Γ. Λαζαρίδης, Αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων διατροφής στον ενιαίο ευρωπαϊκό χώρο, 2021


Γ. Λαζαρίδης, Αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων διατροφής στον ενιαίο ευρωπαϊκό χώρο, 2021

Η μελέτη αυτή παρουσιάζει μια σφαιρική και εις βάθος ανάλυση του ζητήματος της διασυνοριακής αναγνωρίσεως και εκτέλεσης των αποφάσεων διατροφής με εμβριθή ανάπτυξη των κρίσιμων ζητημάτων. Συγχρόνως επιχειρείται μια σφαιρική και εις βάθος ανάλυση του προσήκοντος τρόπου προσαρμογής και εφαρμογής του Κανονισμού στην ελληνική έννομη τάξη.

Στο πρώτο μέρος της μελέτης εξετάζεται το γενικό πλαίσιο των κανόνων περί αναγνωρίσεως και εκτελέσεως διασυνοριακών αποφάσεων διατροφής, με την ανάδειξη του δυαδικού συστήματος εκτελέσεως, την ερμηνεία των κοινών των δύο συστημάτων διατάξεων, την εξέταση της σχέσεως του Κανονισμού με άλλα παρεμφερή ευρωπαϊκά νομοθετήματα και την ένταξη των δημόσιων οργανισμών στο εν λόγω σύστημα αναγνωρίσεως/εκτελέσεως. Στο δεύτερο μέρος, που αφορά ειδικότερα στο σύστημα αναγνωρίσεως και εκτελέσεως αποφάσεων διατροφής, προερχόμενων από κράτη μέλη δεσμευόμενα από το Πρωτόκολλο της Χάγης, αναλύεται η χωρίς την τήρηση της διαδικασίας του exequatur αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων, η λήψη συντηρητικών μέτρων κατά το στάδιο της εκτελέσεως, η αίτηση ελέγχου της αποφάσεως διατροφής ως ex post μηχανισμός διασφαλίσεως του δικαιώματος ακροάσεως του ερημοδικασθέντος διαδίκου, τα απαιτούμενα για τη διαδικασία στο κράτος εκτελέσεως έγγραφα και, τέλος η σημαντική για την πράξη οργάνωση της άμυνας του καθ' ού η εκτέλεση. Με το παραπάνω περιεχόμενο και τη συστηματική και αναλυτική δομή της η παρούσα μπορεί να αποτελέσει για τους κοινωνούς του δικαίου, δικαστές και δικηγόρους, ένα εξαιρετικό βοήθημα κατανοήσεως και ερμηνείας του δυσχερούς ζητήματος αναγνωρίσεως και εκτελέσεως των διασυνοριακών αποφάσεων διατροφής στη χώρα μας.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων διατροφής στον ενιαίο ευρωπαϊκό χώρο
Από κράτη μέλη δεσμευόμενα από το Πρωτόκολλο της Χάγης του 2007
© 2021
Διεύθυνση Σειράς
Πρόλογος
Συγγραφέας
Σειρά
ISBN
978-960-648-272-4
Σελίδες
XXIII + 511
Τιμή
€ 50,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

Περιεχόμενα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Το γενικό πλαίσιο εφαρμογής των κανόνων περί αναγνωρίσεως και εκτελέσεως αποφάσεων διατροφής στον Κανονισμό (ΕΚ) 4/2009

§ 1 Το σύστημα αναγνωρίσεως και εκτελέσεως αποφάσεων διατροφής στον Κανονισμό (ΕΚ) 4/2009 και οι όροι εφαρμογής του

Ι. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις

ΙΙ. Το πεδίο εφαρμογής του Κεφαλαίου IV του Κανονισμού (ΕΚ) 4/2009

Α. Αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων κρατών-μελών

Β. Αντικείμενο αναγνωρίσεως και εκτελέσεως

α. Αποφάσεις

β. Διαταγές πληρωμής

γ. Αποφάσεις ασφαλιστικών μέτρων

δ. Δικαστικοί συμβιβασμοί, δημόσια έγγραφα και το πρακτικό διαμεσολαβήσεως του Ν. 4640/2019 ειδικότερα

ε. Διατροφική αξίωση πηγάζουσα από οικογενειακή σχέση, σχέση συγγένειας, γάμου ή αγχιστείας

