Α. Αλαπάντας/Π. Αλικάκος/Α. Άνθιμος..., Ελεύθερη κυκλοφορία των αποφάσεων και διεθνής αναγκαστική εκτέλεση, 2023


Α. Αλαπάντας/Π. Αλικάκος/Α. Άνθιμος..., Ελεύθερη κυκλοφορία των αποφάσεων και διεθνής αναγκαστική εκτέλεση, 2023

Η διεθνής αναγκαστική εκτέλεση αποτελεί την πεμπτουσία όλου του οικοδομήματος του δικονομικού διεθνούς δικαίου. Οι ρυθμίσεις της διεθνούς δικαιοδοσίας, των διασυνοριακών επιδόσεων, της διεθνούς εκκρεμοδικίας ή συνάφειας, της διεθνούς συνδρομής και γενικότερα κάθε διαδικαστικής εκφάνσεως στις δίκες με στοιχεία αλλοδαπότητας αποσκοπούν εν τέλει στην έκδοση μιας δικαστικής αποφάσεως, η οποία θα μπορεί να κυκλοφορήσει και εκτός του κράτους εκδόσεώς της, εκεί όπου ο νικητής διάδικος θα μπορούσε να επιτύχει αποτελεσματικότερα την ικανοποίηση του δικαιώματός του. Με την ευκαιρία κυκλοφορίας του μνημειώδους συγγραφικού έργου της Καθηγήτριας Πελαγίας Γέσιου-Φαλτσή «Δίκαιο αναγκαστικής εκτελέσεως. Η διεθνής αναγκαστική εκτέλεση», τόμ. ΙΙΙα/β, σε δεύτερη έκδοση (ο τόμος ΙΙΙβ από κοινού με την Ομότ. Καθηγήτρια Λ.-Μ. Πίψου), που επισφραγίζει με τον πλέον εμφατικό τρόπο ένα έργο ζωής της συγγραφέως, ο τόμος αυτός των παράλληλων εκδόσεων του περιοδικού Lex&Forum-Opera Juris αποτελεί αφιέρωμα στην τιμώμενη Καθηγήτρια ως ελάχιστη ανταπόδοση για την πολύτιμη προσφορά της στο δίκαιο της διεθνούς αναγκαστικής εκτελέσεως.

Όπως η διεθνής αναγκαστική εκτέλεση καλύπτει ένα εξαιρετικά διευρυμένο αντικείμενο, το οποίο δεν περιορίζεται μόνον στα διαδικαστικά ζητήματα που συνήθως συνδέονται με την εκτελεστική διαδικασία, καθ’ εαυτήν, έτσι και ο τόμος αυτός περιέχει μια σειρά ιδιαίτερα σημαντικών συμβολών έγκυρων και αναγνωρισμένων δικαστικών λειτουργών, ακαδημαϊκών, δικηγόρων και συμβολαιογράφων, επί ενός ευρέως φάσματος κρίσιμων και επίκαιρων πρακτικών και θεωρητικών ζητημάτων της διακρατικής κυκλοφορίας των αποφάσεων, που απασχολούν όλους τους επιμέρους κλάδους της δικαστηριακής πράξης: από τα ζητήματα της διαδικασίας εκτέλεσης των αλλοδαπών αποφάσεων ή της εκτελεστότητας αλλοδαπών διαθηκών και λοιπών δημοσίων εγγράφων, έως τις συλλογικές διαδικασίες εκτέλεσης ή τις διαταγές δέσμευσης λογαριασμών.

Edition info

Title
Ελεύθερη κυκλοφορία των αποφάσεων και διεθνής αναγκαστική εκτέλεση
Αφιέρωμα στην Καθηγήτρια ΠΕΛΑΓΙΑ ΓΕΣΙΟΥ-ΦΑΛΤΣΗ
Για τη συνεισφορά της στην ερμηνεία του δικαίου της διεθνούς αναγκαστικής εκτελέσεως
–επ’ ευκαιρία της 2ης εκδόσεως του έργου «Δίκαιο αναγκαστικής εκτελέσεως - Η διεθνής αναγκαστική εκτέλεση» τ. ΙΙΙα/β* (2023)–
© 2023
Editor
Authors
ISBN
978-960-648-775-0
Pages
XVIII + 462
Price
€ 40.00
In stock

