Π. Γέσιου-Φαλτσή, Δίκαιο αναγκαστικής εκτελέσεως, τόμ. 3α, 2η έκδ., 2023


Π. Γέσιου-Φαλτσή, Δίκαιο αναγκαστικής εκτελέσεως, τόμ. 3α, 2η έκδ., 2023

Το κλασικό έργο της ομότ. Καθηγήτριας Π. Γέσιου-Φαλτσή για το Δίκαιο της Αναγκαστικής Εκτελέσεως τόμος Ι, Γενικό Μέρος, και τόμος ΙΙ, Ειδικό Μέρος, δεύτερη και τρίτη έκδοση 2017, 2018 αντίστοιχα, συμπληρώνεται τώρα με τη διευρυμένη νέα έκδοση του τόμου ΙΙΙ για τη Διεθνή Αναγκαστική Εκτέλεση. Πρόκειται για ένα ευρείας εμβέλειας συγγραφικό εγχείρημα που κατέστη εφικτό με τη συνένωση των δυνάμεων των δύο συγγραφέων του. Καλύπτει, εκτός από το εσωτερικό ελληνικό δίκαιο, και όλους τους κρίσιμους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς, οι οποίοι νομοθετήθηκαν μετά την κυκλοφορία της πρώτης εκδόσεως. Έτσι, για πρώτη φορά στο ελληνικό δίκαιο παρουσιάζεται σε τέτοια έκταση συγκεντρωμένο το διαρκώς αυξανόμενης πρακτικής σπουδαιότητας δίκαιο της διεθνούς αναγκαστικής εκτελέσεως κατά την ιστορική του εξέλιξη, ως ενιαίο σύστημα με συγκεκριμένες δικές του αρχές.
Το δίτομο αυτό έργο ερευνά και επεξεργάζεται στον ημίτομο ΙΙΙα το εσωτερικό ελληνικό δίκαιο για τη διεθνή αναγκαστική εκτέλεση, στη σύγχρονη μορφή του, όπως και τις ισχύουσες σήμερα διεθνείς συμβάσεις που το συμπληρώνουν ή το διαφοροποιούν. Ο ημίτομος ΙΙΙβ, που προέρχεται από την πένα τόσο της ομότ. Καθηγήτριας Π. Γέσιου-Φαλτσή (§§ 83-91, 95-96), όσο και της Καθηγήτριας Λ.Μ. Πίψου (§§ 92-94), παρουσιάζει το Ευρωπαϊκό Δικονομικό Διεθνές Δίκαιο της αναγκαστικής εκτελέσεως στο σύνολό του, ερμηνεύοντας συστηματικά και αξιολογώντας όλους τους σχετικούς Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς, της πρώτης και της λεγόμενης «δεύτερης γενιάς», όπως, με χρονολογική σειρά, τους Καν 44/2001, 2201/2003, 805/2004, 1896/2006, 861/2007, 1215/2012, 655/2014, 2019/1111. Μεταξύ των στόχων του ημίτομου ΙΙΙβ είναι και η ανάδειξη της γενικής εικόνας του Ευρωπαϊκού Δικονομικού Διεθνούς Δικαίου σε ό,τι αφορά το πεδίο της αναγκαστικής εκτελέσεως, αναγκαία όσο ποτέ για τις επιλογές του ευρωπαίου νομικού, αν ληφθούν υπόψη οι παράλληλες δυνατότητες που προσφέρουν οι Ευρωπαϊκοί Κανονισμοί, αλλά και οι αυστηρές οριοθετήσεις που αυτοί επιβάλλουν από την άποψη του αντικειμενικού πεδίου εφαρμογής τους.
Όπως και οι τόμοι Ι και ΙΙ, ο τόμος ΙΙΙ για τη διεθνή αναγκαστική εκτέλεση, στη δεύτερη αυτή διευρυμένη έκδοσή του, αποτελεί μία υψηλής ποιότητας, μοναδική για το είδος της, επιστημονική συμβολή, η οποία αναμένεται να προσφέρει ασφαλή καθοδήγηση στην ελληνική νομολογία για τα νέα ποικίλα και δύσκολα θέματα που αντιμετωπίζει, όπως και να θέσει νέους προβληματισμούς στην ελληνική θεωρία.
Ακολουθεί ο ημίτομος ΙΙΙγ με ειδικότερο αντικείμενο τους ειδικούς Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς για τα θέματα του Οικογενειακού και του Κληρονομικού Δικαίου.

Edition info

Title
Δίκαιο αναγκαστικής εκτελέσεως
ΙΙΙα: Η διεθνής αναγκαστική εκτέλεση
κατά τον ΚΠολΔ και τις διεθνείς συμβάσεις
© 2023
Author
Volume
vol. 3α
Edition
2nd ed.
ISBN
978-960-648-710-1
Pages
XXXIV + 565
Price
€ 90.00
In stock

Table of contents   +

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Πρόλογος της δεύτερης εκδόσεως

Πρόλογος της πρώτης εκδόσεως

Διάγραμμα περιεχομένων

Αναλυτικός πίνακας περιεχομένων

Συντομογραφίες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΕ΄

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ

ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ

§ 69. Το αστικό δικονομικό διεθνές δίκαιο γενικότερα

Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

1. Αντικείμενα του αστικού δικονομικού διεθνούς δικαίου

2. Ορισμός, στοιχεία της έννοιας και φύση του αστικού δικονομικού διεθνούς δικαίου

