Γ. Διαμαντόπουλος, Το δίκαιο ακινήτων στην ολομέλεια του Αρείου Πάγου, 2022


Γ. Διαμαντόπουλος, Το δίκαιο ακινήτων στην ολομέλεια του Αρείου Πάγου, 2022

Ως γνωστόν, η επισκόπηση της νομολογίας της ολομέλειας του Αρείου Πάγου και η μελέτη της συναφούς νομολογίας, έρχεται να καταδείξει πως οι δικαιοδοτικές κρίσεις ευθυγραμμίζονται στην πλειονότητά τους με αυτές της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, ενώ η επιρροή τους σε οιαδήποτε μεθύστερη θεωρητική επεξεργασία επιχειρείται φαντάζει καταλυτική. Αδιάψευστος μάρτυρας, ο ν. 4842/2021 που εισήγαγε και στην πολιτική δίκη τον ήδη ενεργό στο πεδίο της διοικητικής δικαιοσύνης θεσμό της πιλoτικής δίκης (βλ. άρθρο 20Α § 1 εδ. α ΚΠολΔ).

Το εγχείρημα αναδίφησης και σταχυολόγησης των αποφάσεων της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου (από το μακρινό 1889 μέχρι σήμερα: 2022) με επίκεντρο την ακίνητη περιουσία θα συμβάλει στην εξοικείωση των νομικών -ερμηνευτών και εφαρμοστών- με τις λύσεις που έχει προωθήσει η Ολομέλεια του Ακυρωτικού μας, ιδίως επί σειράς ζητημάτων που αφορούν στην έγγειο ιδιοκτησία.

Έτσι, η συλλογή αρθρώνεται σε οκτώ μέρη, εκ των οποίων: το πρώτο αναφέρεται σε αποφάσεις της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου που σχετίζονται με τις προϋποθέσεις κύρους και τους όρους ενεργού δικαιοπραξιών που αφορούν σε ακίνητα· το δεύτερο μέρος επικεντρώνεται σε ζητήματα αμοιβής προσώπων που συνδράμουν στην κατάρτιση και στην επενέργεια δικαιοπραξίας επί ακινήτου· το τρίτο μέρος διατρέχει τους καίριους θεσμούς του προσυμφώνου και της χρησικτησίας στο πεδίο της έγγειας ιδιοκτησίας· το τέταρτο μέρος είναι αφιερωμένο στην κληρονομική διαδοχή επί ακινήτων· το πέμπτο μέρος προσεγγίζει τις σύνθετες (υποκειμενικά και αντικειμενικά) έννομες σχέσεις στο δίκαιο ακινήτων· το έκτο μέρος διατρέχει ζητήματα αναγκαστικής εκτέλεσης και δημοπρασίας ακινήτων· το έβδομο μέρος αναφέρεται σε ειδικές κατηγορίες ακινήτων (κοινόχρηστα, αιγιαλός, κοίτη ποταμού, δημόσια κτήματα, δασική περιουσία, εκκλησιαστική και μοναστηριακή περιουσία, κληροτεμάχια, διατηρητέα και εγκαταλελειμμένα ακίνητα κ.λπ.)· τέλος, το όγδοο και τελευταίο μέρος στην κατάργηση δικαιώματος κυριότητας επί ακινήτου.

Την επιμέλεια του έργου είχε ο καθηγητής της Νομικής Σχολής του Α.Π.Θ. Γεώργιος Διαμαντόπουλος και με αυτό εγκαινιάζεται μια νέα σειρά δημοσιευμάτων της Επιθεώρησης Ακινήτων, αυτή των Συλλογών νομολογίας της ΕπΑκ.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Το δίκαιο ακινήτων στην ολομέλεια του Αρείου Πάγου
Συλλογή νομολογίας των ετών 1889-2022
© 2022
Επιστημονική διεύθυνση
Συγγραφέας
Σειρά
ISBN
978-960-648-566-4
Σελίδες
ΧΧΧ + 843
Τιμή
€ 80,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

Πίνακας Περιεχομένων

Πρόλογος

Κυριότερες συντομογραφίες

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΥΡΟΥΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΕΝΕΡΓΟΥ

ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ

Ι. Αναγκαιότητα τήρησης συμβολαιογραφικού τύπου

Α. Σύμβαση αγοραπωλησίας ακινήτου και εικονικότητα

1. ΟλΑΠ 36/1998, www.areiospagos.gr

2. ΟλΑΠ 17/1990, ΕλλΔνη 1990.805 = ΤΝΠ Ισοκράτης

3. ΟλΑΠ 32/1987, ΕλλΔνη 1988

4. ΟλΑΠ 560/1974, ΝοΒ 1975

Β. Εντολή προς αγορά ακινήτου

1. ΟλΑΠ 104/1975, ΝοΒ 1975

2. ΟλΑΠ 301/1962, ΝοΒ 1962

3. ΟλΑΠ 114/1960, ΝοΒ 1960

Γ.