Γ. Το ratione temporis πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του Κεφαλαίου IV

ΙΙΙ. Η υιοθέτηση δυαδικού συστήματος αναγνωρίσεως και εκτελέσεως

Α. Αποφάσεις υπαγόμενες στο Τμήμα Ι του Κεφαλαίου

Β. Αποφάσεις υπαγόμενες στο Τμήμα ΙI του Κεφαλαίου

IV. Οι κοινές διατάξεις του Τμήματος ΙΙΙ του Κεφαλαίου

Α. Ο κανόνας της κηρύξεως της προσωρινής εκτελεστότητας της οριστικής αποφάσεως διατροφής

Β. Ο κανόνας της απαγορεύσεως της επανεξετάσεως της ουσίας της διαφοράς στο κράτος αναγνωρίσεως/εκτελέσεως

V. Η απουσία ειδικών ρυθμίσεων εισδοχής των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΚ) 4/2009 στην ελληνική έννομη τάξη

§ 2 Σχέση των διατάξεων περί αναγνωρίσεως και εκτελέσεως του Κανονισμού (EK) 4/2009 με άλλες σχετικές διατάξεις

Ι. Σχέση με τις διατάξεις των Κανονισμών (ΕΚ) 44/2001 και (ΕΕ) 1215/2012.

ΙΙ. Σχέση με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) 1896/2006

III. Σχέση με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) 805/2004

IV. Σχέση με τις διατάξεις των λοιπών Κανονισμών περί αναγνωρίσεως και εκτελέσεως αποφάσεων

V. Σχέση με τις διατάξεις της Συμβάσεως του Λουγκάνο 2007 για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις

VI. Σχέση με τις διατάξεις των Συμβάσεων της Χάγης (2007, 1973, 1958) για την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σχετικών με υποχρεώσεις διατροφής

VII. Σχέση με τις διατάξεις της Συμβάσεως της 23ης Μαρτίου 1962 για την είσπραξη αξιώσεων διατροφής μεταξύ Δανίας, Σουηδίας, Φινλανδίας, Ισλανδίας και Νορβηγίας

VIII. Σχέση με τις διατάξεις των διμερών διεθνών συμβάσεων περί την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων

IX. Σχέση με τις εθνικές διατάξεις αναγνωρίσεως και εκτελέσεως αλλοδαπών αποφάσεων

§ 3. Οι δημόσιοι οργανισμοί του άρ. 64 στο σύστημα αναγνωρίσεως/ εκτελέσεως αποφάσεων του Κανονισμού (ΕΚ) 4/2009

I. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

II. Απόφαση εκδοθείσα στο όνομα του δημοσίου Οργανισμού

III. Απόφαση εκδοθείσα στο όνομα του αρχικού δικαιούχου της διατροφής.

IV. Μερική καταβολή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Οι κατ’ ιδίαν ρυθμίσεις του Κανονισμού (ΕΚ) 4/2009 περί

την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων, οι οποίες

προέρχονται από δεσμευόμενο από το Πρωτόκολλο

της Χάγης κράτος-μέλος της Ε.Ε.

§ 4 Αναγνώριση αποφάσεων διατροφής και εκτέλεση αυτών χωρίς την τήρηση διαδικασίας κηρύξεως της εκτελεστότητας

Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

ΙΙ. Η αναγνώριση των αποφάσεων διατροφής κατά το Τμήμα Ι του Κεφαλαίου IV του Κανονισμού (ΕΚ) 4/2009

Α. Ο κανόνας της αυτόματης αναγνωρίσεως των αποφάσεων

Β. Η κατ’ αρχήν έλλειψη δυνατότητας αμφισβητήσεως της αναγνωρίσεως στο κράτος-μέλος αναγνωρίσεως

Γ. Οι αδυναμίες του κανόνα της ελλείψεως δυνατότητας αμφισβητήσεως της αναγνωρίσεως στο κράτος-μέλος αναγνωρίσεως και προσπάθειες αντιμετωπίσεώς τους

Δ. Τα προσκομιστέα έγγραφα κατά την επίκληση αναγνωριζόμενης αποφάσεως διατροφής

III. Η εκτελεστότητα και εκτέλεση αποφάσεων διατροφής κατά το Τμήμα Ι του Κεφαλαίου IV

Α. Η κατάργηση της διαδικασίας κηρύξεως της εκτελεστότητας

Β. Η εκτελεστική διαδικασία ως αντικείμενο ρυθμίσεως του εθνικού δικαίου, υπό την επιφύλαξη τηρήσεως των κανόνων του Κανονισμού

