Ν. Νίκας, Δίκαιο αναγκαστικής εκτελέσεως ΙΙ, 3η έκδ., 2024


Ν. Νίκας, Δίκαιο αναγκαστικής εκτελέσεως ΙΙ, 3η έκδ., 2024

Με την κυκλοφορία του παρόντος Β΄ τόμου για το Ειδικό Μέρος ολοκληρώθηκε το συστηματικό έργο του Ομότιμου Καθηγητή Ν. Θ. Νίκα «Δίκαιο Αναγκαστικής Εκτελέσεως». Η νέα έκδοση του όλου έργου κρίθηκε επιβεβλημένη μετά τις πολυάριθμες πρόσφατες νομοθετικές εξελίξεις και τη μετέπειτα πυκνή νομολογιακή τους εφαρμογή.

Ειδικότερα, η παρούσα (τρίτη) έκδοση του Ειδικού Μέρους του Δικαίου Αναγκαστικής Εκτελέσεως κατέστη όχι απλώς εύλογη, αλλά απολύτως επιβεβλημένη μετά τις ευρείας κλίμακας τροποποιήσεις του ν. 4842/2021 (ιδίως στο επίπεδο των δικών περί την εκτέλεση, του πλειστηριασμού και της κατατάξεως των δανειστών), αλλά και των μεταγενέστερων ν. 4855/2021, 4871/2021, 4912/2022, 4937/2022, 4938/2022, 4947/2022 και 4963/2022. Μεσολάβησε στο μεταξύ και η νομοθετική κινητικότητα σε άλλους κλάδους του δικαίου, που επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα το Δίκαιο της Αναγκαστικής Εκτελέσεως. Εντάχθηκαν συνεπώς στον κορμό του έργου και τα γενικότερης σημασίας πρόσφατα νομοθετήματα, όπως είναι ο Κώδικας Αφερεγγυότητας (ν. 4738/2020, που αντικατέστησε τον Πτωχευτικό Κώδικα), η αναθεώρηση του ΚΕΔΕ (από τον ν. 4978/2022), του ΚΙΝΔ (από τον ν. 5020/2023) και της Διεθνούς Εμπορικής Διαιτησίας (από τον ν. 5016/2023). Συνεκτιμήθηκαν ασφαλώς στη νέα έκδοση και οι νομοθετικές εξελίξεις στον ευρωπαϊκό χώρο με τη θέσπιση των Κανονισμών 2019/1111 Βρυξέλλες ΙΙβ (για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε γαμικές διαφορές κ.λπ.) και 2020/1784 (για τις ενδοευρωπαϊκές επιδόσεις), όπως και οι νομολογιακές εξελίξεις των τελευταίων έξι (6) χρόνων.

Και στην έκδοση αυτή, εμφανής είναι η προσπάθεια για τη δημιουργία ενός κατά το δυνατόν σύντομου και συνεκτικού έργου, που να αποτιμά με σαφήνεια και πληρότητα, κριτικά και υπεύθυνα, τα θεωρητικά ρεύματα και (ιδίως) τις πλούσιες, συχνά δε και ευρηματικές, νομολογιακές λύσεις. Και ο παρών τόμος συνδυάζει μεθοδικά τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα ενός συστηματικού έργου ερμηνείας του Δικαίου της Αναγκαστικής Εκτελέσεως, που συμβάλλει στην ορθή απονομή της Δικαιοσύνης, με τις αρετές ενός διδακτικού εγχειριδίου, με παιδαγωγική αξία. Συνιστά, έτσι, ένα έγκυρο και πολύτιμο διδακτικό-ερμηνευτικό βοήθημα, απαραίτητο εφόδιο για κάθε νομικό.

Edition info

Title
Δίκαιο αναγκαστικής εκτελέσεως ΙΙ
Ειδικό Μέρος
© 2024
Author
Edition
3rd ed.
ISBN
978-960-648-799-6
Pages
LIV + 1102
Price
€ 110.00
In stock

Table of contents   +

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Πρόλογος Γ΄ εκδόσεως

Πρόλογος Β΄ εκδόσεως

Πρόλογος Α΄ εκδόσεως

Κυριότερες συντομογραφίες

Γενική βιβλιογραφία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

Η ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

ΠΡΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

§ 34. Αναγκαστική εκτέλεση προς παράδοση ή απόδοση κινητών πραγμάτων ή ανώνυμων χρεογράφων

Ι. Γενικές παρατηρήσεις

1. Είδη και μέσα εκτελέσεως

2. Νομοθετικός σκοπός

3. Υπαγόμενες αξιώσεις και αντικείμενο εκτελέσεως

α. Υπαγόμενες αξιώσεις

β. Αντικείμενο εκτελέσεως

4. Τρόπος και διαδικασία εκτελέσεως

α. Αφαίρεση του κινητού και παράδοσή του στον επισπεύδοντα (άμεση εκτέλεση)

β. Βεβαιωτικός όρκος (έμμεση εκτέλεση)

γ. Αξίωση αποζημιώσεως (αναπληρωματική εκτέλεση)

δ. Προσφυγή στα μέσα εκτελέσεως του άρθρου 946.

ΙΙ. Παράδοση ή απόδοση κατά γένος ορισμένων κινητών πραγμάτων ή ανώνυμων χρεογράφων

1. Υπαγόμενες αξιώσεις

2. Τρόπος και διαδικασία εκτελέσεως

§ 35. Αναγκαστική εκτέλεση προς παράδοση ή απόδοση ακινήτων, πλοίων και αεροσκαφών

Ι. Νομοθετικός σκοπός

ΙΙ. Αντικείμενο εκτελέσεως και υπαγόμενες αξιώσεις

1. Αντικείμενο εκτελέσεως

α. Ακίνητα

β. Πλοία και αεροσκάφη

2. Υπαγόμενες αξιώσεις

ΙΙΙ. Τρόπος εκτελέσεως

1. Ενέργειες δικαστικού επιμελητή

2. Σύνταξη και κοινοποίηση εκθέσεως αποβολής και εγκαταστάσεως

IV. Παθητική νομιμοποίηση προς εκτέλεση

V. Μέριμνα για τα κινητά που βρίσκονται στο ακίνητο

VI. Η δυνατότητα έμμεσης εκτελέσεως

VII. Επανειλημμένη ή διαδοχική εκτέλεση με βάση τον ίδιο τίτλο

§ 36. Αναγκαστική εκτέλεση προς επιχείρηση υλικής πράξεως

Ι. Γενική επισκόπηση

ΙΙ. Αντικαταστατές πράξεις

1. Έννοια αντικαταστατής πράξεως

2. Τρόπος εκτελέσεως

ΙΙΙ. Αναντικατάστατες υλικές πράξεις

1. Νομοθετικός σκοπός

2. Πεδίο και προϋποθέσεις εφαρμογής

3. Ανεπίτρεπτο εκτελέσεως ορισμένων αναντικατάστατων πράξεων

4. Τρόπος και διαδικασία εκτελέσεως

5. Επιβολή των μέσων εκτελέσεως

6. Φύση των μέσων εκτελέσεως

7. Αναπληρωματική εκτέλεση

8. Η κατ’ άρθρο 946 εκτέλεση επί υποχρεώσεων σε διαρκή ή περιοδική παροχή

§ 37. Εκτέλεση προς παράλειψη ή ανοχή πράξεως

Ι. Νομοθετικός σκοπός

ΙΙ. Πεδίο εφαρμογής

1. Αξιώσεις παραλείψεως

2. Αξιώσεις ανοχής

3. Στιγμιαίες, διαρκείς και επαναλαμβανόμενες υποχρεώσεις παραλείψεως ή ανοχής

4. Χαρακτηριστικά της παροχής παραλείψεως ή ανοχής.