α. Ορισμός

β. Το εννοιολογικό στοιχείο του δεσμού με την αλλοδαπή ειδικότερα

γ. Ο χαρακτήρας του κλάδου

3. Διάκριση από το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο

4. Πηγές του αστικού δικονομικού διεθνούς δικαίου

α. Το διεθνές εθιμικό δίκαιο και η σημασία του

β. Οι διεθνείς συμβάσεις

γ. Το Ευρωπαϊκό δίκαιο

δ. Το κοινό δίκαιο

ΙΙ. Η κίνηση για την ενοποίηση του αστικού δικονομικού διεθνούς δικαίου

1. Το Ευρωπαϊκό ομοιόμορφο δίκαιο

2. Συνδιάσκεψη του Ιδιωτικού διεθνούς δικαίου της Χάγης

3. Οι Αρχές και Κανόνες της Διακρατικής Πολιτικής Δικονομίας του American Law Institute (ΑLI)

4. Το ειδικότερο Πρόγραμμα του UNIDROIT για την αναγκαστική εκτέλεση

ΙΙΙ. Η αναγκαστική εκτέλεση στο διεθνές πλαίσιο

1. Ειδικότερα αντικείμενα του δικονομικού διεθνούς δικαίου της αναγκαστικής εκτελέσεως

2. Αξίωση εκτελέσεως υπέρ του κατόχου αλλοδαπού εκτελεστού τίτλου

3. Αρχές που διέπουν τη διεθνή αναγκαστική εκτέλεση

α. Η αρχή της εφαρμογής της lex fori

β. Η αρχή της εδαφικότητας

γ. Η ανάγκη κηρύξεως της εκτελεστότητας των αλλοδαπών τίτλων

δ. Διάκριση αναγνωρίσεως και κηρύξεως εκτελεστότητας

ε. Η αρχή της ισότιμης μεταχειρίσεως των ημεδαπών και των αλλοδαπών εκτελεστών τίτλων

4. Η εκτελεστότητα των αλλοδαπών τίτλων στο κράτος εκδόσεώς τους ως βασική προϋπόθεση για την εκτέλεσή τους στην ημεδαπή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΣΤ΄

Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

§ 70. Οι βασικές αρχές του ΚΠολΔ για την κήρυξη της εκτελεστότητας των αλλοδαπών αποφάσεων και των άλλων αλλοδαπών εκτελεστών τίτλων

I. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

1. Αναγνώριση και κήρυξη εκτελεστότητας υπό τον ΚΠολΔ

α. Η δογματική θεμελίωση της αναγνωρίσεως και εκτελέσεως των αλλοδαπών τίτλων

β. Η αναγνώριση κατά τον ΚΠολΔ είναι καταρχήν αυτόματη.

γ. Η εκτελεστότητα κατά τον ΚΠολΔ πρέπει να κηρύσσεται.

2. Ποιο μπορεί να είναι το αντικείμενο αναγνωρίσεως κατά τον ΚΠολΔ

α. Το δεδικασμένο

β. Η διαπλαστική ενέργεια

γ. Η ενέργεια της παρεμβάσεως, της ανακοινώσεως και της προσεπικλήσεως

δ. Δεν αποτελούν αντικείμενο αναγνωρίσεως οι παρεπόμενες ή οι ενδοδιαδικαστικές ενέργειες

3. Ιδιότητες της αναγνωριστέας αποφάσεως κατά τον ΚΠολΔ

4. Ειδικότερο αντικείμενο της διαδικασίας κηρύξεως εκτελεστότητας κατά τον ΚΠολΔ

ΙΙ. Το δίκαιο της ΠολΔικ Maurer

1. Γενικές παρατηρήσεις

2. Η διάκριση ημεδαπών και αλλοδαπών

α. Προϋποθέσεις και διαδικασία κηρύξεως εκτελεστότητας όταν ο καθού η εκτέλεση ήταν αλλοδαπός

β. Προϋποθέσεις και διαδικασία κηρύξεως εκτελεστότητας όταν ο καθού η εκτέλεση ήταν ημεδαπός

γ. Ειδικότερα επί ερήμην αποφάσεως

ΙΙΙ. Το ισχύον δίκαιο του ΚΠολΔ

1. Γενικές παρατηρήσεις

2. Έννοια του αλλοδαπού δικαστηρίου και της αλλοδαπής δικαστικής αποφάσεως

α. Ποιο θεωρείται αλλοδαπό δικαστήριο

β. Έννοια αλλοδαπής δικαστικής αποφάσεως

§ 71. Οι προϋποθέσεις κηρύξεως εκτελεστότητας των αλλοδαπών αποφάσεων κατά τον ΚΠολΔ

I. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

ΙΙ. Η διεθνής δικαιοδοσία

1. Θέση του προβλήματος

2. Οι δύο εκφάνσεις της διεθνούς δικαιοδοσίας

3. Η προϋπόθεση της διεθνούς δικαιοδοσίας υπό τον ΚΠολΔ

α. Τα εφαρμοζόμενα συστήματα γενικότερα

β. Εφαρμογή της θεωρίας του αντικατοπτρισμού

4. Παραδείγματα

5. Η αποκλειστική διεθνής δικαιοδοσία

6. Κρίσιμος χρόνος συνδρομής των στοιχείων της διεθνούς δικαιοδοσίας

ΙΙΙ. Η εκτελεστότητα της αλλοδαπής αποφάσεως

1. Ουσιαστική και τυπική εκτελεστότητα

2. Οι προσωρινά εκτελεστές αλλοδαπές αποφάσεις

IV. Η παροχή του δικαιώματος άμυνας

1. Η περιορισμένη εμβέλεια της ειδικής ρυθμίσεως του ελληνικού δικαίου

2. Η προστασία του δικαιώματος άμυνας με βάση τη ρήτρα της δημόσιας τάξεως

α. Σχέση αρ. 3 με αρ. 5 άρθρου

β. Οι ειδικότερες νομολογιακές εφαρμογές

V. Η μη ύπαρξη αντίθετης ημεδαπής αποφάσεως

VI. Η μη αντίθεση στη δημόσια τάξη

1. Εννοιολογικός προσδιορισμός σε σύγκριση με τη ρήτρα επιφυλάξεως του άρθρου 33 ΑΚ

