Καλάθι αγορών
Ελληνικά English
| | | |

Βιβλία


Ευρωπαϊκή Ένωση, 2017
Καλάθι αγορών Λίστα επιθυμητών

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Ευρωπαϊκή Ένωση
Τα βασικά κανονιστικά κείμενα
ΣΕΕ – ΣΛΕΕ – ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ – ΧΘΔ – ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΕΕ – ΕΣΔΑ.
• Ενδεικτική κατ΄άρθρο βιβλιογραφία • Κατ΄ άρθρο νομολογία • Σχετικό παράγωγο δίκαιο
© 2017
Επιστημονική επιμέλεια
ISBN
978-960-568-628-4
Σελίδες
ΧΧΙΧ + 564
Τιμή
€ 23,00
Σε απόθεμα

Ευρωπαϊκή Ένωση, 2017


Ευρωπαϊκή Ένωση, 2017

Η παρούσα συλλογή εμπεριέχει τα βασικά κανονιστικά κείμενα που συγκροτούν το πρωτογενές ενωσιακό δίκαιο καθώς και το κείμενο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ). Συμπεριλαμβάνεται και ο Κανονισμός της Διαδικασίας του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να καταστεί έτσι προσιτός ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας αυτού του κομβικού δικαιοδοτικού οργάνου με την όλως εξέχουσα συμμετοχή στη συγκρότηση, εμπέδωση και εξέλιξη του δικαιικού συστήματος της Ένωσης. Ο παρών τόμος δίδει συνεπώς μια σφαιρική εικόνα της κανονιστικής θεμελίωσης του εν ευρεία εννοία ευρωπαϊκού δικαίου.

Στόχευση της παρούσας έκδοσης δεν είναι απλώς η συλλογή των προαναφερθέντων κανονιστικών κειμένων στην επικαιροποιημένη, σήμερα ισχύουσα μορφή τους. Η επιδιωκόμενη προστιθέμενη αξία του παρόντος βιβλίου συνίσταται στον προσεκτικό εντοπισμό και επιλογή της κατ’ άρθρο ενδεικτικής βιβλιογραφίας, της ανά εκάστη κανονιστική ρύθμιση σχετικής βασικής νομολογίας των ενωσιακών δικαστηρίων αλλά και του επίσης κατ’ άρθο σχετικού παραγώγου δικαίου.

Κατά τούτο, το παρόν βιβλίο φιλοδοξεί να βοηθήσει τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές στην κριτική μελέτη και συνδυαστική προσέγγιση του ευρωπαϊκού δικαίου και της ευρωπαϊκής ενοποιητικής διαδικασίας ευρύτερα. Εξίσου όμως φιλοδοξεί να δράσει υποβοηθητικά και για τον δικηγόρο και δικαστή κατά την εφαρμογή του δικαίου. Η διείσδυση της ενωσιακής έννομης τάξης στις εθνικές έννομες τάξεις και η συνύφανση των ενωσιακών με τους εθνικούς κανόνες δικαίου καθιστούν, ενόψει και των αρχών της υπεροχής και του αμέσου αποτελέσματος, απαραίτητη τη γνώση του ενωσιακού δικαίου, κατά μείζονα λόγο του πρωτογενούς, το οποίο και παρατίθεται εν προκειμένω στην ανά χείρας έκδοση.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Ευρωπαϊκή Ένωση
Τα βασικά κανονιστικά κείμενα
ΣΕΕ – ΣΛΕΕ – ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ – ΧΘΔ – ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΕΕ – ΕΣΔΑ.
• Ενδεικτική κατ΄άρθρο βιβλιογραφία • Κατ΄ άρθρο νομολογία • Σχετικό παράγωγο δίκαιο
© 2017
Επιστημονική επιμέλεια
ISBN
978-960-568-628-4
Σελίδες
ΧΧΙΧ + 564
Τιμή
€ 23,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

Πρόλογος

Συντομογραφίες

ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

ΤΙΤΛΟΣ Ι. ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ IV. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ V. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Κεφάλαιο 1. Γενικές διατάξεις για την εξωτερική δράση της Ένωσης

Κεφάλαιο 2. Ειδικές διατάξεις σχετικά με την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας

Τμήμα 1. Κοινές διατάξεις

Τμήμα 2. Διατάξεις σχετικά με την κοινή πολιτική ασφαλείας και άμυνας

ΤΙΤΛΟΣ VΙ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ. ΟΙ ΑΡΧΕΣ

ΤΙΤΛΟΣ Ι. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ. ΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ Ι. Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ. Η ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

Κεφάλαιο 1. Η τελωνειακή ένωση

Κεφάλαιο 2. Η τελωνειακή συνεργασία

Κεφάλαιο 3. Η απαγόρευση των ποσοτικών περιορισμών μεταξύ των κρατών μελών

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ. Η ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ Η ΑΛΙΕΙΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΙV. Η ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Κεφάλαιο 1. Οι εργαζόμενοι