ΙΙΙ. Προϋποθέσεις επιβολής των ποινών

1. Ύπαρξη αξιώσεως προς παράλειψη ή ανοχή

2. Απόκτηση τίτλου δικαστικής αποφάσεως

α. Ημεδαπές αποφάσεις

β. Αλλοδαπές αποφάσεις

γ. Δικαστικές αποφάσεις προερχόμενες από κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως

δ. Διαιτητικές αποφάσεις

ε. Αποφάσεις ασφαλιστικών μέτρων

3. Εκτελεστοί τίτλοι, που δεν μπορούν να στηρίξουν την εκτέλεση του άρθρου 947

ΙV. Διαδικασία επιβολής των ποινών

1. Τα δύο διαδικαστικά στάδια

α. Το πρώτο στάδιο: διαδικασία καταδίκης σε παράλειψη ή ανοχή και απειλής των ποινών

a). Νομική φύση της χρηματικής ποινής και της προσωπικής κρατήσεως

b) Εγγυοδοσία

β. Το δεύτερο στάδιο: διαδικασία βεβαιώσεως της παραβάσεως και επιβολής των ποινών

a). Άσκηση αγωγής

b) Παθητική νομιμοποίηση

c). Αρμόδιο δικαστήριο

d) Εξουσίες δικαστηρίου. Έννοια παραβάσεως

e). Το προαπαιτούμενο της προθέσεως παραβά­σεως

f). Το ζήτημα της πολλαπλότητας των παραβιά­σεων

g). Καταδίκη σε χρηματική ποινή και σε προσωπική κράτηση

γ. Η άμυνα του καθ’ ου κατά της έμμεσης εκτελέσεως

δ. Άμεση εκτέλεση για ανοχή πράξεως

ε. Πρόσθετη δυνατότητα του δανειστή

§ 38. Αναγκαστική εκτέλεση προς δήλωση βουλήσεως

Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

ΙΙ. Οι προϋποθέσεις εφαρμογής της εκτελέσεως προς δήλωση βουλήσεως

1. Αξίωση προς δήλωση βουλήσεως

α. Από δικαιοπραξία

β. Εκ του νόμου

γ. Εξειδίκευση της κατ’ άρθρο 949 δηλώσεως βουλήσεως

δ. Οιονεί δηλώσεις βουλήσεως

ε. Δικονομικές δηλώσεις βουλήσεως

2. Δικαστική άσκηση της αξιώσεως

α. Άσκηση αγωγής

β. Πλαγιαστική άσκηση της αγωγής

γ. Αρμόδιο δικαστήριο. Διαδικασία

3. Δικαστική διάγνωση της αξιώσεως

α. Τελεσίδικη καταψηφιστική απόφαση

β. Περιεχόμενο του νομικού πλάσματος

γ. Καλυπτόμενα από το νομικό πλάσμα στοιχεία

δ. Ειδικά η εξουσία διαθέσεως

a) Κατάσχεση του πράγματος

b) Πτώχευση

ΙΙΙ. Αναγκαστική εκτέλεση κατά το άρθρο

1. Νομική φύση

2. Εκτελεστοί τίτλοι, που θεμελιώνουν πλασματική εκτέλεση

α. Δικαστικές και διαιτητικές αποφάσεις

β. Αλλοδαπές δικαστικές και διαιτητικές αποφάσεις.

3. Υποκειμενικά όρια εκτελεστότητας

4. Διαδικασία εκτελέσεως

α. Εκτελεστήριος τύπος, απόγραφο, προδικασία

β. Κύρια διαδικασία

5. Μέσα εκτελέσεως

6. Άμυνα του καθ’ ου

7. Ανατροπή της εκτελέσεως

ΙV. Καταδίκη σε δήλωση βουλήσεως επί αμφοτεροβαρών συμβάσεων

§ 39. Αναγκαστική εκτέλεση σε οικογενειακές σχέσεις

Ι. Προοίμιο

ΙΙ. Εκτέλεση για την απόδοση ή παράδοση τέκνου

1. Νομοθετική ιστορία

2. Ισχύον δίκαιο

ΙΙΙ. Αξίωση προσωπικής επικοινωνίας γονέως και τέκνου

1. Ουσιαστική αξίωση

2. Διαδικασία διαγνώσεως και εκτελέσεως

3. Πρόθεση παραβάσεως και επιβολή χωριστών ποινών για κάθε παράβαση

4. Διευρωπαϊκή εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων, που χορηγούν δικαίωμα επικοινωνίας ή συνεπάγονται επιστροφή του παιδιού

IV. Εκτέλεση άλλων υποχρεώσεων οικογενειακού δικαίου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ

Η ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

§ 40. Γενική επισκόπηση των μέσων εκτελέσεως προς ικανοποίηση χρηματικών απαιτήσεων

Ι. Έννοια των χρηματικών απαιτήσεων

ΙΙ. Είδη και μέσα εκτελέσεως

1. Κατάσχεση

α. Έννοια και σημασία

β. Διακρίσεις και είδη κατασχέσεως

γ. Αντικείμενο της κατασχέσεως

δ. Διαδικασία επιβολής κατασχέσεως

ε. Υποκειμενικά όρια της κατασχέσεως

στ. Απαγόρευση της καταχρηστικής κατασχέσεως

ζ. Εκτέλεση στην κοινή περιουσία των μελών της ενώσεως προσώπων χωρίς νομική προσωπικότητα

η. Παραίτηση από την κατάσχεση

2. Η αναγκαστική διαχείριση

3. Προσωπική κράτηση

§ 41. Βοηθητικά μέσα εκτελέσεως. Ο βεβαιωτικός όρκος

Ι. Γενικά

ΙΙ. Νομική φύση

ΙΙΙ. Προϋποθέσεις

IV. Διαδικασία

V. Περιεχόμενο του καταλόγου και του όρκου

VI. Προσωπική κράτηση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ

ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

§ 42. Κατάσχεση κινητών στα χέρια του οφειλέτη

Ι. Αντικείμενο κατασχέσεως

1. Κινητά πράγματα

α. Έννοια κινητών

β. Φυσική εξουσίαση των κινητών από τον οφειλέτη.