Ισοσθένεια πρακτικού δικαστικού συμβιβασμού προς τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου

1. ΟλΑΠ 2092/1986, ΝοΒ 1987.1629 = Δ 1988

Δ.

Πότε είναι επιτρεπτή νομοθετικώς η μεταβίβαση ακινήτου με παράλειψη τήρησης του συμβολαιογραφικού τύπου

1. ΟλΑΠ 1575/1981, ΝοΒ 1982

2. ΟλΑΠ 469/1974, ΝοΒ 1974.1192 = ΕΕΝ 1974

3. ΟλΑΠ 118/1968, ΕλλΔνη 1969.11

Ε.

Ειδικότερα, επιτρεπτή η σύμβαση αγοραπωλησίας ακινήτου ευρισκόμενου στην αλλοδαπή με παράλειψη τήρησης του συμβολαιογραφικού τύπου· αρκεί η κατάρτισή της με ιδιωτικό έγγραφο, εφόσον, όμως, το σύνολο του περιεχομένου του βεβαιώνεται από την αρμόδια αρχή της αλλοδαπής

1. ΟλΑΠ 37/1996, ΕλλΔνη 1997

ΙΙ.

Η υποχρέωση προσκόμισης στο συμβολαιογράφο βεβαίωσης περί μη οφειλής τέλους ακίνητης περιουσίας ως επιπλέον προϋπόθεση κύρους της μεταβιβαστικής δικαιοπραξίας μόνον όταν αυτή καταρτίζεται στην ημεδαπή

1. ΟλΑΠ 28/2004, www.areiospagos.gr

ΙΙΙ. Απαγορεύσεις μεταβίβασης ακινήτων

Α. Σε παραμεθόρια περιοχή

1. ΟλΑΠ 9/2001, www.areiospagos.gr

2. ΟλΑΠ 425/1983, ΝοΒ 1983

3. ΟλΑΠ 126/1976, ΝοΒ 1976

4. ΟλΑΠ 8/2001, ΕλλΔνη 2001

5. ΟλΑΠ 29/1975, ΝοΒ 1975

Β. Λόγω έκτασης

1. ΟλΑΠ 33/1992, ΕλλΔνη 1992

2. ΟλΑΠ 528/1960, ΕλλΔνη 1961

Γ. Επί κοινόχρηστου χώρου

1. ΟλΑΠ 561/1955, ΕΕΝ 1956

ΙV.

Η μεταγραφή ως όρος ενεργού της μεταβιβαστικής δικαιοπραξίας

Α. Κανόνας

1. ΟλΑΠ 7/2004, www.areiospagos.gr

2. ΟλΑΠ 341/1981, ΝοΒ 1981

3.

ΟλΑΠ 1593/1979, ΝοΒ 1980.1120 [όμοια κατά βάση και η ΟλΑΠ 1594/1979, ΝοΒ 1980.1121]

Β. Εξαιρέσεις

1. ΟλΑΠ 15/2017, ΕπΑκ 2019

2. ΟλΑΠ 228/1983, ΝοΒ 1983

ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΜΟΙΒΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΔΡΑΜΟΥΝ

ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΑΣ ΕΠΙ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Ι. Αμοιβή συμβολαιογράφων

Α. Πότε συνταγματικώς ο περιορισμός της αμοιβής τους

1. ΟλΑΠ 7/2012, www.areiospagos.gr

Β.

Ζητήματα από τη διάσταση καταβληθείσας και οφειλόμενης αμοιβής, υπό το προϊσχύσαν καθεστώς της προεκτίμησης ακινήτων

1. ΟλΑΠ 851/1982, ΝοΒ 1983

2. ΟλΑΠ 936/1975, ΝοΒ 1975

Γ.

Αμοιβή επί κρατικών συμβολαίων· ποιος νομιμοποιείται στη δικαστική της επιδίωξη

1. ΟλΑΠ 8/2012, www.areiospagos.gr = ΕΠολΔ 2012

2. ΟλΑΠ 15/1989, ΕΕΝ 1989.775 = ΝοΒ 1990.614 = ΕλλΔνη 1990

Δ. Αμοιβή επί εκούσιου πλειστηριασμού

1. ΟλΑΠ 23/2001, www.areiospagos.gr

Ε. Αμοιβή επί αναγκαστικού πλειστηριασμού

1. ΟλΑΠ 1/1998, ΕλλΔνη 1998

2. ΟλΑΠ 2/1993, ΕΕΝ 1993.368 = ΕλλΔνη 1993.1348 = Δ 1994

3. ΟλΑΠ 298/1967, ΝοΒ 1967

Στ. Ζητήματα ποινικής ευθύνης και παύσης συμβολαιογράφου

1. ΟλΑΠ 188/1913, Θ. ΚΔ΄

2. ΟλΑΠ 291/1911, Θ. ΚΓ΄

ΙΙ.

