Α. Μπεχλιβάνης/Ι. Γκέγκας, Βασική Νομοθεσία Ναυτικού Δικαίου, 2η έκδ., 2024


Α. Μπεχλιβάνης/Ι. Γκέγκας, Βασική Νομοθεσία Ναυτικού Δικαίου, 2η έκδ., 2024

Οι νομοθετικές αλλαγές που επέφερε ο ν. 5020/2023 «Κώδικας Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου και άλλες επείγουσες διατάξεις του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (ΦΕΚ Α΄ 29/15.2.2023), με κυριότερη την κατάργηση του ν. 3816/1958 «Περί κυρώσεως του Κώδικος Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου», κατέστησαν αναγκαία την ενημέρωση της Βασικής Νομοθεσίας Ναυτικού Δικαίου.

Η παρούσα δεύτερη έκδοση περιέχει βασική νομοθεσία του Ναυτικού Δικαίου –εθνικής, ενωσιακής και διεθνούς προέλευσης– και εμπλουτίστηκε συγχρόνως με νέα νομοθετική ύλη, εξίσου χρήσιμη για την ενασχόληση με το γνωστικό αντικείμενο του Ναυτικού Δικαίου. Κύριος σκοπός του έργου είναι να υποστηρίξει τις ανάγκες της πανεπιστημιακής διδασκαλίας. Γι’ αυτό απευθύνεται πρωτίστως στους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές που διδάσκονται το γνωστικό αντικείμενο του Ναυτικού Δικαίου. Εξίσου χρήσιμο, ωστόσο, μπορεί να αποβεί στους νομικούς της πράξης, αφού τα περιλαμβανόμενα νομοθετήματα εφαρμόζονται κατά κόρον για την επίλυση ναυτικών διαφορών.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Βασική Νομοθεσία Ναυτικού Δικαίου
© 2024
Συγγραφείς
Έκδοση
2η έκδ.
ISBN
978-960-648-808-5
Σελίδες
XI + 687
Τιμή
€ 21,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΗΜΕΙΩΜΑ B΄ ΕΚΔΟΣΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΜΑ Α΄ ΕΚΔΟΣΗΣ

1. Ν. 5020/2023: «Κώδικας Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου και άλλες επείγουσες διατάξεις του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής»

2. Ν.Δ. 187/1973: «Περί Κώδικος Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου»

3. Β.Δ. 10/17.7.1910: «Περί νηολογίων, ναυτικών υποθηκολογίων κλπ.»

4. Ν. 959/1979: «Περί της Ναυτικής Εταιρείας»

5. Ν. 2172/1993: «Τροποποίηση και αντικατάσταση διατάξεων του Ν.1756/1988 “Κώδικας οργανισμού δικαστηρίων και κατάστασης δικαστικών λειτουργών” του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, του Ποινικού Κώδικα, του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και άλλες διατάξεις»

6. Ν. 791/1978: «Περί διατάξεων αφορωσών το εν Ελλάδι καθεστώς των κατά το δίκαιον αλλοδαπής Πολιτείας συσταθεισών ναυτιλιακών εταιρειών»

7. Ν.Δ. 2687/1953: «Περί επενδύσεως και προστασίας κεφαλαίων εξωτερικού»

8. Ν. 2107/1992: «Κύρωση “Διεθνούς Σύμβασης για την ενοποίηση ορισμένων νομικών κανόνων σχετικά με τις φορτωτικές και του Πρωτοκόλλου υπογραφής αυτής”, “Πρωτοκόλλου για την τροποποίηση της Διεθνούς Σύμβασης για την ενοποίηση ορισμένων νομικών κανόνων σχετικά με τις φορτωτικές, που υπογράφηκε στις Βρυξέλλες στις 25 Αυγούστου 1924” και “Πρωτοκόλλου για την τροποποίηση της Διεθνούς Σύμβασης για την ενοποίηση ορισμένων νομικών κανόνων σχετικά με τις φορτωτικές της 25ης Αυγούστου 1924, όπως αυτή τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο της 23ης Φεβρουαρίου 1968”»

9. Ν. 1922/1991: «Κύρωση Διεθνούς Σύμβασης των Αθηνών σχετικά με τη θαλάσσια μεταφορά επιβατών και των αποσκευών τους και Πρωτοκόλλου της Σύμβασης των Αθηνών σχετικά με τη θαλάσσια μεταφορά επιβατών και των αποσκευών τους, 1974» & Ν. 4195/2013: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου του 2002 στη Διεθνή Σύμβαση των Αθηνών σχετικά με τη θαλάσσια μεταφορά επιβατών και των αποσκευών τους, του 1974»

10. Ν. 4948/2022: «Κύρωση Κώδικα νομοθεσίας θαλάσσιων ενδομεταφορών και δικαιωμάτων επιβατών»

11. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) 392/2009 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Απριλίου 2009 σχετικά με την ευθύνη των μεταφορέων που εκτελούν θαλάσσιες μεταφορές επιβατών, σε περίπτωση ατυχήματος (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

