Γ. Πλαγάκος, O Ανακριτής, 2021


Γ. Πλαγάκος, O Ανακριτής, 2021

Το παρόν έργο γράφτηκε με σκοπό την όσο το δυνατόν αναλυτικότερη παρουσίαση των ζητημάτων που άπτονται των καθηκόντων του ανακριτή και γενικώς της ανακριτής δράσης.

Το έργο απευθύνεται σε νέους νομικούς, δικαστές και δικηγόρους, και έρχεται να λύσει το βασικό ζήτημα έλλειψης εξοικείωσης με την κύρια ανάκριση σε σχέση με τη διαδικασία στο ακροατήριο που προκύπτει από το γεγονός ότι η διαδικασία ενώπιον του ανακριτή δεν είναι δημόσια, ώστε να καθίσταται σύντομα και ευχερώς γνωστικό κτήμα όλων, και από το γεγονός ότι η κύρια ανάκριση ενίοτε προκύπτει αιφνιδιαστικά, δηλαδή μετά από την επ’ αυτοφώρω σύλληψη του κατηγορουμένου και αποτελείται από αλληλουχία ενεργειών, οι οποίες εκτυλίσσονται σε βάθος χρόνου. Αυτά τα χαρακτηριστικά ευνοούν την εμφάνιση καταστάσεων, που ενίοτε προκαλούν αμηχανία, και την ανάπτυξη πρακτικών δικονομικής συμπεριφοράς, που προκαλούν προβληματισμό για την ορθότητά τους. Επιπλέον, οι ενέργειες του ανακριτή έχουν έντονα τεχνικό-διαδικαστικό χαρακτήρα και γι’ αυτό η εκ παραδρομής παράλειψη ορισμένης διατύπωσης μπορεί να επιφέρει την ακυρότητα κάποιας ανακριτικής ενέργειας ή και μεγαλύτερου τμήματος της ανακριτικής διαδικασίας.

Στο παρόν έργο συγκεντρώθηκαν όλα εκείνα τα ζητήματα που ανακύπτουν σε κάθε στάδιο της κύριας ανάκρισης, δηλαδή από την παραλαβή της ποινικής δικογραφίας με την παραγγελία του εισαγγελέα για τη διενέργεια κύριας ανάκρισης μέχρι την τυπική περάτωσή της και τη διαβίβασή της στον εισαγγελέα, και εκτίθενται προβληματισμοί, προερχόμενοι από τη δικαστηριακή πρακτική. Σκοπός του έργου είναι να αποτελέσει ένα λεπτομερές εγχειρίδιο πρακτικού προσανατολισμού, από το οποίο να μπορεί ειδικά ο νέος ανακριτής να αντλεί συνδρομή και με τη χρήση του να επιλύει τις απορίες του για τον τρόπο οργάνωσης της κύριας ανάκρισης, τις ανακριτικές πράξεις, στις οποίες πρέπει να προβεί. Επίσης, από την πλευρά της υπεράσπισης, αναπτύσσονται και οριοθετούνται τα δικαιώματα του κατηγορουμένου έναντι του ανακριτή και επισημαίνεται η ορθή διαδικαστική διαδρομή κάθε ανακριτικής ενέργειας, ώστε να είναι ευκρινές και για τον συνήγορο υπεράσπισης πότε μία ενέργεια του ανακριτή μπορεί να προσβληθεί και πότε όχι καθοδηγώντας τον και καθιστώντας το παρόν ένα απαραίτητο πρακτικό εργαλείο.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
O Ανακριτής
© 2021
Συγγραφέας
ISBN
978-960-648-375-2
Σελίδες
ΧΙΧ + 830
Τιμή
€ 85,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Η θέση του ανακριτή στην ποινική διαδικασία

Ι. Η σημασία της κύριας ανάκρισης

ΙΙ. Η αποστολή του ανακριτή στην ποινική διαδικασία

1. Η ερευνητική αποστολή του ανακριτή

2. Η εγγυητική αποστολή του ανακριτή

ΙΙΙ. Η θεώρηση της ποινικής δίωξης εκ μέρους του ανακριτή

IV. Οι διατάξεις και τα εντάλματα

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Ποιος ορίζεται ανακριτής – Εννοιολογικές διακρίσεις ως προς τους ανακριτές