2. Κινητά ευρισκόμενα στην κατοχή του δανειστή ή τρίτου, πρόθυμου να τα αποδώσει

3. Εμπράγματα δικαιώματα σε κινητά

4. Κινητά που απαλλοτριώθηκαν καταδολιευτικά

5. Οι ασυγκόμιστοι καρποί

6. Κατάσχεση ασφαλισμένων πραγμάτων

7. Κατάσχεση κινητών που βρίσκονται υπό μεσεγγύηση.

ΙΙ. Ακατάσχετα

1. Γενικές παρατηρήσεις

2. Κατηγορίες ακατασχέτων

α. Κινητά που καλύπτουν στοιχειώδεις ανάγκες του οφειλέτη

β. Βιβλία που δεν αποτελούν εμπόρευμα

γ. Κινητά διασφαλίζοντα τη συνέχιση της εργασίας του οφειλέτη

δ. Ειδικά ακατάσχετα των γεωργών, κτηνοτρόφων και πτηνοτρόφων

ΙΙΙ. Διαδικασία κατασχέσεως

1. Τρόπος επιβολής της κατασχέσεως

α. Στοιχεία υποστατού της κατασχέσεως

β. Περιεχόμενο της εκθέσεως κατασχέσεως

2. Η διόρθωση της εκθέσεως κατασχέσεως με την ανακοπή του άρθρου 954 IV

α. Αντικείμενο

β. Διαδικασία εκδικάσεως της ανακοπής

γ. Απόφαση επί της ανακοπής

3. Οι επιδόσεις της εκθέσεως κατασχέσεως

α. Επίδοση στον καθ’ ου η εκτέλεση

β. Επίδοση στον γραμματέα του ειρηνοδικείου

γ. Συνέπειες της παραλείψεως ή εκπρόθεσμης επιδό­σεως

δ. Κατάθεση εγγράφων στον υπάλληλο του πλειστηριασμού

ε. Δημοσίευση αποσπάσματος της εκθέσεως κατασχέσεως στην ιστοσελίδα των πλειστηριασμών

4. Μεσεγγύηση των κατασχεθέντων κινητών

α. Γενικά

β. Διορισμός μεσεγγυούχου

γ. Υποχρεώσεις μεσεγγυούχου

δ. Δικαιώματα του μεσεγγυούχου

5. Κατάσχεση ασφαλισμένων πραγμάτων

IV. Συνέπειες επιβολής της κατασχέσεως

1. Απαγόρευση διαθέσεως

α. Έννοια διαθέσεως

β. Φύση της ακυρότητας

γ. Έναρξη απαγορεύσεως της εξουσίας διαθέσεως

δ. Ευθύνη του καθ’ ου από την παραβίαση της απαγορεύσεως

2. Η νομοθετική άρση της απαγορεύσεως άλλης κατασχέσεως. Εισαγωγή του συστήματος των πολλαπλών κατασχέσεων

α. Επιδιωκόμενος σκοπός

β. Η λειτουργία του θεσμού. Αυτοτέλεια κάθε κατασχέσεως

§ 43. Κατάσχεση ακινήτων

Ι. Αντικείμενο κατασχέσεως

1. Ακίνητο που ανήκει κατά κυριότητα στον οφειλέτη

2. Κατάσχεση ιδανικού μεριδίου και διαιρετού τμήματος ακινήτου

3. Κατάσχεση επί συνενωθέντων πλειόνων όμορων ακινήτων

4. Κατάσχεση ψιλής κυριότητας

5. Κατάσχεση εμπράγματων δικαιωμάτων στο ακίνητο.

6. Κατάσχεση προσωπικών δουλειών

α. Οίκηση – περιορισμένες προσωπικές δουλείες

β. Επικαρπία

7. Έκταση της κατασχέσεως. Συστατικά και παραρτήματα του ακινήτου

α. Συστατικά

β. Παραρτήματα

8. Ακίνητα που απαλλοτριώθηκαν καταδολιευτικά

9. Εφαρμογή των κανόνων για την κατάσχεση σε άλλα δικαιώματα, σε πλοία και σε αεροσκάφη

α. Δικαιώματα στα οποία ισχύουν οι κανόνες που αφορούν ακίνητα

β. Πλοία και αεροσκάφη

ΙΙ. Διαδικασία κατασχέσεως

1. Επιβολή της κατασχέσεως

2. Περιεχόμενο της εκθέσεως κατασχέσεως

3. Επιδόσεις αντιγράφου της εκθέσεως κατασχέσεως

4. Κατάθεση εγγράφων της εκτελέσεως στον υπάλληλο του πλειστηριασμού

5. Δημοσίευση αποσπάσματος της εκθέσεως κατασχέσεως στην ιστοσελίδα των πλειστηριασμών

6. Κοινοποίηση του αποσπάσματος της επιδόσεως κατασχέσεως στους προϊσταμένους της ΔΟΥ

7. Λήψη αντιγράφων μισθωτηρίων από τις ΔΟΥ και φακέλου ακινήτου από τις πολεοδομίες

8. Μεσεγγύηση κατασχεθέντος

α. Έννοια

β. Δικαιώματα και υποχρεώσεις του μεσεγγυούχου

γ. Φυσικοί και πολιτικοί καρποί του ακινήτου

δ. Ασφαλισμένα ακίνητα

ΙΙΙ. Συνέπειες της κατασχέσεως

1. Απαγόρευση διαθέσεως του κατασχεθέντος ακινήτου.

2. Η έναρξη της απαγορεύσεως διαθέσεως

3. Μη αντιτάξιμο μεταγραφής και εγγραφής υποθήκης.

4. Δυνατότητα επιβολής και άλλων κατασχέσεων στο ίδιο ακίνητο

IV. Κατάσχεση ενυπόθηκου ακινήτου

1. Ενοχική και εμπράγματη (υποθηκική) αγωγή

2. Η εμπράγματη αγωγή κατά του τρίτου κύριου του ακινήτου

3. Παθητική νομιμοποίηση

4. Επιδόσεις των εγγράφων εκτελέσεως

5. Απαγόρευση διαθέσεως από τον τρίτο

§ 44. Ανατροπή της κατασχέσεως

Ι. Νομοθετικές προθέσεις

ΙΙ. Προϋποθέσεις ανατροπής

ΙΙΙ. Διαδικασία ανατροπής

1. Νομιμοποίηση προς υποβολή της αιτήσεως

2. Αρμόδιο δικαστήριο – διαδικασία

3. Απόφαση για την ανατροπή

IV. Συνέπειες της ανατροπής

V. Διαφορές της ανατροπής από συγγενείς θεσμούς

1. Από την ακύρωση της κατασχέσεως

2. Από την παραίτηση επί της κατασχέσεως

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΑΠΛΩΝ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ

ΣΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

§ 45. Αναγγελία δανειστών

Ι. Έννοια και φύση της αναγγελίας

ΙΙ. Προϋποθέσεις ασκήσεως της αναγγελίας

1. Υποκειμενικές προϋποθέσεις: νομιμοποίηση

2. Αντικειμενικές προϋποθέσεις: ύπαρξη κατασχέσεως.