Γ. Τα διαθέσιμα ένδικα βοηθήματα του οφειλέτη για την αποτροπή της σε βάρος του εκτελέσεως

IV. Η αποσύνδεση της αναγνωρίσεως και εκτελέσεως της αποφάσεως διατροφής από την αναγνώριση της οικογενειακής σχέσεως, επί της οποίας στηρίχθηκε η θεμελίωση του δικαιώματος διατροφής

§ 5 Λήψη συντηρητικών μέτρων στο κράτος εκτελέσεως κατά το στάδιο της εκτελεστικής διαδικασίας - Η σκοπιά του ελληνικού δικαίου

Ι. Επιδιωκόμενος από τον κανόνα δικαίου του άρ. 18 του Κανονισμού (ΕΚ) 4/2009 σκοπός

ΙΙ. Έννοια των συντηρητικών μέτρων και τρόπος επιβολής τους

ΙΙΙ. Προϋποθέσεις εφαρμογής της διατάξεως του άρ. 18 του Κανονισμού (ΕΚ) 4/2009

ΙV. Διάρκεια των συντηρητικών μέτρων και αμυντικά μέσα του υποχρέου της διατροφής έναντι των ληφθέντων σε βάρος του συντηρητικών μέτρων ιδία κατά το ελληνικό δίκαιο

§ 6 Η αίτηση ελέγχου της αποφάσεως διατροφής στο κράτος προελεύσεως αυτής ως μηχανισμός ex post ελέγχου της διασφαλίσεως του δικαιώματος ακροάσεως του ερημοδικασθέντος διαδίκου

Ι. Το αυτόνομο ένδικο βοήθημα της αιτήσεως ελέγχου της αποφάσεως κατά το άρ. 19 του Κανονισμού (ΕΚ) 4/2009

II. Προϋποθέσεις εφαρμογής της διατάξεως του άρ. 19 του Κανονισμού (ΕΚ) 4/2009

Α. Ερημοδικία του καθού η αίτηση παροχής έννομης προστασίας

Β. Θεμελιωτικοί της αιτήσεως ελέγχου λόγοι

α. Παραβίαση του δικαιώματος ακροάσεως

β. Ανυπαίτια αδυναμία αμφισβητήσεως της αξιώσεως διατροφής λόγω ανωτέρας βίας ή έκτακτων περιστάσεων

ΙΙΙ. Η παράλειψη προσβολής της αποφάσεως διατροφής ως λόγος, που αποκλείει την ευδοκίμηση της αιτήσεως ελέγχου

IV. Διαδικαστικές ρυθμίσεις της αιτήσεως ελέγχου και ένταξη αυτής στο σύστημα του ΚΠολΔ

Α. Υποβολή αιτήσεως

Β. Διεθνής δικαιοδοσία και αρμοδιότητα εκδικάσεως

Γ. Προθεσμία ασκήσεως

Δ. Διαδικασία εκδικάσεως

Ε. Αίτηση ελέγχου και αναστολή εκτελέσεως

V. Η απόφαση επί της αιτήσεως ελέγχου

Α. Απορριπτική απόφαση

Β. Απόφαση, με την οποία γίνεται δεκτή η αίτηση ελέγχου - Έννομες συνέπειες

§ 7 Τα προσκομιστέα στο αρμόδιο Όργανο εκτελέσεως έγγραφα κατά την εκκίνηση της εκτελεστικής διαδικασίας

Ι. Σκοπός θεσπίσεως της διατάξεως του άρ. 20 του Κανονισμού (ΕΚ) 4/2009

ΙΙ. Τα υποχρεωτικώς προσκομιστέα ενώπιον του αρμοδίου Οργάνου εκτελέσεως έγγραφα

Α. Το αντίγραφο της αποφάσεως

Β. Το απόσπασμα της αποφάσεως

α. Η λειτουργική αποστολή του αποσπάσματος

β. Αρμοδιότητα και διαδικασία εκδόσεως του αποσπάσματος

γ. Ελεγχόμενα από τον εκδότη του αποσπάσματος στοιχεία

δ. Ο ανεξάρτητος έλεγχος του αρμοδίου οργάνου εκτελέσεως

ε. Περιεχόμενο του αποσπάσματος και διαπιστούμενες ελλείψεις

ΙΙΙ. Τα «ενδεχομένως» προσκομιστέα ενώπιον του αρμοδίου Οργάνου εκτελέσεως έγγραφα