Ι. Ο τακτικός ανακριτής

ΙΙ. Ο επίκουρος ανακριτής

ΙΙΙ. Ο προσωρινός ανακριτής εντός και εκτός τμημάτων διακοπών

IV. Οι ειδικοί ανακριτές

1. Ο ανακριτής ανηλίκων

2. Ο ειδικός ανακριτής του άρθρου 2 παρ. 2 ν. 4022/2011

3. Ο καταργηθείς ειδικός ανακριτής του άρθρου 1 ν. 1608/1950

4. Ο ειδικός ανακριτής του άρθρο 43 παρ. 2α ν. 4139/2013

5. Ο ειδικός ανακριτής του άρθρου 97 παρ. 5 ν. 4622/2019

6. Γενικά για τους ειδικούς ανακριτές

V. Ο εφέτης ανακριτής

VI. Ο στρατιωτικός ανακριτής

ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Η αρμοδιότητα του ανακριτή

Ι. Η καθ’ ύλην αρμοδιότητα

ΙΙ. Η κατά τόπον αρμοδιότητα

ΙΙΙ. Η σύγκρουση και ο κανονισμός αρμοδιότητας

IV. Η λειτουργική αρμοδιότητα

1. Η έναρξη της λειτουργικής αρμοδιότητας του ανακριτή

2. Η λειτουργική αρμοδιότητα του ανακριτή έναντι των λοιπών μορφών της προδικασίας

3. H παύση της λειτουργικής αρμοδιότητας του ανακριτή

V. Περισσότεροι ανακριτές στο ίδιο πρωτοδικείο

ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Οι σχέσεις του ανακριτή με τον εισαγγελέα και το δικαστικό συμβούλιο

Ι. Εισαγωγικά

ΙΙ. Ο θεσμικός ρόλος του εισαγγελέα

ΙΙΙ. Η κύρια ανάκριση ως πεδίο αντιθέσεων μεταξύ του ανακριτή και του εισαγ­γε­λέα

IV. Η παραγγελία για διενέργεια κύριας ανάκρισης και η δυνατότητα διαφο­ροποιημένης δράσης του ανακριτή

1. Το περιεχόμενο της παραγγελίας

2. Απαγορεύεται η διαφωνία για την ορθότητα της ποινικής δίωξης

V. Η σύνταξη του κατηγορητηρίου

VI. Η έκδοση διατάξεων και ενταλμάτων μετά από ακρόαση του εισαγγελέα

VII. Η παραγγελία για διενέργεια συμπληρωματικής (περαιτέρω) κύριας ανά­κρισης

VIII. Η παράσταση του εισαγγελέα κατά τη διενέργεια των ανακριτικών πρά­ξεων και η ενημέρωση για τα έγγραφα της δικογραφίας

ΙΧ. Οι σχέσεις του ανακριτή με τον εισαγγελέα εφετών

Χ. Οι σχέσεις του ανακριτή με το δικαστικό συμβούλιο

ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Η διαφωνία του ανακριτή με την παραγγελία

για τη διενέργεια κύριας ανάκρισης κατ’ άρθρο 247 ΚΠΔ

Ι. Εισαγωγικά

II. Οι περιπτώσεις της επιτρεπτής διαφωνίας

1. Ο ανακριτής θεωρεί εαυτόν αναρμόδιο

2. Η πράξη δεν έχει αξιόποινο χαρακτήρα

3. Η παραγραφή του αξιόποινου χαρακτήρα της πράξης

4. Οι λόγοι που εμποδίζουν την ποινική δίωξη

5. Οι λόγοι που αναστέλλουν την ποινική δίωξη

III. Αποτίμηση

IV. Η περαιτέρω διαδικασία

ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Η εξουσία του ανακριτή κατ’ άρθρο 250 ΚΠΔ

