Π. Γέσιου-Φαλτσή/Χ. Απαλαγάκη/Π. Αρβανιτάκης..., Η πολιτική δικονομία από τη θεωρία στην πράξη, 3η έκδ., 2013


Π. Γέσιου-Φαλτσή/Χ. Απαλαγάκη/Π. Αρβανιτάκης..., Η πολιτική δικονομία από τη θεωρία στην πράξη, 3η έκδ., 2013

Οι πρόσφατες αλλεπάλληλες τροποποιήσεις του ΚΠολΔ, ορισμένες από τις οποίες επέφεραν ριζικές μεταβολές στη διαδικαστική φυσιογνωμία του, επέβαλαν την αναπροσαρμογή του έργου, σε νέα Τρίτη έκδοση.

Τα 40 θέματα του βιβλίου καλύπτουν με συστηματική σειρά και περίπου ισόρροπα όλη την έκταση του Αστικού Δικονομικού Δικαίου.

Ειδικότερα περιλαμβάνονται οι εξής θεματικές ενότητες: Δικαστικές προϋποθέσεις – Θεμελιώδεις δικονομικές αρχές – Εκκρεμοδικία-Δεδικασμένο – Σύνθετες δίκες – Αγωγή και άμυνα εναγομένου – Δίκαιο αποδείξεως (γενικές αρχές) – Μέσα αποδείξεως – Ανακοπή ερημοδικίας – Έφεση – Τριτανακοπή – Αναψηλάφηση – Αναίρεση – Αναγκαστική εκτέλεση (γενικό και ειδικό μέρος).

Σε κάθε θεματική ενότητα προτάσσεται η βασική βιβλιογραφία. Στη συνέχεια παρατίθεται το κείμενο της ασκήσεως ή της αποφάσεως που αποτελεί τη βάση των αναπτύξεων, ακολουθούν οι κρίσιμες νομοθετικές ρυθμίσεις και η αναφορά στη συναφή με το θέμα νομολογία, και, τέλος, αναπτύσσονται αναλυτικά τα ουσιαστικού και δικονομικού δικαίου ζητήματα με παραπομπές στη θεωρία και τη νομολογία. Έτσι τα θέματα αποκτούν εκείνη τη σύνθετη μορφή, με την οποία εμφανίζονται συνήθως τα προβλήματα στη νομική πράξη.

Το βιβλίο αποτελεί απαραίτητο βοήθημα για τον φοιτητή αλλά και για τον κάθε νομικό, σε όλα τα στάδια της προετοιμασίας, και ασκήσεως του επαγγέλματός του.

Edition info

Title
Η πολιτική δικονομία από τη θεωρία στην πράξη
Θέματα εμβαθύνσεως
© 2013
Authors
Edition
3rd ed.
ISBN
978-960-568-002-2
Pages
XVI + 652
Price
€ 45.00
In stock

Table of contents   +

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Πρόλογος

Κυριότερες συντομογραφίες

Αρ. θέματος Σελ.

ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

Ι. ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Α. Η διεθνής δικαιοδοσία 1

από την Π. Γέσιου-Φαλτσή

Πρακτική άσκηση και ανάλυση αποφάσεως ΕφΘεσ 2541/1983: Διεθνής δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων σε διαφορές από τραπεζική ενέγγυο πίστωση. Εφαρμογή άρθρων 3 και 33 ­ΚΠολΔ.

Β. Δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων 2

από τον Π. Αρβανιτάκη

Πρακτική άσκηση: Οριοθέτηση δικαιοδοσίας πολιτικών και διοικητικών δικαστηρίων στις διαφορές από τις συμβάσεις εκτελέσεως δημοσίων έργων. Περαιτέρω ζητήματα διαδικασίας.

Γ. Ικανότητα διαδίκου 3

από την Χ. Απαλαγάκη

Πρακτική άσκηση: Ικανότητα διαδίκου των ενώσεων προσώπων χωρίς νομική προσωπικότητα κατά το άρθρ. 62 εδαφ. β΄ ΚΠολΔ.

ΙΙ. ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Α. Αρχή ακροάσεως 4

από την Χ. Απαλαγάκη

Πρακτική άσκηση: Δικονομικοί μηχανισμοί για την εξασφάλιση του δικαιώματος ακροάσεως στις διεθνείς διαφορές ιδιωτικού δικαίου.