2. Αντίθεση στη δικονομική δημόσια τάξη

α. Έννοια και τρόπος λειτουργίας

β. Η προϋπόθεση της εξαντλήσεως των ενδίκων βοηθημάτων ή ενδίκων μέσων που προβλέπει η δικονομική νομοθεσία του κράτους εκδόσεως

γ. Η παραβίαση κανόνων του δικαίου της αποδείξεως του κράτους εκτελέσεως

δ. Έλλειψη αιτιολογίας

3. Αντίθεση στην ουσιαστική δημόσια τάξη

α. Έννοια και τρόπος λειτουργίας

β. Παραβίαση ατομικών δικαιωμάτων

γ. Παραβίαση απαγορεύσεως αξιόποινων ή παράνομων πράξεων

δ. Παραβίαση απαγορεύσεως ανήθικων ή αισχροκερδών δικαιοπραξιών

ε. Καταδίκη σε «punitive damages»

4. Η μεταχείριση των κανόνων άμεσης εφαρμογής του κράτους εκτελέσεως της αποφάσεως

VII. Η απαγόρευση αναθεωρήσεως της ουσίας

VIII. Η απαγόρευση ελέγχου των καταργητικών λόγων

§ 72. Οι αλλοδαπές αποφάσεις προσωπικής καταστάσεως

I. Το πρόβλημα και η νομοθετική διευθέτησή του

1. Γιατί είναι αναγκαία η έρευνα του θέματος

2. Πώς προέκυψαν οι δυσκολίες

3. Η νομοθετική παρέμβαση του

4. Η έννοια των αποφάσεων προσωπικής καταστάσεως κατά το άρθρο 905 § 4

5. Ο υποχρεωτικός ή μη χαρακτήρας της διαδικασίας κηρύξεως εκτελεστότητας

6. Η φύση της αιτήσεως του άρθρου 905 §

ΙΙ. Οι προϋποθέσεις αναγνωρίσεως των αποφάσεων προσωπικής καταστάσεως

1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

2. Η διεθνής δικαιοδοσία

3. Το δεδικασμένο της αποφάσεως

4. Το δικαίωμα άμυνας

5. Η μη αντίθεση προς ημεδαπή απόφαση

6. Η μη αντίθεση στη δημόσια τάξη

α. Γενικές παρατηρήσεις

β. Ο νομολογιακός έλεγχος της μη αντιθέσεως προς τη δικονομική δημό­σια τάξη – Παραδεκτό διαδικαστικών πράξεων – Τα θέματα του δικαίου της αποδείξεως

γ. Ο νομολογιακός έλεγχος της μη αντιθέσεως προς την ουσιαστική δημό­σια τάξη

IΙΙ. Η αναγνώριση αλλοδαπών αποφάσεων προσωπικής καταστάσεως που στο ελληνικό δίκαιο εκδίδονται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας

1. Το ειδικότερο πρόβλημα που προέκυψε – Η σημασία του για τα αλλοδαπά συναινετικά διαζύγια

2. Οι απόψεις που υποστηρίχθηκαν

§ 73. Έννοια και προϋποθέσεις κηρύξεως εκτελεστότητας των άλλων αλλοδαπών τίτλων

I. Έννοια

ΙΙ. Οι προϋποθέσεις κηρύξεως εκτελεστότητας

§ 74. Τα ασφαλιστικά μέτρα στις διακρατικές σχέσεις κατά τον ελλΚΠολΔ

I. Γενικές παρατηρήσεις

1. Η σημασία του θέματος

2. Συγκριτικές παρατηρήσεις για το εφαρμοζόμενο νομικό πλαίσιο στην προσωρινή προστασία επί ιδιωτικών διεθνών διαφορών

3. Τα ιδιαίτερα προβλήματα στις ιδιωτικές διεθνείς διαφορές

ΙΙ. Διεθνής δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων για λήψη ασφαλιστικών μέτρων στις ιδιωτικές διεθνείς διαφορές

1. Εφαρμογή των γενικών κανόνων για τη διεθνή δικαιοδοσία

α. Θεμελίωση της διεθνούς δικαιοδοσίας σε εκείνη που προβλέπεται για την κύρια αγωγή

β. Η πρόσθετη λειτουργία της ειδικής δωσιδικίας του τόπου εκτελέσεως του ασφαλιστικού μέτρου

2. Η αμφισβήτηση της διεθνούς δικαιοδοσίας όταν το αντικείμενο του ασφαλιστικού μέτρου βρίσκεται στην αλλοδαπή

3. Η κατεπείγουσα περίπτωση ως βάση διεθνούς δικαιοδοσίας

ΙΙΙ. Αναγνώριση και κήρυξη εκτελεστότητας ασφαλιστικού μέτρου που εκδόθηκε από αλλοδαπό δικαστήριο