I. Η προσωποποίηση και η επέκταση της ποινικής δίωξης

II. Η απαγόρευση επέκτασης της ποινικής δίωξης σε συναφή πράξη

III. Η απαγόρευση διεύρυνσης ή συρρίκνωσης της ποινικής δίωξης

IV. Η διακύμανση μεταξύ βασικής και διακεκριμένης μορφής του ιδίου ποι­νικού αδικήματος, ειδικότερα, και οι δυνατότητες του ανακριτή (ειδικό­τερα)

ΕΒΔΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Η διεξαγωγή της κύριας ανάκρισης

Ι. Εισαγωγικά

1. Ο τόπος και χρόνος της κύριας ανάκρισης

2. Η έγγραφη διαδικασία

3. Το ανακριτικό σύστημα

4. Η αρχή της μυστικότητας

ΙΙ. Η οργάνωση της κύριας ανάκρισης

ΙΙΙ. Η χρονική διάρκεια της κύριας ανάκρισης

IV. Η επιλογή των ανακριτικών πράξεων

1. Οι αναγκαίες ανακριτικές πράξεις

2. Ο έλεγχος της δράσης του ανακριτή

3. Ο έλεγχος της θετικής ανακριτικής δράσης

4. Η ανακριτική δράση και η προστασία των προσωπικών δεδομένων

5. Ο ορισμός ειδικών επιστημόνων από τον εισαγγελέα εφετών

6. Συνιστώμενες ανακριτικές πράξεις (άρση απορρήτων) επί κακουργη­μάτων με περιουσιακή μετακίνηση.

α. Το πεδίο και η σκοπιμότητα της ρύθμισης

β. Η διαδικασία

γ. Το τραπεζικό απόρρητο

δ. Το δικηγορικό απόρρητο

ε. Το απόρρητο των επικοινωνιών

7. Η περίπτωση των υπεράκτιων εταιριών

V. Οι ειδικές ανακριτικές πράξεις του άρθρου 254 ΚΠΔ

VΙ. Ο τόπος διενέργειας των ανακριτικών πράξεων

VII. Ο διορισμός διερμηνέων και μεταφραστών

VIII. Η διεξαγωγή κοινωνικών ερευνών (Το δικαίωμα του ανηλίκου κατηγο­ρουμένου σε ατομική αξιολόγηση)

ΟΓΔΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Η εξέταση των μαρτύρων

Ι. Εισαγωγικά

ΙΙ. Η κλήση προς εξέταση

ΙΙΙ. Ο τόπος της εξέτασης του μάρτυρα

IV. Η παροχή διερμηνείας

V. Η μη εξέταση ορισμένων μαρτύρων

VI. Τα απόρρητα

VII. Η όρκιση των μαρτύρων

VIII. Ο τρόπος εξέτασης των μαρτύρων

ΙΧ. Οι ανήλικοι μάρτυρες

X. Οι μάρτυρες θύματα εμπορίας ανθρώπων

ΧΙ. Οι μάρτυρες με ειδικές γνώσεις – Η εξέταση ως μαρτύρων των πραγματο­γνωμόνων και των τεχνικών συμβούλων

ΕΝΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Η έρευνα και η κατάσχεση

Ι. Εισαγωγικά

ΙΙ. Η έρευνα

1. Η έρευνα γενικώς

2. Οι προϋποθέσεις διεξαγωγής της έρευνας

3. Η έρευνα σε δικηγορικό γραφείο

4. Η έρευνα στις διπλωματικές - προξενικές αποστολές

5. Η έρευνα σε κατοικία

6. Η σωματική έρευνα

ΙΙΙ. Η μεσεγγύηση

IV. Η κατάσχεση

1. Γενικά

2. Η κατάσχεση στις τράπεζες και σε άλλα ιδρύματα

α. Το πεδίο ρύθμισης

β. Το αντικείμενο της κατάσχεσης

γ. Ο τρόπος επιβολής της κατάσχεσης

3. Η δέσμευση περιουσιακών στοιχείων

α. Το πεδίο ρύθμισης

β. Οι προϋποθέσεις της δέσμευσης

γ. Οι συνέπειες της δέσμευσης

δ. Τα εξαιρούμενα από τη δέσμευση

ε. Οι νόμιμες διατυπώσεις και η προσφυγή κατά της δέσμευσης

στ. Η ανάκληση ή μεταρρύθμιση της διάταξης

4. Ειδικές διατάξεις για τη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων

α. Το άρθρο 2 παρ. 6 ν. 4022/2011

β. Το άρθρο 42 ν. 4557/2018

γ. Ο ανακριτής και οι διατάξεις του Προέδρου της Αρχής Καταπο­λέ­μησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριό­τητες

δ. Το άρθρο 11 ν. 3213/2003

V. Η υποχρέωση για παράδοση εγγράφων στον ανακριτή

1. Το πεδίο ρύθμισης και η διαδικασία γενικώς

2. Ειδικώς επί απορρήτων

3. Τα αντίγραφα των κατασχεθέντων εγγράφων και η δικαστική παρακα­τάθεσή τους

VI. Η φύλαξη και σφράγιση των κατασχεθέντων και η άρση της κατάσχεσης

VII. Η κατάσχεση των ψηφιακών δεδομένων

ΔΕΚΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Η αυτοψία και η πραγματογνωμοσύνη

Ι. Η αυτοψία

ΙΙ. Η πραγματογνωμοσύνη

1. Εισαγωγικά – Η πραγματογνωμοσύνη ως αποδεικτικό μέσο

2. Η διάταξη διεξαγωγής της πραγματογνωμοσύνης

3. Η ανάγκη διεξαγωγής της πραγματογνωμοσύνης

4. Ο διορισμός των πραγματογνωμόνων

5. Η περιγραφή του αντικειμένου της πραγματογνωμοσύνης

6. Ποιοι δεν διορίζονται πραγματογνώμονες – Εξαίρεση – Αντικατά­σταση

7. Οι απαραίτητες γνωστοποιήσεις

8. Η καταστροφή ή αλλοίωση του αντικειμένου της πραγματο­γνω­μο­σύνης

9. Η παράσταση του ανακριτή στη διεξαγωγή της πραγματογνωμοσύνης

10. Η πρόσβαση των πραγματογνωμόνων στη δικογραφία

11. Η γνωμοδότηση και οι αποκλίνουσες απόψεις

12. Η θέση νέων ζητημάτων

13. Η αμοιβή των πραγματογνωμόνων

14. Οι κυρώσεις στους πραγματογνώμονες

15. Ο διορισμός τεχνικών συμβούλων

16. Τα δικαιώματα των τεχνικών συμβούλων

17. Η αξιοπρέπεια και το αίσθημα της αιδούς στην πραγματογνωμοσύνη

ΙΙΙ. Οι ειδικές μορφές πραγματογνωμοσύνης

1. Η ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη

2. H ανάλυση D.N.A

3. Η πραγματογνωμοσύνη του νόμου περί ναρκωτικών

4. Η ψυχοδιαγνωστική εξέταση και θεραπεία του δράστη και του θύμα­τος εγκλημάτων κατά της γενετήσιας ελευθερίας και της οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής

ΕΝΔΕΚΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Οι σχέσεις του ανακριτή με τους διαδίκους – Τα δικαιώματα των διαδίκων

Ι. Εισαγωγικά – Το γενικό πλαίσιο

ΙΙ. Η υποχρέωση αυτοπρόσωπης εμφάνισης στον ανακριτή

III. Η απολογία εξ αποστάσεως με τη χρήση τεχνολογίας μετάδοσης ήχου και εικόνας.

IV. Η κράτηση του κατηγορουμένου μέχρι την απολογία του στον ανακριτή

V. Τα δικαιώματα του κατηγορουμένου γενικώς

VI. Τα δικαιώματα του κατηγορουμένου ειδικότερα

1. Το δικαίωμα ενημέρωσης του κατηγορουμένου για τα δικαιώματά του

2. Το δικαίωμα χορήγησης εγγράφου για τα δικαιώματά του

3. Το δικαίωμα ενημέρωσης προσώπου της επιλογής του κατηγορου­μένου σε περίπτωση στέρησης της ελευθερίας και το δικαίωμα επικοι­νω­νίας του με τρίτα πρόσωπα κατά τη διάρκεια της στέρησης της ελευ­θερίας