Α. Το έγγραφο υπολογισμού των καθυστερημένων παροχών

Β. Η μετάφραση/ο μεταγραμματισμός του αποσπάσματος

IV. Ζητήματα μεταφράσεως της αποφάσεως

V. Ζητήματα επιδόσεως της αποφάσεως και του αποσπάσματος αυτής

§ 8 Οργάνωση της άμυνας του καθού η εκτέλεση στο κράτος εκτελέσεως: Τα ένδικα βοηθήματα της αρνήσεως εκτελέσεως και της αναστολής εκτελέσεως και ένταξη αυτών στο σύστημα του ΚΠολΔ στο ελληνικό δίκαιο

Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

ΙΙ. Άρνηση της εκτελέσεως κατ’ άρ. 21 §§ 1-2 του Κανονισμού (ΕΚ) 4/2009.

Α. Λόγοι αρνήσεως της εκτελέσεως ευρωπαϊκής προελεύσεως

α. Η παραγραφή του «δικαιώματος εκτελέσεως»

β. Η ύπαρξη ασυμβίβαστης αποφάσεως στο κράτος εκτελέσεως

Β. Ο αποκλεισμός της δημόσιας τάξεως από τους λόγους αρνήσεως της εκτελέσεως

Γ. Λόγοι αρνήσεως της εκτελέσεως κατά το εθνικό δίκαιο

Δ. Τρόπος προβολής των λόγων αρνήσεως της εκτελέσεως στο ελληνικό δίκαιο

ΙΙΙ. Αναστολή της εκτελέσεως

Α. Λόγοι αναστολής της εκτελέσεως ευρωπαϊκής προελεύσεως

α. Αναστολή της εκτελέσεως λόγω ασκήσεως αιτήσεως ελέγχου κατά το άρ. 19 στο κράτος προελεύσεως

β. Αναστολή της εκτελέσεως λόγω αναστολής της εκτελεστότητας στο κράτος προελεύσεως

Β. Λόγοι αναστολής της εκτελέσεως κατά το εθνικό δίκαιο

Γ. Τρόπος προβολής των λόγων αναστολής κατά το ελληνικό δίκαιο

§ 9 Τελικά συμπεράσματα

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Α. Αλαπάντας/Π. Αλικάκος/Α. Άνθιμος..., Ελεύθερη κυκλοφορία των αποφάσεων και διεθνής αναγκαστική εκτέλεση, 2023
Συμβολές έγκριτων νομικών σε κρίσιμα ζητήματα της διακρατικής κυκλοφορίας των αποφάσεων επί αναγκαστικής εκτέλεσης
Ε. Ασημακοπούλου, Η διεθνής δικαιοδοσία διασυνοριακών διαφορών εταιριών κατά τον κανονισμό 1215/2012, 2023
Σειρά: Πραγματείες Πολιτικής Δικονομίας, #7
Πλήρης ανάλυση ζητημάτων γύρω από τις διασυνοριακές διαφορές εταιριών υπό το πρίσμα του Καν. 1215/2012 με έμφαση στη νομολογία του ΔΕΕ
Π. Γέσιου-Φαλτσή/Λ.-Μ. Πίψου, Δίκαιο αναγκαστικής εκτελέσεως, τόμ. 3β, 2η έκδ., 2023
Για πρώτη φορά στο ελληνικό δίκαιο συγκεντρωμένο το διαρκώς αυξανόμενης πρακτικής σπουδαιότητας δίκαιο της διεθνούς αναγκαστικής εκτελέσεως
Π. Γέσιου-Φαλτσή, Δίκαιο αναγκαστικής εκτελέσεως, τόμ. 3α, 2η έκδ., 2023
Για πρώτη φορά στο ελληνικό δίκαιο συγκεντρωμένο το διαρκώς αυξανόμενης πρακτικής σπουδαιότητας δίκαιο της διεθνούς αναγκαστικής εκτελέσεως