Αμοιβή υποθηκοφυλάκων/προϊσταμένων κτηματολογικών γραφείων

1. ΟλΑΠ 6/2020, ΕπΑκ 2021.112

ΙΙΙ. Αμοιβή μεσιτών

1. ΟλΑΠ 687/1980, ΝοΒ 1980

IV.

Η απαλλαγή από φόρους, τέλη κ.λπ. καταλαμβάνει και τα έξοδα μεταγραφής/καταχώρισης

1. ΟλΑΠ 23/1997, www.areiospagos.gr

ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ

ΤΟ ΠΡΟΣΥΜΦΩΝΟ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΙΚΤΗΣΙΑ

ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΕΓΓΕΙΑΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Ι. Συμβολαιογραφικό προσύμφωνο και ρυθμιστικό του πλαίσιο

Α.

Εργολαβικό προσύμφωνο ανέγερσης πολυκατοικίας με το σύστημα της αντιπαροχής

1. ΟλΑΠ 850/1982, ΝοΒ 1983.812 = ΕΕΝ 1982.665

2. ΟλΑΠ 1237/1982, ΝοΒ 1983

Β.

Ανεπίτρεπτο ενεχύρασης απαίτησης εργολάβου από προσύμφωνο πώλησης και μεταβίβασης ακινήτου

1. ΟλΑΠ 11/2018, www.areiospagos.gr = ΕλλΔνη 2021.85

Γ.

Μη επιτρεπτή η μονομερής ανάκληση πληρεξουσιότητας για οριστικοποίηση του προσυμφώνου με αυτοσύμβαση

1. ΟλΑΠ 52/1990, ΝοΒ 1991

Δ.

Το προσύμφωνο στο πεδίο της απαγόρευσης καταχρηστικής άσκησης δικαιώματος

1. ΟλΑΠ 8/1991, ΝοΒ 1991.1086

2. ΟλΑΠ 56/1990, ΝοΒ 1991.382 = ΕλλΔνη 1991

3. ΟλΑΠ 563/1986, ΝοΒ 1967

4. ΟλΑΠ 1407/1984, ΤΝΠ Ισοκράτης

5. ΟλΑΠ 1377/1980, ΝοΒ 1981

Ε.

Προστασία της αξίωσης του εκ προσυμφώνου αγοραστή με το θεσμό της διάρρηξης καταδολιευτικής δικαιοπραξίας

1. ΟλΑΠ 19/2008, ΕλλΔνη 2008

2. ΟλΑΠ 6/2003, ΝοΒ 2003

3. ΟλΑΠ 518/1966, ΝοΒ 1967

Στ. Διαχρονικό δίκαιο

1. ΟλΑΠ 31/1975, ΝοΒ 1975

2. ΟλΑΠ 118/1968, ΕλλΔνη 1696

ΙΙ.

Η χρησικτησία ως πρωτότυπος τρόπος κτήσης εμπράγματου δικαιώματος

Α. Ακίνητα δεκτικά χρησικτησίας

1. ΟλΑΠ 5/2006, www.areiospagos.gr

2. ΟλΑΠ 7/2004, www.areiospagos.gr

3. ΟλΑΠ 359/1955, Θ ΞΣΤ’

Β. Χρησικτησία έναντι συγκυρίου

1. ΟλΑΠ 485/1982, ΝοΒ 1983

Γ. Συνυπολογισμός χρόνου νομής δικαιοπαρόχου

1. ΟλΑΠ 1593/1979, ΝοΒ 1980.1120

2. ΟλΑΠ 1594/1979, ΝοΒ 1980

Δ. Χρησικτησία επί δημόσιου κτήματος

1. ΟλΑΠ 11/2015, ΧρΙΔ 2015.590= Αρμ 2018

2. ΟλΑΠ 75/1987, ΕλλΔνη 1991.1483

Ε. Χρησικτησία επί κλήρων και λοιπών παραχωρηθέντων ακινήτων

1. ΟλΑΠ 15/2004, www.areiospagos.gr

2. ΟλΑΠ 7/2003, www.areiospagos.gr

3. ΟλΑΠ 606/1976, ΝοΒ 1976

4. ΟλΑΠ 701/1971, ΝοΒ 1972.299

Στ.

Η χρησικτησία υπό το καθεστώς του Κτηματολογικού Κανονισμού Δωδεκανήσου.

1. ΟλΑΠ 188/1980, ΝοΒ 1985

2. ΟλΑΠ 569/1975, ΝοΒ 1975

Ζ. Πουβλικιανή αγωγή και χρησικτησία

1. ΟλΑΠ 94/1889, Θ Α’

Η.

Περιεχόμενο δικαστικής απόφασης που αναγνωρίζει κυριότητα αποκτηθείσα με έκτακτη χρησικτησία

1. ΟλΑΠ 608/1976, ΝοΒ 1976

ΤΕΤΑΡΤΟ ΜΕΡΟΣ

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΔΟΧΗ

ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

Ι.