4. Το δικαίωμα διερμηνείας και μετάφρασης

5. Το δικαίωμα παράστασης με συνήγορο

6. Το δικαίωμα σε νομική βοήθεια

7. Το δικαίωμα πρόσβασης στο υλικό της δικογραφίας

8. Το δικαίωμα για χορήγηση προθεσμίας προς απολογία

9. Τα δικαιώματα της σιωπής και της μη αυτοενοχοποίησης

10. Το δικαίωμα αίτησης διεξαγωγής αποδείξεων

11. Το δικαίωμα παράστασης του κατηγορουμένου με τον συνήγορό του κατά τη διενέργεια των ανακριτικών πράξεων

12. Το δικαίωμα υποβολής αντιρρήσεων κατά της παράστασης προς υπο­στήριξη της κατηγορίας

13. Το δικαίωμα γνώσης της τυπικής περάτωσης της ανάκρισης

14. Η ψυχική ασθένεια του κατηγορουμένου

15. Τα δικαιώματα του ανηλίκου κατηγορουμένου

VII. Οι σχέσεις του ανακριτή με τον παριστάμενο για την υποστήριξη της κατηγορίας

ΔΩΔΕΚΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Η απολογία του κατηγορουμένου – Τα λειτουργικά ισοδύναμά της

και η τυπική περάτωση της κύριας ανάκρισης

Ι. Εισαγωγικά

ΙΙ. Η χρονική σειρά της απολογίας στην κύρια ανάκριση

ΙΙΙ. Η κλήση προς απολογία

IV. Η απολογία του κατηγορουμένου ως ειδικότερη ανακριτική πράξη

1. Η εξακρίβωση των στοιχείων ταυτότητας του κατηγορουμένου

2. Η μορφή της απολογίας

3. Η συμπεριφορά του ανακριτή κατά την απολογία

V. Η συμπληρωματική απολογία

Τα λειτουργικά ισοδύναμα της απολογίας

VI. Η περάτωση της κύριας ανάκρισης με την έκδοση εντάλματος

1. Γενικά

2. Η έκδοση εντάλματος βίαιης προσαγωγής

3. Η έκδοση εντάλματος σύλληψης

VII. Η περάτωση της κύριας ανάκρισης χωρίς κλήση του κατηγορουμένου

1. Η έλλειψη επαρκών ενδείξεων ενοχής

α. Η τυπική κλήση

β. Η σημερινή ρύθμιση

2. Η σύνταξη πρακτικού ποινικής συνδιαλλαγής

3. Η σύνταξη πρακτικού ποινικής διαπραγμάτευσης

4. Η μη ανακάλυψη του δράστη

5. Επίλογος

ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Τα μέτρα του δικονομικού καταναγκασμού. (Περιοριστικοί όροι,

κατ’ οίκον περιορισμός με ηλεκτρονική επιτήρηση και προσωρινή κράτηση)

