Γ. Ορφανίδης, Η αναστολή εκτελέσεως για ικανοποίηση χρηματικών απαιτήσεων μετά το Ν. 4335/2015, 2017


Γ. Ορφανίδης, Η αναστολή εκτελέσεως για ικανοποίηση χρηματικών απαιτήσεων μετά το Ν. 4335/2015, 2017

Μία από τις σημαντικές αλλαγές που επέφερε ο Ν. 4335/2015 ήταν η κατάργηση της διατάξεως του άρθ. 938 ΚΠολΔ για την αναστολή των πράξεων εκτελέσεως. Το συγκεκριμένο θέμα υπήρξε ένα από τα ζητήματα ως προς τα οποία ασκήθηκε έντονη κριτική κατά των προσφάτων τροποποιήσεων του ΚΠολΔ. Η αναστολή του άρθ. 938 ήταν μέχρι τώρα το ένδικο βοήθημα που διασφάλιζε προσωρινή έννομη προστασία με την ευρεία του όρου έννοια στο πεδίο της αναγκαστικής εκτελέσεως. Η παρούσα μελέτη αποτελεί μία προσπάθεια ερμηνευτικής προσέγγισης του θέματος, όπως διαμορφώνεται με το νέο νομοθετικό καθεστώς.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Η αναστολή εκτελέσεως για ικανοποίηση χρηματικών απαιτήσεων μετά το Ν. 4335/2015
© 2017
Διεύθυνση Σειράς
Συγγραφέας
Σειρά
ISBN
978-960-568-649-9
Σελίδες
Χ + 99
Τιμή
€ 15,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

Πρόλογος

Συντομογραφίες

Ι. Η κατάργηση της αιτήσεως αναστολής του άρθρ. 938. Η ratio της νομοθετικής αλλαγής

ΙΙ. Η νέα ρύθμιση - Αξιολόγηση

1. Οι παραδοχές για τη νομοθετική αλλαγή

2. Η αναδιάταξη της προθεσμίας ανακοπής ως το βασικό σημείο της νέας ρυθμίσεως

3. Πλεονεκτήματα - μειονεκτήματα

4. Προθεσμία προβολής ακυροτήτων

5. Η σταθερότητα του πλειστηριασμού

6. Δυνατότητα πρακτικής εφαρμογής της ρυθμίσεως

7. Διατήρηση του συστήματος για τη σταδιακή προσβολή των πράξεων εκτελέσεως

8. Παρέκβαση: Πρόσθετοι Λόγοι ανακοπής

IΙI. To τιθέμενο ερμηνευτικό ζήτημα

1. Εισαγωγική παρατήρηση

2. Η θέση του Αρείου Πάγου - η προσωρινή ρύθμιση καταστάσεως

ΙV. Η αναστολή εκτελέσεως ή εκτελεστότητας υπό το καθεστώς του ν. 4335/2015

1. Η αναστολή στο δεύτερο βαθμό

2. Η αναστολή στην άμεση εκτέλεση

3. Λοιπές περιπτώσεις

4. Ενδιάμεσο συμπέρασμα

V. H γενικότερη σημασία της καταργήσεως της αναστολής του άρθρου 938 ΚΠολΔ

VΙ. Οι κατά νόμο ρυθμιζόμενες περιπτώσεις αναστολής

1. H αναστολή στην άμεση εκτέλεση

2. H αναστολή στην κατάσχεση πλοίου

VIΙ. Νομικά κρίσιμες πτυχές της θεματικής

1. Οι προπαρασκευαστικές εργασίες

2. Το ετεροειδές των εκτελεστών τίτλων - η επιταγή προς εκτέλεση

3. Η παροχή προσωρινής έννομης προστασίας και το άρθρ. 20 Σ

4. Ενδιάμεσο συμπέρασμα

VIIΙ. Οι κατ’ ιδίαν μη ειδικώς ρυθμιζόμενες στο νόμο περιπτώσεις αναστολής

1. Η ανακοπή του τρίτου

2. Η κατάσχεση εις χείρας τρίτου

3. Κατάσχεση χρημάτων

4. Ενδιάμεσο συμπέρασμα

IΧ. Η αφαίρεση της κατοχής κινητών πραγμάτων ως συνέπεια της αναγκαστικής κατασχέσεως - Η προληπτική προστασία σε περιπτώσεις κατασχέσεως κινητών και κατασχέσεως χρηματικών απαιτήσεων εις χείρας τρίτου