Κληρονομική διαδοχή, επαγωγή και κτήση κληρονομίας. Ευθύνη κληρονόμων. Κληρονομική αναξιότητα. Ειδικές περιπτώσεις κληρονομικής διαδοχής

Α.

Αυτοδίκαιη υπεισέλευση των κληρονόμων στην κυριότητα των κληρονομιαίων ακινήτων

1. ΟλΑΠ 3/2016, www.areiospagos.gr

2. ΟλΑΠ 7/2004, www.areiospagos.gr

3. ΟλΑΠ 3/1989, ΝοΒ 1990

4. ΟλΑΠ 156/1962, ΝοΒ 1962

5. ΟλΑΠ 387/1961, ΝοΒ 1962

6. ΟλΑΠ 182/1898, Θ Θ’

Β. Ευθύνη κληρονόμων για την πληρωμή φόρων

1. ΟλΑΠ 12/1990, ΝοΒ 1990

Γ. Κληρονομική αναξιότητα

1. ΟλΑΠ 170/1952, Θ 1952

Δ.

Ειδικές κατηγορίες κληρονομικής διαδοχής: μουσουλμάνων ή ισραηλιτών

1. ΟλΑΠ 772/1970, NoB 1971

2. ΟλΑΠ 322/1960, ΝοΒ 1960

Ε. Διαχρονικό δίκαιο

1. ΟλΑΠ 1123/1977, ΝοΒ 1978

2. ΟλΑΠ 358/1962, ΝοΒ 1962

ΙΙ. Διαδοχή από το νόμο

Α. Εξ αδιαθέτου κληρονομική διαδοχή

1. ΟλΑΠ 9/2016, www.areiospagos.gr

2. ΟλΑΠ 11/2001, www.areiospagos.gr

3. ΟλΑΠ 492/1960, ΝοΒ 1961

Β. Αναγκαστική διαδοχή (νόμιμη μοίρα)

1. ΟλΑΠ 1404/1984, ΝοΒ 1985

2. ΟλΑΠ 108/1978, ΝοΒ 1978

3. ΟλΑΠ 935/1975, ΝοΒ 1975

4. ΟλΑΠ 1014/1972, ΝοΒ 1973

5. ΟλΑΠ 769/1970, NoB 1970

6. ΟλΑΠ 429/1964, ΝοΒ 1964

Γ. Διαδοχή ιεράς μονής στην περιουσία μοναχού

1. ΟλΑΠ 15/2017, ΕπΑκ 2019

2. ΟλΑΠ 209/1965, ΝοΒ 1965

ΙΙΙ. Διαδοχή από διαθήκη

Α. Τυπικά στοιχεία ιδιόγραφης διαθήκης

1. ΟλΑΠ 7/2017, ΕλλΔνη 2017

2. ΟλΑΠ 67/1990, ΕΕΝ 1991.328 = ΕλλΔνη 1991.508 = ΝοΒ 1991

3. ΟλΑΠ 1234/1982, ΝοΒ 1983

4. ΟλΑΠ 97/1979, NoB 1979

5. ΟλΑΠ 770-771/1970, NoB 1971

6. ΟλΑΠ 391/1964, ΝοΒ 1964

7. ΟλΑΠ 304/1959, ΝοΒ 1959

8. ΟλΑΠ 109/1948, ΕΕΝ 1948

Β. Ακυρότητα ιδιόγραφης ή δημόσιας διαθήκης

1. ΟλΑΠ 9/2016, www.areiospagos.gr

2. ΟλΑΠ 568/1986, ΝοΒ 1987

3. ΟλΑΠ 821/1977, ΝοΒ 1978

4. ΟλΑΠ 217/1977, ΝοΒ 1978

5. ΟλΑΠ 1174/1974, ΝοΒ 1975

Γ. Σύσταση οικογενειακού καταπιστεύματος με διαθήκη

1.ΟλΑΠ 28/2004, www.areiospagos.gr

2. ΟλΑΠ 8/1995, ΕλλΔνη 1995

Δ.

Διαθήκη κληρούχου, ο οποίος απεβίωσε μετά τη θέση σε ισχύ του Αγροτικού Νόμου

1. ΟλΑΠ 6/1995, ΕλλΔνη 1995

Ε. Διαθήκη ή κληροδοσία υπέρ δημόσιου ή κοινωφελούς σκοπού

1. ΟλΑΠ 74/1987, NoB 1989

2. ΟλΑΠ 1241/1979, ΝοΒ 1980.709

3. ΟλΑΠ 618/1975, NoB 1975.1083 επ

IV.

Σχέσεις κληρονόμου με συγκληρονόμους και τρίτους. Ένδικη προστασία

Α. Διανομή μεταξύ συγκληρονόμων

1. ΟλΑΠ 136/1907, Θ ΙΘ΄

2. ΟλΑΠ 167/1903, Θ ΙΔ΄

Β.

