενυπόθηκος οφειλέτης

280.2.5. Σχετικά με την τύχη της υποθήκης

281. Διανομή του πλειστηριάσματος

281.1. Γενικά

281.2. Διακρίσεις απαιτήσεων

281.3. Διανομή μεταξύ ενυπόθηκων δανειστών

281.4. Περιπτωσιολογία

281.4.1. Απαίτηση ή υποθήκη υπό αίρεση αναβλητική

281.4.2. Απαίτηση ή υποθήκη υπό αίρεση διαλυτική

282.4.3. Απαίτηση υπό προθεσμία

281.4.4. Απαίτηση μέλλουσα

281.4.5. Απαίτηση παραγεγραμμένη

281.4.6. Απαίτηση τοκοφόρος

281.4.7. Διαφορά ασφαλιζόμενου ποσού

281.4.8. Ενυπόθηκο η ψιλή κυριότητα ή η επικαρπία

281.4.9. Επιβάρυνση ενυποθήκου με εμπράγματο δικαίωμα

282. Τύχη της ασφαλιζόμενης απαιτήσεως μετά τον πλειστηριασμό του ενυποθήκου

282.1. Γενικά

282.2. Ταύτιση ενυπόθηκου και προσωπικού οφειλέτη

282.3. Τρίτος ενυπόθηκος οφειλέτης

283. Τύχη της υποθήκης μετά τον πλειστηριασμό

284. Τα περιερχόμενα στον υπερθεματιστή δικαιώματα

284.1. Γενικά

284.2. Πραγματική κατάσταση πλειστηριασθέντος

284.3. Υπέρ του ακινήτου εμπράγματα δικαιώματα

284.4. Εις βάρος του ακινήτου εμπράγματα δικαιώματα

284.5. Μίσθωση πλειστηριασθέντος

στ. Σχέσεις περί την αναγκαστική εκτέλεση

285. Σχέσεις μεταξύ ενυπόθηκου δανειστή και ενυπόθηκου οφειλέτη

285.1. Γενικά

285.2. Άμυνα ενυπόθηκου οφειλέτη

285.3. Η ΑΚ

285.4. Ένσταση διζήσεως, ΑΚ

285.5. Δικαίωμα προσφοράς και υποκαταστάσεως, ΑΚ 1298,

285.6. Επί πολλαπλής υποθήκης

286. Σχέσεις τρίτου ενυπόθηκου οφειλέτη και προσωπικού οφειλέτη

287. Σχέσεις μεταξύ περισσότερων ενυπόθηκων δανειστών

287.1. Γενικά, τα προβλήματα

287.2. Δικαίωμα προσφοράς και υποκαταστάσεως, ΑΚ 319 και επί πολλαπλής υποθήκης

287.3. Σειρά αναγκαστικής εκτελέσεως επί πολλαπλής υποθήκης

287.4. Διανομή πλειστηριάσματος επί πολλαπλής υποθήκης

288. Σχέσεις μεταξύ περισσότερων ενυπόθηκων οφειλετών

288.1. Γενικά

288.2. Ικανοποίηση δανειστή από ένα ενυπόθηκο κτήμα

288.2.1. Ενυπόθηκο ανήκον στον προσωπικό οφειλέτη

288.2.2. Ενυπόθηκο ανήκον σε τρίτον

288.3. Δικαίωμα προσφοράς και υποκαταστάσεως

289. Σχέσεις τρίτου ενυπόθηκου οφειλέτη και εγγυητή ή τρίτου ενεχυρικού οφειλέτη της ασφαλιζόμενης απαιτήσεως

289.1. Γενικά

289.2. Σχέσεις τρίτου ενυπόθηκου οφειλέτη και εγγυητή

289.3. Σχέσεις τρίτου ενυπόθηκου οφειλέτη και τρίτου ενεχυρικού οφειλέτη

290. Δικαίωμα προσφοράς και υποκαταστάσεως, ΑΚ

ζ. Κατάργηση της υποθήκης

291. Έννοια, λόγοι και αποτελέσματα της αποσβέσεως της υποθήκης

291.1. Έννοια

291.2. Επισκόπηση λόγων αποσβέσεως

291.3. Αποσβεστικοί λόγοι συνδεόμενοι με την ασφαλιζόμενη απαίτηση

291.3.1. Απόσβεση απαιτήσεως

291.3.2. Παραγραφή απαιτήσεως

291.3.3. Πλήρωση διαλυτικής ή ματαίωση αναβλητικής αιρέσεως

291.3.4. Στερητική αναδοχή, ανανέωση

291.4. Αποσβεστικοί λόγοι συνδεόμενοι με το ενυπόθηκο

291.4.1. Σύγχυση

291.4.2. Εξαφάνιση αντικειμένου

291.4.3. Διανομή

291.5. Αποσβεστικοί λόγοι συνδεόμενοι με τον τίτλο

291.5.1. Τίτλος υπό διαλυτική αίρεση ή προθεσμία

291.5.2. Τίτλος υπό αναβλητική αίρεση

291.6. Αποσβεστικοί λόγοι συνδεόμενοι με το δικαίωμα της υποθήκης.

