Π. Γέσιου-Φαλτσή/Λ.-Μ. Πίψου, Δίκαιο αναγκαστικής εκτελέσεως, τόμ. 3β, 2η έκδ., 2023


Π. Γέσιου-Φαλτσή/Λ.-Μ. Πίψου, Δίκαιο αναγκαστικής εκτελέσεως, τόμ. 3β, 2η έκδ., 2023

Το κλασικό έργο της ομότ. Καθηγήτριας Π. Γέσιου-Φαλτσή για το Δίκαιο της Αναγκαστικής Εκτελέσεως τόμος Ι, Γενικό Μέρος, και τόμος ΙΙ, Ειδικό Μέρος, δεύτερη και τρίτη έκδοση 2017, 2018 αντίστοιχα, συμπληρώνεται τώρα με τη διευρυμένη νέα έκδοση του τόμου ΙΙΙ για τη Διεθνή Αναγκαστική Εκτέλεση. Πρόκειται για ένα ευρείας εμβέλειας συγγραφικό εγχείρημα που κατέστη εφικτό με τη συνένωση των δυνάμεων των δύο συγγραφέων του. Καλύπτει, εκτός από το εσωτερικό ελληνικό δίκαιο, και όλους τους κρίσιμους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς, οι οποίοι νομοθετήθηκαν μετά την κυκλοφορία της πρώτης εκδόσεως. Έτσι, για πρώτη φορά στο ελληνικό δίκαιο παρουσιάζεται σε τέτοια έκταση συγκεντρωμένο το διαρκώς αυξανόμενης πρακτικής σπουδαιότητας δίκαιο της διεθνούς αναγκαστικής εκτελέσεως κατά την ιστορική του εξέλιξη, ως ενιαίο σύστημα με συγκεκριμένες δικές του αρχές.
Το δίτομο αυτό έργο ερευνά και επεξεργάζεται στον ημίτομο ΙΙΙα το εσωτερικό ελληνικό δίκαιο για τη διεθνή αναγκαστική εκτέλεση, στη σύγχρονη μορφή του, όπως και τις ισχύουσες σήμερα διεθνείς συμβάσεις που το συμπληρώνουν ή το διαφοροποιούν. Ο ημίτομος ΙΙΙβ, που προέρχεται από την πένα τόσο της ομότ. Καθηγήτριας Π. Γέσιου-Φαλτσή (§§ 83-91, 95-96), όσο και της Καθηγήτριας Λ.Μ. Πίψου (§§ 92-94), παρουσιάζει το Ευρωπαϊκό Δικονομικό Διεθνές Δίκαιο της αναγκαστικής εκτελέσεως στο σύνολό του, ερμηνεύοντας συστηματικά και αξιολογώντας όλους τους σχετικούς Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς, της πρώτης και της λεγόμενης «δεύτερης γενιάς», όπως, με χρονολογική σειρά, τους Καν 44/2001, 2201/2003, 805/2004, 1896/2006, 861/2007, 1215/2012, 655/2014, 2019/1111. Μεταξύ των στόχων του ημίτομου ΙΙΙβ είναι και η ανάδειξη της γενικής εικόνας του Ευρωπαϊκού Δικονομικού Διεθνούς Δικαίου σε ό,τι αφορά το πεδίο της αναγκαστικής εκτελέσεως, αναγκαία όσο ποτέ για τις επιλογές του ευρωπαίου νομικού, αν ληφθούν υπόψη οι παράλληλες δυνατότητες που προσφέρουν οι Ευρωπαϊκοί Κανονισμοί, αλλά και οι αυστηρές οριοθετήσεις που αυτοί επιβάλλουν από την άποψη του αντικειμενικού πεδίου εφαρμογής τους.
Όπως και οι τόμοι Ι και ΙΙ, ο τόμος ΙΙΙ για τη διεθνή αναγκαστική εκτέλεση, στη δεύτερη αυτή διευρυμένη έκδοσή του, αποτελεί μία υψηλής ποιότητας, μοναδική για το είδος της, επιστημονική συμβολή, η οποία αναμένεται να προσφέρει ασφαλή καθοδήγηση στην ελληνική νομολογία για τα νέα ποικίλα και δύσκολα θέματα που αντιμετωπίζει, όπως και να θέσει νέους προβληματισμούς στην ελληνική θεωρία.
Ακολουθεί ο ημίτομος ΙΙΙγ με ειδικότερο αντικείμενο τους ειδικούς Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς για τα θέματα του Οικογενειακού και του Κληρονομικού Δικαίου.

Edition info

Title
Δίκαιο αναγκαστικής εκτελέσεως
ΙΙΙβ: Η διεθνής αναγκαστική εκτέλεση κατά το Ευρωπαϊκό Δίκαιο
Κανονισμοί 44/2001, 2201/2003, 805/2004, 1896/2006, 861/2007, 1215/2012, 655/2014, 2019/1111
© 2023
Authors
Volume
vol. 3β
Edition
2nd ed.
ISBN
978-960-648-711-8
Pages
LII + 1382
Price
€ 180.00
In stock

Table of contents   +

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Πρόλογος δεύτερης εκδόσεως

Πρόλογος πρώτης εκδόσεως

Διάγραμμα περιεχομένων

Αναλυτικός πίνακας περιεχομένων

Συντομογραφίες

KEΦΑΛΑΙΟ ΙΘ΄

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ

§ 83.

Η ενωσιακή πορεία του Αστικού δικονομικού διεθνούς δικαίου στο πεδίο της αναγκαστικής εκτελέσεως

I. Οι θεσμικές βάσεις του ενωσιακού δικαίου κατά τις διαδοχικές Ευρωπαϊκές Συνθήκες

1. Η μετάβαση από τη Συνθήκη του Μάαστριχτ στη Συνθήκη του Άμστερνταμ και στη Συνθήκη της Νίκαιας

2. Τα μέτρα για την «κοινοτικοποίηση» του ευρωπαϊκού δικονομικού διεθνούς δικαίου

α. Το ειδικότερο περιεχόμενο του άρθρου 65 της Συνθήκης του Άμστερνταμ

β. Η Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο του 1997.

γ. Το Πρόγραμμα Δράσεως του

δ. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Tampere του

ε. Το Πρόγραμμα Δράσεως του

στ. Το Πρόγραμμα Δράσεως της Χάγης του

3. Η Συνθήκη της Λισσαβώνας

α. Το άρθρο 81 της Συνθήκης της Λισσαβώνας

β. Το Πρόγραμμα Δράσεως της Στοκχόλμης του 2010 και το «Σχέδιο Δράσης» της Επιτροπής

γ. Το Πρόγραμμα «Δικαιοσύνη»

δ. Η Ανακοίνωση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του

ε. Οι ειδικότερες πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφορικά με την εφαρμογή των ευρωπαϊκών μέτρων

στ. Η Πρόταση Οδηγίας από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για κοινά Ευρωπαϊκά πρότυπα

ΙΙ. Η αντίδραση της ευρωπαϊκής θεωρίας

1. Η εξέλιξη των απόψεων

2. Οι νομοθετικές πρωτοβουλίες της θεωρίας

α. Η Επιτροπή Storme

β. Οι υπό εξέλιξη εργασίες του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Δικαίου (ELI) και του ειδικότερου προγράμματος για την αναγκαστική εκτέλεση

ΙΙΙ. Η επίδραση της «κοινοτικοποιήσεως» στην ενοποίηση του Δικαίου της αναγκαστικής εκτελέσεως ειδικότερα

1. Οι ευρωπαϊκές θεσμικές βάσεις για εναρμονισμένα ενωσιακά μέτρα

2. Η επίδραση της νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

3. Τα εμπόδια από τις δομικές διαφοροποιήσεις των εθνικών δικαίων

4. Η έλλειψη εθνικών ρυθμίσεων για τη διασυνοριακή αναγκαστική εκτέλεση

5. Οι ειδικότερες απόψεις της ευρωπαϊκής θεωρίας

§ 84.

Η ερμηνεία των Ευρωπαϊκών Κανονισμών από το ΔΕΚ/ΔΕΕ για τα θέματα της διεθνούς αναγκαστικής εκτελέσεως

Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

1. Η ερμηνεία της ΣΒρ κατά το Πρωτόκολλο του

2. Η ερμηνεία του Καν 44/2001 δυνάμει της διαδικασίας της προδικαστικής παραπομπής υπό τη Συνθήκη του Άμστερνταμ

3. Η ερμηνεία των Ευρωπαϊκών Κανονισμών για τη δικαστική συνεργασία σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις κατά τη Συνθήκη της Λισσαβώνας

ΙΙ. Οι προϋποθέσεις της προδικαστικής παραπομπής κατά το άρθρο 267 ΣΛΕΕ

1. Το αντικείμενο της προδικαστικής παραπομπής στο ΔΕΕ

2. Το δικαίωμα υποβολής προδικαστικού ερωτήματος

3. Η αναγκαιότητα της προδικαστικής αποφάσεως

4. Η υποχρέωση υποβολής προδικαστικού ερωτήματος

5. Η δεσμευτικότητα των αποφάσεων του ΔΕΚ/ΔΕΕ

IΙΙ. Οι μέθοδοι ερμηνείας του ΔΕΚ/ΔΕΕ

1. Γενικές παρατηρήσεις

2. Η αυτόνομη ερμηνεία ειδικότερα

3. Οι άλλες μέθοδοι ερμηνείας

KEΦΑΛΑΙΟ Κ΄

Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1215/2012

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

§ 85. Ο Κανονισμός 44/2001 ως το διάδοχο νομοθέτημα της Συμβάσεως των Βρυξελλών και ως η βάση του Καν 1215/2012

Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

1. Η κοινοτική Σύμβαση των Βρυξελλών ως η απαρχή του Καν 44/2001

2. Η αντικατάσταση της Συμβάσεως των Βρυξελλών με τον Καν 44/2001

3. Ο Καν 44/2001 και τα χρονικά όρια εφαρμογής του

ΙΙ. Οι αρχές που διέπουν τον Καν 44/2001 στο πεδίο της αναγκαστικής εκτελέσεως

1. Η διάκριση αναγνωρίσεως και εκτελέσεως

2. Η καθιέρωση της αρχής ότι οι ενδοενωσιακές αποφάσεις εκτελούνται σε όλα τα κράτη μέλη αυτομάτως

3. Η κατάργηση του ελέγχου της διεθνούς δικαιοδοσίας

4. Ο περιορισμός των λόγων αρνήσεως κηρύξεως εκτελεστότητας

5. Η καθιέρωση της ενιαίας κοινοτικής διαδικασίας κηρύξεως εκτελεστότητας

§ 86. Ο Κανονισμός 1215/2012 και το γενικό πλαίσιο εφαρμογής του

Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

1. Προπαρασκευαστικές εργασίες

2. Καθορισμός του αντικειμένου έρευνας

3. Όρια εφαρμογής του Καν 1215/2012

α. Η υπεροχή του Καν 1215/2012 και ο παραμερισμός του εσωτερικού δικαίου

β. Τα τοπικά όρια ισχύος του Καν 1215/2012

γ. Η σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο μετά την αποχώρησή του από την ΕΕ

δ. Η σχέση με τη Δανία

ε. Ο διαχρονικού δικαίου κανόνας για την εφαρμογή του Καν 1215/2012

4. Σχέση του Καν 1215/2012 με άλλα νομοθετήματα

α. Σχέση με ειδικές ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται σε ευρωπαϊκά νομοθετήματα

β. Σχέση της Συμβάσεως των Βρυξελλών με τον Καν 1215/2012 ειδικότερα

γ. Η υποκατάσταση των διμερών διεθνών συμβάσεων

δ. Σχέση του Καν 1215/2012 με ειδικές πολυμερείς συμβάσεις

ΙΙ. Αντικειμενικό πεδίο εφαρμογής του Καν 1215/2012

1. Ο κανόνας και οι εξαιρέσεις

α. Ποιες είναι ειδικότερα οι εξαιρέσεις

β. Η εξαίρεση της διαιτησίας ειδικότερα

γ. Η αυτόνομη και στενή ερμηνεία των εξαιρέσεων

2. Οι αστικές και εμπορικές υποθέσεις ως το κύριο αντικείμενο εφαρμογής του Καν 1215/2012

α. Αποκλεισμός των δημοσίου δικαίου διαφορών

β. Η αυτόνομη έννοια των υποθέσεων αστικού και εμπορικού δικαίου

γ. Έλεγχος από το δικαστήριο εκτελέσεως της κρίσεως του δικαστηρίου εκδόσεως της αποφάσεως ως προς την υπαγωγή της στο πεδίο εφαρμογής του Καν 44/2001 και 1215/2012

ΙΙΙ. Οι εκτελεστοί τίτλοι κατά τον Καν 1215/2012

1. Οι δικαστικές αποφάσεις

α. Η αυτόνομη έννοια της δικαστικής αποφάσεως

β. Οι προσωρινά εκτελεστές δικαστικές αποφάσεις

γ. Οι μη οριστικές δικαστικές αποφάσεις

δ. Η αυτόνομη έννοια του δικαστηρίου κράτους μέλους

ε. Η διεύρυνση της έννοιας του δικαστηρίου με τα άρθρα 71α-71δ

2. Τα ασφαλιστικά μέτρα

α. Η διαμόρφωση της αυτόνομης έννοιας των ασφαλιστικών μέτρων από τη νομολογία του ΔΕΚ

β. Η αυτόνομη έννοια του ασφαλιστικού μέτρου κατά τον Καν 1215/2012

γ. Συντηρητικά μέτρα με αντικείμενο τη συλλογή πληροφοριών ή την προστασία αποδεικτικών στοιχείων

3. Οι διαταγές πληρωμής

4. Οι πράξεις καθορισμού της δικαστικής δαπάνης

5. Τα δημόσια έγγραφα

α. Γενικές παρατηρήσεις

β. Έννοια δημοσίου εγγράφου

γ. Πεδίο εφαρμογής του Καν 1215/2012 σε αναφορά με τα δημόσια έγγραφα

6. Οι δικαστικοί συμβιβασμοί

7. Συμπεράσματα σε σύγκριση με το άρθρο 904 § 2 ΚΠολΔ

§ 87. Αναγνώριση ενδοενωσιακών αποφάσεων κατά τον Καν 1215/2012

Ι. Έννοια και περιεχόμενο αναγνωρίσεως

ΙΙ. Η αυτοδίκαιη αναγνώριση

1. Το προηγούμενο δίκαιο

2. Ο Καν 1215/2012 (άρθρο 36 § 1)

ΙΙΙ. Οι λόγοι αρνήσεως αναγνωρίσεως

1. Η αντίθεση στη δημόσια τάξη

α. Ο εξαιρετικός χαρακτήρα της επιφυλάξεως

β. Έννοια και περιεχόμενο της δημόσιας τάξεως κατά το άρθρο 45 § 1α Καν 1215/2012 (πρώην 34 αρ. 1 Καν 44/2001)

γ. Τα όρια εφαρμογής της επιφυλάξεως της δημόσιας τάξεως κατά το άρθρο 45 § 1α Καν 1215/2012

δ. Αντίθεση προς τη δικονομική δημόσια τάξη

ε. Αντίθεση προς την ουσιαστική δημόσια τάξη

2. Η παραβίαση των δικαιωμάτων της άμυνας στις ερήμην αποφάσεις

α. Η ρύθμιση του Καν 1215/2012 και τα ζητήματα που θέτει.

β. Η έννοια του «εισαγωγικού» ή άλλου «ισοδύναμου» εγγράφου

γ. Η ευρωπαϊκή έννοια της «ερημοδικίας»

δ. Το νομότυπο της επιδόσεως κατά τον Καν 1215/2012

ε. Το έγκαιρο της επιδόσεως

στ. Ο όρος της προσβολής της ερήμην αποφάσεως στο κράτος εκδόσεως

3. Η ύπαρξη ασυμβίβαστης αποφάσεως

α. Ασυμβίβαστη απόφαση στο κράτος μέλος αναγνωρίσεως ή εκτελέσεως

β. Ασυμβίβαστη απόφαση σε άλλο κράτος μέλος ή σε τρίτο κράτος

4. Άρνηση αναγνωρίσεως λόγω ελλείψεως διεθνούς δικαιοδοσίας κατά τις εξαιρετικές διατάξεις του Καν 1215/2012

α. Ο κανόνας της απαγορεύσεως του ελέγχου

β. Η εξαίρεση για τις υποθέσεις ασφαλίσεων, τις συμβάσεις καταναλωτών και τις συμβάσεις εργαζομένων

γ. Η εξαίρεση για την αποκλειστική διεθνή δικαιοδοσία

δ. Ειδικότερα οι περιπτώσεις του άρθρου 72 Καν 1215/2012 (άρθρα 72 Καν 44/2001 και 59 ΣΒρ)

IV. Απαγόρευση αναθεωρήσεως της ουσίας

V. Κύρια διαδικασία αναγνωρίσεως ή μη αναγνωρίσεως

1. Το προηγούμενο δίκαιο

2. Ο Καν 1215/2012 (άρθρα 36 § 2, 45 § 1 αρχή, 45 § 4)

3. Εκδίκαση της αιτήσεως αναγνωρίσεως

α. Νομιμοποίηση

β. Καθύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα

γ. Απαιτούμενα έγγραφα για την αναγνώριση

δ. Μετάφραση

ε. Εφαρμοστέα διαδικασία

στ. Ένδικα μέσα

ζ. Αναστολή της διαδικασίας

4. Εκδίκαση της αιτήσεως αρνήσεως αναγνωρίσεως

α. Παραπομπή στη διαδικασία αρνήσεως εκτελέσεως ειδικότερα

β. Νομιμοποίηση

γ. Καθύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα

δ. Εφαρμοστέα διαδικασία

ε. Αναστολή διαδικασίας εκδικάσεως της αιτήσεως αρνήσεως αναγνωρίσεως

VI. Η παρεμπίπτουσα αναγνώριση (άρθρο 36 § 3)

§ 88. Η εκτέλεση των ενδοενωσιακών αποφάσεων κατά τον Καν 1215/2012

Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

ΙΙ. Η μοναδική θετική προϋπόθεση της άμεσης εκτελέσεως: η εκτελεστότητα στο κράτος μέλος εκδόσεως της αποφάσεως

ΙΙΙ. Αυτοδίκαιη εξουσία λήψεως ασφαλιστικών μέτρων

1. Η ρύθμιση του Καν 44/2001

α. Ασφαλιστικά μέτρα πριν από την κήρυξη της εκτελεστότητας

β. Ασφαλιστικά μέτρα μετά την κήρυξη της εκτελεστότητας.