Πότε δεν είναι καταχρηστική η διεκδίκηση του ποσοστού συγκληρονομίας που μεταβιβάστηκε εν αγνοία του κληρονόμου

1. ΟλΑΠ 8/1991, ΝοΒ 1991

Γ. Αγωγή περί κλήρου

1. ΟλΑΠ 119/1944, Θ ΝΣΤ΄

Δ. Κληρονομητήριο

1. ΟλΑΠ 24/1999, www.areiospagos.gr

Ε. Αφάνεια και κληρονομιαία ακίνητα

1. ΟλΑΠ 569/1962, ΝοΒ 1963

ΠΕΜΠΤΟ ΜΕΡΟΣ

ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΕΝΝΟΜΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Ι. Υποκειμενικά σύνθετες έννομες σχέσεις

Α. Κοινωνία δικαιώματος

1. ΟλΑΠ 1/2022, ΕλλΔνη 2022

2. ΟλΑΠ 26/1990, ΕλλΔνη 1990

Β. Ενυπόθηκες και ενεχυρασμένες αξιώσεις

1. ΟλΑΠ 11/2018, www.areiospagos.gr

2. ΟλΑΠ 6/1998 (όμοια και ΟλΑΠ 7/1998), ΕλλΔνη 1998

3. ΟλΑΠ 6/1996, ΕλλΔνη 1996

4. ΟλΑΠ 20/1995, ΕΕΝ 1995

5. ΟλΑΠ 38/1988, ΕΕΝ 1989

6. ΟλΑΠ 3/1988, ΕλλΔνη 1988

7. ΟλΑΠ 564/1986, ΝοΒ 1986

8. ΟλΑΠ 106/1971, ΝοΒ 1971

9. ΟλΑΠ 589/1968, ΝοΒ 1969

Γ. Προίκα και χειραφεσία ανηλίκου

1. ΟλΑΠ 19/1992, ΝοΒ 1993

2. ΟλΑΠ 320/1983, ΝοΒ 1983

3. ΟλΑΠ 394/1980, ΝοΒ 1980

ΙΙ. Αντικειμενικά σύνθετες έννομες σχέσεις

Α. Οροφοκτησία και οριζόντια ιδιοκτησία

1. ΟλΑΠ 35/2005, www.areiospagos.gr

2. ΟλΑΠ 8/2002, www.areiospagos.gr

3. ΟλΑΠ 22/2001, www.areiospagos.gr

4. ΟλΑΠ 23/2000, www.areiospagos.gr

5. ΟλΑΠ 7/1992, ΕλλΔνη 1992

6. ΟλΑΠ 5/1991, ΕλλΔνη 1991

7. ΟλΑΠ 583/1983, ΝοΒ 1984

8. ΟλΑΠ 380/1977, ΝοΒ 1977

9. ΟλΑΠ 107/1971, ΝοΒ 1971

10. ΟλΑΠ 332/1970, ΝοΒ 1970

Β. Κάθετη ιδιοκτησία

1. ΟλΑΠ 12/2016, www.areiospagos.gr

Γ. Δουλείες ακινήτων

1. ΟλΑΠ 4/1995, ΕλλΔνη 1995

2. ΟλΑΠ 19/1988, ΕλλΔνη 1982

3. ΟλΑΠ 1025/1983, ΝοΒ 1984

4. ΟλΑΠ 3/1901, Θ ΙΒ΄

ΙΙΙ. Διανομή κοινής ακίνητης περιουσίας

Α. Αυτούσια διανομή

1. ΟλΑΠ 26/1990, ΕλλΔνη 1990

2. ΟλΑΠ 485/1982, ΝοΒ 1983

Β. Δίκη διανομής

1. ΟλΑΠ 20/1995, ΕΕΝ 1995

2. ΟλΑΠ 321/1983, ΝοΒ 1983

3. ΟλΑΠ 63/1981, ΝοΒ 1981

4. ΟλΑΠ 332/1970, ΝοΒ 1970

Γ.

Διανομή ακινήτων μεταξύ συγκληρονόμων· βλ. τέταρτο μέρος υπό IV.A

Δ.

Αμοιβή συμβολαιογράφου επί εκούσιου πλειστηριασμού· βλ. δεύτερο μέρος υπό Ι.Δ.

ΕΚΤΟ ΜΕΡΟΣ

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

ΚΑΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Ι. Αναγκαστική εκτέλεση επί ακινήτων

Α.

Προϋποθέσεις επίσπευσης αναγκαστικής εκτέλεσης από ανώνυμη εταιρεία

1. ΟλΑΠ 4/2011, www.areiospagos.gr

2. ΟλΑΠ 17/1987, ΝοΒ 1988

Β.

Αναστολή αναγκαστικής εκτέλεσης περιουσιακών στοιχείων υπό εκκαθάριση εταιρείας

1. ΟλΑΠ 1/2020, www.areiospagos.gr

Γ. Ανατροπή κατασχέσεως

1.