12. Ν. 1923/1991: «Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης “για τον περιορισμό της ευθύνης για ναυτικές απαιτήσεις”, που υπογράφτηκε στο Λονδίνο στις 19 Νοεμβρίου 1976»

13. Π.Δ. 6/2012: «Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2009/20/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 σχετικά με την ασφάλιση των πλοιοκτητών για ναυτικές απαιτήσεις»

14. Ν. 2391/1996: «Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης για την επιθαλάσσια αρωγή, 1989»

15. Ν. 314/1976: «Περί κυρώσεως της υπογραφείσης εν Βρυξέλλαις Διεθνούς Συμβάσεως “περί Αστικής Ευθύνης συνεπεία ζημιών εκ ρυπάνσεως υπό πετρελαίου 1969 και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων”» & Π.Δ. 197/1995: «Κύρωση του πρωτοκόλλου του έτους 1992 για την τροποποίηση της Διεθνούς Σύμβασης του 1969 “περί Αστικής Ευθύνης συνεπεία ζημιών εκ ρυπάνσεως υπό πετρελαίου, 1969 και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων”»

16. Ν. 4078/2012: «Κύρωση της Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας, 2006 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας»

17. Υ.Α. 3522.2/08/2013: «Κανονισμός για την εφαρμογή απαιτήσεων της Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας, 2006 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας»

18. Ν.Δ. 4570/1966: «Περί κυρώσεως της Δ.Σ. “περί ενοποιήσεως κανόνων τινών επί συντηρητικής κατασχέσεως Θαλασσοπλοούντων πλοίων”»

19. Ν. ΓΩΠϚ΄ (3886)/1911: «Περί κυρώσεως των από 13 Σεπτεμβρίου 1910 δύο διεθνών συμβάσεων μεταξύ Γερμανίας, Αυστρουγγαρίας, Αργεντινής, Βελγίου, Ηνωμένων Πολιτειών της Βραζιλίας, Χιλής, Κούβας, Δανίας, Ισπανίας, Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, Γαλλίας, Μεγάλης Βρετανίας, Ελλάδος, Ιταλίας, Ιαπωνίας, Ηνωμένων Πολιτειών του Μεξικού, Νικαράγουας, Νορβηγίας, Ολλανδίας, Πορτογαλίας, Ρουμανίας, Ρωσίας, Σουηδίας και Ουρουγουάης, περί συγκρούσεως πλοίων και περί θαλάσσιας αρωγής και ναυαγιαιρέσεως»

20. Π.Δ. 229/1995: «Ναυτικοί πράκτορες»

21. Ν. 3142/1955: «Περί πλοηγικής υπηρεσίας»

22. Π.Δ. 280/2000: «Υποχρέωση πρόσληψης φυλάκων στα πλοία που τελούν υπό απαγόρευση απόπλου λόγω αναγκαστικής ή συντηρητικής κατάσχεσης ή προσωρινής διαταγής των δικαστηρίων και κάθε άλλη αναγκαία με το θέμα αυτό λεπτομέρεια»

ΛΗΜΜΑΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Λ. Ζυγούρος, Η αμοιβή του διασώστη κατά τη διεθνή σύμβαση του Λονδίνου 1989, 2024
Ερμηνευτική προσέγγιση και ανάλυση της έννοιας της αμοιβής στο δίκαιο της θαλάσσιας αρωγής
Α. Μπεχλιβάνης, Εγχειρίδιο Ναυτικού Δικαίου, 2023
Μια ευσύνοπτη, συστηματική παρουσίαση των κρισιμότερων θεματικών υπό το πρίσμα του νέου ΚΙΝΔ
Δ. Κιλτίδου, Οι διεθνείς, υπερεθνικές και διεθνικές ρυθμίσεις του χρόνου ναυτικής εργασίας και οι επιπτώσεις του στη ναυτική ασφάλεια, 2021
Σειρά: Σειρά Διεθνών Σπουδών, #8
Νομικά και κοινωνικά ζητήματα που ανακύπτουν από την εφαρμογή του νομικού πλαισίου του χρόνου ναυτικής εργασίας
Ι. Ρόκας/Γ. Θεοχαρίδης, Ναυτικό Δίκαιο, 4η έκδ., 2021
Νέα, εμπλουτισμένη έκδοση του ιδιωτικού ναυτικού δικαίου με έμφαση σε επίκαιρα και κρίσιμα ζητήματα
Κ. Μαυρομμάτη, Προβλήματα διεθνούς δικαίου σχετικά με τα πλοία σημαίων ευκολίας, 2012
Επιδίωξη αυτής της μελέτης είναι να καλύψει την έλλειψη στη διεθνή βιβλιογραφία, παρά την ύπαρξη επιστημονικής και νομολογιακής επεξεργασίας ορισμένων ειδικών ζητημάτων, μίας...