2. Η ρύθμιση του Καν 1215/2012

α. Σκοπός και έννοια του άρθρου

β. Η εκτέλεση του ασφαλιστικού μέτρου που χορηγείται δυνάμει του άρθρου 40 Καν 1215/2012

ΙV. Η διαδικασία της άμεσης αναγκαστικής εκτελέσεως των ενδοενωσιακών αποφάσεων κατά τον Καν 1215/2012

1. Η εξομοίωση των ενδοενωσιακών αποφάσεων με τις ημεδαπές στο πεδίο της αναγκαστικής εκτελέσεως

2. Η συνεφαρμογή του Καν 1215/2012 με το ελληνικό δίκαιο της αναγκαστικής εκτελέσεως

3. Η προδικασία της αναγκαστικής εκτελέσεως

α. Οι πράξεις της προδικασίας κατά τη συνεφαρμογή των κανόνων του Καν 1215/2012 με τον ΚΠολΔ

β. Ο ρόλος της βεβαιώσεως του άρθρου 53 στον Καν 1215/2012

γ. Επίδοση της αποφάσεως και της βεβαιώσεως - Ανάγκη επιδόσεως και επιταγής

δ. Χρόνος ενάρξεως της αναγκαστικής εκτελέσεως

ε. Η ανάγκη της μεταφράσεως

στ. Μετάφραση με αίτημα του δικαστικού επιμελητή

ζ. Μετάφραση της αποφάσεως με αίτημα του οφειλέτη

4. Η κύρια διαδικασία της αναγκαστικής εκτελέσεως

α. Οι πράξεις της κύριας διαδικασίας κατά τη συνεφαρμογή του Καν 1215/2012 και του ΚΠολΔ

β. Οι εξουσίες ελέγχου τυο δικαστικού επιμελητή

γ. Η διαδικασία της προσαρμογής κατά το άρθρο 54 Καν 1215/2012

δ. Η επιβολή και εκτέλεση της χρηματικής ποινής στα κράτη μέλη της ΕΕ

ε. Η αναστολή της εκτελεστικής διαδικασίας από το αρμόδιο όργανο εκτελέσεως

V. Η άμυνα κατά της άμεσης εκτελέσεως των ενδοενωσιακών αποφάσεων κατά τον Καν 1215/2012

1. Το νέο ένδικο βοήθημα της αιτήσεως αρνήσεως εκτελέσεως των άρθρων 46-51 Καν 1215/2012

2. Η διαδικασία εκδικάσεως της αιτήσεως αρνήσεως εκτελέσεως

α. Γενικές παρατηρήσεις

β. Νομιμοποίηση

γ. Η καθύλην και η κατά τόπον αρμοδιότητα

δ. Η τηρητέα διαδικασία

ε. Η εφαρμογή του άρθρου 934 ΚΠολΔ

στ. Τα ένδικα μέσα

3. Αναστολή της διαδικασίας στο πλαίσιο της αιτήσεως αρνήσεως εκτελέσεως

α. Οι δύο μορφές αναστολής

β. Η αναστολή της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτελέσεως

γ. Η αναστολή της διαδικασίας εκδικάσεως της αιτήσεως αρνήσεως εκτελέσεως

4. Η ενοποίηση εκδικάσεως της αιτήσεως αρνήσεως εκτελέσεως με την ανακοπή του άρθρου 933 ΚΠολΔ

α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

β. Η δυνατότητα προβολής των λόγων του άρθρου 45 Καν 1215/2012 για την άρνηση εκτελέσεως και των λόγων του άρθρου 933 ΚΠολΔ με κοινό δικόγραφο ανακοπής

γ. Αδυναμία εφαρμογής του άρθρου 41 § 2 Καν 1215/2012 στην αναγνώριση των ενδοενωσιακών αποφάσεων

δ. Η δυνατότητα εφαρμογής της ανακοπής του τρίτου (936 ΚΠολΔ)

ε. Η αναστολή της διαδικασίας αναγκαστικής εκτελέσεως των ενδοενωσιακών αποφάσεων κατά τον Καν 1215/2012 απέναντι στις διατάξεις για την αναστολή του ΚΠολΔ

στ. Η αναστολή της διαδικασίας εκδικάσεως της αιτήσεως αρνήσεως εκτελέσεως ή του σχετικού ενδίκου μέσου στη συνένωση με την ανακοπή του άρθρου 933 ΚΠολΔ

ζ. Το ένδικο μέσο της αιτήσεως αναιρέσεως στη συνένωση της αιτήσεως αρνήσεως εκτελέσεως με την ανακοπή του άρθρου 933 ΚΠολΔ

5. Τελικές παρατηρήσεις

§ 89. Η εκτέλεση των δημοσίων εγγράφων και των δικαστικών συμβιβασμών κατά τον Καν 1215/2012

Ι. Προϋποθέσεις της άμεσης εκτελέσεως των δημοσίων εγγράφων στα κράτη μέλη

1. Η θετική προϋπόθεση: εκτελεστότητα στο κράτος εκδόσεως.

2. Η μοναδική αρνητική προϋπόθεση: Η μη αντίθεση στη δημόσια τάξη

ΙΙ. Η διαδικασία της άμεσης εκτελέσεως των δημοσίων εγγράφων στα κράτη μέλη

ΙΙΙ. Προϋποθέσεις της άμεσης εκτελέσεως των δικαστικών συμβιβασμών στα κράτη μέλη

1. Η θετική προϋπόθεση: εκτελεστότητα στο κράτος μέλος προελεύσεως

2. Η μοναδική αρνητική προϋπόθεση: η μη αντίθεση στη δημόσια τάξη

ΙV. Η διαδικασία της άμεσης εκτελέσεως των δικαστικών συμβιβασμών στα κράτη μέλη

§ 90. Αναγνώριση και εκτέλεση των ασφαλιστικών μέτρων κατά τον Καν 1215/2012

Ι. Η κρισιμότητα και το αντικείμενο του θέματος

ΙΙ. Η ύπαρξη της διεθνούς δικαιοδοσίας ως προϋπόθεση για την ευρωπαϊκή κυκλοφορία των ασφαλιστικών μέτρων

1. Η νομολογία του ΔΕΚ υπό τη ΣΒρ και τον Καν 44/2001

2. Οι θέσεις της ευρωπαϊκής θεωρίας

ΙΙΙ. Η ύπαρξη της διεθνούς δικαιοδοσίας κατά το εσωτερικό δίκαιο των κρατών μελών ως προϋπόθεση χορηγήσεως ασφαλιστικών μέτρων με εθνική εμβέλεια

1. Η νομολογία του ΔΕΚ για το «πραγματικό συνδετικό στοιχείο»

2. Οι θέσεις της ευρωπαϊκής θεωρίας

3. Οι υπέρμετρες βάσεις διεθνούς δικαιοδοσίας ειδικότερα

IV. Οι ρυθμίσεις του Καν 1215/2012

1. Η αποκρυστάλλωση της νομολογίας του ΔΕΚ στα άρθρα 2α και 35 Καν 1215/2012

2. Οι ερμηνευτικές απόψεις της ευρωπαϊκής θεωρίας

3. Οι αμφιλεγόμενες περιπτώσεις της παρεκτάσεως και της διαιτησίας

V. Προϋποθέσεις αναγνωρίσεως και εκτελέσεως των ασφαλιστικών μέτρων κατά τον Καν 1215/2012

1. Η ανάγκη διακρίσεων

2. Έννοια αναγνωρίσεως και εκτελέσεως ειδικότερα στις αποφάσεις ασφαλιστικών μέτρων

3. Ασφαλιστικά μέτρα από τα δικαστήρια κρατών μελών που έχουν διεθνή δικαιοδοσία για την ουσία της διαφοράς

α. Το ασφαλιστικό μέτρο πρέπει να θεωρείται απόφαση υπό τον Καν 1215/2012

β. Λόγοι αρνήσεως αναγνωρίσεως και εκτελέσεως

4. Ασφαλιστικά μέτρα που διατάσσονται με βάση το εσωτερικό δίκαιο των κρατών μελών

VI. Διαδικασία αναγνωρίσεως και εκτελέσεως των ασφαλιστικών μέτρων σε άλλο κράτος μέλος

VII. Τελικές παρατηρήσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑ΄

ΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΓΕΝΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

§ 91. Ο ευρωπαϊκός εκτελεστός τίτλος κατά τον Καν 805/2004

I. Εισαγωγή

1. Σκοπός και γενικά χαρακτηριστικά του Καν 805/2004

2. Οι προπαρασκευαστικές εργασίες του Καν 805/2004

3. Οι θέσεις της ευρωπαϊκής θεωρίας κατά το στάδιο της προπαρασκευής του Καν 805/2004

ΙΙ. Το πεδίο εφαρμογής του Καν 805/2004

1. Αστικές και εμπορικές υποθέσεις

2. Οι μη αμφισβητούμενες χρηματικές αξιώσεις

α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

β. Η πρώτη κατηγορία: ρητή συμφωνία του οφειλέτη

γ. Η δεύτερη κατηγορία: ερημοδικία του οφειλέτη

3. Ποιοι εκτελεστοί τίτλοι καλύπτονται

α. Η δημιουργία της ευρωπαϊκής έννοιας του εκτελεστού τίτλου

β. Οι δικαστικές αποφάσεις

γ. Οι προσωρινά εκτελεστές δικαστικές αποφάσεις ειδικότερα.

