Ι. Δεληκωστόπουλος, Ζητήματα από την εφαρμογή του Κανονισμού 1215/2012 για τη Διεθνή Δικαιοδοσία και την Εκτέλεση Αποφάσεων, 3η έκδ., 2022


Ι. Δεληκωστόπουλος, Ζητήματα από την εφαρμογή του Κανονισμού 1215/2012 για τη Διεθνή Δικαιοδοσία και την Εκτέλεση Αποφάσεων, 3η έκδ., 2022

Η εξέλιξη του Brexit, η ύπαρξη, στο άμεσο μέλλον, νέου κανονισμού για τις επιδόσεις και, κυρίως, η υφιστάμενη πλούσια νομολογία του Δικαστηρίου του Λουξεμβούργου σε εφαρμογή, αποκλειστικά πλέον, του κανονισμού 1215/2012 είναι παράγοντες που κατέστησαν θεμιτή την επιλογή της καινούργιας έκδοσης του έργου για τον σημαντικότερο σε ισχύ ευρωπαϊκό δικονομικό κανονισμό για τις αστικές και εμπορικές υποθέσεις. Στην τρίτη αυτή πλήρως ενημερωμένη έκδοση εξετάζονται διεξοδικά όλα τα καίρια ζητήματα του κανονισμού 1215/2012 για τη διεθνή δικαιοδοσία και την εκτέλεση των δικαστικών αποφάσεων.

​Στη μονογραφία αρχικά αναλύονται το καθ’ ύλην και το κατά τόπο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού 1215/2012, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων πτυχών των παράλληλων διαδικασιών για τις πτωχευτικές διαδικασίες και τη διαιτησία. Συνεπεία του Brexit, αναλύονται θέματα διαχρονικού δικαίου, επιδόσεων και, βεβαίως, το θέμα της αναγνώρισης και της εκτέλεσης των δικαστικών αποφάσεων, όπως αυτή μπορεί να διαμορφωθεί.

Στη συνέχεια, σε σχέση πάντα με τη διεθνή δικαιοδοσία, παρουσιάζονται οι ειδικές συντρέχουσες δωσιδικίες για διαφορές από σύμβαση και από αδικοπραξία, όπως και αυτή της τοποθεσίας του υποκαταστήματος, οι ειδικές προστατευτικές διατάξεις του κανονισμού σε υποθέσεις ασφαλίσεων, σε συμβάσεις καταναλωτών και σε ατομικές συμβάσεις εργασίας, η αποκλειστική δωσιδικία της τοποθεσίας του ακινήτου, οι αυτόνομες ευρωπαϊκές έννοιες της εκκρεμοδικίας και της συνάφειας, τέλος το καίριο θέμα της παρέκτασης διεθνούς δικαιοδοσίας. Το ζήτημα της παρέκτασης αναλύεται τόσο εξ επόψεως προϋποθέσεων του κύρους της ρήτρας παρέκτασης, όσο και εξ επόψεως των υποκειμενικών και των αντικειμενικών ορίων της. Ως προς τα σημαντικά ασφαλιστικά μέτρα, αυτά εξετάζονται σε επιμέρους ενότητες μέσα στο έργο.

Τέλος, γίνεται αυτόνομη, εκτενής ανάλυση, για τη νέα διαδικασία εκτέλεσης των αποφάσεων των κρατών μελών και για τους λόγους άρνησης εκτέλεσης.

Edition info

Title
Ζητήματα από την εφαρμογή του Κανονισμού 1215/2012 για τη Διεθνή Δικαιοδοσία και την Εκτέλεση Αποφάσεων
© 2022
Author
Edition
3rd ed.
ISBN
978-960-648-421-6
Pages
X + 486
Price
€ 40.00
In stock

Table of contents   +

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

§ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

I. Ο πυρήνας της προβληματικής

IΙ. Επιλογή καίριων ζητημάτων από τον κανονισμό 1215/2012. Δομή του έργου

§ 2. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1215/2012

I. Καθ’ ύλην πεδίο εφαρμογής

1. Αστικές και εμπορικές υποθέσεις με διασυνοριακές επιπτώσεις

2. Υποθέσεις που αποκλείονται από το πεδίο εφαρμογής του κανο­νισμού 1215/2012. Ρυθμίσεις άλλων κανονισμών και αλλη­­λεπιδράσεις

i. Η διάταξη του άρθρου 1 παρ. 2 του κανονισμού 1215/2012

ii. Υποθέσεις διατροφής. Κανονισμός 4/2009

iii. Πτωχεύσεις. Σχέση των κανονισμών 1215/2012 και 2015/848

iv. Η κοινωνική ασφάλιση

v. Η διαιτησία. Παράλληλες διαδικασίες και ενδεχόμενα επικαλύψεως

II. Κατά τόπο πεδίο εφαρμογής. Γενική βάση διεθνούς δικαιοδοσίας της κατοικίας του εναγομένου 72.

III. Brexit

§ 3. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΡΕΧΟΥΣΑ ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗ

