Γ. Ορφανίδης, Η αναστολή εκτελέσεως για ικανοποίηση χρηματικών απαιτήσεων μετά το Ν. 4335/2015, 2017


Γ. Ορφανίδης, Η αναστολή εκτελέσεως για ικανοποίηση χρηματικών απαιτήσεων μετά το Ν. 4335/2015, 2017

Μία από τις σημαντικές αλλαγές που επέφερε ο Ν. 4335/2015 ήταν η κατάργηση της διατάξεως του άρθ. 938 ΚΠολΔ για την αναστολή των πράξεων εκτελέσεως. Το συγκεκριμένο θέμα υπήρξε ένα από τα ζητήματα ως προς τα οποία ασκήθηκε έντονη κριτική κατά των προσφάτων τροποποιήσεων του ΚΠολΔ. Η αναστολή του άρθ. 938 ήταν μέχρι τώρα το ένδικο βοήθημα που διασφάλιζε προσωρινή έννομη προστασία με την ευρεία του όρου έννοια στο πεδίο της αναγκαστικής εκτελέσεως. Η παρούσα μελέτη αποτελεί μία προσπάθεια ερμηνευτικής προσέγγισης του θέματος, όπως διαμορφώνεται με το νέο νομοθετικό καθεστώς.

Edition info

Title
Η αναστολή εκτελέσεως για ικανοποίηση χρηματικών απαιτήσεων μετά το Ν. 4335/2015
© 2017
Series directors
Author
Series
ISBN
978-960-568-649-9
Pages
Χ + 99
Price
€ 15.00
In stock

Table of contents   +

Πρόλογος

Συντομογραφίες

Ι. Η κατάργηση της αιτήσεως αναστολής του άρθρ. 938. Η ratio της νομοθετικής αλλαγής

ΙΙ. Η νέα ρύθμιση - Αξιολόγηση

1. Οι παραδοχές για τη νομοθετική αλλαγή

2. Η αναδιάταξη της προθεσμίας ανακοπής ως το βασικό σημείο της νέας ρυθμίσεως

3. Πλεονεκτήματα - μειονεκτήματα

4. Προθεσμία προβολής ακυροτήτων

5. Η σταθερότητα του πλειστηριασμού

6. Δυνατότητα πρακτικής εφαρμογής της ρυθμίσεως

7. Διατήρηση του συστήματος για τη σταδιακή προσβολή των πράξεων εκτελέσεως

8. Παρέκβαση: Πρόσθετοι Λόγοι ανακοπής

IΙI. To τιθέμενο ερμηνευτικό ζήτημα

1. Εισαγωγική παρατήρηση

2. Η θέση του Αρείου Πάγου - η προσωρινή ρύθμιση καταστάσεως

ΙV. Η αναστολή εκτελέσεως ή εκτελεστότητας υπό το καθεστώς του ν. 4335/2015

1. Η αναστολή στο δεύτερο βαθμό

2. Η αναστολή στην άμεση εκτέλεση

3. Λοιπές περιπτώσεις

4. Ενδιάμεσο συμπέρασμα

V. H γενικότερη σημασία της καταργήσεως της αναστολής του άρθρου 938 ΚΠολΔ

VΙ. Οι κατά νόμο ρυθμιζόμενες περιπτώσεις αναστολής

1. H αναστολή στην άμεση εκτέλεση

2. H αναστολή στην κατάσχεση πλοίου

VIΙ. Νομικά κρίσιμες πτυχές της θεματικής

1. Οι προπαρασκευαστικές εργασίες

2. Το ετεροειδές των εκτελεστών τίτλων - η επιταγή προς εκτέλεση

3. Η παροχή προσωρινής έννομης προστασίας και το άρθρ. 20 Σ

4. Ενδιάμεσο συμπέρασμα

VIIΙ. Οι κατ’ ιδίαν μη ειδικώς ρυθμιζόμενες στο νόμο περιπτώσεις αναστολής

1. Η ανακοπή του τρίτου

2. Η κατάσχεση εις χείρας τρίτου

3. Κατάσχεση χρημάτων

4. Ενδιάμεσο συμπέρασμα

IΧ. Η αφαίρεση της κατοχής κινητών πραγμάτων ως συνέπεια της αναγκαστικής κατασχέσεως - Η προληπτική προστασία σε περιπτώσεις κατασχέσεως κινητών και κατασχέσεως χρηματικών απαιτήσεων εις χείρας τρίτου