δ. Οι αποφάσεις επί των ενδίκων μέσων ειδικότερα

ε. Οι δικαστικοί συμβιβασμοί

στ. Τα δημόσια έγγραφα

ΙΙΙ. Οι ελάχιστοι κανόνες για τις μη αμφισβητούμενες αξιώσεις

1. Σκοπός, πεδίο εφαρμογής και τρόπος λειτουργίας

2. Καθιέρωση ειδικών εγγυήσεων για την επίδοση του εισαγωγικού της δίκης δικογράφου

α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

β. Επίδοση με αποδεικτικό του οφειλέτη

γ. Επίδοση χωρίς αποδεικτικό του οφειλέτη

δ. Η επίδραση των λόγων ανώτερης βίας ή των έκτακτων περιστάσεων

ε. Επίδοση σε αντιπρόσωπο

3. Ο προσδιορισμός του ελάχιστου περιεχομένου του εισαγωγικού της δίκης δικογράφου και των αναγκαίων δικονομικών ενεργειών του οφειλέτη

α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

β. Το ελάχιστο περιεχόμενο του εισαγωγικού δικογράφου σχετικά με την αξίωση

γ. Η ανάγκη της προσήκουσας ενημερώσεως του οφειλέτη για τις αναγκαίες δικονομικές ενέργειες από μέρους του

4. Η προϋπόθεση της επανεξετάσεως των ερήμην αποφάσεων στο κράτος-μέλος εκδόσεώς τους

5. Η δυνατότητα πιστοποιήσεως μιας δικαστικής αποφάσεως ως ΕυρΕΤ παρά τη μη συμμόρφωση προς τις ελάχιστες δικονομικές εγγυήσεις

α. Παράλειψη ασκήσεως ενδίκου μέσου κατά της ερήμην αποφάσεως

β. Προσωπική παραλαβή του εγγράφου από τον οφειλέτη

IV. Η έκδοση του Πιστοποιητικού ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου

1. Γενικές παρατηρήσεις

2. Η πιστοποίηση δικαστικής αποφάσεως ως ΕυρΕΤ

α. Οι προϋποθέσεις της πιστοποιήσεως

β. Η καθιέρωση ειδικής προστασίας για τους καταναλωτές

γ. Κατάργηση του ελέγχου της μη αντιθέσεως προς τη δημόσια τάξη

δ. Η διαδικασία της πιστοποιήσεως – Υποβολή αιτήσεως – Αρμοδιότητα

ε. Το έντυπο υπόδειγμα του Παραρτήματος

στ. Η πιστοποίηση της δικαστικής δαπάνης

ζ. Ο Μερικός ΕυρΕΤ

η. Αριθμός αντιγράφων του ΕυρΕΤ

θ. Απαγόρευση ενδίκων μέσων

ι. Η διόρθωση ή η ανάκληση του Πιστοποιητικού

ια. Το «Πιστοποιητικό περί Ελλείψεως ή Περιορισμού του Εκτελεστού Τίτλου»

ιβ. Το «Πιστοποιητικό Αντικαταστάσεως Ευρωπαϊκού Εκτελεστού Τίτλου»

3. Η πιστοποίηση δικαστικού συμβιβασμού ως ΕυρΕΤ

4. Η πιστοποίηση δημοσίου εγγράφου ως ΕυρΕΤ

V. Η εκτέλεση του ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου

1. Η βασική αρχή: εφαρμογή του εθνικού δικαίου του κράτους-μέλους αναγκαστικής εκτελέσεως

2. Προϋποθέσεις και έναρξη διαδικασίας αναγκαστικής εκτελέσεως του ΕυρΕΤ

α. Η κάλυψη της προϋποθέσεως του εκτελεστηρίου τύπου

β. Τα τυπικά προαπαιτούμενα της αναγκαστικής εκτελέσεως του ΕυρΕΤ

γ. Η διαδικασία και τα μέσα εκτελέσεως του ΕυρΕΤ

3. Οι δίκες περί την εκτέλεση του ΕυρΕΤ

α. Εφαρμογή του εθνικού δικαίου του κράτους μέλους εκτελέσεως

β. Ο αποκλεισμός λόγων ανακοπής που συνιστούν λόγους αρνήσεως αναγνωρίσεως ή που καλύπτονται από το δεδικασμένο

γ. Η επίκληση του λόγου για την ύπαρξη ασυμβίβαστης αποφάσεως

δ. Ο λόγος ανακοπής κατά της απαιτήσεως ειδικότερα

4. Περιορισμός ή αναστολή εκτελέσεως του ΕυρΕΤ

5. Υπάρχει δυνατότητα λήψεως ασφαλιστικών μέτρων δυνάμει του ΕυρΕΤ;

VI. Σχέση του Καν 805/2004 με τον Καν 1215/2012

§ 92. Η ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής κατά τον Καν 1896/2006

Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

1. Προδιάθεση

2. Η σημασία ενός αποτελεσματικού μηχανισμού για την είσπραξη μη αμφισβητούμενων αξιώσεων

3. Νομοθετική πορεία προς τον Καν 1896/2006

α. Πρώτες απόπειρες ενοποιήσεως της διαδικασίας εισπράξεως μη αμφισβητούμενων αξιώσεων

β. Νομοθετικές εξελίξεις μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης του Άμστερνταμ

γ. Απολογισμός της αποτελεσματικότητας του Καν 1896/2006.

4. Σχέση του Καν 1896/2006 με το εθνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο.

α. Επικουρικός και προαιρετικός χαρακτήρας της διαδικασίας εκδόσεως ­ΕυρΔΠ

β. Συμπληρωματική εφαρμογή των δικονομικών κανόνων της lex fori

γ. Σχέση της ­ΕυρΔΠ με τους άλλους ευρωπαϊκούς Κανονισμούς

5. Κύρια χαρακτηριστικά της διαδικασίας εκδόσεως ­ΕυρΔΠ

ΙΙ. Πεδίο εφαρμογής

1. Αντικειμενικό πεδίο εφαρμογής

α. Αστικές και εμπορικές υποθέσεις

β. Εξαιρούμενες υποθέσεις

γ. Ειδικότερα η διαιτησία

δ. Αξιώσεις από εξωσυμβατική ενοχή ως ειδική εξαίρεση του Καν 1896/2006

ΙΙΙ. Προϋποθέσεις εκδόσεως της ­ΕυρΔΠ

1. Εκκαθαρισμένες και απαιτητές χρηματικές αξιώσεις

2. Διασυνοριακός χαρακτήρας της διαφοράς

α. Αυτόνομος προσδιορισμός

β. Έννοια των «διαδίκων», της «κατοικίας» και της «συνήθους διαμονής»

γ. Κρίσιμος χρόνος για την πλήρωση της προϋποθέσεως του διασυνοριακού χαρακτήρα της διαφοράς

3. Διεθνής δικαιοδοσία και αρμοδιότητα

α. Εφαρμογή των κανόνων του ευρωπαϊκού δικαίου, ιδίως του Καν 44/2001

β. Διεθνής δικαιοδοσία σε καταναλωτικές συμβάσεις ειδικότερα

γ. Καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα

ΙV. Διαδικασία εκδόσεως της ­ΕυρΔΠ

1. Υποβολή αιτήσεως στο αρμόδιο δικαστήριο κράτους μέλους.

α. Τύπος και τρόπος υποβολής της αιτήσεως

β. Περιεχόμενο της έντυπης αιτήσεως

γ. Δικονομικές και ουσιαστικές συνέπειες της υποβολής της αιτήσεως ­ΕυρΔΠ

2. Εξέταση της αιτήσεως ­ΕυρΔΠ από το εθνικό δικαστήριο

α. Έρευνα των προϋποθέσεων εκδόσεως της ­ΕυρΔΠ και της φαινομενικής βασιμότητας της αξιώσεως

β. Έλεγχος της αιτήσεως ­ΕυρΔΠ στις διαφορές από καταναλωτικές συμβάσεις.

3. Συμπλήρωση και διόρθωση της αιτήσεως

4. Διόρθωση της αιτήσεως για τμήμα της αξιώσεως

5. Κρίση του δικαστηρίου επί της αιτήσεως ­ΕυρΔΠ

α. Απόρριψη της αιτήσεως

β. Παραδοχή της αιτήσεως και έκδοση της ­ΕυρΔΠ

V. Επίδοση της ­ΕυρΔΠ κατά τον Καν 1896/2006

1. Γενικά χαρακτηριστικά του συστήματος επιδόσεως

2. Ελάχιστες προδιαγραφές για την επίδοση της ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής

α. Επιδόσεις με αποδεικτικό παραλαβής εκ μέρους του καθού

β. Επιδόσεις χωρίς αποδεικτικό παραλαβής εκ μέρους του καθού

γ. Επίδοση σε αντιπρόσωπο

δ. Συνέπειες της παράτυπης επιδόσεως

3. Μετάφραση της επιδιδόμενης στην αλλοδαπή ­ΕυρΔΠ

VΙ. Άμυνα του καθού στο κράτος μέλος εκδόσεως της ΕυρΔΠ

1. Υποβολή δηλώσεως αντιρρήσεων κατά της ΕυρΔΠ

2. Τύπος και περιεχόμενο

3. Προθεσμία υποβολής της δηλώσεως αντιρρήσεων

4. Αποτελέσματα της υποβολής δηλώσεως αντιρρήσεων

α. Περάτωση της ενωσιακής διαδικασίας

β. Έννοια της «διαδικασίας» εκδικάσεως της υποθέσεως στο κράτος μέλος προελεύσεως

γ. Μεταφορά της υποθέσεως σε αστική διαδικασία του κράτους μέλους προελεύσεως

VIΙ. Εκτελεστότητα και δεδικασμένο της ­ΕυρΔΠ

1. Κήρυξη της ­ΕυρΔΠ εκτελεστής στο κράτος μέλος προελεύ­σεως

α. Προϋποθέσεις κηρύξεως της εκτελεστότητας

β. Αντικατάσταση του εκτελεστήριου τύπου από το έντυπο Ζ του Καν

2. Δεδικασμένο της κηρυχθείσας εκτελεστής ­ΕυρΔΠ

3. Πρόσθετες συνέπειες της εκτελεστότητας και του δεδικασμένου της ­ΕυρΔΠ

VIIΙ. Επανεξέταση της εκτελεστής ­ΕυρΔΠ στο κράτος μέλος εκδόσεως

1. Σκοπός, λειτουργία και διαδικαστικό περίγραμμα

2. Λόγοι επανεξετάσεως της ­ΕυρΔΠ

α. Επανεξέταση λόγω μη έγκαιρης επιδόσεως ή κοινοποιήσεως της ­ΕυρΔΠ (άρθρο 20 § 1 στοιχ. α)

β. Επανεξέταση λόγω αδυναμίας υποβολής δηλώσεως αντιρρήσεων για λόγους ανώτερης βίας ή έκτακτων περιστάσεων κατ’ άρθρο 20 § 1 στοιχ. β

γ. Επανεξέταση λόγω προφανώς εσφαλμένης εκδόσεως της ­ΕυρΔΠ εξαιτίας της μη τηρήσεως των όρων του Καν (άρθρο 20 § 2)

δ. Επανεξέταση λόγω προφανώς εσφαλμένης εκδόσεως της ­ΕυρΔΠ εξαιτίας άλλων εξαιρετικών περιστάσεων

ε. Δυνατότητα επανεξετάσεως επί μη νομότυπης επιδόσεως της ­ΕυρΔΠ

στ. Δυνατότητα επανεξετάσεως επί εσφαλμένης κηρύξεως της ­ΕυρΔΠ εκτελεστής

3. Απόφαση επί της αιτήσεως επανεξετάσεως

ΙΧ. Αναγνώριση και εκτέλεση της ­ΕυρΔΠ σε άλλο κράτος μέλος

1. Αυτοδίκαιη αναγνώριση και αυτόματη εκτέλεση

α. Ipso jure αναγνώριση των εννόμων συνεπειών της ΕΔΠ στο κράτος μέλος εκτελέσεως

β. Κατάργηση της διαδικασίας κηρύξεως εκτελεστότητας

γ. Εφαρμογή του εθνικού δικαίου αναγκαστικής εκτελέσεως.