1. Γενικές παρατηρήσεις

2. Η προϋπόθεση της διεθνούς δικαιοδοσίας

3. Η προϋπόθεση της εκτελεστότητας

4. Η προϋπόθεση της παροχής του δικαιώματος άμυνας

5. Η προϋπόθεση της μη αντιθέσεως προς τη δημόσια τάξη

§ 75. Η διαδικασία κηρύξεως της εκτελεστότητας των αλλοδαπών τίτλων κατά τον ΚΠολΔ

I. Σκοπός και αποκλειστικότητα της διαδικασίας

ΙΙ. Τα διαδικαστικά θέματα

1. Αρμοδιότητα καθ’ ύλην και κατά τόπον

2. Νομιμοποίηση και έννομο συμφέρον

3. Χρόνος υποβολής της αιτήσεως

4. Είδος διαδικασίας – Ανάγκη κλητεύσεως του καθού;

5. Περιεχόμενο δικογράφου και προβολή ισχυρισμών

6. Αρχή ανακρίσεως και αποδεικτική διαδικασία

7. Η άμυνα του καθού

8. Αναστολή διαδικασίας κηρύξεως της εκτελεστότητας – Λήψη ασφαλιστικών μέτρων

ΙΙΙ. Η απόφαση που κηρύσσει την εκτελεστότητα

1. Φύση της αποφάσεως

2. Ο χαρακτήρας της αποφάσεως ως προσωρινά εκτελεστής

3. Δυνατότητα ανακλήσεως

4. Ένδικα μέσα και τριτανακοπή

α. Ποια ένδικα μέσα επιτρέπονται

β. Η τριτανακοπή ειδικότερα

γ. Η ανακοπή ερημοδικίας

δ. Η έφεση ειδικότερα

5. Η επίδραση της εξαφανίσεως της αλλοδαπής αποφάσεως

6. Η δεσμευτικότητα της αποφάσεως

ΙV. Δυνατότητα μεταρρυθμίσεως της αλλοδαπής αποφάσεως

V. Η αναγκαστική εκτέλεση του αλλοδαπού τίτλου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΖ΄

ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΔΙΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ

ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

§ 76. Οι διμερείς συμβάσεις της Ελλάδος για την αναγνώριση και την κήρυξη της εκτελεστότητας των αλλοδαπών αποφάσεων και άλλων τίτλων

I. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

ΙΙ. Ποιες είναι οι διμερείς συμβάσεις που ισχύουν στην Ελλάδα

ΙΙΙ. Σχέση των διμερών διεθνών συμβάσεων με το κοινό ελληνικό δίκαιο

IV. Σχέση των διμερών διεθνών συμβάσεων με το Ευρωπαϊκό δίκαιο

§ 77. Το περιεχόμενο των διμερών διεθνών συμβάσεων της Ελλάδος

Ι. Η διμερής σύμβαση με τη Δημοκρατία της Αλβανίας

1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

2. Πεδίο εφαρμογής

3. Οι προϋποθέσεις αναγνωρίσεως και κηρύξεως εκτελεστότητας

4. Διαδικασία κηρύξεως εκτελεστότητας

5. Η ειδική ρύθμιση για τις αποφάσεις τις σχετικές με τα δικαστικά έξοδα

ΙΙ. Η διμερής σύμβαση με τη Δημοκρατία της Αρμενίας

1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

2. Πεδίο εφαρμογής

3. Οι προϋποθέσεις αναγνωρίσεως και κηρύξεως εκτελεστότητας

4. Διαδικασία αναγνωρίσεως και κηρύξεως εκτελεστότητας

ΙΙΙ. Η διμερής σύμβαση με την Αυστριακή Δημοκρατία

1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

2. Η εκτέλεση των αποφάσεων που καταδικάζουν στα δικαστικά έξοδα

IV. Η διμερής σύμβαση με τη Βουλγαρία

1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

2. Πεδίο εφαρμογής

3. Κωλύματα αναγνωρίσεως και κηρύξεως εκτελεστότητας

4. Διαδικασία αναγνωρίσεως και κηρύξεως εκτελεστότητας

5. Οι ειδικές ρυθμίσεις για την εκτέλεση των αποφάσεων που καταδικάζουν στα δικαστικά έξοδα

V. Η σύμβαση με την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας

1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

2. Ο αρχικός σκοπός της συμβάσεως

3. Το αρχικό πεδίο εφαρμογής της συμβάσεως

4. Η σημασία της συμβάσεως μετά τη ΣΒρ και τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς

5. Το σύστημα που ακολουθεί η σύμβαση

6. Οι θετικοί όροι αναγνωρίσεως και κηρύξεως εκτελεστότητας των δικαστικών αποφάσεων

7. Τα κωλύματα αναγνωρίσεως και κηρύξεως εκτελεστότητας των δικαστικών αποφάσεων

8. Προϋποθέσεις και κωλύματα κηρύξεως εκτελεστότητας των άλλων τίτλων

9. Η διαδικασία κηρύξεως της εκτελεστότητας

VI. Η σύμβαση με τη Λαϊκή Δημοκρατία της Γερμανίας

VII. Η διμερής σύμβαση με τη Γεωργία

1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

2. Πεδίο εφαρμογής

3. Οι προϋποθέσεις αναγνωρίσεως και κηρύξεως εκτελεστότητας

4. Διαδικασία αναγνωρίσεως και κηρύξεως εκτελεστότητας

5. Η ειδική ρύθμιση για την εκτέλεση των αποφάσεων που καταδικάζουν στα δικαστικά έξοδα

VIII. Η διμερής σύμβαση με την πρώην Γιουγκοσλαβία

1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις – Εφαρμογή της Σ στη Σερβική Δημοκρατία, Μαυροβούνιο, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Βόρεια Μακεδονία