Β. Σύστημα συγκεντρώσεως 5

από τον Π. Αρβανιτάκη

Ανάλυση αποφάσεως ολομΑΠ 472/1983: Χρόνος προβολής της ενστάσεως καταχρήσεως δικαιώματος.

ΙΙΙ. ΕΚΚΡΕΜΟΔΙΚΙΑ - ΔΕΔΙΚΑΣΜΕΝΟ

Α. Η εκκρεμοδικία στις διαπλαστικές αγωγές 6

από την Χ. Απαλαγάκη

Πρακτική άσκηση: Εκκρεμοδικία και αντικείμενο δίκης.

Β. Αντικείμενο του δεδικασμένου 7

από την Π. Γέσιου-Φαλτσή

Πρακτική άσκηση: Αντικείμενο του δεδικασμένου είναι μόνον οι έννομες σχέσεις. Αγωγή του άρθρ. 179 ΑΚ και το δεδικασμένο που παράγεται.

Αρ. θέματος Σελ.

Γ. Αντικειμενικά όρια του δεδικασμένου 8

από τον Α. Σοφιαλίδη

Πρακτική άσκηση: Το δεδικασμένο σε υποθέσεις επιδικάσεως μισθών υπερημερίας ύστερα από άκυρη απόλυση.

Δ. Υποκειμενικά όρια δεδικασμένου 9

από την Π. Γέσιου-Φαλτσή

Πρακτική άσκηση: Υποκειμενικά όρια ισχύος των αποφάσεων των ασφαλιστικών μέτρων.

Ε. Αντιφατικά δεδικασμένα 10

από την Π. Γέσιου-Φαλτσή

Πρακτική άσκηση: Αναψηλάφηση. Αναίρεση. Λόγοι ανακοπής 933. Διαπλαστική ενέργεια. Δεδικασμένο ως προς το λόγο που αφορά την απαίτηση.

IV. ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΙΚΕΣ

Α. Η αναγκαία ομοδικία 11

από την Π. Γέσιου-Φαλτσή

Ανάλυση αποφάσεως ολομΑΠ 902/1982: Η αδυναμία υπάρξεως αντίθετων αποφάσεων ως προϋπόθεση αναγκαίας ομοδικίας.

Β. Σώρευση αγωγών 12

από τον Π. Αρβανιτάκη

Πρακτική άσκηση: Δικαιώματα του εργοδότη στη σύμβαση έργου.

Γ. Προσεπίκληση δικονομικού εγγυητή 13

από την Χ. Απαλαγάκη

Πρακτική άσκηση: Προσεπίκληση συνεναχθέντος απλού ομοδίκου.

V. Η ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ Η ΑΜΥΝΑ ΤΟΥ ΕΝΑΓΟΜΕΝΟΥ

Α. Η αόριστη και η νόμω αβάσιμη αγωγή 14

από τον Α. Σοφιαλίδη

Πρακτική άσκηση: Εικονικότητα ως προς το πρόσωπο του αγοραστή ακινήτου. Αναγνωριστική αγωγή. Στοιχεία ιστορικής βάσεως.

Β. Γνήσιες και καταχρηστικές ενστάσεις 15

από τον Α. Σοφιαλίδη

Ανάλυση αποφάσεων ολομΑΠ 423/1985 και ΑΠ 1628/1983: Η ένσταση «συντρέχοντος πταίσματος». Πληρότητα προβολής κατά το άρθρ. 262 § 1 ΚΠολΔ.

Γ. Ανταγωγή 16

από την Χ. Απαλαγάκη

Πρακτική άσκηση: Δικονομικά ζητήματα των εμπορικών μισθώσεων.

Αρ. θέματος Σελ.

ΔΙΚΑΙΟ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΣ

Ι. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Α. Αντικείμενο αποδείξεως 17

από τον Α. Σοφιαλίδη

Ανάλυση αποφάσεων ΕφΑθ 1113/1970 και ΕφΑθ 8507/

1988: Η απόδειξη των πραγματικών γεγονότων και η χρήση των διδαγμάτων της κοινής πείρας.

Β. Βάρος αποδείξεως 18

από την Π. Γέσιου-Φαλτσή

Ανάλυση αποφάσεως ΑΠ 339/1977: Το βάρος αποδείξεως του πταίσματος στις αγωγές αποζημιώσεως για πλημμελή εκπλήρωση της παροχής. Ευθεία και εκ πλαγίου παράβαση κανόνων δικαίου.