2. Προπαρασκευαστικές πράξεις για την εκτέλεση της ­ΕυρΔΠ.

α. Το τυποποιημένο έντυπο Ζ του παραρτήματος VII ως ευρωπαϊκός εκτελεστήριος τύπος

β. Τα τυπικά προαπαιτούμενα της αναγκαστικής εκτελέσεως.

γ. Προδικασία, κύρια εκτελεστική διαδικασία και μέσα εκτελέσεως κατά το εθνικό δίκαιο

Χ. Άμυνα κατά της εκτελέσεως της ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής στο κράτος μέλος εκτελέσεως

1. Εισαγωγικές επισημάνσεις

2. Άρνηση της εκτελέσεως λόγω ασυμβιβάστου της ­ΕυρΔΠ με προγενέστερη απόφαση ή διαταγή κράτους μέλους ή τρίτου κράτους

α. Έννοια και προϋποθέσεις του ασυμβιβάστου

β. Προβολή του λόγου αρνήσεως με την ανακοπή του άρθρου 933 ΚΠολΔ

3. Άρνηση της εκτελέσεως για λόγους που αφορούν την απαίτηση

α. Καταβολή του επιδικασθέντος ποσού ως λόγος αρνήσεως.

β. Λόγοι που αφορούν την απαίτηση και η επίδραση του δεδικασμένου της ΕυρΔΠ

4. Αντιρρήσεις κατά των πράξεων της αναγκαστικής εκτελέσεως

5. Περιορισμός ή αναστολή της εκτελέσεως στο κράτος μέλος εκτελέσεως

α. Προϋποθέσεις και διαδικαστικό πλαίσιο

β. Δυνατότητες του δικαστηρίου του κράτους μέλους εκτελέσεως

§ 93. Η ευρωπαϊκή διαδικασία μικροδιαφορών κατά τον Καν 861/2007

Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

1. Προδιάθεση

2. Η σημασία της υπάρξεως αποτελεσματικών διαδικασιών για την εκδίκαση μικροδιαφορών διασυνοριακού χαρακτήρα

3. Νομοθετική ιστορία του Καν 861/2007

4. Βασικά χαρακτηριστικά του Καν 861/2007

α. Θέσπιση αυτοτελούς ειδικής ευρωπαϊκής διαγνωστικής διαδικασίας για την εκδίκαση μικροδιαφορών διασυνοριακού χαρακτήρα

β. Εναλλακτικός και προαιρετικός χαρακτήρας εφαρμογής του Καν 861/2007

5. Σχέση του Καν 861/2007 με το εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

6. Σχέση του Καν 861/2007 με τα λοιπά ευρωπαϊκά νομοθετήματα

α. Σχέση του Καν 861/2007 με τον Καν 1215/2012

β. Σχέση του Καν 861/2007 με τον Καν 805/2004

γ. Σχέση του Καν 861/2007 με τον Καν 1896/2006

7. Διαδικαστικές ιδιαιτερότητες της ­ΕυρΔΜ

ΙΙ. Πεδίο εφαρμογής του Καν 861/2007

1. Χωρικά και υποκειμενικά όρια ισχύος

2. Αντικειμενικό πεδίο εφαρμογής

α. Αστικές και εμπορικές διαφορές

β. Εξαιρούμενοι τομείς

3. Έννοια της ευρωπαϊκής μικροδιαφοράς

α. Ειδικότερο αντικείμενο της διαφοράς

β. Προσδιορισμός του ποσοτικού αντικειμένου της δίκης

γ. Άσκηση της αγωγής για μέρος της απαιτήσεως

δ. Κρίσιμος χρόνος προσδιορισμού του αντικειμένου της διαφοράς

4. Ο διασυνοριακός χαρακτήρας της μικροδιαφοράς ως αυτοτελής προϋπόθεση εφαρμογής του Καν 861/2007

α. Αυτόνομος προσδιορισμός

β. Έννοια του διαδίκου, της κατοικίας ή της έδρας και της συνήθους διαμονής

γ. Κρίσιμος χρόνος προσδιορισμού του διασυνοριακού χαρακτήρα της διαφοράς

5. Δικαιοδοσία, διαδικασία και αρμοδιότητα

α. Διεθνής δικαιοδοσία

β. Δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων

γ. Είδος της αγωγής και διαδικασία εκδικάσεως

δ. Καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα

ΙΙΙ. Διαδικαστική πορεία της ΕυρΔΜ

1. Κατάθεση της αγωγής στο αρμόδιο δικαστήριο κράτους μέλους

α. Τύπος και τρόπος ασκήσεως της αγωγής

β. Περιεχόμενο του αγωγικού εντύπου

γ. Έννοια του διαδίκου - Σύνθετες δίκες

δ. Προαιρετική εκπροσώπηση των διαδίκων από δικηγόρο

ε. Δικονομικές και ουσιαστικές συνέπειες ασκήσεως της αγωγής

2. Εξέλιξη της διαδικασίας μετά την κατάθεση της αγωγής

α. Προκαταρκτικός έλεγχος των προϋποθέσεων εφαρμογής του Κανονισμού

β. Προκαταρκτικός έλεγχος του προδήλως βασίμου ή παραδεκτού της αγωγής

γ. Διόρθωση ή συμπλήρωση του εντύπου της αγωγής

3. Συνέχιση της διαδικασίας μετά τον προκαταρκτικό έλεγχο της αγωγής

α. Επίδοση του αγωγικού εντύπου στον εναγόμενο με μέριμνα του δικαστηρίου

β. Απάντηση στην αγωγή από τον εναγόμενο

γ. Άσκηση ανταγωγής από τον εναγόμενο

δ. Υποβολή ενστάσεως συμψηφισμού από τον εναγόμενο

4. Γλώσσα υποβολής των δικογράφων και των αποδεικτικών στοιχείων

α. Κύρια δικόγραφα της δίκης και αποδεικτικά στοιχεία

β. Άρνηση παραλαβής αμετάφραστου εγγράφου κατά την επίδοσή του στην αλλοδαπή

5. Εξουσίες του δικαστηρίου στο πλαίσιο της ­ΕυρΔΜ

α. Οργάνωση της αποδεικτικής διαδικασίας και του τρόπου διεξαγωγής της δίκης

β. Αξίωση προσκομίσεως περαιτέρω στοιχείων σχετικά με την απαίτηση

γ. Συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων

δ. Διεξαγωγή προφορικής συζητήσεως

ε. Ενημέρωση των διαδίκων για δικονομικά ζητήματα

6. Επίδοση των δικογράφων και άλλες γραπτές επικοινωνίες

α. Αυτόνομο σύστημα επιδόσεων

β. Ταχυδρομική επίδοση

γ. Ηλεκτρονική επίδοση

δ. Λοιποί τρόποι επιδόσεως

7. Περάτωση της ­ΕυρΔΜ με την επίτευξη συμβιβασμού ή την έκδοση αποφάσεως

α. Επίτευξη συμβιβασμού μεταξύ των διαδίκων

β. Έκδοση της αποφάσεως που δέχεται την αγωγή

γ. Εκτελεστότητα και δεδικασμένο της εκδιδόμενης αποφά­σεως

8. Δικαστικά έξοδα της ευρωπαϊκής διαδικασίας μικροδιαφορών

α. Αρχή της ήττας

β. Υποχώρηση από την αρχή της ήττας

γ. Τρόποι πληρωμής των δικαστικών εξόδων

ΙV. Άμυνα του εναγομένου στο κράτος μέλος εκδόσεως της αποφάσεως

1. Άσκηση ενδίκων μέσων κατά της αποφάσεως

2. Επανεξέταση της αποφάσεως από το δικαστήριο του κράτους μέλους εκδόσεως

α. Φύση και σκοπός

β. Λόγοι επανεξετάσεως της αποφάσεως

γ. Παράλειψη του εναγομένου να προσβάλει την απόφαση με ένδικα μέσα

δ. Άσκηση της αιτήσεως επανεξετάσεως

ε. Απόφαση επί της αιτήσεως επανεξετάσεως

V. Αναγνώριση και εκτέλεση της αποφάσεως

1. Αυτοδίκαιη αναγνώριση και αυτόματη εκτέλεση της αποφά­σεως στα λοιπά κράτη μέλη

α. Αυτοδίκαιη αναγνώριση των εννόμων συνεπειών της αποφάσεως στο κράτος μέλος εκτελέσεως

β. Αυτόματη εκτέλεση της αποφάσεως στα λοιπά κράτη μέλη

2. Προπαρασκευαστικές πράξεις για την εκτέλεση της αποφάσεως ή του δικαστικού συμβιβασμού

α. Έκδοση της έντυπης βεβαιώσεως Δ του παραρτήματος ΙV Καν 861/2007 ως ευρωπαϊκού εκτελεστήριου τύπου