Κεφάλαιο 2. Το δικαίωμα εγκαταστάσεως

Κεφάλαιο 3. Οι υπηρεσίες

Κεφάλαιο 4. Κεφάλαια και πληρωμές

ΤΙΤΛΟΣ V. Ο ΧΩΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Κεφάλαιο 1. Γενικές διατάξεις

Κεφάλαιο 2. Πολιτικές σχετικά με τους ελέγχους στα σύνορα, το άσυλο και τη μετανάστευση

Κεφάλαιο 3. Δικαστική συνεργασία σε αστικές υποθέσεις

Κεφάλαιο 4. Δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις

Κεφάλαιο 5. Αστυνομική συνεργασία

ΤΙΤΛΟΣ VΙ. ΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΤΙΤΛΟΣ VΙΙ. ΚΟΙΝΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ, ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΩΝ

Κεφάλαιο 1. Κανόνες ανταγωνισμού

Τμήμα 1. Κανόνες εφαρμοστέοι επί των επιχειρήσεων

Τμήμα 2. Κρατικές ενισχύσεις

Κεφάλαιο 2. Φορολογικές διατάξεις

Κεφάλαιο 3. Η προσέγγιση των νομοθεσιών

ΤΙΤΛΟΣ VΙΙΙ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κεφάλαιο 1. Οικονομική πολιτική

Κεφάλαιο 2. Νομισματική πολιτική

Κεφάλαιο 3. Θεσμικές διατάξεις

Κεφάλαιο 4. Ειδικές διατάξεις για τα κράτη μέλη με νόμισμα το ευρώ

Κεφάλαιο 5. Μεταβατικές διατάξεις

ΤΙΤΛΟΣ ΙΧ. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΤΙΤΛΟΣ Χ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΤΙΤΛΟΣ ΧΙ. ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΤΙΤΛΟΣ ΧΙΙ. ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΝΕΟΛΑΙΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΧΙΙΙ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΧΙV. ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΧV. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΧVΙ. ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΧVΙΙ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΧVΙΙΙ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ

ΤΙΤΛΟΣ ΧΙΧ. ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΗΜΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΧΧ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΑΛΛΑΓΗ ΚΛΙΜΑΤΟΣ)

ΤΙΤΛΟΣ ΧΧΙ. ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΧΧΙΙ. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΧΧΙΙΙ. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΧΧΙV. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ. Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΕΡΠΟΝΤΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΔΑΦΩΝ

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ. Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ Ι. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ. Η ΚΟΙΝΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ. Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ ΚΑΙ Η ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

Κεφάλαιο 1. Η συνεργασία για την ανάπτυξη.

Κεφάλαιο 2. Η οικονομική, χρηματοοικονομική και τεχνική συνεργασία με τρίτες χώρες

Κεφάλαιο 3. Η ανθρωπιστική βοήθεια

ΤΙΤΛΟΣ ΙV. ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

ΤΙΤΛΟΣ V. ΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ

ΤΙΤΛΟΣ VΙ. ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΜΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΙΕΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ VΙΙ. ΡΗΤΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ. ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΤΙΤΛΟΣ Ι. ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Κεφάλαιο 1. Τα θεσμικά όργανα

Τμήμα Ι. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Τμήμα 2. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

Τμήμα 3. Το Συμβούλιο

Τμήμα 4. Η Επιτροπή

Τμήμα 5. Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Τμήμα 6. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Τμήμα 7. Το Ελεγκτικό Συνέδριο

Κεφάλαιο 2. Νομικές πράξεις της Ένωσης, διαδικασίες θέσπισης και άλλες διατάξεις

Τμήμα 1. Οι νομικές πράξεις της Ένωσης

Τμήμα 2. Διαδικασίες θέσπισης των πράξεων και άλλες διατάξεις

Κεφάλαιο 3. Τα συμβουλευτικά όργανα της Ένωσης

Τμήμα 1. Η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

Τμήμα 2. Η Επιτροπή των Περιφερειών

Κεφάλαιο 4. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ. ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Κεφάλαιο 1. Οι ίδιοι πόροι της Ένωσης

Κεφάλαιο 2. Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο

Κεφάλαιο 3. Ο ετήσιος προϋπολογισμός της Ένωσης

Κεφάλαιο 4. Εκτέλεση του προϋπολογισμού και απαλλαγή

Κεφάλαιο 5. Κοινές διατάξεις

Κεφάλαιο 6. Καταπολέμηση της απάτης

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ. ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ

Πρωτόκολλο (αριθ. 1) σχετικά με το ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Πρωτόκολλο (αριθ. 2) σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας

Πρωτόκολλο (αριθ. 3) περί του Οργανισμού του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Πρωτόκολλο (αριθ. 4) για το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

Πρωτόκολλο (αριθ. 7) περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Πρωτόκολλο (αριθ. 8) σχετικά με το άρθρο 6, παράγραφος 2, της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση για την προσχώρηση της Ένωσης στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την προάσπιση των δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών

Πρωτόκολλο (αριθ. 9) σχετικά με την απόφαση του Συμβουλίου όσον αφορά την εφαρμογή του άρθρου 16, παράγραφος 4, της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και του άρθρου 238, παράγραφος 2, της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης μεταξύ της 1ης Νοεμβρίου 2014 και της 31ης Μαρτίου 2017, αφενός, και από της 1ης Απριλίου 2017, αφετέρου

Πρωτόκολλο (αριθ. 12) σχετικά με τη διαδικασία του υπερβολικού ελλείμματος

Πρωτόκολλο (αριθ. 14) σχετικά με την ευρωομάδα

Πρωτόκολλο (αριθ. 25) σχετικά με την άσκηση των συντρεχουσών αρμοδιοτήτων

Πρωτόκολλο (αριθ. 26) σχετικά με τις υπηρεσίες γενικού συμφέροντος

Πρωτόκολλο (αριθ. 27) σχετικά με την εσωτερική αγορά και τον ανταγωνισμό

Πρωτόκολλο (αριθ. 36) σχετικά με τις μεταβατικές διατάξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. Πίνακας προβλεπόμενος στο άρθρο 38 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. Υπερπόντιες χώρες και εδάφη στις οποίες εφαρμόζονται οι διατάξεις του τέταρτου μέρους της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΔΗΛΩΣΕΙΣ

οι οποίες προσαρτώνται στη τελική πράξη της διακυβερνητικής

διάσκεψης η οποία υιοθέτησε τη Συνθήκη της Λισσαβώνας

που υπογράφηκε στις 13 Δεκεμβρίου

Α. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ

1. Δήλωση σχετικά με τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2. Δήλωση όσον αφορά το άρθρο 6, παράγραφος 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση

6. Δήλωση όσον αφορά το άρθρο 15, παράγραφοι 5 και 6, το άρθρο 17, παράγραφοι 6 και 7 και το άρθρο 18 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση

7. Δήλωση όσον αφορά το άρθρο 16, παράγραφος 4, της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και το άρθρο 238, παράγραφος 2, της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

13. Δήλωση σχετικά με την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας

14. Δήλωση σχετικά με την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας

17. Δήλωση σχετικά με την υπεροχή

18. Δήλωση σχετικά με την οριοθέτηση των αρμοδιοτήτων

24. Δήλωση σχετικά με τη νομική προσωπικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

30. Δήλωση όσον αφορά το άρθρο 126 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

36. Δήλωση όσον αφορά το άρθρο 218 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τη διαπραγμάτευση και τη σύναψη, από τα κράτη μέλη, διεθνών συμφωνιών όσον αφορά τον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης

42. Δήλωση όσον αφορά το άρθρο 352 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Πίνακες αντιστοιχίας

ΧΑΡΤΗΣ

ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

ΤΙΤΛΟΣ Ι. ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ. ΙΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΙV. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

ΤΙΤΛΟΣ V. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ VΙ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΤΙΤΛΟΣ VΙΙ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΗ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1. Ορισμοί

Άρθρο 2. Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού

ΤΙΤΛΟΣ 1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ

Άρθρο 3. Έναρξη της θητείας των δικαστών και των γενικών εισαγγελέων

Άρθρο 4. Ορκωμοσία

Άρθρο 5. Επίσημη δέσμευση

Άρθρο 6. Απαλλαγή δικαστή ή γενικού εισαγγελέα από τα καθήκοντά του

Άρθρο 7. Σειρά αρχαιότητας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ, ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ

Άρθρο 8. Εκλογή του προέδρου και του αντιπροέδρου του Δικαστηρίου

Άρθρο 9. Καθήκοντα του προέδρου του Δικαστηρίου

Άρθρο 10. Καθήκοντα του αντιπροέδρου του Δικαστηρίου

Άρθρο 11. Συγκρότηση τμημάτων.

Άρθρο 12. Εκλογή των προέδρων τμήματος

Άρθρο 13. Κώλυμα του προέδρου και του αντιπροέδρου του Δικαστηρίου

Άρθρο 14. Ορισμός του πρώτου γενικού εισαγγελέα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ

Άρθρο 15. Ορισμός εισηγητή δικαστή

Άρθρο 16. Ορισμός γενικού εισαγγελέα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΒΟΗΘΟΙ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ

Άρθρο 17. Βοηθοί εισηγητές

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Άρθρο 18. Διορισμός του γραμματέα

Άρθρο 19. Βοηθός γραμματέας.