Ι. Εισαγωγικά

ΙΙ. Ο σκοπός και οι προϋποθέσεις επιβολής των μέτρων δικονομικού κατανα­γκασμού

ΙΙΙ. Οι περιοριστικοί όροι

1. Γενικά

2. Οι περιοριστικοί όροι στους ανηλίκους

3. Οι περιοριστικοί όροι στους ψυχικά ασθενείς

4. Οι προϋποθέσεις επιβολής των περιοριστικών όρων

5. Η φύση των περιοριστικών όρων και η αρχή της αναλογικότητας

6. Η υποχρέωση εμφάνισης σε ορισμένη αρχή

7. Η απαγόρευση μετάβασης ή διαμονής σε ορισμένο τόπο

8. Η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα

9. Ειδικότεροι περιοριστικοί όροι

10. Η διάρκεια των περιοριστικών όρων

IV. Η εγγυοδοσία ειδικότερα

1. Γενικά

2. Ο σκοπός της εγγυοδοσίας και η αρχή της αναλογικότητας

3. Τα είδη καταβολής της εγγύησης

4. Η επίλυση των αμφισβητήσεων

5. Η τύχη της εγγύησης

V. Ο κατ’ οίκον περιορισμός με ηλεκτρονική επιτήρηση

1. Γενικά

2. Το περιεχόμενο και οι στόχοι και του μέτρου

3. Οι προϋποθέσεις επιβολής του μέτρου

4. Οι συνέπειες της παραβίασης του μέτρου από τον κατηγορούμενο

5. Η επιβολή του κατ’ οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση στους ανηλίκους

6. Η ειδικότερη διαδικασία εφαρμογής

VI. Η προσωρινή κράτηση

1. Γενικά

2. Οι προϋποθέσεις επιβολής της προσωρινής κράτησης

3. Η αιτιολόγηση της επιβολής προσωρινής κράτησης

4. Η προσωρινή κράτηση των ανηλίκων

5. Ο χρόνος έναρξης της προσωρινής κράτησης

VII. Η αντικατάσταση των περιοριστικών όρων με προσωρινή κράτηση

1. Γενικά

2. Οι προϋποθέσεις της αντικατάστασης

3. Η αντικατάσταση των δευτερογενώς επιβληθέντων περιοριστικών όρων

4. Η διαδικασία της αντικατάστασης

ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Η επιβολή των μέτρων του δικονομικού καταναγκασμού

και η περαιτέρω αντιμετώπισή τους

Ι. Εισαγωγικά

ΙΙ. Η διαδικασία επιβολής των μέτρων δικονομικού καταναγκασμού

1. Η σειρά επιλογής των μέτρων και η σύμφωνη γνώμη του εισαγγελέα

2. Η εμφάνιση προς απολογία και η διακοπή της απολογίας

3. Μετά την απολογία του κατηγορουμένου

4. Τα στοιχεία του εντάλματος και της διάταξης

5. Η πλήρωση της νομοτυπικής υπόστασης άλλου ποινικού αδικήματος

ΙΙΙ. Η διαφωνία μεταξύ του ανακριτή και του εισαγγελέα

1. Το είδος και η έκταση της διαφωνίας

2. Η διαφωνία για την προσωρινή κράτηση και η ενδιάμεση διαδικασία

3. Η επίλυση της διαφωνίας από το δικαστικό συμβούλιο

α. Η διαδικασία

β. Η εξουσία του δικαστικού συμβουλίου

IV. Η προσφυγή κατά των μέτρων δικονομικού καταναγκασμού

1. Γενικά

2. Η προσφυγή κατά της διάταξης επιβολής κατ’ οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση

3. Η ένταξη της προσφυγής στην ανακριτική διαδικασία

4. Η εξουσία του δικαστικού συμβουλίου

5. Η μετέπειτα εξουσία του ανακριτή

V. Η άρση και η αντικατάσταση των μέτρων δικονομικού καταναγκασμού διαρκούσης της κύριας ανάκρισης

1. Γενικά

2. Η αυτεπάγγελτη άρση των μέτρων

α. Από τον ανακριτή

β. Από το δικαστικό συμβούλιο

γ. Η αιτιολογία της διάταξης και του βουλεύματος

δ. Η προσφυγή κατά του βουλεύματος

3. Η άρση ή αντικατάσταση των μέτρων με αίτηση του κατηγορουμένου

α. Η υποβολή της αίτησης

β. Η αρμοδιότητα του ανακριτή

γ. Η προσφυγή κατά της διάταξης του ανακριτή

4. Η αυτεπάγγελτη αντικατάσταση των μέτρων

α. Η έκδοση της διάταξης για την αντικατάσταση

β. Η έκδοση εντάλματος σύλληψης

γ. Η προσφυγή κατά της διάταξης και του εντάλματος

VI. Η διάρκεια της προσωρινής κράτησης και του κατ’ οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση και ο έλεγχός της