β. Βεβαίωση της συνάψεως και της εκτελεστότητας του δικαστικού συμβιβασμού

3. Εκτελεστική διαδικασία

α. Εφαρμογή του εθνικού δικαίου του κράτους μέλους αναγκαστικής εκτελέσεως

β. Τυπικά προαπαιτούμενα της αναγκαστικής εκτελέσεως

γ. Προδικασία και κύρια διαδικασία της αναγκαστικής εκτελέσεως

4. Δίκες περί την εκτέλεση

α. Το σύστημα του Καν 861/2007

β. Ασυμβίβαστο της αποφάσεως με προγενέστερη απόφαση κράτους μέλους ή τρίτου κράτους ως αυτοτελής λόγος αρνήσεως της εκτελέσεως

γ. Απαγόρευση αναθεωρήσεως της αποφάσεως επί της ουσίας

δ. Λόγοι ανακοπής που αφορούν την εκτελούμενη απαίτηση επί αναγκαστικής εκτελέσεως διενεργούμενης στην Ελλάδα

ε. Αντιρρήσεις κατά των πράξεων της εκτελεστικής διαδικα­σίας

5. Αναστολή ή περιορισμός της αναγκαστικής εκτελέσεως

α. Περιορισμός ή αναστολή της εκτελέσεως κατόπιν ασκήσεως ενδίκου μέσου ή αιτήσεως επανεξετάσεως στο κράτος μέλος προελεύσεως

β. Διαδικαστικές προϋποθέσεις

§ 94. Η διαδικασία για την ευρωπαϊκή διαταγή δεσμεύσεως λογαριασμού κατά τον Καν 655/2014

Ι. Προδιάθεση

ΙΙ. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

1. Δικαιολογητικός λόγος θεσπίσεως του Καν 655/2014

α. Ετερογένεια των εθνικών συστημάτων για τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων δεσμεύσεως λογαριασμών

β. Δυσχέρειες συλλογής πληροφοριών σχετικά με τον τόπο τηρήσεως των τραπεζικών λογαριασμών του οφειλέτη

γ. Υψηλό κόστος για τη λήψη συντηρητικών ασφαλιστικών μέτρων σε διασυνοριακές υποθέσεις

δ. Αποκλίσεις στα εθνικά συστήματα αναγκαστικής εκτελέ­σεως

2. Δραστηριότητες των οργάνων της ΕΕ στο πεδίο των ασφαλιστικών μέτρων δεσμεύσεως λογαριασμών

3. Νομοθετικές διεργασίες για την έκδοση του Καν 655/2014

4. Νομική βάση και θεμελιώδεις ενωσιακές αρχές

5. Στόχοι και βασικά χαρακτηριστικά του Καν 655/2014

α. Γενικοί και ειδικοί στόχοι

β. Διάρθρωση και ιδιαιτερότητες της διαδικασίας εκδόσεως ευρωπαϊκής διαταγής δεσμεύσεως λογαριασμού

6. Σχέση του Κανονισμού με τα λοιπά ευρωπαϊκά νομοθετήματα

α. Καν 1393/2007 για τις διασυνοριακές επιδόσεις (πλέον Καν 2020/1784)

β. Καν 1215/2012 για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων

γ. Καν 1346/2000 για τις διαδικασίες αφερεγγυότητας (πλέον Καν 2015/848)

δ. Οδηγία 95/46/ΕΚ για την προστασία των προσωπικών δεδομένων (πλέον Καν 2016/679)

ε. Καν 1206/2001 για τη διεξαγωγή διασυνοριακών αποδείξεων (πλέον Καν 2020/1783)

στ. Κανονισμός 864/2007 για το εφαρμοστέο δίκαιο στις εξωσυμβατικές ενοχές

III. Πεδίο εφαρμογής

1. Εδαφικό/υποκειμενικό πεδίο εφαρμογής

2. Αντικειμενικό πεδίο εφαρμογής

α. Χρηματικές απαιτήσεις αστικής και εμπορικής φύσεως

β. Υποθέσεις εξαιρούμενες από το πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού

3. Διασυνοριακή φύση της υποθέσεως ως αναγκαία προϋπόθεση για την εφαρμογή του Καν 655/2014

4. Αυθεντική οριοθέτηση των βασικών εννοιών που εφαρμόζει ο Καν 655/2014

α. Τραπεζικός λογαριασμός

β. Τραπεζικά και πιστωτικά ιδρύματα κράτους μέλους

γ. Δεσμευόμενα χρηματικά ποσά

δ. Κράτος μέλος στο οποίο τηρείται ο λογαριασμός

ε. Χρηματικές απαιτήσεις

στ. Δανειστής και οφειλέτης

ζ. Δικαστική απόφαση, δικαστικός συμβιβασμός και δημόσιο έγγραφο

η. Κράτος μέλος προελεύσεως και κράτος μέλος εκτελέσεως.

θ. Αρχή Πληροφορήσεως

ι. Αρμόδια αρχή των κρατών μελών για την τέλεση διαδικαστικών πράξεων στο πλαίσιο του Καν

ια. Έννοια της κατοικίας και της έδρας δανειστή και οφειλέτη.

ΙV. Διαθεσιμότητα της ενωσιακής διαδικασίας

1. Στάδια εκδόσεως της διαταγής

2. Εκτελεστότητα της δικαστικής αποφάσεως, του δικαστικού συμβιβασμού και του δημοσίου εγγράφου ως προϋπόθεση εκδόσεως της διαταγής

V. Προϋποθέσεις εκδόσεως της ευρωπαϊκής διαταγής δεσμεύσεως λογαριασμού

1. Τυπικές προϋποθέσεις

α. Διεθνής δικαιοδοσία και αρμοδιότητα του δικαστηρίου του κράτους μέλους προελεύσεως

β. Καθ’ ύλην και κατά τόπο αρμοδιότητα

2. Ουσιαστικές προϋποθέσεις

α. Ύπαρξη ασφαλιστέας απαιτήσεως

β. Επείγουσα ανάγκη λήψεως του ασφαλιστικού μέτρου

3. Περαιτέρω προϋποθέσεις για την έκδοση της ευρωπαϊκής διαταγής δεσμεύσεως λογαριασμού

α. Κίνηση διαδικασίας επί της κύριας υποθέσεως

β. Παροχή εγγυήσεως εκ μέρους του δανειστή

VΙ. Διαδικασία εκδόσεως της ευρωπαϊκής διαταγής δεσμεύσεως λογαριασμού

1. Εγκαθίδρυση της διαδικασίας

α. Υποβολή αιτήσεως ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου της κύριας δίκης

β. Διόρθωση ή συμπλήρωση της αιτήσεως

γ. Ζητήματα εκκρεμοδικίας περισσότερων αιτήσεων για έκδοση διαταγής ή για λήψη ισοδύναμων εθνικών ασφαλιστικών μέτρων

2. Διαδικαστικές ιδιαιτερότητες της δίκης

α. Εx parte χαρακτήρας της δίκης

β. Μέτρο αποδείξεως

γ. Μέσα αποδείξεως και αποδεικτική διαδικασία

3. Απόφαση επί της αιτήσεως

α. Αποδοχή της αιτήσεως και έκδοση της διαταγής

β. Προθεσμία εκδόσεως

γ. Απόρριψη της αιτήσεως

δ. Προσβολή της απορριπτικής αποφάσεως με ένδικα μέσα

ε. Δικαστικά έξοδα

4. Αίτημα για λήψη στοιχείων λογαριασμών

α. Διαθεσιμότητα και προϋποθέσεις

β. Διαδικασία λήψεως στοιχείων λογαριασμού

γ. Μέθοδοι συλλογής πληροφοριών για τραπεζικούς λογαριασμούς και διαβίβαση των αποτελεσμάτων στο αιτούν δικαστήριο

VΙΙ. Αναγνώριση, εκτελεστότητα και εκτέλεση της ευρωπαϊκής διαταγής δεσμεύσεως λογαριασμού

1. Βασικές αρχές της διασυνοριακής αναγνωρίσεως και εκτελέ­σεως

α. Αυτοδίκαιη αναγνώριση και εκτέλεση

β. Λειτουργία της διαταγής στο κράτος μέλος εκτελέσεως

γ. Διάρκεια της προκαλούμενης δεσμεύσεως

2. Εκτελεστική διαδικασία

α. Διαβίβαση της διαταγής στην τράπεζα

β. Εκτέλεση της διαταγής από την τράπεζα

γ. Αποδέσμευση των δεσμευθέντων καθ’ υπέρβαση ποσών

δ. Κατάταξη της διαταγής στο κράτος μέλος εκτελέσεως

3. Δήλωση της τράπεζας

4. Επίδοση των εγγράφων της διαδικασίας στον οφειλέτη

VIΙΙ. Ένδικη προστασία δανειστή και οφειλέτη

1. Αυτόνομος χαρακτήρας των ενδίκων βοηθημάτων

2. Ένδικα βοηθήματα του οφειλέτη ενώπιον των δικαστηρίων του κράτους μέλους προελεύσεως

α. Μη πλήρωση των όρων ή απαιτήσεων του Κανονισμού

β. Έλλειψη ή μη εμπρόθεσμη επίδοση των εγγράφων της διαδικασίας στον οφειλέτη

γ. Μη πλήρωση των γλωσσικών απαιτήσεων των επιδιδόμενων ή κοινοποιούμενων εγγράφων

δ. Παράλειψη της αποδεσμεύσεως των καθ’ υπέρβαση δεσμευθέντων ποσών

ε. Ολική ή μερική καταβολή του ποσού της εξασφαλιζόμενης απαιτήσεως

στ. Έκδοση απορριπτικής αποφάσεως επί της κύριας υποθέσεως

ζ. Αναίρεση της αποφάσεως επί της κυρίας υποθέσεως

η. Παράβαση των διατάξεων περί παροχής εγγυήσεως

3. Ένδικα βοηθήματα του οφειλέτη ενώπιον των δικαστηρίων του κράτους μέλους εκτελέσεως