2. Πεδίο εφαρμογής

3. Οι προϋποθέσεις αναγνωρίσεως και κηρύξεως εκτελεστότητας

4. Οι προϋποθέσεις αναγνωρίσεως των αποφάσεων προσωπικής καταστάσεως ειδικότερα

5. Διαδικασία αναγνωρίσεως και κηρύξεως εκτελεστότητας

6. Οι ειδικές ρυθμίσεις για τα δικαστικά έξοδα

ΙΧ. Η διμερής σύμβαση με την Ελβετία του

1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

2. Η ρύθμιση για τις αποφάσεις που καταδικάζουν στα δικαστικά έξοδα ειδικότερα

Χ. Η διμερής σύμβαση με την Ιταλία του

ΧΙ. Η διμερής σύμβαση με την Κίνα

1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

2. Πεδίο εφαρμογής

3. Προϋποθέσεις αναγνωρίσεως και κηρύξεως εκτελεστότητας.

4. Διαδικασία αναγνωρίσεως και κηρύξεως εκτελεστότητας

ΧΙΙ. Η διμερής σύμβαση με την Κύπρο

1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

2. Το αρχικό πεδίο εφαρμογής της

3. Προϋποθέσεις αναγνωρίσεως και κηρύξεως εκτελεστότητας.

4. Διαδικασία αναγνωρίσεως και κηρύξεως εκτελεστότητας

ΧΙΙΙ. Η διμερής σύμβαση με τον Λίβανο

1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

2. Πεδίο εφαρμογής

3. Προϋποθέσεις αναγνωρίσεως και κηρύξεως εκτελεστότητας.

4. Διαδικασία αναγνωρίσεως και κηρύξεως εκτελεστότητας

XIV. Η διμερής σύμβαση με την Ουγγαρία

1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

2. Το αρχικό πεδίο εφαρμογής της

3. Προϋποθέσεις αναγνωρίσεως και κηρύξεως εκτελεστότητας.

4. Διαδικασία αναγνωρίσεως και κηρύξεως εκτελεστότητας

5. Η ειδική ρύθμιση για τις αποφάσεις τις σχετικές με τα δικαστικά έξοδα

XV. Η διμερής σύμβαση με την Ουκρανία

1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

2. Πεδίο εφαρμογής

3. Προϋποθέσεις αναγνωρίσεως και κηρύξεως εκτελεστότητας.

4. Διαδικασία αναγνωρίσεως και κηρύξεως εκτελεστότητας

XVI. Η διμερής σύμβαση με την Πολωνία

1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

2. Το αρχικό πεδίο εφαρμογής της

3. Προϋποθέσεις αναγνωρίσεως και κηρύξεως εκτελεστότητας.

4. Διαδικασία αναγνωρίσεως και κηρύξεως εκτελεστότητας

5. Η ειδική ρύθμιση για τις αποφάσεις τις σχετικές με τα δικαστικά έξοδα

XVII. Η διμερής σύμβαση με τη Ρουμανία

1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

2. Πεδίο εφαρμογής

3. Προϋποθέσεις αναγνωρίσεως και κηρύξεως εκτελεστότητας.

4. Διαδικασία αναγνωρίσεως και κηρύξεως εκτελεστότητας

5. Η ειδική ρύθμιση για τις αποφάσεις τις σχετικές με τα δικαστικά έξοδα

XVIII. Η διμερής σύμβαση με την πρώην Σοβιετική Ένωση (τώρα Ρωσική Ομοσπονδία)

1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

2. Το σύστημα που υιοθετεί η σύμβαση

3. Πεδίο εφαρμογής

4. Προϋποθέσεις αναγνωρίσεως και κηρύξεως εκτελεστότητας.

5. Διαδικασία αναγνωρίσεως και κηρύξεως εκτελεστότητας

6. Η ειδική ρύθμιση για τις αποφάσεις τις σχετικές με τα δικαστικά έξοδα

XIX. Η διμερής σύμβαση με τη Συρία

1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

2. Πεδίο εφαρμογής

3. Προϋποθέσεις αναγνωρίσεως και κηρύξεως εκτελεστότητας.

4. Διαδικασία αναγνωρίσεως και κηρύξεως εκτελεστότητας

5. Η ειδική ρύθμιση για τις αποφάσεις τις σχετικές με τα δικαστικά έξοδα

XX. Η διμερής σύμβαση με την πρώην Τσεχοσλοβακία

1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

2. Το αρχικό πεδίο εφαρμογής της

3. Προϋποθέσεις αναγνωρίσεως και κηρύξεως εκτελεστότητας.

4. Διαδικασία αναγνωρίσεως και κηρύξεως εκτελεστότητας

5. Η ειδική ρύθμιση για τις αποφάσεις τις σχετικές με τα δικαστικά έξοδα

XXI. Η διμερής σύμβαση με την Τυνησία

1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

2. Πεδίο εφαρμογής

3. Προϋποθέσεις αναγνωρίσεως και κηρύξεως εκτελεστότητας.