ΙΙ. ΤΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΣ

Α. Σημεία τομής της εμμάρτυρης και της έγγραφης αποδείξεως 19

από τον Π. Αρβανιτάκη

Ανάλυση αποφάσεων ΑΠ 587/1981, ολομΑΠ 487/1982 και Εφ Πειρ 1455/1982: Αρχή έγγραφης αποδείξεως.

Β. Γνησιότητα και πλαστότητα εγγράφων 20

από την Χ. Απαλαγάκη

Πρακτική άσκηση: Κλονισμός της αποδεικτικής δυνάμεως των εγγράφων.

Γ. Επίδειξη εγγράφων 21

από την Π. Γέσιου-Φαλτσή

Πρακτική άσκηση: Παραδεκτό και βάσιμο αιτήσεως για την προσωρινή επίδειξη εγγράφων κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων και προστασία του τραπεζικού απορρήτου.

Δ. Δικαστικά τεκμήρια - Μη πληρούντα τους όρους του νόμου αποδει-κτικά μέσα - Παράνομα αποδεικτικά μέσα 22

από τον Π. Αρβανιτάκη

Πρακτική άσκηση: Αποδεικτικά μέσα και είδη αποδείξεως.

Αρ. θέματος Σελ.

ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ

I. ΑΝΑΚΟΠΗ ΕΡΗΜΟΔΙΚΙΑΣ

Α. Ερήμην συζήτηση και ερήμην απόφαση - Λόγοι ανακοπής 23

από τον Π. Αρβανιτάκη

Πρακτική άσκηση: Πλασματική ερημοδικία και άσκηση ανακοπής από τον ερημοδικασθέντα εφεσίβλητο.

Β. Σχέσεις ανακοπής ερημοδικίας και εφέ­σεως 24

από τον Π. Αρβανιτάκη

Πρακτική άσκηση: Αγωγή καταβολής μισθωμάτων κατά περισσότερων συμμισθωτών.

ΙΙ. ΕΦΕΣΗ

Α. Το αντικείμενο της έκκλητης δίκης 25

από τον Π. Αρβανιτάκη

Ανάλυση αποφάσεως ολομΑΠ 1285/1986: Διαταγή αποδείξεων για τους λόγους εφέσεως.

Β. Η τηρητέα διαδικασία ως λόγος εφέσεως 26

από τον Π. Αρβανιτάκη

Ανάλυση αποφάσεων ολομΑΠ 5/1985: Άσκηση εφέσεως εναντίον αποφάσεως ε-σφαλμένου είδους ή τύπου, και ολομΑΠ 754/1988: Άσκηση εφέσεως εναντίον αποφάσεως που εκδόθηκε κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

Γ. Το ius novorum στην έκκλητη δίκη 27

από τον Π. Αρβανιτάκη

Πρακτική άσκηση: Αγωγή καταπτώσεως της ποινικής ρήτρας και μειώσεως του τιμήματος λόγω πραγματικών ελαττωμάτων.

Δ. Το εφαρμοστέο από το Εφετείο δίκαιο 28

από την Χ. Απαλαγάκη

Ανάλυση αποφάσεως ΑΠ 1513/2010, ΕπισκΕμπΔικ 2011, σ. 396: Εφαρμογή του νεώτερου νόμου από το Εφετείο.

ΙΙΙ. ΤΡΙΤΑΝΑΚΟΠΗ 29

από την Χ. Απαλαγάκη

Πρακτική άσκηση: Άμυνα τρίτων κατά της δικαστικής αποφάσεως.

IV. ΑΝΑΨΗΛΑΦΗΣΗ

(Βλ. θέμα αρ. 10)

V. ΑΝΑΙΡΕΣΗ

(Βλ. θέμα αρ. 18)

Αρ. θέματος Σελ.

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

Α. Ανάκληση εντολής 30

από την Π. Γέσιου-Φαλτσή

Πρακτική άσκηση: Σύστημα πρωτοβουλίας του επισπεύδοντος και ανάκληση της εντολής προς εκτέλεση.

Β. Απαίτηση βέβαιη και εκκαθαρισμένη 31

από τον Α. Σοφιαλίδη

Ανάλυση αποφάσεως ΕφΑθ 4861/1984: Αναγκαστική εκτέλεση προς ικανοποίηση της αξιώσεως του πωλητή να αναλάβει το πωληθέν πράγμα, επί πωλήσεως με τον όρο διατηρήσεως της κυριότητας.

