Γ. Θεοχαρίδης, Η συμπλοιοκτησία, 2008


Γ. Θεοχαρίδης, Η συμπλοιοκτησία, 2008

Ο θεσμός της συμπλοιοκτησίας, μολονότι περιήλθε σε αχρησία τον προηγούμενο αιώνα λόγω της επιστράτευσης άλλων νομικών μορφωμάτων για την ενάσκηση της ναυτιλιακής δραστηριότητας, δεν στερείται επιστημονικού ενδιαφέροντος. Η αιτία της εγκατάλειψης φαίνεται να ευρίσκεται στην απεριόριστη σύμμετρη ευθύνη των μελών, η οποία καθιστά την εταιρία μη ελκυστική για την ποντοπόρο ναυτιλία, όχι όμως για την ακτοπλοΐα και την αλιεία. Ανεξαρτήτως τούτου, η συμπλοιοκτησία εμφανίζει πλείστες ιδιαιτερότητες, οι οποίες χρήζουν επιστημονικής διερεύνησης. Μια σημαντική προβληματική αφορά στην υβριδική φύση της ένωσης της συμπλοιοκτησίας, η οποία παρουσιάζει διαρκές ενδιαφέρον από την άποψη του εταιρικού δικαίου. Μια άλλη θεματική με ευρύτερες προεκτάσεις στη ναυτιλία αφορά στη δυνατότητα θεμελίωσης ex contractu ευθύνης του διαχειριστή συμπλοιοκτησίας εξαιτίας της ανάληψης διαχείρισης πλοίου που ανήκει σε τρίτο. Από την άλλη πλευρά, η νομολογία έχει ενισχύσει τον επιστημονικό διάλογο με τη μεταχείριση αλλοδαπής πλοιοκτήτριας εταιρίας μη εγκατεστημένης στην ημεδαπή ως «ανώμαλης» ομόρρυθμης και όχι ως συμπλοιοκτησίας.

(από τον πρόλογο του βιβλίου)

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Η συμπλοιοκτησία
ως νομικό μόρφωμα ενάσκησης ναυτιλιακής δράσης
© 2008
Συγγραφέας
ISBN
978-960-445-354-2
Σελίδες
XVII + 182
Τιμή
€ 25,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Εννοιολογική προσέγγιση της συμπλοιοκτησίας

Ι. Εισαγωγή στην προβληματική

ΙΙ. «Τυπολογικά χαρακτηριστικά» ένωσης συμπλοιοκτησίας

ΙΙΙ. Νομική φύση ένωσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Η ίδρυση της συμπλοιοκτησίας

Ι. Ουσιαστικές προϋποθέσεις κατά τον ΚΙΝΔ

A. Πλοίο

Β. Συγκυριότητα επί του πλοίου

Γ. Συνεκμετάλλευση του κοινού πλοίου

ΙΙ. Ουσιαστικές προϋποθέσεις κατά το κοινό δίκαιο

Α. Γενικές προϋποθέσεις

B. Ειδικές προϋποθέσεις για την ίδρυση συμπλοιοκτησίας

IΙΙ. Τυπικές προϋποθέσεις

Α. Τύπος σύμβασης – Δημοσιότητα

Β. Περιεχόμενο σύμβασης

ΙV. Εγκυρότητα σύστασης

V. Νομική προσωπικότητα

VI. Ικανότητα δικαίου

VII. Ικανότητα διαδίκου

Α. Στάδιο κύριας δίκης

Β. Στάδιο αναγκαστικής εκτέλεσης

VIII. Εμπορική ικανότητα

IΧ. Πτωχευτική ικανότητα

Χ. Εμπορική επωνυμία

ΧΙ. Ικανότητα συμμετοχής σε άλλα νομικά πρόσωπα

XΙI. Ιδιωτικό διεθνές δίκαιο (υπό στενή εννοία)

XΙIΙ. Δικονομικό διεθνές δίκαιο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Η παραγωγική λειτουργία της συμπλοιοκτησίας