ΟλΑΠ 51/1990, ΕΕΝ 1990.612 = ΑρχΝ 1991.17 = ΝοΒ 1991.374 = Δ 1991.1093 = ΕλλΔνη 1992.292

2. ΟλΑΠ 53/1990, ΕλλΔνη 1991.491 = Δ 1991

3. ΟλΑΠ 608/1968, ΝοΒ 1969

Δ. Απαγόρευση διαθέσεως

1. ΟλΑΠ 20/2015, www.areiospagos.gr

2. ΟλΑΠ 17/2009, www.areiospagos.gr

3. ΑΠ 38/1998, ΕλλΔνη 1999

4. ΟλΑΠ 29/1997, ΕλλΔνη 1997

5. ΟλΑΠ 41/1996, ΕλλΔνη 1997

6. ΟλΑΠ 1688/1983, ΝοΒ 1984

E.

Συνέπειες από την παρέλευση πενταετίας από τη μεταγραφή/καταχώριση της περίληψης της κατακυρωτικής έκθεσης

1. ΟλΑΠ 25/1993, ΕλλΔνη 1994

ΙΙ. Δημοπρασία ακινήτων

1. ΟλΑΠ 806/1973, ΝοΒ 1974

2. ΟλΑΠ 250/1968, ΝοΒ 1968

ΙΙΙ. Δήμευση ακίνητης περιουσίας

1. ΟλΑΠ 210/1965, ΝοΒ 1965

ΕΒΔΟΜΟ ΜΕΡΟΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Ι.

Κοινόχρηστα πράγματα, δημόσια κτήματα, ανταλλάξιμη περιουσία και εχθρικές περιουσίες

Α.

Η παραχώρηση δημόσιων κτημάτων σε ΟΤΑ δεν αναιρεί το χαρακτήρα τους ως κοινόχρηστων

1. ΟλΑΠ 17/2011 (όμοια και η ΟλΑΠ 18/2011), www.areiospagos.gr

2. ΟλΑΠ 98/1908, Θ ΙΘ΄

Β.

Εμπράγματο καθεστώς της «καλντέρας» στη νήσο Σαντορίνη· αυτή ανήκει στο ελληνικό Δημόσιο

1. ΟλΑΠ 1/2013, www.areiospagos.gr

Γ. Δικαιώματα του ελληνικού Δημοσίου σε εχθρικές περιουσίες

1. ΟλΑΠ 5/2006, www.areiospagos.gr

2. ΟλΑΠ 161/1973, ΝοΒ 1973

3. ΟλΑΠ 735/1963, ΕλλΔνη 1964

Δ. Δικαίωμα εξουσίασης επί οθωμανικών γαιών

1.

ΟλΑΠ 409/1963, NoB 1964.97 (όμοια και ΟλΑΠ 411/1963, ΝοΒ 1964.155)

Ε.

Αυθαίρετος καταληψίας δημόσιου κτήματος ο οποίος αποβάλλεται από τρίτο πρόσωπο δεν έχει κατ’ αυτού τις προστατευτικές αξιώσεις της νομής

1. ΟλΑΠ 8/2013, www.areiospagos.gr

Στ.

Πότε κρίνεται συνταγματική η προσωρινή κατάληψη και χρησιμοποίηση ακινήτων ν.π.δ.δ.

1. ΟλΑΠ 7/2018, www.areiospagos.gr

Ζ.

Αντισυνταγματική η μεταβίβαση ακινήτου του δήμου και κοινοτήτων της νήσου Κέρκυρας στην Αγροτική Τράπεζα με νομοθετικές διατάξεις

1. ΟλΑΠ 539/1957, ΝοΒ 1958

Η.

Αντισυνταγματικότητα διάταξης νόμου δυνάμει της οποίας επί ανακοπής κατά απόφασης προσδιορισμού της αποζημίωσης για την αυθαίρετη χρήση ανταλλάξιμου μουσουλμανικού ακινήτου δεν εξετάζονται ζητήματα κυριότητας ή νομής και το δικαστήριο δεν έχει δυνατότητα ολικής ακύρωσης της ανακοπτόμενης απόφασης

1. ΟλΑΠ 6/2012, www.areiospagos.gr

2. ΟλΑΠ 12/2010, www.areiospagos.gr

Θ.

Διαδικαστικά ζητήματα δίκης ανακοπής κατά πρωτοκόλλου δημοσίου κτήματος

1. ΟλΑΠ 5/1985, ΝοΒ 1985

2. ΟλΑΠ 1222/1975, ΝοΒ 1976

Ι.

Διαδικαστικά ζητήματα δίκης αφορώσας διαχείριση ανταλλάξιμης περιουσίας

1. ΟλΑΠ 571/1975, ΝοΒ 1975

2. ΟλΑΠ 736/1963, ΕλλΔνη 1964

ΙΙ. Δάση, δασικές εκτάσεις και αναδασμός

Α. Προϋποθέσεις παραχώρησης δασών

1. ΟλΑΠ 10/1989, ΕλλΔνη 1989

Β. Προσδιορισμός αξίας δασών και δασικών εκτάσεων

1. ΟλΑΠ 2/2022, www.areiospagos.gr

Γ.