4. Διαδικασία αναγνωρίσεως και κηρύξεως εκτελεστότητας

§ 78. Οι πολυμερείς διεθνείς συμβάσεις της Ελλάδος για την αναγνώριση και κήρυξη της εκτελεστότητας των αλλοδαπών αποφάσεων και των άλλων τίτλων

I. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

ΙΙ. Η θέση των πολυμερών διεθνών συμβάσεων απέναντι στο κοινό ελληνικό δίκαιο

ΙΙΙ. Η θέση των πολυμερών διεθνών συμβάσεων απέναντι στο Ευρωπαϊκό δίκαιο

1. Οι ρυθμίσεις των Καν 44/2001 και 1215/2012

2. Οι ρυθμίσεις των Καν 2201/2003 και 2019/1111

IV. Η θέση των πολυμερών διεθνών συμβάσεων απέναντι στη ΣΛουγκ

§ 79. Οι πολυμερείς διεθνείς συμβάσεις της Ελλάδος για την αναγνώριση και εκτέλεση των αλλοδαπών αποφάσεων ειδικότερα

Ι. Οι πολυμερείς διεθνείς συμβάσεις σχετικά με τις διεθνείς μεταφορές

1. Η ενοποιημένη σύμβαση για τις διεθνείς σιδηροδρομικές μεταφορές του 1980 (COTIF)

α. Γενικές παρατηρήσεις

β. Πεδίο εφαρμογής

γ. Προϋποθέσεις αναγνωρίσεως και κηρύξεως εκτελεστότητας

δ. Διαδικασία αναγνωρίσεως και κηρύξεως εκτελεστότητας.

2. Η σύμβαση της Γενεύης του 1956 για τις διεθνείς οδικές μεταφορές εμπορευμάτων (CMR), όπως τροποποιήθηκε με το Πρωτόκολλο της Γενεύης της 5ης Ιουλίου 1978

α. Γενικές παρατηρήσεις

β. Πεδίο εφαρμογής

γ. Προϋποθέσεις αναγνωρίσεως και κηρύξεως εκτελεστότητας

δ. Διαδικασία αναγνωρίσεως και κηρύξεως της εκτελεστότητας

3. Η σύμβαση του Μόντρεαλ του 1999 για την ενοποίηση ορισμένων κανόνων στις διεθνείς αεροπορικές μεταφορές

α. Γενικές παρατηρήσεις

β. Αναγνώριση και κήρυξη εκτελεστότητας

γ. Σχέση με τους Καν 44/2001 και 1215/2012

4. Η πολυμερής σύμβαση των Βρυξελλών του 1952 για τη διεθνή δικαιοδοσία επί διαφορών από συγκρούσεις πλοίων

5. Η πολυμερής σύμβαση των Βρυξελλών του 1952 για τη συντηρητική κατάσχεση πλοίων

α. Γενικές παρατηρήσεις

β. Σχέση με τους Καν 44/2001 και 1215/2012

γ. Συνοπτική παρουσίαση

ΙI. Οι πολυμερείς διεθνείς συμβάσεις της Ελλάδος για τα θέματα του οικογενειακού δικαίου

1. Η πολυμερής σύμβαση της Νέας Υόρκης του 1956 για τη διεκδίκηση διατροφής στην αλλοδαπή

2. Η Σύμβαση της Χάγης του 1973 για την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σχετικών με υποχρεώσεις διατροφής

α. Γενικές παρατηρήσεις

β. Σχέση με Καν 44/2001 και 1215/2012

γ. Πεδίο εφαρμογής

δ. Προϋποθέσεις αναγνωρίσεως και κηρύξεως εκτελεστότητας

ε. Διαδικασία αναγνωρίσεως και κηρύξεως εκτελεστότητας.

3. Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση του 1980 για την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε θέματα επιμέλειας τέκνου

4. Η Σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών

5. Η Σύμβαση της Χάγης του 1996 για τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο, την αναγνώριση, την εκτέλεση και τη συνεργασία ως προς τη γονική ευθύνη και τα μέτρα προστασίας των παιδιών

ΙΙΙ. Η πολυμερής Σύμβαση της Χάγης του 2019 για την αναγνώριση και εκτέλεση αλλοδαπών αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΗ΄

ΕΙΔΗ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΤΗΣ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ

§ 80. Τα γενικά προβλήματα των διακρατικών αναγκαστικών εκτελέσεων

I. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

1. Το ειδικότερο αντικείμενο έρευνας

2. Η έννοια της διεθνούς αναγκαστικής εκτελέσεως

3. Οι ερμηνευτικές δυσχέρειες κατά την εφαρμογή των εθνικών δικαίων αναγκαστικής εκτελέσεως

4. Οι θέσεις του ΔΕΚ για την εκτέλεση στον ενιαίο ευρωπαϊκό χώρο

ΙΙ. Ποιο κράτος έχει δικαιοδοσία για τη διενέργεια των πράξεων εκτελέσεως

ΙΙΙ. Προϋποθέσεις, μέσα και διαδικασίες αναγκαστικής εκτελέσεως

1. Προϋποθέσεις αναγκαστικής εκτελέσεως

2. Ειδικότερα η νομιμοποίηση

3. Μέσα αναγκαστικής εκτελέσεως

4. Η προδικασία της αναγκαστικής εκτελέσεως

5. Εξουσίες δικαστικού επιμελητή – Ακατάσχετα

IV. Οι δίκες περί την εκτέλεση

1. Τα ένδικα βοηθήματα κατά της εκτελέσεως

2. Επαναφορά και αποζημίωση

V. Αναγνώριση της ενέργειας των αλλοδαπών πράξεων εκτελέσεως

§ 81. Διακρατική αναγκαστική εκτέλεση στις μη χρηματικές αξιώσεις

I. Αναγκαστική εκτέλεση για παράδοση ή απόδοση πράγματος

1. Εκτέλεση ελληνικών αποφάσεων στην αλλοδαπή

α. Μέσα και διαδικασία αναγκαστικής εκτελέσεως

β. Ο βεβαιωτικός όρκος

2. Εκτέλεση αλλοδαπών αποφάσεων στην Ελλάδα

ΙΙ. Αναγκαστική εκτέλεση για την επιχείρηση αντικαταστατών υλικών πράξεων

1. Εκτέλεση ελληνικών αποφάσεων στην αλλοδαπή

2. Εκτέλεση αλλοδαπών αποφάσεων στην Ελλάδα

ΙΙΙ. Αναγκαστική εκτέλεση για την επιχείρηση αναντικατάστατων υλικών πράξεων

1. Εκτέλεση ελληνικών αποφάσεων στην αλλοδαπή

α. Οι δυσκολίες που εμφανίζονται για την επιβολή και εκτέλεση της χρηματικής ποινής