Άρθρο 20. Καθήκοντα του γραμματέα

Άρθρο 21. Τήρηση του πρωτοκόλλου

Άρθρο 22. Πρόσβαση στο πρωτόκολλο, στις αποφάσεις και τις διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

Άρθρο 23. Τόπος των συνεδριάσεων του Δικαστηρίου

Άρθρο 24. Οργάνωση του δικαστικού έτους

Άρθρο 25. Γενική συνέλευση

Άρθρο 26. Τήρηση πρακτικών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ

Τμήμα 1. Συγκρότηση των δικαστικών σχηματισμών

Άρθρο 27. Συγκρότηση του τμήματος μείζονος συνθέσεως

Άρθρο 28. Συγκρότηση των πενταμελών και τριμελών τμημάτων

Άρθρο 29. Συγκρότηση των τμημάτων σε περίπτωση συνάφειας ή αποχής από την εκδίκαση

Άρθρο 30. Κώλυμα προέδρου τμήματος

Άρθρο 31. Κώλυμα μέλους του δικαστικού σχηματισμού

Τμήμα 2. Διασκέψεις

Άρθρο 32. Κανόνες διέποντες τις διασκέψεις

Άρθρο 33. Αριθμός των μετεχόντων στις διασκέψεις δικαστών

Άρθρο 34. Απαρτία του τμήματος μείζονος συνθέσεως

Άρθρο 35. Απαρτία των πενταμελών και τριμελών τμημάτων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8. ΓΛΩΣΣΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ

Άρθρο 36. Γλώσσες διαδικασίας

Άρθρο 37. Καθορισμός της γλώσσας διαδικασίας

Άρθρο 38. Χρήση της γλώσσας διαδικασίας

Άρθρο 39. Ευθύνη του γραμματέα στον γλωσσικό τομέα

Άρθρο 40. Γλώσσα των δημοσιεύσεων του Δικαστηρίου

Άρθρο 41. Αυθεντικά κείμενα

Άρθρο 42. Μεταφραστική υπηρεσία του Δικαστηρίου

ΤΙΤΛΟΣ 2. ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

Άρθρο 43. Προνόμια, ασυλίες και διευκολύνσεις

Άρθρο 44. Ιδιότητα των εκπροσώπων των διαδίκων

Άρθρο 45. Άρση της ασυλίας

Άρθρο 46. Αποκλεισμός από τη διαδικασία

Άρθρο 47. Καθηγητές και διάδικοι της κύριας δίκης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

Άρθρο 48. Τρόποι επιδόσεως

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Άρθρο 49. Υπολογισμός των προθεσμιών

Άρθρο 50. Προσφυγή κατά πράξεως οργάνου

Άρθρο 51. Παρέκταση λόγω αποστάσεως

Άρθρο 52. Καθορισμός και παράταση των προθεσμιών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Άρθρο 53. Τρόποι εκδικάσεως των υποθέσεων

Άρθρο 54. Συνεκδίκαση

Άρθρο 55. Αναστολή της διαδικασίας

Άρθρο 56. Αναβολή της εκδικάσεως υποθέσεως

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΕΓΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Άρθρο 57. Κατάθεση των διαδικαστικών εγγράφων

Άρθρο 58. Έκταση των διαδικαστικών εγγράφων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥΣ

Άρθρο 59. Προκαταρκτική έκθεση

Άρθρο 60. Παραπομπή στους δικαστικούς σχηματισμούς

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. ΜΕΤΡΑ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ

Τμήμα 1. Μέτρα οργανώσεως της διαδικασίας

Άρθρο 61. Μέτρα οργανώσεως λαμβανόμενα από το Δικαστήριο

Άρθρο 62. Μέτρα οργανώσεως λαμβανόμενα από τον εισηγητή δικαστή ή τον γενικό εισαγγελέα

Τμήμα 2. Αποδεικτικά μέσα

Άρθρο 63. Απόφαση περί διεξαγωγής αποδείξεων

Άρθρο 64. Καθορισμός των αποδεικτικών μέσων

Άρθρο 65. Συμμετοχή στη διεξαγωγή των αποδείξεων

Άρθρο 66. Απόδειξη με μάρτυρες

Άρθρο 67. Εξέταση των μαρτύρων

Άρθρο 68. Όρκος των μαρτύρων

Άρθρο 69. Χρηματικές κυρώσεις

Άρθρο 70. Πραγματογνωμοσύνη

Άρθρο 71. Όρκος του πραγματογνώμονα

Άρθρο 72. Εξαίρεση μάρτυρα ή πραγματογνώμονα

Άρθρο 73. Έξοδα των μαρτύρων και των πραγματογνωμόνων

Άρθρο 74. Πρακτικά των συνεδριάσεων διεξαγωγής αποδείξεων

Άρθρο 75. Έναρξη της προφορικής διαδικασίας μετά τη διεξαγωγή αποδείξεων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8. ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Άρθρο 76. Επ’ ακροατηρίου συζήτηση

Άρθρο 77. Κοινή επ’ ακροατηρίου συζήτηση

Άρθρο 78. Διεύθυνση των συζητήσεων

Άρθρο 79. Συζήτηση κεκλεισμένων των θυρών

Άρθρο 80. Ερωτήσεις

Άρθρο 81. Λήξη της επ’ ακροατηρίου συζητήσεως

Άρθρο 82. Ανάπτυξη των προτάσεων του γενικού εισαγγελέα

Άρθρο 83. Διεξαγωγή προφορικής διαδικασίας ή επανάληψή της

Άρθρο 84. Πρακτικά των συνεδριάσεων

Άρθρο 85. Ηχητική εγγραφή της επ’ ακροατηρίου συζητήσεως

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 86. Ημερομηνία δημοσιεύσεως της αποφάσεως

Άρθρο 87. Περιεχόμενο της αποφάσεως.