Η απαγόρευση κατάτμησης δασικής ιδιοκτησίας δεν αφορά τη συντελούμενη δια χρησικτησίας

1. ΟλΑΠ 606/1976, ΝοΒ 1976

Δ.

Αναδάσωση· επενέργειες στο ιδιοκτησιακό καθεστώς του δάσους

1. ΟλΑΠ 21/2005, www.areiospagos.gr

2. ΟλΑΠ 707/1982, ΝοΒ 1983

Ε.

Αναδασμός και αξιώσεις δικαιούχων από την παραχώρηση των ακινήτων τους κατά την αναδιανομή

1. ΟλΑΠ 6/1991, ΕλλΔνη 1991

ΙII. Αιγιαλός και κοίτη ποταμού

Α.

Ιδιοκτησιακά δικαιώματα στον αιγιαλό κατά τον Κτηματολογικό Κανονισμό Δωδεκανήσου

1. ΟλΑΠ 24/2000, ΤΝΠ Νόμος

2. ΟλΑΠ 1270/1985, ΝοΒ 1986

Β.

Προσωρινές παραχωρήσεις της χρήσης χώρου της ζώνης λιμένα

1. ΟλΑΠ 470/1983, ΕλλΔνη 1984

Γ. Ιδιοκτησιακά δικαιώματα στην κοίτη ποταμού

1. ΟλΑΠ 24/2001, ΕλλΔνη 2002

2. ΟλΑΠ 46/1990, ΝοΒ 1991

IV. Εκκλησιαστική και μοναστηριακή ακίνητη περιουσία

Α.

Διοίκηση και διαχείριση περιουσίας που ανήκει σε παρεκκλήσια και εξωκκλήσια.

1. ΟλΑΠ 1741/1980, ΝοΒ 1981

Β. Αναπαλλοτρίωτο των ακινήτων του Αγίου Όρους

1. ΟλΑΠ 177/1976, ΝοΒ 1976

Γ.

Ακυρότητα απαλλοτρίωσης εκκλησιαστικών ακινήτων χωρίς την έγκριση της Συνόδου του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας

1. ΟλΑΠ 795/1981, ΝοΒ 1982

Δ.

Όροι επιτρεπτού εκποίησης ακινήτων μονών και κατάρτισης συμβιβασμών εκ μέρους των μονών

1. ΟλΑΠ 37/1988, ΕλλΔνη 1989

2. ΟλΑΠ 656/1984, ΕλλΔνη 1984

3. ΟλΑΠ 46/1909, Θ Κ΄

Ε.

Αυτοδίκαιη κτήση ψιλής κυριότητας εκ μέρους της μονής στην ακίνητη περιουσία μοναχού

1. ΟλΑΠ 15/2017, www.areiospagos.gr

V. Κληροτεμάχια και αγροτική ιδιοκτησία

Α. Έννοια αγρότη

1. ΟλΑΠ 1223/1975, ΝοΒ 1976

Β.

Εγκατάσταση σε γεωργικό κλήρο και πράξεις νομής επί αυτού

1. ΟλΑΠ 701/1971, ΝοΒ 1972

2. ΟλΑΠ 236/1956, ΝοΒ 1956

Γ. Διανομή και αναδιανομή αγροτικών κτημάτων

1. ΟλΑΠ 1236/1982, ΝοΒ 1983

2. ΟλΑΠ 328/1939, Θ. Ν’

Δ. Κληρονομία παραχωρηθέντος κλήρου

1. ΟλΑΠ 336/1959, ΝοΒ 1959.1085

Ε. Απαγόρευση κατάτμησης κλήρου με διαθήκη

1. ΟλΑΠ 568/1986, ΝοΒ 1987

Στ.

Απαγόρευση κατάτμησης κλήρου με διαδοχικές μεταβιβάσεις

1. ΟλΑΠ 1520/1982, ΝοΒ 1983

Ζ.

Περιορισμοί της αγροτικής νομοθεσίας στις μεταβιβάσεις αγροτικών κλήρων

1. ΟλΑΠ 13/1966, NoB 1966

Η.

Δικονομικό πλαίσιο δίκης αφορώσας μεταβίβαση γεωργικού κλήρου

1. ΟλΑΠ 469/1974, ΝοΒ 1974.1172 = ΕΕΝ 1974

Θ. Καταχρηστική άσκηση δικαιώματος και κληρούχοι

1. ΟλΑΠ 7/2002, ΝοΒ 2003

2.