β. Η σημασία των άρθρων 49 Καν 44/2001 και 55 Καν 1215/2012 για την εκτέλεση στην αλλοδαπή της χρηματικής ποινής στις αναντικατάστατες υλικές πράξεις

γ. Η καταδίκη σε προσωπική κράτηση ειδικότερα

2. Εκτέλεση αλλοδαπών αποφάσεων στην Ελλάδα

α. Τα προβλήματα που υπάρχουν

β. Η σημασία των άρθρων 49 Καν 44/2001 και 55 Καν 1215/2012 κατά την εκτέλεση στην Ελλάδα αποφάσεων κράτους μέλους της ΕΕ στις αναντικατάστατες υλικές πράξεις

IV. Αναγκαστική εκτέλεση για την παράλειψη ή ανοχή πράξεων

1. Εκτέλεση ελληνικών αποφάσεων στην αλλοδαπή

α. Οι διαφοροποιήσεις των εθνικών εννόμων τάξεων και οι συνακόλουθες δυσκολίες

β. Η σημασία των άρθρων 49 Καν 44/2001 και 55 Καν 1215/2012 για την εκτέλεση στην αλλοδαπή της χρηματικής ποινής στις αξιώσεις παραλείψεως ή ανοχής πράξεων

2. Εκτέλεση αλλοδαπών αποφάσεων στην Ελλάδα

α. Τα προβλήματα που υπάρχουν

β. Η σημασία των άρθρων 49 Καν 44/2001 και 55 Καν 1215/2012 κατά την εκτέλεση στην Ελλάδα αποφάσεων κράτους μέλους της ΕΕ στις αξιώσεις παραλείψεως ή ανοχής πράξεως

V. Αναγκαστική εκτέλεση για την επιχείρηση νομικής πράξεως

1. Οι διαφοροποιήσεις των εθνικών νομοθεσιών και οι συνακόλουθες δυσκολίες

2. Εκτέλεση ελληνικών αποφάσεων στην αλλοδαπή που καταδικάζουν σε δήλωση βουλήσεως

3. Εκτέλεση αλλοδαπών αποφάσεων στην Ελλάδα που καταδικάζουν σε επιχείρηση νομικής πράξεως

§ 82. Διακρατική αναγκαστική εκτέλεση στις χρηματικές αξιώσεις

I. Αναγκαστική εκτέλεση για την ικανοποίηση χρηματικών απαιτήσεων με κατάσχεση κινητών ή ακινήτων

1. Εκτέλεση ελληνικών αποφάσεων ή άλλων τίτλων στην αλλοδαπή

2. Εκτέλεση αλλοδαπών αποφάσεων ή άλλων τίτλων στην Ελλάδα

α. Οι γενικοί κανόνες

β. Τα ειδικότερα ζητήματα επί καταδίκης σε αλλοδαπό νόμισμα

3. Εκτέλεση στην Ελλάδα κατά οφειλέτη που κατοικεί, διαμένει ή εδρεύει στην αλλοδαπή

α. Το πρόβλημα

β. Επίδοση της επιταγής ή άλλων πράξεων εκτελέσεως στον οφειλέτη σε κράτος όπου ισχύει η Σύμβαση της Χάγης του 1965 (ν. 1334/1983)

γ. Επίδοση της επιταγής ή άλλων πράξεων εκτελέσεως στον οφειλέτη σε κράτος μέλος της ΕΕ

δ. Επίδοση της επιταγής ή των άλλων πράξεων εκτελέσεως στον οφειλέτη σε κράτος όπου ισχύει διμερής σύμβαση με την Ελλάδα για τις επιδόσεις στην αλλοδαπή – Επίδοση της επιταγής κατά τον ΚΠολΔ

4. Επίσπευση αναγκαστικής εκτελέσεως στην Ελλάδα από δανειστή που κατοικεί, διαμένει ή εδρεύει σε άλλο κράτος

5. Οι δυνατότητες επιδόσεως των πράξεων εκτελέσεως σε αντίκλητο

ΙΙ. Αναγκαστική εκτέλεση για την ικανοποίηση χρηματικών απαιτήσεων με κατάσχεση στα χέρια τρίτου

1. Τα γενικά προβλήματα της κατασχέσεως στα χέρια τρίτου στις διακρατικές εκτελέσεις