291.6.1. Παραίτηση

291.6.2. Αναγκαστικός πλειστηριασμός

291.6.3. Αναγκαστική απαλλοτρίωση

291.6.4. Χρησικτησία

291.7. Αποτελέσματα αποσβέσεως

292. Εξάλειψη της υποθήκης

292.1. Έννοια και λειτουργία

292.2. Αίτηση και δικαιολογητικά εξαλείψεως

292.3. Η εξάλειψη ως πράξη

292.4. Αποτελέσματα εξαλείψεως

292.4.1. Κατάργηση υποθήκης

292.4.2. Μετάταξη επόμενων υποθηκών και προσημειώσεων

292.4.3. Μετάταξη άλλων περιορισμένων εμπράγματων δικαιω­­μά­των

292.4.4. Αναδρομική άρση διακοπής της παραγραφής

292.5. Ακυρότητα εξαλείψεως

292.5.1. Τυπική και ουσιαστική ακυρότητα

292.5.2. Διαγραφή άκυρης εξαλείψεως

292.5.3. Συγκρούσεις περί την διαγραφή

292.6. Προστασία καλόπιστων τρίτων

292.6.1. Απόσβεση χωρίς εξάλειψη

292.6.2. Εξάλειψη χωρίς απόσβεση

292.6.3. Τυπική ακυρότητα εξαλείψεως

Δ. Η ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΗ ΥΠΟΘΗΚΗΣ

293. Έννοια και λειτουργία της προσημειώσεως υποθήκης

293.1. Γενικά

293.2. Αρχές διαμορφώσεως του θεσμού

294. Ρύθμιση της προσημειώσεως υποθήκης

294.1. Η προσημείωση κατά το ουσιαστικό δίκαιο

294.2. Η προσημείωση κατά το δικονομικό δίκαιο

294.3. Ο όρος «προσημείωση»

295.4. Η ρύθμιση

294.5. Η «συναινετική προσημείωση»

295. Η σύσταση (εγγραφή) της προσημειώσεως

295.1. Γενικά, προϋποθέσεις

295.2. Ασφαλιζόμενη απαίτηση

295.3. Αντικείμενο

295.4. Τίτλος

295.4.1. Απόφαση ασφαλιστικών μέτρων

295.4.2. Διαταγή πληρωμής, οριστική απόφαση

295.4.3. Προσωρινή διαταγή

295.4.4. Αλλοδαπός τίτλος

295.5. Εγγραφή, αποτελέσματα

296. Οι διάφορες μορφές προσημειώσεως υποθήκης

296.1. Η βασική μορφή

296.2. Διαφοροποιήσεις ως προς το αντικείμενο

296.3. Διαφοροποιήσεις ως προς την ασφαλιζόμενη απαίτηση

296.4. Διαφοροποιήσεις ως προς τον τίτλο

297. Έκταση της προσημειώσεως

297.1. Γενικά

297.2. Ως προς το αντικείμενο

297.3. Ως προς την ασφαλιζόμενη απαίτηση

298. Μεταβολές στην ασφαλιζόμενη απαίτηση που επηρεάζουν την προσημείωση

298.1. Γενικά

298.2. Αλλαγή προσώπου δανειστή ή οφειλέτη - καθολική διαδοχή

298.3. Αλλαγή προσώπου δανειστή ή οφειλέτη - ειδική διαδοχή

298.4. Παραγραφή απαιτήσεως

298.5. Επικαρπία, ενεχύραση απαιτήσεως

299. Τελεσίδικη επιδίκαση της ασφαλιζόμενης απαιτήσεως - Τροπή σε υποθήκη

299.1. Γενικά

299.2. Οι ΑΚ 1277 επ.

299.3. Η ΕισΝΚΠολΔ

299.4. Η τροπή σε υποθήκη

300. Οι δημιουργούμενες σχέσεις

300.1. Η σχέση της προσημειώσεως υποθήκης

300.2. Δικαιώματα προσημειούχου δανειστή

300.3. Δικαιώματα ιδιοκτήτη προσημειωμένου κτήματος

300.4. Σχέσεις προσημειούχου δανειστή και προσωπικού οφειλέτη, ή τρίτου ιδιοκτήτη του προσημειωμένου κτήματος

300.5. Σχέσεις προσωπικού οφειλέτη και τρίτου ιδιοκτήτη του προσημειωμένου κτήματος