α. Αίτηση περιορισμού της εκτελέσεως

β. Παύση της εκτελέσεως

γ. Σύγκριση του αυτόνομου συστήματος του Καν με το ελληνικό δίκαιο

4. Άλλες δυνατότητες ενδίκων βοηθημάτων του δανειστή και του οφειλέτη

α. Αίτηση ανακλήσεως ή μεταρρυθμίσεως της διαταγής λόγω μεταβολής των περιστάσεων

β. Κοινή αίτηση δανειστή και οφειλέτη λόγω διακανονισμού της απαιτήσεως

γ. Αίτηση μεταρρυθμίσεως της διαταγής στο κράτος μέλος εκτελέσεως

δ. Αίτηση αντικαταστάσεως της δεσμεύσεως του λογαριασμού με εγγυοδοσία

5. Διαδικασία για την άσκηση των ενδίκων βοηθημάτων

α. Τύπος και τρόπος ασκήσεως

β. Προθεσμία εκδόσεως και εκτέλεση της αποφάσεως

γ. Ένδικα μέσα κατά της αποφάσεως επί του ενδίκου βοηθήματος

6. Ένδικη προστασία των τρίτων

ΙΧ. Ουσιαστικού δικαίου διατάξεις του Καν 655/2014

1. Ευθύνη του δανειστή για αποζημίωση του οφειλέτη

2. Ευθύνη και δικαιώματα της Τράπεζας

α. Ευθύνη της τράπεζας για παραβίαση των κανονιστικών υποχρεώσεών της

β. Δικαιώματα και αμοιβή της τράπεζας για τις παρεχόμενες υπηρεσίες της

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΒ΄

ΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΕ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΤΙΤΛΩΝ

ΣΤΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

§ 95. Η Σύμβαση του Λουγκάνο

I. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

1. Το ιστορικό της ΣΛουγκ

2. Η σημασία της ΣΛουγκ

ΙΙ. Το περιεχόμενο της ΣΛουγκ

1. Η καταρχήν ομοιότητα της ΣΛουγκ/1988 με τη ΣΒρ

2. Η μετέπειτα εναρμόνιση της ΣΛουγκ με τον Καν 44/2001

3. Η προσθήκη κωλύματος αναγνωρίσεως και κηρύξεως εκτελεστότητας για τον κατ’ εξαίρεση έλεγχο της διεθνούς δικαιοδοσίας

4. Το κώλυμα της εφαρμογής συμβάσεως για ειδικά θέματα

5. Η καταργημένη δυνατότητα επιφυλάξεως για τις αποφάσεις επί βραχυχρόνιας μισθώσεως ακινήτων

ΙΙΙ. Σχέση Καν 44/2001 και Καν 1215/2012 με τη ΣΛουγκ/2007

IV. Ερμηνεία της ΣΛουγκ

1. Αδυναμία ερμηνείας της ΣΛουγκ/1988 από το ΔΕΚ

2. Οι ρυθμίσεις της ΣΛουγκ/1988 για την επίτευξη της ομοιόμορφης ερμηνείας της από τα εθνικά δικαστήρια των συμβαλλομένων κρατών

3. Οι ρυθμίσεις της ΣΛουγκ/1988 για την επίτευξη της ενιαίας ερμηνείας της με τη ΣΒρ

α. Η δεσμευτικότητα της πριν από τη 16η Σεπτεμβρίου 1988 νομολογίας του ΔΕΚ

β. Οι δηλώσεις για τη μεταγενέστερη νομολογία του ΔΕΚ και για τη νομολογία των εθνικών δικαστηρίων των κρατών-μελών της ΕΕ

4. Οι ρυθμίσεις της ΣΛουγκ/2007 για την επίτευξη της ενιαίας ερμηνείας της με τον Καν 44/2001

5. Τα οργανωτικά μέτρα των ΣΛουγκ/1988 και

V. Σχέση της ΣΛουγκ με τις διμερείς και πολυμερείς συμβάσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΓ΄

ΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ

§ 96. Αναγνώριση και εκτέλεση των αποφάσεων για τις γαμικές διαφορές, τις διαφορές για τη γονική μέριμνα και τα δικαιώματα επικοινωνίας και επιστροφής παιδιού

I. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

1. Το ιστορικό των Καν 2201/2003 και 2019/1111

α. Η Σύμβαση της 28ης Μαΐου

β. Ο Καν 1347/2000

γ. Η αντικατάσταση του Καν 1347/2000 από τον Καν 2201/2003

δ. Η αντικατάσταση του Καν 2201/2003 από τον Καν 2019/1111

2. Τα κύρια χαρακτηριστικά του Κανονισμού 2019/1111

3. Όρια εφαρμογής των Καν 2201/2003 και 2019/1111

α. Η αρχή της υπεροχής των Καν 2201/2003 και 2019/1111.

β. Τοπικά όρια εφαρμογής των Καν 2201/2003 και 2019/1111

γ. Οι διαχρονικού δικαίου κανόνες για την εφαρμογή των Καν 2201/2003 και 2019/1111

δ. Η ερμηνεία των Καν 2201/2003 και 2019/1111 από το ΔΕΕ.

4. Οι σχέσεις των Καν 2201/2003 και 2019/1111 με τις διμερείς και τις πολυμερείς διεθνείς συμβάσεις που ισχύουν στα κράτη μέλη της ΕΕ

α. Καν 2201/2003

β. Καν 2019/1111

5. Το ειδικότερο αντικείμενο έρευνας

ΙΙ. Αναγνώριση των ενδοενωσιακών αποφάσεων και άλλων τίτλων για τις γαμικές διαφορές κατά τους Καν 2201/2003 και 2019/1111

1. Οι τίτλοι που καλύπτονται

α. Η αυτόνομη έννοια και το αυτόνομο περιεχόμενο του δικαστηρίου και της δικαστικής αποφάσεως στις υποθέσεις των γαμικών διαφορών κατά τους Καν 2201/2003 και 2019/1111

β. Η σημασία της τελεσιδικίας της δικαστικής αποφάσεως

γ. Ασφαλιστικά μέτρα που συνέχονται με κύρια δίκη γαμικής διαφοράς

δ. Αποφάσεις σχετικές με τη δικαστική δαπάνη δίκης γαμικής διαφοράς

ε. Δημόσια έγγραφα και συμφωνίες

2. Έννοια, περιεχόμενο και τρόποι αναγνωρίσεως στις υποθέσεις των γαμικών διαφορών

α. Έννοια και περιεχόμενο αναγνωρίσεως κατά τους Καν 2201/2003 και 2019/1111

β. Η αρχή της αυτόματης αναγνωρίσεως και η λεγόμενη αυτόματη «ληξιαρχική αναγνώριση» κατά τους Καν 2201/2003 και 2019/1111

γ. Η κύρια και η παρεμπίπτουσα δικαστική αναγνώριση

δ. Οι μεταβολές του νέου Καν 2019/1111 ειδικότερα

3. Οι λόγοι μη αναγνωρίσεως των αποφάσεων που λύνουν τον γάμο κατά τους Καν 2201/2003 και 2019/1111

α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

β. Απαγόρευση ελέγχου της διεθνούς δικαιοδοσίας

γ. Η πρόδηλη αντίθεση προς τη δημόσια τάξη του κράτους αναγνωρίσεως κατά τους Καν 2201/2003 και 2019/1111

δ. Η παραβίαση των δικαιωμάτων της άμυνας στις ερήμην αποφάσεις κατά τους Καν 2201/2003 και 2019/1111

ε. Η ύπαρξη ασυμβίβαστης αποφάσεως κατά τους Καν 2201/2003 και 2019/1111

στ. Η απαγόρευση αναθεωρήσεως της ουσίας κατά τους Καν 2201/2003 και 2019/1111

4. Η διαδικασία αναγνωρίσεως ή μη αναγνωρίσεως

α. Καν 2201/2003

β. Καν 2019/1111

ΙΙΙ. Αναγνώριση και εκτέλεση των ενδοενωσιακών αποφάσεων σε θέματα γονικής μέριμνας

1. Οι τίτλοι που καλύπτονται

α. Η αυτόνομη έννοια της δικαστικής αποφάσεως και του δικαστηρίου για τις υποθέσεις γονικής μέριμνας κατά τους Καν 2201/2003 και 2019/1111

β. Οι προσωρινά εκτελεστές αποφάσεις κατά τους Καν 2201/2003 και 2019/1111

γ. Τα ασφαλιστικά μέτρα στις υποθέσεις γονικής μέριμνας

δ. Αποφάσεις για τη δικαστική δαπάνη δίκης σχετικής με τη γονική μέριμνα κατά τους Καν 2201/2003 και 2019/1111

ε. Τα εκτελεστά δημόσια έγγραφα και οι εκτελεστές συμφωνίες των μερών

2. Έννοια, περιεχόμενο και τρόποι αναγνωρίσεως στις υποθέσεις της γονικής μέριμνας κατά τους Καν 2201/2003 και 2019/1111

3. Προϋποθέσεις και λόγοι αρνήσεως αναγνωρίσεως και εκτελέσεως των αποφάσεων για τη γονική μέριμνα κατά τους Καν 2201/2003 και 2019/1111

α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

β. Η μοναδική θετική προϋπόθεση: εκτελεστότητα στο κράτος εκδόσεως

γ. Απαγόρευση ελέγχου της διεθνούς δικαιοδοσίας

δ. Η πρόδηλη αντίθεση προς τη δημόσια τάξη του κράτους αναγνωρίσεως και εκτελέσεως κατά τους Καν 2201/2003 και 2019/1111

ε. Η παραβίαση των δικαιωμάτων της άμυνας κατά τους Καν 2201/2003 και 2019/1111

στ. Η προϋπόθεση της ακροάσεως του παιδιού ειδικότερα

ζ. Η προϋπόθεση της ακροάσεως τρίτων προσώπων κατά τους Καν 2201/2003 και 1019/1111