ΙΙΙ. Τρόπος ασκήσεως της αναγγελίας

1. Στοιχεία αναγγελτηρίου

2. Περιεχόμενο του αναγγελτηρίου

3. Επιδόσεις του αναγγελτηρίου

IV. Προθεσμία ασκήσεως της αναγγελίας

V. Έξοδα της αναγγελίας

VI. Χρόνος καταθέσεως των αποδεικτικών εγγράφων της απαιτήσεως

VIΙ. Έννοια των αποδεικτικών εγγράφων της αναγγελίας

VIII. Προσβολή της αναγγελίας

IX. Έννομες συνέπειες της αναγγελίας

1. Δικονομικές συνέπειες

2. Ουσιαστικές συνέπειες

§ 46. Συνέχιση του πλειστηριασμού και υποκατάσταση άλλου δανειστή

Ι. Έννοια και νομοθετικός σκοπός

ΙΙ. Προϋποθέσεις συνεχίσεως του πλειστηριασμού και της υποκαταστάσεως

1. Υποστατή και έγκυρη κατάσχεση

α. Παραίτηση μεταγενέστερη της υποκαταστάσεως

β. Ακύρωση μεταγενέστερη της δηλώσεως συνεχίσεως ή της υποκαταστάσεως

2. Η ματαίωση ή εγκατάλειψη του πλειστηριασμού

ΙΙΙ. Δήλωση συνεχίσεως του ματαιωθέντος πλειστηριασμού από τον ίδιο τον επισπεύδοντα

1. Προϋποθέσεις

2. Διαδικασία επισπεύσεως του νέου πλειστηριασμού

IV. Εξώδικη υποκατάσταση τρίτου δανειστή

1. Αντικειμενικές προϋποθέσεις εξώδικης υποκαταστάσεως

2. Υποκειμενικές προϋποθέσεις εξώδικης υποκαταστά­σεως

α. Νομιμοποίηση υποκαθιστάμενου δανειστή

β. Συνδρομή εκτελεστού τίτλου

γ. Επίδοση επιταγής και τήρηση των προθεσμιών του άρθρου 926

δ. Υποκατάσταση αναγγελθέντος

3. Διαδικασία εξώδικης υποκαταστάσεως

4. Συνέπειες της υποκαταστάσεως

5. Αντιρρήσεις κατά της δηλώσεως συνεχίσεως του πλειστηριασμού

6. Επίσπευση του πλειστηριασμού από τον υποκατασταθέντα

7. Χρονικά όρια διενέργειας του (νέου) πλειστηριασμού.

V. Υποκατάσταση τρίτου δανειστή με δικαστική απόφαση.

1. Ratio legis

2. Προϋποθέσεις δικαστικής υποκαταστάσεως

α. Δύο τουλάχιστον ματαιώσεις του πλειστηριασμού χωρίς σοβαρό λόγο

β. Συμπαιγνία ή ολιγωρία του επισπεύδοντος

3. Διαδικασία δικαστικής υποκαταστάσεως

4. Ακυρότητες υποκαταστάσεως

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ

Ο ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ

ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

§ 47. Ματαίωση και αναστολή του πλειστηριασμού

Ι. Ματαίωση του πλειστηριασμού

1. Λόγω εξοφλήσεως της απαιτήσεως από τον οφειλέτη.

2. Μονομερής ή συμβατική μεταξύ επισπεύδοντος και οφειλέτη ματαίωση του πλειστηριασμού

ΙΙ. Δικαστική αναστολή του πλειστηριασμού ακινήτων

1. Γενικές παρατηρήσεις

2. Προϋποθέσεις χορηγήσεως της αναστολής

α. Ανυπαρξία κινδύνου βλάβης του επισπεύδοντος

β. Βάσιμη προσδοκία ικανοποιήσεως του επισπεύδοντος ή επιτεύξεως μεγαλύτερου πλειστηριάσματος

3. Διαδικασία παροχής της αναστολής

4. Απόφαση επί της αιτήσεως αναστολής

α. Υποχρέωση καταβολής συγκεκριμένου ποσοστού της απαιτήσεως

β. Χρόνος αναστολής

5. Συνέπειες της αναστολής

6. Νομική φύση της αναστολής

§ 48. Διεξαγωγή του πλειστηριασμού

Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

1. Σκοπός του θεσμού του πλειστηριασμού

2. Διακρίσεις και κοινή αντιμετώπιση του πλειστηριασμού κινητών και ακινήτων

ΙΙ. Νομική φύση του πλειστηριασμού

ΙΙΙ. Η προδικασία του πλειστηριασμού

1. Νομοθετικός σκοπός

2. Επιδόσεις και δημοσιεύσεις

α. Επί του πλειστηριασμού κινητών

β. Επί του πλειστηριασμού ακινήτων

IV. Κύρια διαδικασία διεξαγωγής του πλειστηριασμού

1. Sedes materiae

2. Διεξαγωγή του πλειστηριασμού αποκλειστικά μέσω των ηλεκτρονικών συστημάτων

α. Χρήστες των ηλεκτρονικών συστημάτων πλειστηριασμών

β. Τόπος διεξαγωγής του (ηλεκτρονικού) πλειστηριασμού

γ. Χρονικά όρια και ημέρα διεξαγωγής του (ηλεκτρονικού) πλειστηριασμού

3. Υποχρέωση του συμβολαιογράφου να αναγγείλει τον πλειστηριασμό στην ιστοσελίδα των ηλεκτρονικών συστημάτων πλειστηριασμών

4. Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία συμμετοχής στον πλειστηριασμό

α. Ικανότητα προς πλειοδοσία

β. Πρόσωπα που δεν επιτρέπεται να πλειοδοτήσουν.