300.6. Η ΑΚ

300.7. Σχέσεις μεταξύ περισσότερων προσημειούχων δανειστών

301. Αναγκαστική εκτέλεση στο προσημειωμένο κτήμα

301.1. Γενικά

301.2. Καταβολή πλειστηριάσματος, συνέπειες

301.3. Η ικανοποίηση της ασφαλιζόμενης απαιτήσεως

301.3.1. Καταβολή πλειστηριάσματος μετά την τελεσίδικη επιδίκαση της απαιτήσεως

301.3.2. Καταβολή πλειστηριάσματος πριν από την τελεσίδικη επι­δίκαση της απαιτήσεως, τυχαία κατάταξη

301.4. Σχέσεις περί την εκτέλεση

301.4.1. Σχέση τρίτου ιδιοκτήτη και προσωπικού οφειλέτη, υποκα­τάσταση

301.4.2. Πολλαπλή προσημείωση

301.4.3. Σχέση μεταξύ περισσότερων ιδιοκτητών κτημάτων βαρυ­νόμενων με πολλαπλή προσημείωση

301.4.4. Σχέση τρίτου ιδιοκτήτη και εγγυητή ή ενεχυρικού οφειλέτη της ασφαλιζόμενης απαιτήσεως

302. Κατάργηση της προσημειώσεως

302.1. Γενικά

302.2. Απόσβεση, λόγοι, αποτελέσματα

302.2.1. Λόγοι αποσβέσεως όπως για υποθήκη

302.2.2. Ανάκληση αποφάσεως

302.2.3. Μη εμπρόθεσμη τροπή

302.2.4. Αποτελέσματα

302.3. Εξάλειψη, λόγοι, αποτελέσματα

302.3.1. Λόγοι εξαλείψεως, ΑΚ

302.3.2. Άλλοι λόγοι

302.3.3. Αποτελέσματα

302.4. Ακυρότητα εξαλείψεως

302.4.1. Τυπική και ουσιαστική ακυρότητα

302.4.2. Διαγραφή άκυρης εξαλείψεως

302.4.3. Συγκρούσεις περί την διαγραφή

ΙΧ. Η ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ

Α. Γενικά

303. Συστήματα δημοσιότητας

303.1. Η αρχή της δημοσιότητας

303.2. Το σύστημα της μεταγραφής και της εγγραφής υποθήκης

303.3. Το σύστημα των κτηματικών βιβλίων (κτηματολογίου)

303.3.1. Οι εγγραφές, τα τεκμήρια

303.3.2. Βασικές αρχές

303.3.3. Αμφισβήτηση τεκμηρίου ακριβείας

304. Υποθηκοφυλακεία, Κτηματολογικά Γραφεία

304.1. Γενικά

304.2. Υποθηκοφυλακεία

304.3. Λειτούργημα υποθηκοφύλακα

304.4. Κτηματολογικά Γραφεία

304.5. Προϊστάμενος Κτηματολογικού Γραφείου

304.6. Ενεχυροφυλακεία

305. Τα τηρούμενα δημόσια βιβλία

305.1. Γενικά

305.2. Τηρούμενα από τα υποθηκοφυλακεία βιβλία

305.3. Τηρούμενα από τα κτηματολογικά γραφεία στοιχεία

Β. Το σύστημα της μεταγραφής και της εγγραφής υποθήκης

306. Γενικά

306.1. Το δίκαιο του ΑΚ

306.2. Εγγραφή υποθήκης κλπ.

306.3. Η μεταγραφή

306.4. Πράξεις μεταγραπτέες και μεταγραπτές

307. Μεταγραπτέες πράξεις

307.1. Γενικά

307.2. Η ΑΚ

307.2.1. Εν ζωή εμπράγματες δικαιοπραξίες για ακίνητα

307.2.2. Επιδικάσεις, προσκυρώσεις, κατακυρώσεις

307.2.3. Εκθέσεις δικαστικής διανομής ακινήτου

307.2.4. Αποφάσεις που καταδικάζουν σε δήλωση βουλήσεως

307.2.5. Άλλες αποφάσεις

307.2.6. Αποφάσεις που αναγνωρίζουν έκτακτη χρησικτησία

307.3. Οι ΑΚ 1193,

307.3.1. Αποδοχή κληρονομίας ή κληροδοσίας

307.3.2. Κληρονομητήριο

307.4. Άλλες μεταγραπτέες πράξεις

307.4.1. Παραχωρητήρια

307.4.2. Επί οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας

307.4.3. Μισθώσεις ακινήτων

307.4.4. Αναγκαστική απαλλοτρίωση

307.5. Δημοσίευση σε Εφημερίδα Κυβερνήσεως αντί μεταγραφής

308. Μεταγραφή και εμπράγματη μεταβολή

308.1. Γενικά, οι ρυθμίσεις

308.2. Η ΑΚ 1192 αρ.