Ι. Περιεχόμενο εταιρικής σχέσης συμπλοιοκτησίας

ΙΙ. Διοίκηση των εταιρικών θεμάτων

Α. Προδιάθεση

Β. Συλλογική διοίκηση από τα μέλη συμπλοιοκτησίας

Γ. Άσκηση διαχείρισης εν ευρεία εννοία από διαχειριστή

ΙΙΙ. Ειδικά δικαιώματα και υποχρεώσεις μέλους συμπλοιοκτησίας

Α. Δικαίωμα λήψης γνώσης πορείας

Β. Υποχρέωση συμμετοχής στις κερδο-ζημίες

Γ. Υποχρέωση συνεισφοράς στις δαπάνες

IV. Ευθύνη μέλους συμπλοιοκτησίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Μερίδα συμπλοιοκτησίας και πλοίο

Ι. Μερίδα συμπλοιοκτησίας

Α. Προεισαγωγή

Β. Σχέση μερίδας και δικαιώματος συγκυριότητας

Γ. Απαλλοτρίωση μερίδας

ΙΙ. Συμβατική εκποίηση του πλοίου

Α. Προδιάθεση

Β. Προϋποθέσεις συμβατικής εκποίησης του πλοίου

Γ. Ενέργεια εκποίησης

Δ. Συνέπειες ως προς τη συμπλοιοκτησία

Ε. Αποκλίνουσες συμφωνίες

ΙΙΙ. Eκποίηση του πλοίου με εκούσιο πλειστηριασμό

A. Προδιάθεση

Β. Διάρθρωση του δικαιώματος

Γ. Περιεχόμενο δικαστικής απόφασης για διενέργεια εκούσιου πλειστηριασμού

Δ. Διενέργεια του εκούσιου πλειστηριασμού

Ε. Αποτέλεσμα εκποίησης με εκούσιο πλειστηριασμό

ΣΤ. Χρονική προθεσμία διεξαγωγής του πλειστηριασμού

Ζ. Αρμόδιο δικαστήριο

Η. Αποκλίνουσες συμφωνίες

Θ. Έκταση εφαρμογής σε άλλες περιπτώσεις πλειστηριασμού

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

Παύση της παραγωγικής λειτουργίας της συμπλοιοκτησίας

I. Λύση της συμπλοιοκτησίας

Α. Λόγοι λύσης

Β. Λόγοι μη λύσης

IΙ. Εκκαθάριση της συμπλοιοκτησίας

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ελληνική

Αλλοδαπή

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

Προσθήκη στο καλάθιΠροσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητώνΠροσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Σχετικές εκδόσεις

Α. Μπεχλιβάνης/Ι. Γκέγκας, Βασική Νομοθεσία Ναυτικού Δικαίου, 2022
Η απαραίτητη συλλογή νομοθεσίας για το Ναυτικό Δίκαιο
Δ. Κιλτίδου, Οι διεθνείς, υπερεθνικές και διεθνικές ρυθμίσεις του χρόνου ναυτικής εργασίας και οι επιπτώσεις του στη ναυτική ασφάλεια, 2021
Σειρά: Σειρά Διεθνών Σπουδών, #8
Νομικά και κοινωνικά ζητήματα που ανακύπτουν από την εφαρμογή του νομικού πλαισίου του χρόνου ναυτικής εργασίας
Ι. Ρόκας/Γ. Θεοχαρίδης, Ναυτικό Δίκαιο, 4η έκδ., 2021
Νέα, εμπλουτισμένη έκδοση του ιδιωτικού ναυτικού δικαίου με έμφαση σε επίκαιρα και κρίσιμα ζητήματα
Κ. Μαυρομμάτη, Προβλήματα διεθνούς δικαίου σχετικά με τα πλοία σημαίων ευκολίας, 2012
Επιδίωξη αυτής της μελέτης είναι να καλύψει την έλλειψη στη διεθνή βιβλιογραφία, παρά την ύπαρξη επιστημονικής και νομολογιακής επεξεργασίας ορισμένων ειδικών ζητημάτων, μίας...
Ναυτικό δίκαιο, 2012
Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία / Βασική Εμπορική Νομοθεσία, #27
Το παρόν τεύχος εντάσσεται στη σειρά της «Βασικής Εμπορικής Νομοθεσίας» και περιέχει την αντίστοιχη του Ναυτικού Δικαίου. Το σχετικό νομοθετικό υλικό προσομοιάζει με απέραντο...