γ. Εγγυοδοσία συμμετοχής - διορισμός αντικλήτου - έλεγχος αρχείων

5. Σύστημα ανοικτού πλειοδοτικού τύπου διεξαγωγής του πλειστηριασμού

6. Λήξη της πλειοδοσίας

7. Κατακύρωση στον επισπεύδοντα

8. Αδυναμία κατακυρώσεως - νέος (δεύτερος) πλειστη­ριασμός

9. Περαιτέρω πλειστηριασμοί

10. Η έκθεση πλειστηριασμού και κατακυρώσεως

11. Βιβλίο πλειστηριασμών

12. Η ανακοπή κατά του πλειστηριασμού ή αναπλειστηριασμού

13. Το διαχρονικό δίκαιο του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού (οι μεταβατικές διατάξεις του ν. 4512/2018)

§ 49. Η κατακύρωση και οι συνέπειές της

Ι. Γενικά

ΙΙ. Υποχρεώσεις του υπερθεματιστή

ΙΙΙ. Δικαιώματα του υπερθεματιστή

1. Αξίωση για παράδοση του κινητού πράγματος

2. Αξίωση για χορήγηση της περιλήψεως της κατακυρωτικής εκθέσεως ακινήτου

3. Φύση της περιλήψεως της κατακυρωτικής εκθέσεως και οι εξ αυτής έννομες συνέπειες

IV. Η μετάσταση της κυριότητας του πλειστηριασθέντος

1. Στην περίπτωση των κινητών

2. Στην περίπτωση των ακινήτων

V. Εκτελεστότητα της περιλήψεως της κατακυρωτικής εκθέσεως

VI. Η τύχη των εμπράγματων δικαιωμάτων τρίτων

VII. Απόσβεση και εξάλειψη υποθηκών και προσημειώσεων

VIII. Η τύχη των ενοχικών δικαιωμάτων τρίτων

1. Βασικός κανόνας

2. Εξαίρεση: προστασία της μισθώσεως του πλειστηριασθέντος ακινήτου

ΙΧ. Η μετάθεση του κινδύνου στον υπερθεματιστή

Χ. Τα ωφελήματα και τα βάρη του πράγματος

ΧΙ. Ευθύνη για νομικά ελαττώματα του πλειστηριασθέντος.

ΧΙΙ. Ευθύνη για πραγματικά ελαττώματα και έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων

§ 50. Η καταβολή του πλειστηριάσματος και συνέπειες από τη μη καταβολή του

Ι. Χρόνος και τρόπος καταβολής του πλειστηριάσματος

1. Επί κινητών

2. Επί ακινήτων

ΙΙ. Συνέπειες μη καταβολής του πλειστηριάσματος

1. Διαδικασία εξευρέσεως νέου υπερθεματιστή

2. Αναπλειστηριασμός

α. Βασικές παρατηρήσεις

β. Νομιμοποίηση

γ. Διαδικασία αναπλειστηριασμού

a). Προδικασία

b) Κύρια διαδικασία

§ 51. Ειδικές μορφές πλειστηριασμού

Ι. Πλειστηριασμός περισσότερων συγκατασχεθέντων κινητών ή ακινήτων

ΙΙ. Ταυτόχρονη συνολική και κατά τμήματα πλειστηρίαση ακινήτων

ΙII. Η καταργηθείσα δυνατότητα της ελεύθερης εκποιήσεως ακινήτου

ΙV. Κατάσχεση και πλειστηριασμός ακινήτου στο οποίο βρίσκονται εγκατεστημένες παραγωγικές μονάδες

IV. Πλειστηριασμός κινητών υποκείμενων σε φθορά

§ 52. Ο καταχρηστικός πλειστηριασμός

Ι. Προλεγόμενα

ΙΙ. Διενέργεια του πλειστηριασμού παρά την ύπαρξη συμφωνίας για την αναστολή ή ματαίωσή του

ΙΙΙ. Δόλια απομάκρυνση πλειοδοτών

IV. Καταστρατήγηση των σκοπών του πλειστηριασμού

§ 53. Δικαιώματα υπερθεματιστή μετά την ακύρωση του πλειστηριασμού

Ι. Ratio legis

ΙΙ. Προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου

1. Τελεσίδικη ακύρωση του πλειστηριασμού

2. Διανομή του πλειστηριάσματος

3. Διενέργεια νέου πλειστηριασμού

ΙΙΙ. Διαδικασία επισπεύσεως του νέου πλειστηριασμού

ΙV. Το προνόμιο του υπερθεματιστή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ

Η ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΑΤΟΣ

§ 54. Η διανομή όταν επαρκεί το πλειστηρίασμα

Ι. Προδιάθεση

ΙΙ. Κατευθυντήριες αρχές

ΙΙΙ. Προϋποθέσεις διανομής του πλειστηριάσματος

IV. Ανακοπή κατά των αναγγελιών

V. Διανομή του πλειστηριάσματος

VI. Προθεσμία διανομής

§ 55. Η διανομή επί ανεπάρκειας του πλειστηριάσματος. Ο πίνακας κατατάξεως

Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

ΙΙ. Δομή της διαδικασίας κατατάξεως

ΙΙΙ. Οι διέπουσες την κατάταξη αρχές

1. Αρχή της προλήψεως

2. Αρχή της σύμμετρης ικανοποιήσεως

3. Διάσπαση της αρχής της σύμμετρης ικανοποιήσεως μέσω των προνομίων

α. Γενικά και ειδικά προνόμια

β. Νομική φύση των προνομίων

γ. Διαχρονικό δίκαιο των προνομίων

IV. Σύνταξη του πίνακα κατατάξεως

1. Υποβολή παρατηρήσεων

2. Προθεσμία συντάξεως του πίνακα κατατάξεως

3. Καθήκοντα και εξουσίες του υπαλλήλου του πλειστηριασμού κατά τη σύνταξη του πίνακα

4. Φύση του πίνακα κατατάξεως

5. Σύνταξη συμπληρωματικού πίνακα

V. Περιεχόμενο του πίνακα κατατάξεως

1. Προαφαίρεση των εξόδων εκτελέσεως

2. Τα γενικά προνόμια

3. Γενικά προνόμια της πρώτης τάξεως

α. Απαιτήσεις για κηδεία και νοσήλεια του καθ’ ου και της οικογένειάς του

β. Απαιτήσεις αποζημιώσεως λόγω αναπηρίας ποσοστού 80% και άνω

4. Γενικά προνόμια της δεύτερης τάξεως. Απαιτήσεις από την παροχή των αναγκαίων τροφίμων για τη συντήρηση του καθ’ ου και της οικογένειάς του

5. Γενικά προνόμια τρίτης τάξεως

α. Απαιτήσεις από την παροχή εξαρτημένης εργασίας

β. Απαιτήσεις δικηγόρων

γ. Απαιτήσεις του Δημοσίου από φόρους προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ)

δ. Απαιτήσεις φορέων κοινωνικής ασφαλίσεως

ε. Απαιτήσεις αποζημιώσεως σε περίπτωση θανάτου του υποχρέου προς διατροφή και απαιτήσεις αποζημιώσεως λόγω αναπηρίας ποσοστού 67% και άνω

6. Γενικά προνόμια τέταρτης τάξεως. Απαιτήσεις αγροτών ή αγροτικών συνεταιρισμών από πώληση αγροτικών προϊόντων

7. Γενικά προνόμια πέμπτης τάξεως. Απαιτήσεις του Δημοσίου και ΟΤΑ από κάθε αιτία