Άρθρο 88. Δημοσίευση και επίδοση της αποφάσεως

Άρθρο 89. Περιεχόμενο της διατάξεως

Άρθρο 90. Υπογραφή και επίδοση της διατάξεως

Άρθρο 91. Ισχύς των αποφάσεων και διατάξεων

Άρθρο 92. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρω­παϊκής Ένωσης

ΤΙΤΛΟΣ 3. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 93. Πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 94. Περιεχόμενο της αιτήσεως προδικαστικής αποφά­σεως

Άρθρο 95. Ανωνυμία

Άρθρο 96. Συμμετοχή στη διαδικασία εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως

Άρθρο 97. Διάδικοι της κύριας δίκης

Άρθρο 98. Μετάφραση και επίδοση της αιτήσεως προδικαστικής αποφάσεως

Άρθρο 99. Απάντηση με αιτιολογημένη διάταξη

Άρθρο 100. Διατήρηση της αρμοδιότητας του Δικαστηρίου να αποφανθεί επί αιτήσεως προδικαστικής αποφάσεως

Άρθρο 101. Αίτηση παροχής διευκρινίσεων

Άρθρο 102. Έξοδα της διαδικασίας εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως

Άρθρο 103. Διόρθωση των αποφάσεων και διατάξεων

Άρθρο 104. Ερμηνεία των προδικαστικών αποφάσεων και διατάξεων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΤΑΧΕΙΑ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Άρθρο 105. Ταχεία διαδικασία

Άρθρο 106. Διαβίβαση των διαδικαστικών εγγράφων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Άρθρο 107. Πεδίο εφαρμογής της επείγουσας προδικαστικής διαδικασίας

Άρθρο 108. Απόφαση επί του επείγοντος

Άρθρο 109. Έγγραφο στάδιο της επείγουσας διαδικασίας

Άρθρο 110. Επιδόσεις και ανακοινώσεις μετά την περάτωση της έγγραφης διαδικασίας

Άρθρο 111. Παράλειψη της έγγραφης διαδικασίας

Άρθρο 112. Απόφαση επί της ουσίας

Άρθρο 113. Δικαστικός σχηματισμός

Άρθρο 114. Διαβίβαση των διαδικαστικών εγγράφων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΡΩΓΗ

Άρθρο 115. Αίτηση δικαστικής αρωγής

Άρθρο 116. Απόφαση περί χορηγήσεως δικαστικής αρωγής

Άρθρο 117. Ποσά που καταβάλλονται στο πλαίσιο της δικαστικής αρωγής

Άρθρο 118. Ανάκληση του ευεργετήματος δικαστικής αρωγής

ΤΙΤΛΟΣ 4. ΕΥΘΕΙΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΩΝ

Άρθρο 119. Υποχρέωση εκπροσωπήσεως

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΕΓΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Άρθρο 120. Περιεχόμενο της προσφυγής

Άρθρο 121. Πληροφορίες σχετικά με τις επιδόσεις

Άρθρο 122. Παραρτήματα του δικογράφου της προσφυγής

Άρθρο 123. Επίδοση του δικογράφου της προσφυγής

Άρθρο 124. Περιεχόμενο του υπομνήματος αντικρούσεως

Άρθρο 125. Διαβίβαση εγγράφων

Άρθρο 126. Υπομνήματα απαντήσεως και ανταπαντήσεως

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗ

Άρθρο 127. Νέοι ισχυρισμοί

Άρθρο 128. Προσκόμιση αποδεικτικών στοιχείων και πρόταση αποδεικτικών μέσων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Άρθρο 129. Αντικείμενο και συνέπειες της παρεμβάσεως

Άρθρο 130. Αίτηση παρεμβάσεως

Άρθρο 131. Απόφαση επί της αιτήσεως παρεμβάσεως

Άρθρο 132. Υποβολή των υπομνημάτων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΤΑΧΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Άρθρο 133. Απόφαση περί εφαρμογής της ταχείας διαδικασίας

Άρθρο 134. Έγγραφη διαδικασία

Άρθρο 135. Προφορική διαδικασία

Άρθρο 136. Απόφαση επί της ουσίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