308.3. Η ΑΚ 1192 αρ.

308.4. Η ΑΚ

308.5. Η εμπραγμάτωση μισθωτικού δικαιώματος

308.6. Μεταγραμμένη άκυρη εμπράγματη δικαιοπραξία

308.7. Μεταγραμμένη ακυρώσιμη εμπράγματη δικαιοπραξία

308.8. Εικονικότητα ως προς το πρόσωπο του αποκτώντος

309. Μεταγραφή και χρονική προτεραιότητα

310. Συγκρούσεις περί τη μεταγραφή

310.1. Γενικά

310.2. Συρροή πολλών μεταγραφών

310.3. Μεταγραφές της ίδιας ημέρας για το ίδιο ακίνητο

310.4. Μεταγραφή και εγγραφή υποθήκης

310.5. Μεταγραφή και κατάσχεση

Γ. Το σύστημα των κτηματικών βιβλίων

311. Το Εθνικό Κτηματολόγιο

311.1. Έννοια - Εθνικό Κτηματολόγιο και επί μέρους Κτηματολόγια

311.2. Εννοιολογικά στοιχεία

311.3. Τυπικό και ουσιαστικό Δίκαιο Κτηματολογίου

311.4. Αρμόδιο όργανο

311.5. Καταχωριζόμενες πράξεις

311.6. Συγκρούσεις περί την καταχώρηση

311.7. Επίλυση διαφορών

312. Τα τεκμήρια των κτηματολογικών εγγραφών

312.1. Οι εγγραφές, είδη

312.2. Φύση της εγγραφής

312.3. Αμάχητο τεκμήριο οριστικής πρώτης εγγραφής

312.3.1. Μη οριστική και οριστική πρώτη εγγραφή, είδη

312.3.2. Οριστικοποίηση πρώτης εγγραφής, τρόπος

312.3.3. Απόλυτα και σχετικά οριστική πρώτη εγγραφή

312.4. Αξιώσεις του απολέσαντος δικαίωμα

312.5. Μαχητό τεκμήριο μεταγενέστερων εγγραφών

312.5.1. Προϋποθέσεις, συνέπειες, παράδειγμα

312.5.2. Αξιώσεις του απολέσαντος δικαίωμα

312.5.3. Η δημόσια πίστη

X. EΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

313. Αιγιαλός και παραλία

313.1. Γενικά

313.2. Έννοιες

313.3. Η έννομη κατάσταση

313.4. Παραχώρηση χρήσεως

313.5. Προστασία

314. Χρησικτησία κατά του Δημοσίου

314.1. Η ρύθμιση του ν. 3017/2003 άρθρο

314.2. Προϋποθέσεις

314.3. Το αδιατάρακτο της νομής

314.4. Αποτελέσματα

315. Χρησικτησία επί αγροτικού κλήρου

316. Χρησικτησία και Δίκαιο Κτηματολογίου

317. Το δικαίωμα της επιφάνειας

317.1. Γενικά

317.1.1. Έννοια, αντικείμενο

317.1.2. Περιεχόμενο

317.1.3. Αντάλλαγμα

317.2. Σύσταση, διάρκεια, παράταση

317.3. Χαρακτηριστικά

317.3.1. Δικαίωμα διαιρετό

317.3.2. Δικαίωμα μεταβιβαστό

317.3.3. Αντικείμενο δικαιώματος

317.3.4. Αντικείμενο οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας

317.3.5. Αντικείμενο ενοχικών συμβάσεων

317.4. Λήξη, απόσβεση

317.5. Ειδικά θέματα

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Γ. Γεωργόπουλος, Η κυμαινόμενη ασφάλεια του Ν. 2844/2000, 2023
Σειρά: Συμβολές Αστικού Δικαίου, #12
Παρουσίαση της «κυμαινόμενης ασφάλειας» ως νέας μορφής εμπράγματη ασφάλεια κατά τον νόμο 2844/2000
Σ.-Σ. Πανταζόπουλος, Η προσημείωση υποθήκης, 2022
Όλα τα σύγχρονα ζητήματα για την προσημείωση υποθήκης μετά τις νέες ρυθμίσεις των ν. 4842/2021 και 4871/2021
Μ. Περτσελάκη, H διατάραξη της κυριότητας, 2022
Συστηματική ανάλυση όλων των ουσιαστικών και δικονομικών ζητημάτων της διατάραξης
Ι. Κατράς, Αγωγές Aιτήσεις & Eνστάσεις Eμπράγματου Δικαίου Αστικού Κώδικα, 2021
Πλήθος ζητημάτων και απόψεων από τη νομολογία και τη θεωρία του Εμπραγμάτου Δικαίου σε ένα απαραίτητο βοήθημα για τον δικηγόρο της πράξης