Table of contents   +

Περιεχόμενα

Συγγραφείς

Πρόλογος

Η δικαστική κατακύρωση πλοίου κατά το νέο ΚΙΝΔ και η σχετική διεθνής σύμβαση του Πεκίνου της 5.9

Αντώνιος Αλαπάντας, Δ.Ν., Εφέτης, LLM (Hambourg)

Η κατάσχεση στα χέρια ενωσιακού οργάνου ως τρίτου

Πέτρος Αλικάκος, Δ.Ν., Πρόεδρος Πρωτοδικών, Πρόεδρος Τριμελούς Συμβουλίου Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης

Ηλεκτρονική επίδοση κατά τον Κανονισμό 2020/1784 –Συμβολή στην ερμηνεία του άρθρου 19–

Απόστολος Άνθιμος, Δ.Ν., Δικηγόρος

Διεθνής αναγκαστική εκτέλεση και ομοδικία

Πάρις Αρβανιτάκης, Καθηγητής Νομικής Σχολής Α.Π.Θ.

Η πρόσφατη νομολογία του ΔΕΕ αναφορικά με την αυτεπάγγελτη εξέταση κατά το στάδιο της αναγκαστικής εκτέλεσης του καταχρηστικού χαρακτήρα των συμβατικών ρητρών που συνάπτονται με καταναλωτές

Γιάννης Βαλμαντώνης, Εφέτης

Εκφάνσεις της ενωσιακής δημόσιας τάξης κατά την αναγνώριση και εκτέλεση αλλοδαπών δικαστικών και διαιτητικών αποφάσεων

Κωνσταντίνος Δ. Βουλγαράκης, Δ.Ν., Επισκέπτης Λέκτωρ Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας, Solicitor (England & Wales), Δικηγόρος

Αναγνώριση οικογενειακού δικαίου συμφωνιών κατά το ευρωπαϊκό δικονομικό δίκαιο

Γεώργιος-Αλέξανδρος Γεωργιάδης, Επίκ. Καθηγητής Νομικής Σχολής Α.Π.Θ.

Εγγυοδοσία σε βάρος του δανειστή - αιτούντος την έκδοση ευρωπαϊκής διαταγής δέσμευσης λογαριασμού κατά τα άρθρ. 12 και 33 Καν 655/2014

Παναγιώτης Σ. Γιαννόπουλος, Αναπλ. Καθηγητής Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ.

Γενικές αρχές αναγκαστικής εκτέλεσης στην ευρωπαϊκή έννομη τάξη επί αστικών και εμπορικών υποθέσεων

Ιωάννης Στ. Δεληκωστόπουλος, Αναπλ. Καθηγητής Νομικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α., Δικηγόρος

Προσωρινή εξασφάλιση, μέσω Ευρωπαϊκής Διαταγής Δέσμευσης Λογαριασμού, απαίτησης απορρέουσας από χρηματική ποινή (σκέψεις με αφορμή την απόφαση ΔΕΕ, 20.04.2023, C 291-/21, Starkinvest SRL)

Χρήστος Ευθυμίου, Δ.Ν., Δικηγόρος

Αναγκαστική εκτέλεση πράξεων των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ικανοποίηση χρηματικών απαιτήσεων κατά ιδιωτών

Νικόλαος Ε. Ζαπριάνος, Δ.Ν., Δικηγόρος

Οι ρυθμίσεις των άρθρ. 933 § 4 και 933 § 5 ΚΠολΔ κατά την εκτέλεση αλλοδαπών δικαστικών αποφάσεων

Αναστασία Ν. Καλαντζή, Δ.Ν., Δικηγόρος

Ζητήματα από τα άρθρ. 25-27 του Κανονισμού 655/2014 για την ευθύνη της τράπεζας και του δανειστή επί εκτελέσεως ευρωπαϊκής διαταγής δεσμεύσεως λογαριασμού

Στέφανος Καραμέρος, Δ.Ν., Δικηγόρος

Χαρακτηριστικά Ορόσημα της σταδιακής εξελικτικής πορείας της Διασυνοριακής/Διεθνούς Αναγκαστικής Εκτελέσεως από το Εθνικό/Αυτόνομο Δικονομικό Δίκαιο και τις Διμερείς και Πολυμερείς Συμβάσεις Δικαστικής Αρωγής στη Σύμβαση των Βρυξελλών και στους Ενωσιακούς Δικονομικούς Κανονισμούς [Σύντομες Επισημάνσεις ως προς τους στόχους, τις τελολογικές/αξιολογικές σταθμίσεις των Εθνικών Νομοθεσιών, στο αυτόνομο ή στο διεθνούς/διακρατικής φύσεως συμβατικό νομοθετικό πεδίο, και της Ενωσιακής Νομοθεσίας]

Νικόλαος Καν. Κλαμαρής, Ομότιμος Καθηγητής Νομικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α.