8. Γενικά προνόμια έκτης τάξεως. Απαιτήσεις του Συνεγγυητικού

9. Τα ειδικά προνόμια

α. Απαιτήσεις από δαπάνες για τη διατήρηση του πράγματος

β. Απαιτήσεις εξασφαλιζόμενες με ενέχυρο, υποθήκη ή προσημείωση

a). Απαιτήσεις υπέρ των οποίων υπάρχει ενέχυρο.

b) Απαιτήσεις υπέρ των οποίων υπάρχει υποθήκη.

c). Απαιτήσεις υπέρ των οποίων υπάρχει προσημείωση

γ. Απαιτήσεις από δαπάνες για την παραγωγή και τη συγκομιδή των καρπών

10. Η κατάταξη των απαιτήσεων επί συρροής απαιτήσεων με βάση το άρθρο 977

α. Οι διαμορφωθέντες μετά τους ν. 4335/2015 και 4512/2018 τρόποι διανομής του πλειστηριάσματος

β. Συρροή απαιτήσεων εξοπλισμένων με γενικά και ειδικά προνόμια

γ. Συρροή απαιτήσεων εξοπλισμένων με γενικά προνόμια και απαιτήσεων χωρίς προνόμια

δ. Συρροή απαιτήσεων εξοπλισμένων με ειδικά προνόμια και απαιτή­σεων χωρίς προνόμια

ε. Συρροή απαιτήσεων εξοπλισμένων με γενικά και ειδικά προνόμια και απαιτήσεων χωρίς προνόμια

11. Συρροή υπερπρονομιούχων, προνομιούχων και μη προνομιούχων απαιτήσεων κατά το άρθρο 977Α

12. Τρόπος κατατάξεως. Οριστική, τυχαία και επικουρική κατάταξη

α. Οριστική κατάταξη

β. Τυχαία κατάταξη

γ. Επικουρική κατάταξη

13. Η εκτελεστότητα του πίνακα κατατάξεως

α. Άμεση διανομή του πλειστηριάσματος, αν δεν ασκηθεί ανακοπή

β. Αυτοδίκαιη αναστολή της διανομής του πλειστηριάσματος με την άσκηση ανακοπής κατά του πίνακα κατατάξεως

γ. Απόδοση του πλειστηριάσματος με προσκόμιση εγγυητικής επιστολής

14. Συμμετοχή σε περισσότερες διαδικασίες κατατάξεως.

§ 56. Η ανακοπή κατά του πίνακα κατατάξεως

Ι. Τελολογικό υπόβαθρο

ΙΙ. Νομική φύση, δομή και αντικείμενο της ανακοπής

ΙΙΙ. Αντικείμενο της προσβολής

IV. Νομιμοποίηση και ομοδικία

1. Ενεργητική νομιμοποίηση

2. Ενεργητική ομοδικία

3. Παθητική νομιμοποίηση

4. Παθητική ομοδικία

V. Έννομο συμφέρον

VI. Δικαιοδοσία για την εκδίκαση της ανακοπής

VII. Αρμοδιότητα εκδικάσεως της ανακοπής

VIII. Αντικείμενο της ανακοπής

1. Λόγοι της ανακοπής

α. Ουσιαστικοί λόγοι

β. Δικονομικοί λόγοι

2. Αίτημα της ανακοπής

3. Αοριστία της ανακοπής

ΙΧ. Άσκηση της ανακοπής

1. Τρόπος ασκήσεως

2. Προθεσμία ασκήσεως

3. Περιεχόμενο του δικογράφου

4. Πρόσθετοι λόγοι

5. Συνεκδίκαση περισσότερων ανακοπών και εφαρμοστέα διαδικασία

Χ. Περιεχόμενο της αποφάσεως επί της ανακοπής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ

ΕΠΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ

§ 57. Κατάσχεση και πλειστηριασμός πλοίων και αερο­σκαφών

Ι. Κατάσχεση και πλειστηριασμός πλοίων

1. Νομοθετικό καθεστώς

2. Κατάσχεση πλοίου

α. Διατυπώσεις

β. Αντικείμενο της κατασχέσεως

γ. Επιδόσεις της εκθέσεως κατασχέσεως

3. Συνέπειες της κατασχέσεως

α. Υλική δέσμευση του κατασχεθέντος

a). Ορισμός μεσεγγυούχου

b) Απαγόρευση απόπλου

β. Νομική δέσμευση του κατασχεθέντος

a). Απαγόρευση διαθέσεως και εγγραφής υποθήκης

b) Κατάσχεση κατασχεμένου πλοίου

4. Ο πλειστηριασμός του πλοίου

5. Διαδικασία κατατάξεως

α. Επί πλειστηριασμού ημεδαπού πλοίου

β. Επί πλειστηριασμού αλλοδαπού πλοίου

ΙΙ. Κατάσχεση και πλειστηριασμός αεροσκάφους

1. Νομοθετικό καθεστώς

2. Κατάσχεση αεροσκάφους

3. Πλειστηριασμός αεροσκάφους

4. Διαδικασία κατατάξεως

α. Προνόμια κατά τη Σύμβαση της Γενεύης

β. Προνόμια εσωτερικού (ελληνικού) δικαίου

γ. Κανόνες κατατάξεως

5. Κατάσχεση και πλειστηριασμός αλλοδαπού αεροσκάφους

§ 58. Ο εκούσιος πλειστηριασμός

Ι. Έννοια, νομική φύση, διακρίσεις

ΙΙ. Διαδικασία εκούσιου πλειστηριασμού

1. Γενικά

2. Προδικασία

3. Κύρια διαδικασία. Εφαρμοστέες διατάξεις

4. Κατακύρωση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ

Η ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΡΙΤΟΥ

§ 59. Προϋποθέσεις, αντικείμενο, τρόπος επιβολής και συνέπειες της κατασχέσεως στα χέρια τρίτου

Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

ΙΙ. Γενικές προϋποθέσεις της κατασχέσεως στα χέρια τρίτου

ΙΙΙ. Τα πρόσωπα που συμμετέχουν στην κατάσχεση στα χέρια τρίτου

1. Επισπεύδων δανειστής

2. Καθ’ ου η εκτέλεση οφειλέτης

3. Τρίτος

4. Κατάσχεση στα χέρια του δανειστή ως τρίτου

5. Κατάσχεση στα χέρια τετάρτου

IV. Αντικείμενο της κατασχέσεως στα χέρια τρίτου

1. Χρηματικές απαιτήσεις

α. Απαιτήσεις γεννημένες

β. Απαιτήσεις μελλοντικές, υπό αίρεση ή προθεσμία.