ΟλΑΠ 8/2001, ΧρΙΔ 2001.217 = ΕλλΔνη 2001.382 = ΕπισκΕΔ 2001.392 = ΝοΒ 2001.1814 = ΕΕΝ 2002.404 = ΕΕργΔ 2002

3. ΟλΑΠ 7/1991, ΑρχΝ 1991.647 = ΝοΒ 1991.1084 = ΕΕΝ 1992

VΙ. Διατηρητέα και εγκαταλελειμμένα ακίνητα

1. ΟλΑΠ 29/1990, ΕΕΝ 1990

2. ΟλΑΠ 823/1977, ΝοΒ 1978

3. ΟλΑΠ 147/1937, Θ ΜΗ΄

VΙΙ. Αυθαίρετες κατασκευές και κατεδάφιση κτισμάτων

1. ΟλΑΠ 4/2016, www.areiospagos.gr = ΕλλΔνη 2017

2. ΟλΑΠ 958/1985, ΝοΒ 1985

3.

ΟλΑΠ 655/1984, ΝοΒ 1985.78· όμοια και η ΟλΑΠ 857/1984, ΤΝΠ Νόμος

VIII.

Ενοικοδόμηση σε γειτονικό ακίνητο και ανέγερση μανδρότοιχου σε ιδιόκτητο οικόπεδο

Α. Ενοικοδόμηση σε γειτονικό ακίνητο

1. ΟλΑΠ 679/1977, ΝοΒ 1978

2. ΟλΑΠ 1220/1975, ΝοΒ 1976

Β. Ανέγερση μανδρόντοιχου σε ιδιόκτητο οικόπεδο

1. ΟλΑΠ 680/1976, ΝοΒ 1977

IΧ. Ακίνητα ΔΕΗ

1. ΟλΑΠ 13/2010, www.areiospagos.gr

Χ. Αρχαιότητες

1. ΟλΑΠ 903/1982, ΝοΒ 1983

ΧΙ. Οικογενειακός τάφος

ΟλΑΠ 449/1984, ΕλλΔνη 1984

ΟΓΔΟΟ ΜΕΡΟΣ

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΠΙ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Ι. Παραίτηση ή εγκατάλειψη κυριότητας ακινήτου

1. ΟλΑΠ 823/1977, ΝοΒ 1978

ΙΙ. Αποδυνάμωση εμπράγματων αξιώσεων επί ακινήτου

1. ΟλΑΠ 1407/1984, ΝοΒ 1985

2. ΟλΑΠ 62/1990, ΕλλΔνη 1991.501 = ΕΕΝ 1991.320 = ΝοΒ 1991

3.

ΟλΑΠ 7/1991, ΑρχΝ 1991.647 = ΝοΒ 1991.1084 = ΕΕΝ 1992

4. ΟλΑΠ 17/1995, ΕλλΔνη 1995

5.

ΟλΑΠ 8/2001, ΧρΙΔ 2001.217 = ΕλλΔνη 2001.382 = ΕπισκΕΔ 2001.392 = ΝοΒ 2001.1814 = ΕΕΝ 2002.404 = ΕΕργΔ 2002

6. ΟλΑΠ 7/2002, ΝοΒ 2003

7. ΟλΑΠ 16/2006, Δ 2006.1151 = ΕλλΔνη 2006.1331 = ΝοΒ 2006

8. ΟλΑΠ 6/2016, www.areiospagos.gr

9. ΟλΑΠ 8/2018, www.areiospagos.gr

10. ΟλΑΠ 2/2019, ΕπΑΚ 2019.300 = ΧρΙΔ 2019

Βιβλία του Συγγραφέα

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Π. Αλικάκος/Ι. Δεληκωστόπουλος/Γ. Διαμαντόπουλος..., Ασφαλιστικά Μέτρα και Ακίνητα, 2024
Σειρά: Δημοσιεύματα Επιθεώρησης Ακινήτων, #6
Συστηματική παρουσίαση όλων των ασφαλιστικών μέτρων επί ακινήτων, με πλούσιες νομολογιακές αναφορές και πρακτικά συμπεράσματα
Πολυκώδικας, 16η έκδ., 2024
Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία, #5
Κυκλοφορεί η νέα έκδοση του Πολυκώδικα με όλες τις νομοθετικές μεταβολές μέχρι και τον Ν. 5095/2024
Γ. Διαμαντόπουλος, Ερανισμοί & Ανταποδόσεις Θέμιδος, τόμ. 5, 2023
Εβδομήντα μελέτες σε επίκαιρα ζητήματα στο πεδίο του δικονομικού δικαίου και σε επιμέρους κρίσιμα αντικείμενα του ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου
Γ. Διαμαντόπουλος/Ζ. Γιαννοπούλου/Α. Πλεύρη..., Εθνικό Κτηματολόγιο και Διαμεσολάβηση, 2021
Σειρά: Βιβλιοθήκη Δικαίου Κτηματολογίου, #16
Κτηματολογικές διαφορές που υπάγονται σε διαμεσολάβηση και οι προϋποθέσεις επιτυχούς έκβασή της
Γ. Διαμαντόπουλος, Ερανισμοί & Ανταποδόσεις Θέμιδος, τόμ. 4, 2021
Εξήντα μελέτες σε επίκαιρα αλλά και καίρια δογματικά προβλήματα στο πεδίο του του δικονομικού δικαίου