Γ. Η ανακοπή τρίτου 32

από τον Α. Σοφιαλίδη

Πρακτική άσκηση: «Οικογενειακή στέγη», κατάχρηση δικαιώματος και ανακοπή τρίτου στην άμεση εκτέλεση.

Δ. Αντιρρήσεις κατά της απαιτήσεως 33

από τον Α. Σοφιαλίδη

Ανάλυση αποφάσεως ΕφΠειρ 1120/1986: Ανακοπή με λόγους που αφορούν την απαίτηση, όταν η εκτέλεση επισπεύδεται με βάση τελεσίδικη δικαστική απόφαση.

Ε. Λειτουργία των κανόνων της δικονομικής ακυρότητας στην αναγκα-στική εκτέλεση 34

από τον Α. Σοφιαλίδη

Πρακτική άσκηση: Δικονομικές ακυρότητες στην κατάσχεση κινητών στα χέρια του οφειλέτη.

ΣΤ. Εκτέλεση αλλοδαπών αποφάσεων 35

από την Χ. Απαλαγάκη

Ανάλυση αποφάσεως ΜονΠρωτΠειρ 854/1989: Ζητήματα εφαρμοστέου δικαίου.

ΙΙ. ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

Α. Νομιμοποίηση προς άσκηση αγωγής καταδίκης σε δήλωση βουλή-σεως 36

από τον Α. Σοφιαλίδη

Ανάλυση αποφάσεως ΑΠ 1147/2011: Σύμβαση κατασκευής πολυκατοικίας «με αντιπαροχή». Αγωγή αγοραστή διαμερίσματος εναντίον οικοπεδούχου για καταδίκη σε δήλωση βουλήσεως περί μεταβιβάσεως ποσοστών κυριότητας επί του οικοπέδου.

Β. Προνόμια και ανακοπή κατά πίνακα κατατάξεως 37

από τον Π. Αρβανιτάκη

Ανάλυση αποφάσεως ΟλομΑΠ 9/2007: Προνομιακή κατάταξη απαιτήσεως ψυχικής οδύνης των συγγενών θανατωθέντος σε εργατικό ατύχημα μισθωτού

Αρ. θέματος Σελ.

Γ. Ανατροπή κατασχέσεως 38

από την Π. Γέσιου-Φαλτσή

Πρακτική άσκηση: Η έννομη επιρροή της ανατροπής της κατασχέσεως στην ενέργεια του πλειστηριασμού.

Δ. Προβλήματα διαδικασίας πλειστηριασμού 39

από την Π. Γέσιου-Φαλτσή

Πρακτική άσκηση: Ελαττώματα του προγράμματος και της διαδικασίας του πλειστηριασμού.

Ε. Κατάσχεση χρηματικών απαιτήσεων στα χέρια Τράπεζας ως τρίτης 40

από την Χ. Απαλαγάκη

Πρακτική άσκηση: Η έννομη θέση τρίτου και οφειλέτη στην κατάσχεση στα χέρια τρίτων.

Ευρετήριο

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Β. Βαθρακοκοίλης, Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας, 2012
© 1994-2012. Η 9τομη Ερμηνεία ΚΠολΔ του Β. Βαθρακοκοίλη μαζί με το Συμπλήρωμα (Ν. 4055/2012).
Α. Αλαπάντας/Π. Αλικάκος/Α. Άνθιμος..., Ελεύθερη κυκλοφορία των αποφάσεων και διεθνής αναγκαστική εκτέλεση, 2023
Συμβολές έγκριτων νομικών σε κρίσιμα ζητήματα της διακρατικής κυκλοφορίας των αποφάσεων επί αναγκαστικής εκτέλεσης
Π. Γέσιου-Φαλτσή/Λ.-Μ. Πίψου, Δίκαιο αναγκαστικής εκτελέσεως, τόμ. 3β, 2η έκδ., 2023
Για πρώτη φορά στο ελληνικό δίκαιο συγκεντρωμένο το διαρκώς αυξανόμενης πρακτικής σπουδαιότητας δίκαιο της διεθνούς αναγκαστικής εκτελέσεως
Π. Γέσιου-Φαλτσή, Δίκαιο αναγκαστικής εκτελέσεως, τόμ. 3α, 2η έκδ., 2023
Για πρώτη φορά στο ελληνικό δίκαιο συγκεντρωμένο το διαρκώς αυξανόμενης πρακτικής σπουδαιότητας δίκαιο της διεθνούς αναγκαστικής εκτελέσεως