I. Η διάταξη του άρθρου 7 παρ. 1 του κανονισμού

II. Έννοια του όρου ‘διαφορές εκ συμβάσεως’

III. Διάκριση των όρων ‘επίδικη παροχή’ και ‘χαρακτηριστική παροχή’

IV. Ειδική συντρέχουσα δωσιδικία επί συμβάσεων πωλήσεως εμπο­ρευμάτων

V. Ειδική συντρέχουσα δωσιδικία επί συμβάσεων παροχής υπηρεσιών

1. Πεδίο εφαρμογής

2. Ο εφαρμοστέος δικαιοδοτικός σύνδεσμος επί συμβάσεως εμπορικής αντιπροσωπείας

3. Ο εφαρμοστέος δικαιοδοτικός σύνδεσμος επί συμβάσεως διανομής.

§ 4. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΡΕΧΟΥΣΑ ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΑΔΙΚΟ­ΠΡΑΞΙΑ

I. Γενική δωσιδικία της κατοικίας του εναγομένου

II. Αυτοτελής ερμηνεία από το Δικαστήριο του Λουξεμβούργου της έννοιας της ενοχής εξ αδικοπραξίας ή οιονεί αδικοπραξίας

III. Προσδιορισμός ‘του τόπου όπου συνέβη ή ενδέχεται να συμβεί το ζημιoγόνο γεγονός’

1. Πραγματιστική ερμηνεία: προς μια δικαιοδοτική βάση ‘κοινής χρήσης’;

2. Τόπος όπου έλαβε χώρα το ζημιογόνο γεγονός

3. Τόπος επέλευσης της ζημίας

4. Προσβολή του δικαιώματος της προσωπικότητας σε δημοσιεύματα του τύπου και στο διαδίκτυο

§ 5. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΡΕΧΟΥΣΑ ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ ΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟ­ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

I. Αυτόνομη ερμηνεία

II. Πεδίο εφαρμογής ratione personae

III. Πεδίο εφαρμογής ratione materiae

§ 6. ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΕ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ, ΣΕ ΣΥΜ­­­ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΑΙ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

I. Διεθνής δικαιοδοσία σε υποθέσεις ασφαλίσεων

1. Οι διατάξεις του νόμου

2. Πεδίο εφαρμογής

3. Η νομολογία του Αρείου Πάγου

II. Διεθνής δικαιοδοσία σε συμβάσεις καταναλωτών

1. Οι διατάξεις του νόμου

2. Πεδίο εφαρμογής

i. Διασυνοριακές καταναλωτικές διαφορές

ii. Έννοια του ‘καταναλωτή’

iii. Έννοια της συμβάσεως

iv. ‘Κατευθυνόμενη δραστηριότητα’ στο διαδίκτυο

III. Διεθνής δικαιοδοσία σε ατομικές συμβάσεις εργασίας

1. Οι διατάξεις του νόμου

2. Πεδίο εφαρμογής

§ 7. ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ ΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

I. Σκοπός και πεδίο εφαρμογής της διάταξης

II. Μισθώσεις ακινήτων

III. Η χρηματοδοτική μίσθωση (leasing)

IV. Trust και ακίνητα

§ 8. ΕΚΚΡΕΜΟΔΙΚΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 1215/2012.

Ι. Τρόπος προβολής του ισχυρισμού περί εκκρεμοδικίας

ΙΙ. Οι διατάξεις του νόμου περί εκκρεμοδικίας

1. Ο βασικός κανόνας: η χρονική προτεραιότητα του πρώτου επιληφθέντος δικαστηρίου

2. Η χρονική προτεραιότητα επί πολλαπλών αποκλειστικών βά­σεων δικαιοδοσίας

IΙI. Η αρχή της χρονικής προτεραιότητας και τα όριά της

1. Υποκειμενικά και αντικειμενικά όρια της εκκρεμοδικίας

i. Υποκειμενικά όρια. Αναγωγές στο δεδικασμένο

ii. Το αντικείμενο της δίκης

2. Προβλήματα στην υλοποίηση της αρχής της χρονικής προτεραιότητας κατ’ εφαρμογή της Σύμβασης των Βρυξελλών και του κανονισμού 44/2001: αγγλικές αντι-αγωγικές διαταγές και ιταλικές ‘τορπίλες’

i. Η απαγόρευση των αντι-αγωγικών διαταγών. Συγκρούσεις διαιτητικών ρητρών υπέρ αγγλικών διαιτητικών δικαστηρίων και ρητρών παρέκτασης

ii. Η αποτελεσματικότητα των ιταλικών ‘τορπίλων’

3. Νέα όρια στην αρχή της χρονικής προτεραιότητας στον κα­­νονισμό 1215/2012: ισχυροποίηση των ρητρών παρέκτασης και προστασία των αδύναμων μερών