γ. Μερίδια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων

2. Απαιτήσεις του καθ’ ου η εκτέλεση κατά τρίτου προς μεταβίβαση κινητού

3. Κινητά πράγματα που βρίσκονται στα χέρια τρίτου

4. Κινητές αξίες ή χρηματοπιστωτικά μέσα σε άυλη μορφή

V. Τα ακατάσχετα στα χέρια τρίτου

1. Γενικές παρατηρήσεις

2. Περιπτώσεις ακατασχέτων

α. Κινητά υποκείμενα σε άμεση φθορά

β. Εταιρική μερίδα επί προσωπικών εταιριών

γ. Απαιτήσεις διατροφής και συνεισφοράς των συζύγων για τις ανάγκες της οικογένειας

δ. Απαιτήσεις μισθών, συντάξεων και ασφαλιστικών παροχών

a). Ακατάσχετες απαιτήσεις από μισθούς

i. Ο κανόνας

ii. Οι εξαιρέσεις από το ακατάσχετο

b) Ακατάσχετες απαιτήσεις από συντάξεις

c). Ακατάσχετες απαιτήσεις από ασφαλιστικές παροχές

d) Επέκταση του ακατασχέτου των μισθών, συντάξεων ή ασφαλιστικών παροχών, που κατατίθενται σε τραπεζικό λογαριασμό

ε. Κοινοτικές ενισχύσεις ή επιδοτήσεις

στ. Επιδικαζόμενες από το ΕΔΔΑ απαιτήσεις

ζ. Ακατάσχετο απαιτήσεων δυνάμει ειδικών διατά­ξεων

a). Προσωρινά επιδικαζόμενες απαιτήσεις

b) Απαιτήσεις των εργολάβων και των προμηθευτών τους

c). Ακατάσχετο ασφαλιστικών τοποθετήσεων

d) Ακατάσχετο απαιτήσεων κατά του Δημοσίου, ΟΤΑ και λοιπών ν.π.δ.δ. που πηγάζουν από έννομη σχέση δημοσίου δικαίου

η. Κατασχετό των τραπεζικών καταθέσεων

VI. Τρόπος επιβολής της κατασχέσεως στα χέρια τρίτου

1. Συντέλεση της κατασχέσεως

2. Φύση και περιεχόμενο του κατασχετηρίου

3. Κατάσχεση απαιτήσεων από τίτλο εις διαταγήν

4. Επιβολή κατασχέσεως επί ειδικών περιπτώσεων

α. Επί κατασχέσεως στα χέρια των τραπεζών

β. Επί κατασχέσεως στα χέρια του Δημοσίου

γ. Επί κατασχέσεως στα χέρια Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως (ΟΤΑ)

VII. Συνέπειες της κατασχέσεως

1. Γενικά

2. Συνέπειες για τον καθ’ ου η εκτέλεση

α. Απαγόρευση διαθέσεως

a). Χρόνος επελεύσεως της απαγορεύσεως

b) Υποκειμενικά όρια ακυρότητας της διαθέσεως.

β. Δυνατότητα πολλαπλών κατασχέσεων

γ. Δυνατότητα ασκήσεως αγωγής ή επισπεύσεως αναγκαστικής εκτελέσεως

3. Συνέπειες για τον τρίτο

α. Απαγόρευση εξοφλήσεως της κατασχεμένης απαιτήσεως

β. Απαγόρευση συμψηφισμού της κατασχεμένης απαιτήσεως

γ. Απαγόρευση αποδόσεως κινητών

δ. Απαγόρευση διαθέσεως του κατασχεμένου σε τρίτους

ε. Κτήση της ιδιότητας του μεσεγγυούχου

VIII. Ανακοπή του καθ’ ου η εκτέλεση

§ 60. Η δήλωση του τρίτου και οι συνέπειες από την παράλειψη υποβολής της

Ι. Η δήλωση του τρίτου

1. Γενικά

2. Νομική φύση της δηλώσεως

3. Περιεχόμενο της δηλώσεως

α. Επί καταφατικής δηλώσεως

β. Επί αρνητικής δηλώσεως

γ. Επί μελλοντικών ή υπό αίρεση απαιτήσεων

δ. Αναφορά προηγούμενων κατασχέσεων

4. Αρμόδιο όργανο, τύπος και προθεσμία υποβολής της δηλώσεως

ΙΙ. Συνέπειες από την παράλειψη υποβολής της δηλώσεως.

1. Υποχρέωση του τρίτου προς αποζημίωση

2. Δικαστική ενάσκηση της αξιώσεως αποζημιώσεως

§ 61. Η ανακοπή κατά της δηλώσεως του τρίτου

Ι. Νομοθετική κατοχύρωση

ΙΙ. Φύση και αντικείμενο της ανακοπής

ΙΙΙ. Περιεχόμενο της ανακοπής

IV. Διαδικαστικές προϋποθέσεις ασκήσεως της ανακοπής

1. Νομιμοποίηση

2. Δικαιοδοσία και αρμοδιότητα

V. Άσκηση της ανακοπής

VI. Διαδικασία εκδικάσεως της ανακοπής

VII. Συμμετοχή τρίτων στη δίκη της ανακοπής

VIII. Η άμυνα του τρίτου

ΙΧ. Ενστάσεις του τρίτου που αφορούν στην κατάσχεση

Χ. Απόδειξη εκατέρωθεν ισχυρισμών

ΧΙ. Συνέπειες από την παραδοχή της ανακοπής

1. Δεδικασμένο

2. Εκχώρηση της κατασχεθείσας απαιτήσεως

3. Εκτελεστότητα

ΧΙΙ. Συνέπειες από την παράλειψη ασκήσεως εμπρόθεσμης ανακοπής

§ 62. Οι συνέπειες της καταφατικής δηλώσεως του τρίτου και η περαιτέρω διαδικασία

Ι. Ex lege εκχώρηση της απαιτήσεως και των παρεπόμενων δικαιωμάτων της

ΙΙ. Η περαιτέρω διαδικασία επί κατασχέσεως χρηματικών απαιτήσεων

1. Όταν υφίσταται μια και μοναδική κατάσχεση χρηματικής απαιτήσεως

2. Όταν υφίστανται περισσότερες κατασχέσεις χρηματικής απαιτήσεως

α. Επάρκεια της κατασχεμένης απαιτήσεως

β. Ανεπάρκεια της κατασχεμένης απαιτήσεως

ΙΙΙ. Η περαιτέρω διαδικασία επί κατασχέσεως κινητών

IV. Η περαιτέρω διαδικασία επί κατασχέσεως απαιτήσεως προς μεταβίβαση της κυριότητας κινητών

V. Η περαιτέρω διαδικασία όταν ο τρίτος αρνείται να συμμορφωθεί προς το περιεχόμενο της (καταφατικής) δηλώ­σεώς του

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΑΛΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΠΡΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