Άρθρο 137. Απόφαση για τα έξοδα

Άρθρο 138. Γενικοί κανόνες για την κατανομή των εξόδων

Άρθρο 139. Έξοδα προκαλούμενα χωρίς εύλογη αιτία ή κακοβούλως

Άρθρο 140. Έξοδα των παρεμβαινόντων

Άρθρο 141. Έξοδα σε περίπτωση παραιτήσεως

Άρθρο 142. Έξοδα σε περίπτωση καταργήσεως της δίκης

Άρθρο 143. Έξοδα διαδικασίας

Άρθρο 144. Έξοδα δυνάμενα να αναζητηθούν

Άρθρο 145. Αμφισβήτηση σχετικά με τα δυνάμενα να αναζητηθούν έξοδα

Άρθρο 146. Τρόπος πληρωμής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. ΦΙΛΙΚΟΣ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ, ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ, ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΠΙΠΤΟΝΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Άρθρο 147. Φιλικός διακανονισμός

Άρθρο 148. Παραίτηση

Άρθρο 149. Κατάργηση της δίκης

Άρθρο 150. Λόγοι απαραδέκτου δημοσίας τάξεως

Άρθρο 151. Ενστάσεις και παρεμπίπτοντα ζητήματα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8. ΕΡΗΜΗΝ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Άρθρο 152. Ερήμην αποφάσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 153. Αρμόδιος δικαστικός σχηματισμός

Άρθρο 154. Διόρθωση

Άρθρο 155. Παράλειψη του Δικαστηρίου να αποφανθεί

Άρθρο 156. Ανακοπή

Άρθρο 157. Τριτανακοπή

Άρθρο 158. Ερμηνεία

Άρθρο 159. Αναθεώρηση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10. ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Άρθρο 160. Αίτηση αναστολής εκτελέσεως ή λήψεως προσωρινών μέτρων

Άρθρο 161. Απόφαση επί της αιτήσεως

Άρθρο 162. Διάταξη περί αναστολής εκτελέσεως ή λήψεως άλλων προσωρινών μέτρων

Άρθρο 163. Μεταβολή των περιστάσεων

Άρθρο 164. Νέα αίτηση

Άρθρο 165. Αίτηση δυνάμει των άρθρων 280 και 299 ΣΛΕΕ και 164 ΣΕΚΑΕ

Άρθρο 166. Αίτηση δυνάμει του άρθρου 81 ΣΕΚΑΕ

ΤΙΤΛΟΣ 5. ΑΝΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΤΥΠΟΣ, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΝΑΙΡΕΣΕΩΣ

Άρθρο 167. Κατάθεση της αιτήσεως αναιρέσεως

Άρθρο 168. Περιεχόμενο της αιτήσεως αναιρέσεως

Άρθρο 169. Αιτήματα, λόγοι και επιχειρήματα της αιτήσεως αναιρέσεως

Άρθρο 170. Αιτήματα σε περίπτωση που κριθεί βάσιμη η αίτηση αναιρέσεως

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΝΑΙΡΕΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΠΑΝΤΗΣΕΩΣ

Άρθρο 171. Επίδοση της αιτήσεως αναιρέσεως

Άρθρο 172. Διάδικοι που επιτρέπεται να καταθέσουν υπόμνημα επί της αιτήσεως αναιρέσεως

Άρθρο 173. Περιεχόμενο του υπομνήματος επί της αιτήσεως αναιρέσεως

Άρθρο 174. Αιτήματα του υπομνήματος επί της αιτήσεως αναιρέσεως

Άρθρο 175. Υπομνήματα απαντήσεως και ανταπαντήσεως

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΤΥΠΟΣ, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΤΑΝΑΙΡΕΣΕΩΣ

Άρθρο 176. Ανταναίρεση

Άρθρο 177. Περιεχόμενο του δικογράφου της ανταναιρέσεως

Άρθρο 178. Αιτήματα, λόγοι και επιχειρήματα της ανταναιρέ­σεως

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΝΑΙΡΕΣΕΩΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΑ

Άρθρο 179. Υπόμνημα επί της ανταναιρέσεως

Άρθρο 180. Υπομνήματα απαντήσεως και ανταπαντήσεως επί ανταναιρέσεως

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΑΠΟΦΑΝΣΗ ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΝΑΙΡΕΣΕΩΣ Ή ΕΠΙ ΑΝΤΑΝΑΙΡΕΣΕΩΣ ΜΕ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 181. Αίτηση αναιρέσεως ή ανταναίρεση προδήλως απαράδεκτη ή προδήλως αβάσιμη

Άρθρο 182. Αίτηση αναιρέσεως ή ανταναίρεση προδήλως βάσιμη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΝΑΙΡΕΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΝΑΙΡΕΣΗ

Άρθρο 183. Συνέπειες, όσον αφορά την ανταναίρεση, της παραιτήσεως του αναιρεσείοντος ή του προδήλως απαραδέκτου της αιτήσεως αναιρέσεως

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΡΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΙΡΕΤΙΚΗ ΔΙΚΗ

Άρθρο 184. Καθορισμός των εξόδων στην αναιρετική δίκη

Άρθρο 185. Δικαστική αρωγή

Άρθρο 186. Αίτηση δικαστικής αρωγής πριν από την άσκηση αναιρέσεως

Άρθρο 187. Απόφαση περί χορηγήσεως δικαστικής αρωγής

Άρθρο 188. Ποσά που καταβάλλονται στο πλαίσιο της δικαστικής αρωγής

Άρθρο 189. Ανάκληση του ευεργετήματος δικαστικής αρωγής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΕΠΙ ΑΝΑΙΡΕ­ΣΕΩΝ