IV. Εκκρεμοδικία και συνάφεια με διαδικασία ενώπιον δικαστη­ρίου τρίτου κράτους εκτός ΕΕ 305.

V. Δωσιδικία της συνάφειας

§ 9. ΠΑΡΕΚΤΑΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

I. Οι διατάξεις του νόμου. Αποζημίωση για τα δικαστικά έξοδα επί παραβίασης ρήτρας παρέκτασης 322.

II. Προϋποθέσεις του κύρους της ρήτρας παρέκτασης για την ενεργοποίηση της προτεραιότητας του ορισθέντος δικαστηρίου

III. Υποκειμενικά όρια ρήτρας παρέκτασης σε σύμβαση και σε αδικοπραξία

IV. Αντικειμενικά όρια ρήτρας παρέκτασης

1. Συμφωνία προσδιορισμού του δικαστηρίου ή των δικαστηρίων που έχουν διεθνή δικαιοδοσία 351.

2. Αντικειμενικά όρια ρήτρας παρέκτασης επί αδικοπραξίας που συνδέεται με σύμβαση και δίκαιο του ανταγωνισμού (άρθρα 101 και 102 ΣΛΕΕ)

3. Ρήτρα παρέκτασης και δικαιοδοτική αυτοτέλεια των ασφαλιστικών μέτρων του άρθρου 35 του κανονισμού

§ 10. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

I. Διαδικασία εκτέλεσης των αποφάσεων

1. Αρχή της ίσης μεταχείρισης εκτελεστών τίτλων των κρατών μελών και ημεδαπών εκτελεστών τίτλων και οι εξαιρέσεις της

2. Διαδικαστικά ζητήματα εκτέλεσης στην ελληνική έννομη τάξη

i. Η διαδικασία

ii. Δωσιδικία της αναγκαστικής εκτέλεσης στην ημεδαπή σε περίπτωση που ο καθ’ ου είναι αγνώστου κατοικίας ή/και διαμονής

II. Δικονομικές δυνατότητες εξασφάλισης του δανειστή: παράλληλη εφαρμογή των κανονισμών 1215/2012 και 655/2014 και ενδεχόμενη σύγκρουση ρυθμίσεων με τον κανονισμό 2015/848

III. Λόγοι άρνησης αναγνώρισης και εκτέλεσης και θεμελιώδη δικονομικά δικαιώματα

1. Η διάταξη του άρθρου 45 του κανονισμού 1215/2012

2. Δημόσια τάξη

3. Δικαίωμα ακροάσεως, ιδίως επί ερημοδικίας

4. Κατοχύρωση του δικαιώματος ακροάσεως κατά τους κανονισμούς 1393/2007 και 2020/1784 437.

5. Ασυμβίβαστες αποφάσεις

§ 11. ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

§ 12. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Content type

Categories

Add to cartAdd to cart Add to wishlistAdd to wishlist

Related editions

Π. Γέσιου-Φαλτσή/Χ. Απαλαγάκη/Π. Αρβανιτάκης..., Η πολιτική δικονομία από τη θεωρία στην πράξη, 3η έκδ., 2013
Οι πρόσφατες αλλεπάλληλες τροποποιήσεις του ΚΠολΔ, ορισμένες από τις οποίες επέφεραν ριζικές μεταβολές στη διαδικαστική φυσιογνωμία του, επέβαλαν την αναπροσαρμογή του έργου,...
Β. Βαθρακοκοίλης, Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας, 2012
© 1994-2012. Η 9τομη Ερμηνεία ΚΠολΔ του Β. Βαθρακοκοίλη μαζί με το Συμπλήρωμα (Ν. 4055/2012).
Ε. Ασημακοπούλου, Η διεθνής δικαιοδοσία διασυνοριακών διαφορών εταιριών κατά τον κανονισμό 1215/2012, 2023
Series: Πραγματείες Πολιτικής Δικονομίας, #7
Πλήρης ανάλυση ζητημάτων γύρω από τις διασυνοριακές διαφορές εταιριών υπό το πρίσμα του Καν. 1215/2012 με έμφαση στη νομολογία του ΔΕΕ
Α. Βαθρακοκοίλης, Η έναρξη της εκτέλεσης κατά τον ΚΠολΔ, 2023
Ανάλυση όλων των πράξεων που λαμβάνουν χώρα κατά την έναρξη της αναγκαστικής εκτέλεσης με παράθεση συστηματοποιημένης κρίσιμης περιπτωσιολογίας
Α. Βεζυρτζή, Ο ηλεκτρονικός αναγκαστικός πλειστηριασμός κατά τον ΚΠολΔ, 2023
Series: Πραγματείες Πολιτικής Δικονομίας, #6
Διεξοδική ανάλυση του μηχανισμού της ηλεκτρονικής αναγκαστικής πλειστηρίασης με έμφαση στη νομολογία και τους λόγους ανακοπής