η. Η ύπαρξη ασυμβίβαστης αποφάσεως κατά τους Καν 2201/2003 και 2019/1111

θ. Ειδικότερα στις αποφάσεις για την τοποθέτηση παιδιού σε ανάδοχη οικογένεια ή σε ίδρυμα

ι. Η απαγόρευση αναθεωρήσεως της ουσίας κατά τους Καν 2201/2003 και 2019/1111

4. Διαδικασία κηρύξεως εκτελεστότητας των αποφάσεων για τη γονική μέριμνα κατά τον Καν 2201/2003

α. Γενικές παρατηρήσεις

β. Η διαδικασία του πρώτου σταδίου

γ. Η διαδικασία του δευτέρου σταδίου

δ. Η αναγκαστική εκτέλεση των αποφάσεων για τη γονική μέριμνα

5. Η κατάργηση της διαδικασίας κηρύξεως εκτελεστότητας και η άμεση αναγκαστική εκτέλεση των αποφάσεων για τη γονική μέριμνα κατά τον Καν 2019/1111

IV. Ο Ευρωπαϊκός εκτελεστός τίτλος για το δικαίωμα επικοινωνίας και επιστροφής του παιδιού κατά τους Καν 2201/2003 και 2019/1111

1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

α. Το προηγούμενο του Καν 2201/2003

β. Οι νέες ρυθμίσεις του Καν 2019/1111

2. Πεδίο εφαρμογής

α. Οι αποφάσεις για το δικαίωμα προσωπικής επικοινωνίας

β. Οι αποφάσεις για την επιστροφή του παιδιού

3. Οι προϋποθέσεις για την έκδοση του Πιστοποιητικού του ­ΕυρΕΤ κατά τον Καν 2201/2003

α. Η μεταφορά του ελέγχου στο κράτος εκδόσεως της αποφάσεως

β. Η προϋπόθεση της εκτελεστότητας

γ. Η προστασία των δικαιωμάτων της άμυνας

δ. Η αυτεπάγγελτη χορήγηση του Πιστοποιητικού ΕυρΕΤ

ε. Διαδικασία εκδόσεως

στ. Απαγόρευση ασκήσεως ενδίκων μέσων – Διόρθωση

ζ. Η αναγκαστική εκτέλεση με βάση τον ΕυρΕΤ κατά τον Καν 2201/2003

4. Το ειδικό Πιστοποιητικό για τις προνομιακές αποφάσεις κατά τον Καν 2019/1111

α. Οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για την έκδοσή του

β. Απαγόρευση ασκήσεως ενδίκων μέσων αλλά δυνατότητα διορθώσεως ή ανακλήσεως του Πιστοποιητικού για τις προνομιακές αποφάσεις

γ. Το Πιστοποιητικό για την έλλειψη ή τον περιορισμό της εκτελεστότητας

δ. Αναστολή της διαδικασίας αναγνωρίσεως προνομιακής αποφάσεως κατά τον Καν 2019/1111

V. Διαδικασία αναγκαστικής εκτελέσεως των αποφάσεων και των άλλων τίτλων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Καν 2201/2003

1. Εκτέλεση στην Ελλάδα αποφάσεων και άλλων τίτλων των άλλων κρατών μελών για την παράδοση ή απόδοση τέκνων

2. Εκτέλεση ελληνικών αποφάσεων και άλλων τίτλων για την παράδοση ή απόδοση τέκνου στα άλλα κράτη μέλη της ΕΕ

3. Εκτέλεση του Πιστοποιητικού ΕυρΕΤ για το δικαίωμα επικοινωνίας και επιστροφής του παιδιού ειδικότερα

α. Γενικές παρατηρήσεις

β. Η άμεση εκτέλεση του Πιστοποιητικού ΕυρΕΤ δικαστηρίου άλλου κράτους μέλους στην Ελλάδα

γ. Η άμεση εκτέλεση του Πιστοποιητικού ΕυρΕΤ ελληνικού δικαστηρίου στα άλλα κράτη μέλη

VI. Διαδικασία άμεσης αναγκαστικής εκτελέσεως αποφάσεων και άλλων τίτλων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Καν 2019/1111

1. Γενικές παρατηρήσεις

2. Η προδικασία της άμεσης αναγκαστικής εκτελέσεως

3. Η κύρια διαδικασία της αναγκαστικής εκτελέσεως

4. Οι δυσκολίες που εμφανίζει η εφαρμογή του ελληνικού δικαίου και υπό τον Καν 2019/1111

5. Οι ειδικότερες ρυθμίσεις του άρθρου 54 Καν 2019/1111

6. Άμυνα του διαδίκου κατά του οποίου στρέφεται η εκτέλεση δικαστικής αποφάσεως για τη γονική μέριμνα

α. Η αίτηση αρνήσεως εκτελέσεως

β. Η συνεφαρμογή του άρθρου 933 ΚΠολΔ

γ. Η αναστολή της διαδικασίας αναγκαστικής εκτελέσεως

δ. Η αναστολή της διαδικασίας εκδικάσεως της αιτήσεως αρνήσεως εκτελέσεως

VΙΙ. Αναγνώριση και εκτέλεση των δημοσίων εγγράφων και των συμφωνιών κατά τον Καν 2019/1111

1. Πεδίο εφαρμογής του Καν 2019/1111

2. Αναγνώριση δημοσίων εγγράφων και συμφωνιών για το διαζύγιο και τον δικαστικό χωρισμό

α. Η άμεση αναγνώριση

β. Λόγοι αρνήσεως αναγνωρίσεως

3. Αναγνώριση και εκτέλεση των δημοσίων εγγράφων και συμφωνιών για τις υποθέσεις γονικής μέριμνας

α. Η άμεση αναγνώριση και εκτέλεση

β. Λόγοι αρνήσεως αναγνωρίσεως και εκτελέσεως

Αλφαβητικό ευρετήριο λημμάτων

Ξενόγλωσσο ευρετήριο λημμάτων

Ευρετήριο άρθρων

Γενική βιβλιογραφία

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist

Other volumes

Π. Γέσιου-Φαλτσή, Δίκαιο αναγκαστικής εκτελέσεως, τόμ. 1, 2η έκδ., 2017
Η δεύτερη αυτή έκδοση παρουσιάζει συστηματικά το νέο δίκαιο της αναγκαστικής εκτελέσεως, όπως αυτό θεσμοθετήθηκε με το ν. 4335/2015
Π. Γέσιου-Φαλτσή, Δίκαιο αναγκαστικής εκτελέσεως, τόμ. 2β, 2η έκδ., 2018
Ο τόμος ΙΙβ ολοκληρώνει τη δεύτερη έκδοση του έργου Δίκαιο Αναγκαστικής Εκτελέσεως ΙΙ, Ειδικό Μέρος. Παρουσιάζει το νέο δίκαιο της αναγκαστικής εκτελέσεως και καλύπτει την...
Π. Γέσιου-Φαλτσή, Δίκαιο αναγκαστικής εκτελέσεως, τόμ. 2α, 3η έκδ., 2018
Τα είδη της αναγκαστικής εκτελέσεως - Κατασχέσεις κινητών και ακινήτων - Συμμετοχή των άλλων δανειστών - Ηλεκτρονικός πλειστηριασμός ως αποκλειστικό μέσο - Διανομή του...
Π. Γέσιου-Φαλτσή, Δίκαιο αναγκαστικής εκτελέσεως - Συμπλήρωμα στην Β' έκδοση, τόμ. 2α, 2018
Το ανά χείρας Συμπλήρωμα για το ν. 4512/2018 στο Δίκαιο Αναγκαστικής Εκτελέσεως ΙΙ α, Ειδικό Μέρος, Β΄ έκδοση (2017), κρίθηκε αναγκαίο. Διότι λίγους μόνο μήνες μετά την...
Π. Γέσιου-Φαλτσή, Δίκαιο αναγκαστικής εκτελέσεως, τόμ. 3α, 2η έκδ., 2023
Για πρώτη φορά στο ελληνικό δίκαιο συγκεντρωμένο το διαρκώς αυξανόμενης πρακτικής σπουδαιότητας δίκαιο της διεθνούς αναγκαστικής εκτελέσεως
 

Related editions

Α. Αλαπάντας/Π. Αλικάκος/Α. Άνθιμος..., Ελεύθερη κυκλοφορία των αποφάσεων και διεθνής αναγκαστική εκτέλεση, 2023
Συμβολές έγκριτων νομικών σε κρίσιμα ζητήματα της διακρατικής κυκλοφορίας των αποφάσεων επί αναγκαστικής εκτέλεσης
Ι. Δεληκωστόπουλος, Ζητήματα από την εφαρμογή του Κανονισμού 1215/2012 για τη Διεθνή Δικαιοδοσία και την Εκτέλεση Αποφάσεων, 3η έκδ., 2022
Όλα τα καίρια ζητήματα του δικονομικού κανονισμού 1215/2012 σε μια συστηματική και εύληπτη παρουσίαση
Γ. Κουτσούκου, Έννομες συνέπειες των αποφάσεων του δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί προδικαστικής παραπομπής, 2020
Series: Δημοσιεύματα ΕΠολΔ, #24
Η παρούσα μελέτη επιχειρεί να παρουσιάσει κατά τρόπο συστηματικό τις έννομες συνέπειες των αποφάσεων του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί προδικαστικής παραπομπής (άρθρο...
Π. Γέσιου-Φαλτσή/Χ. Απαλαγάκη/Π. Αρβανιτάκης..., Η πολιτική δικονομία από τη θεωρία στην πράξη, 3η έκδ., 2013
Οι πρόσφατες αλλεπάλληλες τροποποιήσεις του ΚΠολΔ, ορισμένες από τις οποίες επέφεραν ριζικές μεταβολές στη διαδικαστική φυσιογνωμία του, επέβαλαν την αναπροσαρμογή του έργου,...