1. Γενικά

2. Η εξακολούθηση της προσωρινής κράτησης και του κατ’ οίκον περιο­ρι­σμού με ηλεκτρονική επιτήρηση

α. Η αρμοδιότητα, η θεμελίωση και το αντικείμενο του ελέγχου

β. Οι συνέπειες από τη μη τήρηση της διαδικασίας

3. Η παράταση της προσωρινής κράτησης και του κατ’ οίκον περιορι­σμού με ηλεκτρονική επιτήρηση

α. Η αρμοδιότητα, η θεμελίωση και το αντικείμενο του ελέγχου

β. Οι συνέπειες από τη μη τήρηση της διαδικασίας

4. Κοινές παρατηρήσεις επί των δύο διαδικασιών

5. Ο έλεγχος της διάρκειας της προσωρινής κράτησης και του κατ’ οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση επί ανηλίκων

VII. Η διάρκεια της προσωρινής κράτησης και του κατ’ οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση στα εγκλήματα, που συρρέουν κατ’ ιδέαν ή τελέ­στηκαν κατ’ εξακολούθηση

1. Ο κανόνας

2. Οι εξαιρέσεις

3. Τα υπόλοιπα ερμηνευτικά ζητήματα

VIII. Η επιβολή περιοριστικών όρων σε αντικατάσταση της προσωρινής κρά­τησης ή του κατ’ οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση

IX. Λοιπά ζητήματα

ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Παρεμπίπτοντα

Ι. Αποκλεισμός - εξαίρεση - αποχή του ανακριτή

ΙΙ. Η συμμετοχή του ανακριτή στα επόμενα στάδια της διαδικασίας

ΙΙΙ. Η χορήγηση αντιγράφων της ποινικής δικογραφίας στους τρίτους

IV. Η συνανάκριση, η συσχέτιση και αποσυσχέτιση (χωρισμός) δικογραφιών

V. Η σύμφωνη γνώμη του ανακριτή για την απευθείας κλήση του κατηγο­ρουμένου στο ακροατήριο

1. Επί ενηλίκων

2. Επί ανηλίκων

ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Η διεθνής διάσταση

Ι. Εισαγωγικά

ΙΙ. Η αίτηση του ανακριτή για διενέργεια ανακριτικών πράξεων στην αλλο­δαπή

1. Γενικά - Οι προϋποθέσεις και η διαδικασία

2. Η Ευρωπαϊκή Εντολή Έρευνας

3. Η δέσμευση και η δήμευση οργάνων και προϊόντων εγκλήματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση

4. Το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης

ΙΙΙ. Η αίτηση ξένων αρχών για διενέργεια ανακριτικών πράξεων στην ημε­δαπή

1. Γενικά - οι προϋποθέσεις και η διαδικασία

2. Η Ευρωπαϊκή Εντολή Έρευνας

3. Η Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης (της Βαρσοβίας) της 16.5

4. Η δέσμευση και η δήμευση οργάνων και προϊόντων εγκλήματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση

5. Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά της Διαφθοράς της 9.12

ΙV. Επίλογος

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΛΗΜΜΑΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

Προσθήκη στο καλάθιΠροσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητώνΠροσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Σχετικές εκδόσεις

Ν. Μπιτζιλέκης, Εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας, 2η έκδ., 2023
Συστηματική ανάλυση των εγκλημάτων κατά της ιδιοκτησίας - ενημερωμένο μέχρι και τον Ν. 4947/2022
Ποινικός Κώδικας (Ν. 4619/2019), 16η έκδ., 2023
Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία, #3
Ο Νέος Ποινικός Κώδικας κυρώθηκε με τον Ν. 4619/2019 (ΦΕΚ Α΄ 95/11.6.2019) και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ίδιου νόμου, άρχισε να ισχύει από την 1η Ιουλίου 2019. Στην...
Ν. Σαββίδης, Η πραγματογνωμοσύνη στην ποινική δίκη, 2023
Πλήρης ανάλυση του αποδεικτικού μέσου της πραγματογνωμοσύνης στην ποινική διαδικασία με έμφαση σε πρακτικά ζητήματα