1. Ως προς τα κινητά

2. Ως προς τις απαιτήσεις

3. Κοινή θεώρηση

Χ. Η κατάσχεση ακινήτων και κινητών - η μη τήρηση των προθεσμιών του νόμου

XΙ. H προσφερόμενη λύση

1. Εισαγωγή

2. Ύπαρξη ακούσιου κενού

3. Αδυναμία εφαρμογής των διατάξεων των άρθρ. 731-732 ΚΠολΔ σε σχέση με ανακοπή του άρθρ. 933

4. Ανάλογη εφαρμογή διατάξεων για τη δικαστική αναστολή σε σχέση με την κατάσχεση απαιτήσεων εις χείρας τρίτου, την κατάσχεση χρημάτων, την ανακοπή τρίτου

5. Η προληπτική παροχή προσωρινής έννομης προστασίας σε σχέση με την κατάσχεση ορισμένων κινητών και την κατάσχεση ορισμένων χρηματικών απαιτήσεων εις χείρας τρίτου

6. Η ανάλογη εφαρμογή της διατάξεως του άρθρ. 937 παρ. 1 β εδ. 3 στην περίπτωση της μη έγκαιρης εκδόσεως αποφάσεως επί της ανακοπής ως προς την κατάσχεση κινητών και ακινήτων

7. Η προστασία για οψιγενείς λόγους μέσω του ουσιαστικού δικαίου (ΑΚ 424)

XII. Συμπεράσματα

Ελληνική Βιβλιογραφία

Ξενόγλωσση Βιβλιογραφία

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

Προσθήκη στο καλάθιΠροσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητώνΠροσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Σχετικές εκδόσεις

Α. Βαθρακοκοίλης, Η ανακοπή του άρθρου 933 ΚΠολΔ, 2022
Η διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης αποτελεί το κρισιμότερο τμήμα του Αστικού Δικονομικού Δικαίου, αφού καλείται να υλοποιήσει τον σκοπό προσφυγής στον δικαιοδοτικό μηχανισμό...
Ι. Δεληκωστόπουλος, Ζητήματα από την εφαρμογή του Κανονισμού 1215/2012 για τη Διεθνή Δικαιοδοσία και την Εκτέλεση Αποφάσεων, 3η έκδ., 2022
Η εξέλιξη του Brexit, η ύπαρξη, στο άμεσο μέλλον, νέου κανονισμού για τις επιδόσεις και, κυρίως, η υφιστάμενη πλούσια νομολογία του Δικαστηρίου του Λουξεμβούργου σε εφαρμογή,...
Σ. Πανταζόπουλος, Αναγκαστική Εκτέλεση, 2η έκδ., 2022
Η παρούσα έκδοση παρουσιάζεται πλήρως επικαιροποιημένη και περιέχει τις ισχύουσες διατάξεις του δικαίου της αναγκαστικής εκτέλεσης, με αναφορά της κρατούσας άποψης στη θεωρία...
Σ. Πανταζόπουλος, Η προσημείωση υποθήκης, 2022
Στόχος του παρόντος έργου είναι η καταγραφή και η ανάλυση των σύγχρονων δικονομικών ζητημάτων που ανακύπτουν επί προσημείωσης υποθήκης, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις νέες...
Κ. Κεραμεύς/Δ. Κονδύλης/Ν. Νίκας..., Ερμηνεία ΚΠολΔ - Αναγκαστική Εκτέλεση, 2η έκδ., 2021
Στον νέο αυτόν τόμο του έργου αναφοράς για την ερμηνεία και εφαρμογή στην πράξη του ΚΠολΔ αναλύονται όλα τα άρθρα του Όγδοου Βιβλίου του ΚΠολΔ, για την Αναγκαστική Εκτέλεση,...