§ 63. Κατάσχεση ειδικών περιουσιακών στοιχείων

Ι. Εισαγωγή

ΙΙ. Αντικείμενο της κατασχέσεως

1. Μεταβιβαστά περιουσιακά δικαιώματα

2. Περιπτωσιολογία

α. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

β. Δικαιώματα ευρεσιτεχνίας

γ. Δικαίωμα εκμεταλλεύσεως κινηματογραφικών ταινιών

δ. Απαιτήσεις κατά τρίτων εξαρτώμενες από αντιπαροχή

ε. Κατάσχεση επιχειρήσεως

στ. Κατάσχεση σε άλλα δικαιώματα

ΙΙΙ. Δικαστική άδεια κατασχέσεως

1. Νομοθετικός λόγος και χαρακτήρας της δικαστικής επεμβάσεως

2. Διαδικασία παροχής της άδειας κατασχέσεως

α. Υποβολή και περιεχόμενο της αιτήσεως

β. Δικαιοπλαστική εξουσία του δικαστηρίου

γ. Περιεχόμενο αποφάσεως

δ. Τα πρόσφορα μέσα για την αξιοποίηση του δικαιώματος

IV. Διατυπώσεις επιβολής της κατασχέσεως

V. Συνέπειες επιβολής της κατασχέσεως

VI. Η διαδικασία μετά την κατάσχεση

1. Επί διαθέσεως του ειδικού περιουσιακού στοιχείου με πλειστηριασμό

2. Επί απαιτήσεως του καθ’ ου η εκτέλεση κατά τρίτου.

3. Επί ορισμού διαχειριστή

α. Διορισμός διαχειριστή

β. Εξουσίες διαχειριστή

γ. Αντικατάσταση διαχειριστή

δ. Επίλυση των διαφορών που αφορούν στη διαχείριση

ε. Αμοιβή του διαχειριστή

στ. Αναγγελίες και πίνακας διανομής

ζ. Αντιρρήσεις κατά της αναγγελίας και κατά του πίνακα διανομής

η. Λογοδοσία και ευθύνη του διαχειριστή

θ. Παύση της διαχειρίσεως

§ 64. Αναγκαστική διαχείριση

Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

ΙΙ. Αντικείμενο αναγκαστικής διαχειρίσεως

ΙΙΙ. Διαδικασία κηρύξεως της αναγκαστικής διαχειρίσεως

1. Η αίτηση και ο δικαστικός της έλεγχος

2. Λόγοι αποκλεισμού της αναγκαστικής διαχειρίσεως.

3. Η απόφαση που διατάζει την αναγκαστική διαχείριση.

4. Επιβολή της αναγκαστικής διαχειρίσεως

IV. Συνέπειες της επιβολής της αναγκαστικής διαχειρίσεως

V. Ο αναγκαστικός διαχειριστής

1. Διορισμός

2. Αντικατάσταση

3. Εξουσίες, δικαιώματα και υποχρεώσεις

α. Εξουσίες

β. Δικαιώματα

γ. Υποχρεώσεις

4. Ικανοποίηση των δανειστών

VI. Παύση της αναγκαστικής διαχειρίσεως

VII. Επίλυση των διαφορών από τη διαχείριση

§ 65. Προσωπική κράτηση

Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

ΙΙ. Προϋποθέσεις προσωπικής κρατήσεως

1. Απαίτηση από αδικοπραξία

2. Η προσωπική κράτηση εκπροσώπων νομικών προσώπων

ΙΙΙ. Αποκλεισμός προσωπικής κρατήσεως

1. Ως προς ορισμένες κατηγορίες απαιτήσεων

2. Ως προς ορισμένες κατηγορίες προσώπων

IV. Δικαστική απαγγελία της προσωπικής κρατήσεως

1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

2. Σώρευση του αιτήματος προσωπικής κρατήσεως στην αγωγή επιδικάσεως της απαιτήσεως από αδικοπραξία

3. Αυτοτελής αγωγή για την απαγγελία της προσωπικής κρατήσεως

4. Η απόφαση για την προσωπική κράτηση

V. Η εκτέλεση της αποφάσεως για την προσωπική κράτηση.

1. Προδικασία

2. Κύρια διαδικασία. Σύλληψη του οφειλέτη

3. Φυλάκιση του προσωποκρατηθέντος

4. Απόλυση του κρατουμένου

α. Απόλυση με απόφαση του διευθυντή των φυλακών

β. Απόλυση με απόφαση του προέδρου πρωτοδικών.

VΙ. Η άμυνα του οφειλέτη κατά της προσωπικής κρατήσεως.

1. Οι αντιρρήσεις κατά της προσωπικής κρατήσεως

2. Η ανακοπή κατά της εκτελέσεως

3. Η ανακοπή για τις διαφορές ως προς την εκτέλεση της προσωπικής κρατήσεως

VΙI. Διαχρονικό και διατοπικό δίκαιο της προσωπικής κρατή­σεως

Αλφαβητικό ευρετήριο λημμάτων

Ευρετήριο νομικών κανόνων

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist

Other volumes

Ν. Νίκας, Δίκαιο αναγκαστικής εκτελέσεως, τόμ. 1, 3η έκδ., 2023
Όλα τα ζητήματα του γενικού μέρους του Δικαίου Αναγκαστικής Εκτελέσεως σε μια πλήρως επικαιροποιημένη έκδοση
 

Related editions

Α. Αλαπάντας/Π. Αλικάκος/Α. Άνθιμος..., Ελεύθερη κυκλοφορία των αποφάσεων και διεθνής αναγκαστική εκτέλεση, 2023
Συμβολές έγκριτων νομικών σε κρίσιμα ζητήματα της διακρατικής κυκλοφορίας των αποφάσεων επί αναγκαστικής εκτέλεσης
Α. Βαθρακοκοίλης, Η έναρξη της εκτέλεσης κατά τον ΚΠολΔ, 2023
Ανάλυση όλων των πράξεων που λαμβάνουν χώρα κατά την έναρξη της αναγκαστικής εκτέλεσης με παράθεση συστηματοποιημένης κρίσιμης περιπτωσιολογίας
Α. Βεζυρτζή, Ο ηλεκτρονικός αναγκαστικός πλειστηριασμός κατά τον ΚΠολΔ, 2023
Series: Πραγματείες Πολιτικής Δικονομίας, #6
Διεξοδική ανάλυση του μηχανισμού της ηλεκτρονικής αναγκαστικής πλειστηρίασης με έμφαση στη νομολογία και τους λόγους ανακοπής
Π. Γέσιου-Φαλτσή/Λ.-Μ. Πίψου, Δίκαιο αναγκαστικής εκτελέσεως, τόμ. 3β, 2η έκδ., 2023
Για πρώτη φορά στο ελληνικό δίκαιο συγκεντρωμένο το διαρκώς αυξανόμενης πρακτικής σπουδαιότητας δίκαιο της διεθνούς αναγκαστικής εκτελέσεως
Π. Γέσιου-Φαλτσή, Δίκαιο αναγκαστικής εκτελέσεως, τόμ. 3α, 2η έκδ., 2023
Για πρώτη φορά στο ελληνικό δίκαιο συγκεντρωμένο το διαρκώς αυξανόμενης πρακτικής σπουδαιότητας δίκαιο της διεθνούς αναγκαστικής εκτελέσεως