Ι. Ιγγλεζάκης, Το δίκαιο της ψηφιακής οικονομίας, 2022


Ι. Ιγγλεζάκης, Το δίκαιο της ψηφιακής οικονομίας, 2022

Η εποχή μας χαρακτηρίζεται από το γεγονός ότι τα δεδομένα, δηλ. οι ψηφιακές πληροφορίες, η παραγωγή των οποίων σήμερα έχει αυξηθεί εκθετικά, έχουν καταστεί κινητήρια δύναμη της οικονομίας, ή άλλως, σημαντικός πόρος για την οικονομική ανάπτυξη. Η οικονομία των δεδομένων καταλαμβάνει σημαντική θέση στο ΑΕΠ των σύγχρονων κρατών και συμβάλλει στη δημιουργία θέσεων εργασίας και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του σύγχρονου ανθρώπου. Η νέα ψηφιακή οικονομία ή οικονομία των δεδομένων, που ενίοτε αναφέρεται και ως «Βιομηχανία 4.0», περιλαμβάνει πολλές αναδυόμενες τεχνολογίες, οι οποίες δρουν ανατρεπτικά, αλλάζοντας καθεστηκυίες δομές και πρακτικές.

Στο βιβλίο αυτό θα επιχειρήσουμε να προσεγγίσουμε τα νομικά ζητήματα που ανακύπτουν από την οικονομία των δεδομένων, με μια διακλαδική προσέγγιση που καλύπτει πτυχές εμπορικού δικαίου, αστικού δικαίου, ζητήματα προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κ.λπ.. Οι ρυθμίσεις για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές αναλύονται σε προηγούμενες μελέτες του συγγραφέα (βλ. Ι. Ιγγλεζάκη, Δίκαιο Πληροφορικής, δ΄ έκδ., 2021, Εκδ. Σάκκουλα, Το νομικό πλαίσιο του ηλεκτρονικού εμπορίου, 2003, Εκδ. Σάκκουλα και Το δίκαιο του ηλεκτρονικού εμπορίου–Επιτομή, 2009). Στην παρούσα μελέτη αναλύονται ειδικά ζητήματα σε σχέση με τις αναδυόμενες τεχνολογίες της οικονομίας των δεδομένων, τα οποία δεν έχουν απασχολήσει σε επαρκή βαθμό την Ελληνική επιστήμη και βιβλιογραφία. Επισημαίνεται ότι οι νομικές ρυθμίσεις για τα νομικά αυτά ζητήματα υφίστανται, προς το παρόν, υπό μορφή προτάσεων της Επιτροπής της ΕΕ για τη θέσπιση Κανονισμών και άλλων νομικών πράξεων, δηλ. το ρυθμιστικό πλαίσιο είναι ρευστό, ενώ και η νομολογία των Δικαστηρίων είναι κυμαινόμενη.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Το δίκαιο της ψηφιακής οικονομίας
© 2022
Συγγραφέας
ISBN
978-960-648-578-7
Σελίδες
XVI + 289
Τιμή
€ 30,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