Άρθρο 190. Λοιπές διατάξεις που εφαρμόζονται επί αναιρέ­σεων

ΤΙΤΛΟΣ 6. ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

Άρθρο 191. Τμήμα επανεξετάσεως

Άρθρο 192. Ενημέρωση σχετικά με τις αποφάσεις ή διατάξεις που δύνανται να αποτελέσουν αντικείμενο επανεξετάσεως και κοινοποίησή τους

Άρθρο 193. Επανεξέταση των εκδιδομένων επί αναιρέσεως αποφάσεων και διατάξεων

Άρθρο 194. Επανεξέταση των προδικαστικών αποφάσεων και διατάξεων

Άρθρο 195. Απόφαση επί της ουσίας κατόπιν αποφάσεως περί επανεξετάσεως

ΤΙΤΛΟΣ 7. ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Άρθρο 196. Έγγραφη διαδικασία

Άρθρο 197. Ορισμός του εισηγητή δικαστή και του γενικού εισαγγελέα

Άρθρο 198. Επ’ ακροατηρίου συζήτηση

Άρθρο 199. Προθεσμία προς έκδοση της γνωμοδοτήσεως

Άρθρο 200. Δημοσίευση της γνωμοδοτήσεως

ΤΙΤΛΟΣ 8. ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Άρθρο 201. Προσφυγές κατά των αποφάσεων της επιτροπής διαιτησίας

Άρθρο 202. Διαδικασία του άρθρου 103 ΣΕΚΑΕ

Άρθρο 203. Διαδικασίες των άρθρων 104 και 105 ΣΕΚΑΕ

Άρθρο 204. Διαδικασία του άρθρου 111, παράγραφος 3, της Συμφωνίας ΕΟΧ

Άρθρο 205. Επίλυση των διαφορών που αναφέρονται στο άρθρο 35 ΣΕΕ, όπως αυτό ίσχυε πριν από την έναρξη της ισχύος της Συνθήκης της Λισσαβώνας

Άρθρο 206. Αιτήσεις του άρθρου 269 ΣΛΕΕ

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 207. Συμπληρωματικός κανονισμός

Άρθρο 208. Εκτελεστικές διατάξεις

Άρθρο 209. Κατάργηση

Άρθρο 210. Δημοσίευση και έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ

όπως τροποποιήθηκε με τα Πρωτόκολλα Νο. 11 και Νο.