Συμβατική ρήτρα αντίστοιχη με την ΑΚ 291 υπό το φως της Οδηγίας 93/13/ΕΟΚ και το ν. 2251/1994

Δημήτριος Κράνης, Αντιπρόεδρος Α.Π. ε.τ.

Ο άνθρωπος στο επίκεντρο: Από την Σύμβαση της Χάγης της 13ης Ιανουαρίου 2000 για τη διεθνή προστασία των ενηλίκων στην Πρόταση Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης Μαΐου

Σοφία Μουρατίδου, τ. Συμβολαιογράφος, Επίτιμη Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβολαιογραφικού Ινστιτούτου (Ι.R.E.N.E.)

[Διεθνές] Δίκαιο Αφερεγγυότητας – Νομικές Μεταφυτεύσεις

Ελίνα Ν. Μουσταΐρα, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α.

Η εκτελεστότητα των δημοσίων εγγράφων σύμφωνα με τον Κανονισμό 650/2012

Μαριάννα Παπακυριάκου, Συμβολαιογράφος Θεσσαλονίκης, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων (CAE) της Παγκόσμιας Ένωσης Συμβολαιογραφίας (UINL)

Η διασυνοριακή κυκλοφορία των δημοσίων εγγράφων στο πλαίσιο του Κληρονομικού Κανονισμού

Λήδα-Μαρία Πίψου, Ομότιμη Καθηγήτρια Νομικής Σχολής Α.Π.Θ.

Recognition and Enforcement of non-EU foreign judgements in Malta

Ioannis Revolidis, Resident Academic Lecturer, Department of Media, Communications & Technologies/Center for Distributed Ledger, University of Malta

Ερμηνευτική προσέγγιση του άρθρου 24, σημείο 5 του Κανονισμού 1215/2012 αναφορικά με το ratione materiae πεδίο εφαρμογής της βάσεως διεθνούς δικαιοδοσίας της αναγκαστικής εκτελέσεως

Αναστάσιος Ταμαμίδης, Δ.Ν., Δικηγόρος

Εκτέλεση και εκτελεστότητα της ευρωπαϊκής διαταγής δέσμευσης λογαριασμού

Ελένη Τζουνάκου, Ειρηνοδίκης

La nécessité de renforcer et d’ harmoniser les procédures civiles d’ exécution

Dimitrios Tsikrikas, Professeur de la procédure civile, Faculté de droit de l’ Université d’ Athènes

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Π. Γέσιου-Φαλτσή/Λ.-Μ. Πίψου, Δίκαιο αναγκαστικής εκτελέσεως, τόμ. 3β, 2η έκδ., 2023
Για πρώτη φορά στο ελληνικό δίκαιο συγκεντρωμένο το διαρκώς αυξανόμενης πρακτικής σπουδαιότητας δίκαιο της διεθνούς αναγκαστικής εκτελέσεως
Π. Γέσιου-Φαλτσή, Δίκαιο αναγκαστικής εκτελέσεως, τόμ. 3α, 2η έκδ., 2023
Για πρώτη φορά στο ελληνικό δίκαιο συγκεντρωμένο το διαρκώς αυξανόμενης πρακτικής σπουδαιότητας δίκαιο της διεθνούς αναγκαστικής εκτελέσεως
Ι. Δεληκωστόπουλος, Ζητήματα από την εφαρμογή του Κανονισμού 1215/2012 για τη Διεθνή Δικαιοδοσία και την Εκτέλεση Αποφάσεων, 3η έκδ., 2022
Όλα τα καίρια ζητήματα του δικονομικού κανονισμού 1215/2012 σε μια συστηματική και εύληπτη παρουσίαση
Γ. Κουτσούκου, Έννομες συνέπειες των αποφάσεων του δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί προδικαστικής παραπομπής, 2020
Series: Δημοσιεύματα ΕΠολΔ, #24
Η παρούσα μελέτη επιχειρεί να παρουσιάσει κατά τρόπο συστηματικό τις έννομες συνέπειες των αποφάσεων του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί προδικαστικής παραπομπής (άρθρο...