Πίνακας Περιεχομένων

Πρόλογος

Κυριότερες Συντομογραφίες

Κεφάλαιο Πρώτο

Τεχνολογία και Ψηφιακή Οικονομία

I. Η Οικονομία των Δεδομένων

ΙΙ. Οι τύποι των δεδομένων

ΙΙΙ. Η αλυσίδα αξίας των δεδομένων

IV. Η Ψηφιακή Ενιαία Αγορά και η Οικονομία των Δεδομένων

1. Ανάπτυξη της Ψηφιακής Ενιαίας Αγοράς

2. Ευρωπαϊκή Οικονομία των Δεδομένων

3. Η Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση Δεδομένων

V. Η οικονομία των επιγραμμικών πλατφορμών

VI. Συνεργατική Οικονομία

1. Εισαγωγή

2. Νομικές ρυθμίσεις

3. Η νομολογία του ΔΕΕ

Κεφάλαιο Δεύτερο

Νέες τεχνολογίες στην υπηρεσία της οικονομίας των δεδομένων

I. Εισαγωγή

ΙΙ. Συστήματα επικοινωνίας μηχανής με μηχανή

ΙΙΙ. Κυβερνο-φυσικά συστήματα

IV. Διαδίκτυο των πραγμάτων

V. Μεγαδεδομένα (big data)

VI. Υπολογιστικό νέφος

VII. Η τεχνολογία Blockchain

VΙΙI. Τεχνητή Νοημοσύνη

IX. Εικονικές κοινότητες και Metaverse

Κεφάλαιο Τρίτο

Δεδομένα Μηχανής

Ι. Η φύση των δεδομένων που παράγονται από μηχανές

ΙΙ. Δικαιώματα στα δεδομένα που παράγονται από μηχανές

1. Ευρεσιτεχνία – υποδείγματα χρησιμότητας

2. Προστασία προγράμματος υπολογιστή

3. Προστασία με το καθεστώς των βάσεων δεδομένων

4. Προστασία του επιχειρηματικού απορρήτου και συμπληρωματική έννομη προστασία

III. Πρόταση για θέσπιση ενός δικαιώματος του παραγωγού δεδομένων

IV. Ζητήματα προστασίας και ασφάλειας δεδομένων

1. Εισαγωγή

2. Το νομικό πλαίσιο της προστασίας προσωπικών δεδομένων

3. Οριοθέτηση της έννοιας των προσωπικών δεδομένων

4. Ευθύνη σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ

5. Νομιμότητα της επεξεργασίας

6. Δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων

7. Μέτρα ασφάλειας προσωπικών δεδομένων

V. Ασφάλεια δεδομένων

Κεφάλαιο Τέταρτο

Οι Ρυθμίσεις για τις Ψηφιακές Πλατφόρμες

Ι. Πληροφόρηση και ελευθερία της έκφρασης

1. Ελευθερία της έκφρασης στο Διαδίκτυο και τις ψηφιακές πλατφόρμες

2. Συνταγματική κατοχύρωση της ελευθερίας της έκφρασης

3. Η νομική θέση των πλατφορμών

4. Αυτορρύθμιση και νομοθετική επιβολή περιορισμών στις ψηφιακές πλατφόρμες

ΙΙ. Η Πρόταση Κανονισμού για τις ψηφιακές υπηρεσίες

1. Γενικά

2. Ευθύνη των παρόχων

3. Κοινές υποχρεώσεις δέουσας επιμέλειας

4. Διατάξεις που εφαρμόζονται σε παρόχους υπηρεσιών φιλοξενίας και παρόχους επιγραμμικών υπηρεσιών

5. Πρόσθετες διατάξεις για επιγραμμικές πλατφόρμες

6. Πολύ μεγάλες πλατφόρμες: πρόσθετες υποχρεώσεις όσον αφορά τη διαχείριση συστημικών κινδύνων

7. Εφαρμογή, συνεργασία, κυρώσεις και επιβολή

8. Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ψηφιακών υπηρεσιών

IΙΙ. Ζητήματα ανταγωνισμού στις ψηφιακές πλατφόρμες. Η πράξη για τις ψηφιακές αγορές

1. Εισαγωγή

2. Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου στην υπόθεση Google Search

3. Η πρόταση Κανονισμού για τις ψηφιακές αγορές

4. Το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού

5. Απαγορευμένες αθέμιτες πρακτικές

6. Αναστολή, απαλλαγή και άλλες διατάξεις

ΙV. Ο Κανονισμός 2019/1150

1. Εισαγωγή

2. Πεδίο εφαρμογής

3. Ουσιαστικές προϋποθέσεις

4. Μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού στην Ελλάδα

V. Η Πρόταση Κανονισμού σχετικά με την ευρωπαϊκή διακυβέρνηση δεδομένων

VI. Η Πράξη για τα Δεδομένα

1. Εισαγωγή

2. Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

3. Ορισμοί

4. Κοινοχρησία δεδομένων μεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών

5. Υποχρεώσεις των κατόχων δεδομένων να καθιστούν διαθέσιμα τα δεδομένα

6. Καταχρηστικές ρήτρες σχετικά με την πρόσβαση στα δεδομένα και τη χρήση τους μεταξύ επιχειρήσεων

7. Διάθεση δεδομένων σε φορείς του δημόσιου τομέα και λοιπά όργανα και οργανισμούς της ΕΕ βάσει εξαιρετικής ανάγκης

8. Αλλαγή υπηρεσιών επεξεργασίας δεδομένων

9. Διεθνείς εγγυήσεις για τα δεδομένα μη προσωπικού χαρακτήρα

10. Διαλειτουργικότητα

11. Εφαρμογή και επιβολή

VIΙ. Η Σύσταση 2018/334 σχετικά με μέτρα για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του παράνομου περιεχομένου στο διαδίκτυο