1. Ως προς τα κινητά

2. Ως προς τις απαιτήσεις

3. Κοινή θεώρηση

Χ. Η κατάσχεση ακινήτων και κινητών - η μη τήρηση των προθεσμιών του νόμου

XΙ. H προσφερόμενη λύση

1. Εισαγωγή

2. Ύπαρξη ακούσιου κενού

3. Αδυναμία εφαρμογής των διατάξεων των άρθρ. 731-732 ΚΠολΔ σε σχέση με ανακοπή του άρθρ. 933

4. Ανάλογη εφαρμογή διατάξεων για τη δικαστική αναστολή σε σχέση με την κατάσχεση απαιτήσεων εις χείρας τρίτου, την κατάσχεση χρημάτων, την ανακοπή τρίτου

5. Η προληπτική παροχή προσωρινής έννομης προστασίας σε σχέση με την κατάσχεση ορισμένων κινητών και την κατάσχεση ορισμένων χρηματικών απαιτήσεων εις χείρας τρίτου

6. Η ανάλογη εφαρμογή της διατάξεως του άρθρ. 937 παρ. 1 β εδ. 3 στην περίπτωση της μη έγκαιρης εκδόσεως αποφάσεως επί της ανακοπής ως προς την κατάσχεση κινητών και ακινήτων

7. Η προστασία για οψιγενείς λόγους μέσω του ουσιαστικού δικαίου (ΑΚ 424)

XII. Συμπεράσματα

Ελληνική Βιβλιογραφία

Ξενόγλωσση Βιβλιογραφία

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Ν. Νίκας, Δίκαιο αναγκαστικής εκτελέσεως ΙΙ, 3η έκδ., 2024
Όλα τα ζητήματα του Ειδικού Μέρους του Δικαίου Αναγκαστικής Εκτελέσεως σε μια πλήρως επικαιροποιημένη έκδοση
Α. Αλαπάντας/Π. Αλικάκος/Α. Άνθιμος..., Ελεύθερη κυκλοφορία των αποφάσεων και διεθνής αναγκαστική εκτέλεση, 2023
Συμβολές έγκριτων νομικών σε κρίσιμα ζητήματα της διακρατικής κυκλοφορίας των αποφάσεων επί αναγκαστικής εκτέλεσης
Α. Βαθρακοκοίλης, Η έναρξη της εκτέλεσης κατά τον ΚΠολΔ, 2023
Ανάλυση όλων των πράξεων που λαμβάνουν χώρα κατά την έναρξη της αναγκαστικής εκτέλεσης με παράθεση συστηματοποιημένης κρίσιμης περιπτωσιολογίας
Α. Βεζυρτζή, Ο ηλεκτρονικός αναγκαστικός πλειστηριασμός κατά τον ΚΠολΔ, 2023
Series: Πραγματείες Πολιτικής Δικονομίας, #6
Διεξοδική ανάλυση του μηχανισμού της ηλεκτρονικής αναγκαστικής πλειστηρίασης με έμφαση στη νομολογία και τους λόγους ανακοπής
Π. Γέσιου-Φαλτσή/Λ.-Μ. Πίψου, Δίκαιο αναγκαστικής εκτελέσεως, τόμ. 3β, 2η έκδ., 2023
Για πρώτη φορά στο ελληνικό δίκαιο συγκεντρωμένο το διαρκώς αυξανόμενης πρακτικής σπουδαιότητας δίκαιο της διεθνούς αναγκαστικής εκτελέσεως