α. Οι λόγοι των δυσκολιών για την απρόσκοπτη λειτουργία της

β. Οι διαφορές των εθνικών εννόμων τάξεων στο πλαίσιο της ΕΕ

γ. Η ανάγκη καθορισμού της τοποθεσίας της απαιτήσεως

δ. Εφαρμοστέο δίκαιο για την κρίση του ακατασχέτου της απαιτήσεως

ε. Η πρόταση για θεσμοθέτηση ευρωπαϊκής διαδικασίας κατασχέσεως στα χέρια τρίτου

2. Εκτέλεση ελληνικών αποφάσεων ή άλλων τίτλων

α. Εκτέλεση στην αλλοδαπή

β. Εκτέλεση στην Ελλάδα όταν ο οφειλέτης κατοικεί ή εδρεύει στην αλλοδαπή

γ. Εκτέλεση στην Ελλάδα όταν ο τρίτος κατοικεί ή εδρεύει στην αλλοδαπή

3. Εκτέλεση αλλοδαπών αποφάσεων ή άλλων τίτλων στην Ελλάδα

ΙΙΙ. Αναγκαστική εκτέλεση για την ικανοποίηση χρηματικών απαιτήσεων με κατάσχεση ειδικών περιουσιακών στοιχείων

1. Εκτέλεση ελληνικών αποφάσεων ή άλλων τίτλων

α. Εκτέλεση στην αλλοδαπή

β. Εκτέλεση στην Ελλάδα όταν ο οφειλέτης ή ο τρίτος κατοικεί ή εδρεύει στην αλλοδαπή

2. Εκτέλεση αλλοδαπών αποφάσεων ή άλλων τίτλων στην Ελλάδα

IV. Ο βεβαιωτικός όρκος στις διακρατικές εκτελέσεις για την ικανοποίηση χρηματικών απαιτήσεων

1. Η επιδίωξη της διαφάνειας των περιουσιακών στοιχείων στην ΕΕ

2. Δυνατότητα εφαρμογής των ρυθμίσεων για τον βεβαιωτικό όρκο του ΚΠολΔ στις διακρατικές εκτελέσεις

V. Η προσωπική κράτηση

Αλφαβητικό ευρετήριο λημμάτων

Ξενόγλωσσο ευρετήριο λημμάτων

Ευρετήριο άρθρων

Γενική βιβλιογραφία

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist

Other volumes

Π. Γέσιου-Φαλτσή, Δίκαιο αναγκαστικής εκτελέσεως, τόμ. 1, 2η έκδ., 2017
Η δεύτερη αυτή έκδοση παρουσιάζει συστηματικά το νέο δίκαιο της αναγκαστικής εκτελέσεως, όπως αυτό θεσμοθετήθηκε με το ν. 4335/2015
Π. Γέσιου-Φαλτσή, Δίκαιο αναγκαστικής εκτελέσεως, τόμ. 2β, 2η έκδ., 2018
Ο τόμος ΙΙβ ολοκληρώνει τη δεύτερη έκδοση του έργου Δίκαιο Αναγκαστικής Εκτελέσεως ΙΙ, Ειδικό Μέρος. Παρουσιάζει το νέο δίκαιο της αναγκαστικής εκτελέσεως και καλύπτει την...
Π. Γέσιου-Φαλτσή, Δίκαιο αναγκαστικής εκτελέσεως, τόμ. 2α, 3η έκδ., 2018
Τα είδη της αναγκαστικής εκτελέσεως - Κατασχέσεις κινητών και ακινήτων - Συμμετοχή των άλλων δανειστών - Ηλεκτρονικός πλειστηριασμός ως αποκλειστικό μέσο - Διανομή του...
Π. Γέσιου-Φαλτσή, Δίκαιο αναγκαστικής εκτελέσεως - Συμπλήρωμα στην Β' έκδοση, τόμ. 2α, 2018
Το ανά χείρας Συμπλήρωμα για το ν. 4512/2018 στο Δίκαιο Αναγκαστικής Εκτελέσεως ΙΙ α, Ειδικό Μέρος, Β΄ έκδοση (2017), κρίθηκε αναγκαίο. Διότι λίγους μόνο μήνες μετά την...
Π. Γέσιου-Φαλτσή/Λ.-Μ. Πίψου, Δίκαιο αναγκαστικής εκτελέσεως, τόμ. 3β, 2η έκδ., 2023
Για πρώτη φορά στο ελληνικό δίκαιο συγκεντρωμένο το διαρκώς αυξανόμενης πρακτικής σπουδαιότητας δίκαιο της διεθνούς αναγκαστικής εκτελέσεως
 

Related editions

Α. Αλαπάντας/Π. Αλικάκος/Α. Άνθιμος..., Ελεύθερη κυκλοφορία των αποφάσεων και διεθνής αναγκαστική εκτέλεση, 2023
Συμβολές έγκριτων νομικών σε κρίσιμα ζητήματα της διακρατικής κυκλοφορίας των αποφάσεων επί αναγκαστικής εκτέλεσης
Ι. Δεληκωστόπουλος, Ζητήματα από την εφαρμογή του Κανονισμού 1215/2012 για τη Διεθνή Δικαιοδοσία και την Εκτέλεση Αποφάσεων, 3η έκδ., 2022
Όλα τα καίρια ζητήματα του δικονομικού κανονισμού 1215/2012 σε μια συστηματική και εύληπτη παρουσίαση
Π. Γέσιου-Φαλτσή/Χ. Απαλαγάκη/Π. Αρβανιτάκης..., Η πολιτική δικονομία από τη θεωρία στην πράξη, 3η έκδ., 2013
Οι πρόσφατες αλλεπάλληλες τροποποιήσεις του ΚΠολΔ, ορισμένες από τις οποίες επέφεραν ριζικές μεταβολές στη διαδικαστική φυσιογνωμία του, επέβαλαν την αναπροσαρμογή του έργου,...
Β. Βαθρακοκοίλης, Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας, 2012
© 1994-2012. Η 9τομη Ερμηνεία ΚΠολΔ του Β. Βαθρακοκοίλη μαζί με το Συμπλήρωμα (Ν. 4055/2012).