Κεφάλαιο Πέμπτο

Τεχνητή Νοημοσύνη και Μηχανική Μάθηση: Νομικά Ζητήματα

Ι. Εισαγωγή

ΙΙ. Zητήματα Ηθικής και Δεοντολογίας

ΙΙΙ. Το θεσμικό υπόβαθρο: Πράξη για την ΤΝ

1. Εισαγωγή

2. Στοχοθεσία

3. Πεδίο εφαρμογής

4. Ρυθμίσεις για τα Συστήματα ΤΝ

4.1. Συστήματα ΤΝ μη αποδεκτού κινδύνου

4.2. Συστήματα ΤΝ υψηλού κινδύνου

4.3. Συστήματα χαμηλού κινδύνου

5. Επιβολή και κυρώσεις

IV. ΤΝ και Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

1. Γενικές αρχές της προστασίας δεδομένων

2. Αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων

3. Εκτίμηση αντικτύπου στην προστασία δεδομένων

V. Ζητήματα Αστικής Ευθύνης

1. Εισαγωγή

2. Νόμιμοι λόγοι ευθύνης

2.1. Υποκειμενική και ευθύνη και αρχή της υπαιτιότητας

2.2. Αναγνώριση νομικής προσωπικότητας σε μηχανές με ΤΝ

2.3. Ευθύνη του παρέχοντος υπηρεσίες

2.3. Ευθύνη παραγωγού

2.4. Άλλες νομικές βάσεις αντικειμενικής ευθύνης

VI. Πνευματική ιδιοκτησία

1. Η εφαρμογή της ΤΝ για την παραγωγή έργων

2. Το πρόβλημα

3. Προτεινόμενες λύσεις

Κεφάλαιο Έκτο

Εικονικά Νομίσματα και Έξυπνες Συμβάσεις

Ι. Το κρυπτοχρήμα ως μέσο συναλλαγής

IΙ. Οφέλη και κίνδυνοι από τη χρήση εικονικών νομισμάτων

II. H Πρόταση Κανονισμού για τις αγορές κρυπτοστοιχείων

1. Εισαγωγή

2. Πεδίο εφαρμογής

3. Βασικές έννοιες

4. Ρυθμίσεις για τα κρυπτοστοιχεία

ΙΙΙ. Πρόταση Κανονισμού σχετικά με το πιλοτικό καθεστώς για τις υποδομές αγοράς που βασίζονται σε τεχνολογία κατανεμημένου καθολικού

ΙV. Εφαρμογή της νομοθεσίας για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος

V. Πνευματική Ιδιοκτησία

VI. Έξυπνες συμβάσεις (smart contracts)

1. Εισαγωγή

2. Ορισμός

3. Χαρακτηριστικά

4. Η νομική φύση των έξυπνων συμβάσεων

5. Κατάρτιση σύμβασης με την τεχνολογία των έξυπνων συμβάσεων

Κεφάλαιο Έβδομο

Εθνικές Ρυθμίσεις για τις Αναδυόμενες ΤΠΕ

I. Εισαγωγή

II. Ψηφιακή αναβάθμιση της Δημόσιας Διοίκησης

1. Αντικείμενο και σκοπός

2. Ρυθμίσεις για την ΤΝ στο δημόσιο τομέα

3. Συντονιστική Επιτροπή και Επιτροπή Εποπτείας

III. Ασφάλεια πληροφορικών και δικτύων και προστασία προσωπικών δεδομένων

IV. Τεχνολογίες κατανεμημένου καθολικού

Επίμετρο

Βιβλιογραφία

Ευρετήριο

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

Προσθήκη στο καλάθιΠροσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητώνΠροσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Σχετικές εκδόσεις

Ι. Ιγγλεζάκης, Δίκαιο πληροφορικής, 4η έκδ., 2021
Ευσύνοπτη και συστηματική ανάλυση των κρισιμότερων θεμάτων του «Δικαίου της Πληροφορικής»
Τ.-Ε. Συνοδινού, Πνευματική ιδιοκτησία & νέες τεχνολογίες, 2008
Σειρά: Σύγχρονα Θέματα Εμπορικού Δικαίου, #35
Το παρόν έργο αποτελεί την πρώτη ελληνική µονογραφία αλλά και µια από τις σπάνιες επιστηµονικές αναλύσεις από τον χώρο του ηπειρωτικού συστήµατος προστασίας πνευµατικής...
Δίκαιο πληροφορικής & Διαδικτύου, 4η έκδ., 2023
Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία / Βασική Εμπορική Νομοθεσία, #40
Η ραγδαία νομοθετική παραγωγή επέβαλε την αναθεώρηση της παρούσας συλλογής νομοθεσίας του δικαίου πληροφορικής και διαδικτύου. Οι αλλαγές αφορούν όλα τα πεδία του δικαίου που...
Πνευματική ιδιοκτησία, 7η έκδ., 2023
Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία / Βασική Εμπορική Νομοθεσία, #22
Η ανά χείρας έκδοση του τεύχους «Βασική Εμπορική Νομοθεσία ΙV – Πνευματική Ιδιοκτησία» κρίθηκε αναγκαία κυρίως λόγω της ενσωμάτωσης στο εθνικό μας δίκαιο των Οδηγιών ΕΕ...
Ι. Τρυψιάνη, Τεχνητή Νοημοσύνη και Αστική Ευθύνη, 2023
Ζητήματα αδικοπρακτικής ευθύνης από τη λειτουργία αυτόνομων οχημάτων και συναφή σύγχρονα θέματα