Άρθρο 1. Υποχρέωση σεβασμού των δικαιωμάτων του ανθρώπου

ΜΕΡΟΣ Ι. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ

Άρθρο 2. Το δικαίωμα στη ζωή

Άρθρο 3. Απαγόρευση των βασανιστηρίων

Άρθρο 4. Απαγόρευση της δουλείας και των καταναγκαστικών έργων

Άρθρο 5. Το δικαίωμα στην προσωπική ελευθερία και ασφάλεια

Άρθρο 6. Δικαίωμα στην χρήση και απονομή Δικαιοσύνης

Άρθρο 7. Μη επιβολή ποινής άνευ νόμου

Άρθρο 8. Δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής

Άρθρο 9. Ελευθερία σκέψης, συνείδησης και θρησκείας

Άρθρο 10. Ελευθερία έκφρασης

Άρθρο 11. Ελευθερία του συνέρχεσθαι και συνεταιρίζεσθαι

Άρθρο 12. Δικαίωμα συνάψεως γάμου

Άρθρο 13. Δικαίωμα πραγματικής προσφυγής

Άρθρο 14. Απαγόρευση των διακρίσεων

Άρθρο 15. Παρέκκλιση σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης

Άρθρο 16. Περιορισμοί στην πολιτική δραστηριότητα των αλλοδαπών

Άρθρο 17. Απαγόρευση κατάχρησης δικαιώματος

Άρθρο 18. Όρια στην χρήση των περιορισμών σε δικαιώματα

ΜΕΡΟΣ ΙΙ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

Άρθρο 19. Σύσταση του Δικαστηρίου

Άρθρο 20. Αριθμός δικαστών

Άρθρο 21. Όροι άσκησης των καθηκόντων

Άρθρο 22. Εκλογή δικαστών

Άρθρο 23. Διάρκεια θητείας και απαλλαγή από τα καθήκοντα

Άρθρο 24. Γραμματεία και εισηγητές

Άρθρο 25. Ολομέλεια του Δικαστηρίου

Άρθρο 26. Σύνθεση μόνου δικαστή, επιτροπές, Τμήματα και Τμήμα Ευρείας Συνθέσεως

Άρθρο 27. Αρμοδιότητα των μόνων δικαστών

Άρθρο 28. Αρμοδιότητα επιτροπών

Άρθρο 29. Αποφάσεις των Τμημάτων επί του παραδεκτού και της ουσίας

Άρθρο 30. Παραίτηση υπέρ του Τμήματος Ευρείας Συνθέσεως

Άρθρο 31. Αρμοδιότητες του Τμήματος Ευρείας Συνθέσεως

Άρθρο 32. Δικαιοδοσία του Δικαστηρίου

Άρθρο 33. Διακρατικές υποθέσεις

Άρθρο 34. Ατομικές προσφυγές

Άρθρο 35. Προϋποθέσεις παραδεκτού

Άρθρο 36. Παρέμβαση τρίτου

Άρθρο 37. Διαγραφή

Άρθρο 38. Εξέταση της υπόθεσης

Άρθρο 39. Φιλικός διακανονισμός

Άρθρο 40. Δημόσια συνεδρίαση και πρόσβαση στα έγγραφα

Άρθρο 41. Δίκαιη ικανοποίηση

Άρθρο 42. Αποφάσεις των Τμημάτων

Άρθρο 43. Παραπομπή ενώπιον του Τμήματος Ευρείας Σύνθεσης

Άρθρο 44. Οριστικές αποφάσεις

Άρθρο 45. Αιτιολογία αποφάσεων

Άρθρο 46. Υποχρεωτική ισχύς και εκτέλεση των αποφάσεων

Άρθρο 47. Γνωμοδοτήσεις

Άρθρο 48. Αρμοδιότητα για έκδοση γνωμοδοτήσεων του Δικαστηρίου

Άρθρο 49. Αιτιολογία των γνωμοδοτήσεων

Άρθρο 50. Έξοδα λειτουργίας του Δικαστηρίου

Άρθρο 51. Προνόμια και ασυλίες των δικαστών

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 52. Έρευνες του Γενικού Γραμματέα

Άρθρο 53. Προστασία των αναγνωρισμένων δικαιωμάτων του ανθρώπου

Άρθρο 54. Εξουσίες της Επιτροπής Υπουργών

Άρθρο 55. Παραίτηση από άλλους τρόπους επίλυσης των διαφορών

Άρθρο 56. Εδαφική εφαρμογή

Άρθρο 57. Επιφυλάξεις

Άρθρο 58. Καταγγελία

Άρθρο 59. Υπογραφή και επικύρωση

Πρώτον Πρόσθετον Πρωτόκολλον εις την Σύμβασιν περί Προασπίσεως των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών

Άρθρο 1. Προστασία της ιδιοκτησίας

Άρθρο 2. Δικαίωμα στην εκπαίδευση

Άρθρο 3. Δικαίωμα για ελεύθερες εκλογές

Άρθρο 4. Εδαφική εφαρμογή

Άρθρο 5. Σχέσεις με τη Σύμβαση

Άρθρο 6. Υπογραφή και Επικύρωση

4ο Πρωτόκολλο περί αναγνωρίσεως ορισμένων δικαιωμάτων και ελευθεριών πέραν αυτών που ήδη περιλαμβάνονται στη Σύμβαση και στο Πρώτο Πρόσθετο Πρωτόκολλο σ΄ αυτήν

Άρθρο 1. Απαγόρευση φυλάκισης λόγω χρέους

Άρθρο 2. Ελευθερία μετακίνησης

Άρθρο 3. Απαγόρευση απέλασης υπηκόων

Άρθρο 4. Απαγόρευση ομαδικής απέλασης αλλοδαπών

Άρθρο 5. Εδαφική εφαρμογή

Άρθρο 6. Σχέσεις με τη Σύμβαση

Άρθρο 7. Υπογραφή και επικύρωση

6ο Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών σχετικά με την κατάργηση της ποινής του Θανάτου

Άρθρο 1. Κατάργηση της θανατικής ποινής

Άρθρο 2. Θανατική ποινή σε περίοδο πολέμου

Άρθρο 3. Απαγόρευση παρεκκλίσεων

Άρθρο 4. Απαγόρευση επιφυλάξεων

Άρθρο 5. Εδαφική εφαρμογή

Άρθρο 6. Σχέσεις με τη Σύμβαση

Άρθρο 7. Υπογραφή και επικύρωση

Άρθρο 8. Έναρξη ισχύος

Άρθρο 9. Καθήκοντα του θεματοφύλακα

7ο Πρωτόκολλο της Σύμβασης για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών

Άρθρο 1. Διαδικαστικές εγγυήσεις σε περίπτωση απέλασης αλλοδαπών

Άρθρο 2. Δικαίωμα για διπλό βαθμό δικαιοδοσίας σε θέματα ποινικού δικαίου

Άρθρο 3. Δικαίωμα αποζημίωσης σε περίπτωση δικαστικής πλάνης

Άρθρο 4. Δικαίωμα κάθε προσώπου να μη δικάζεται ή να τιμωρείται δύο φορές για το ίδιο αδίκημα

Άρθρο 5. Ισότητα μεταξύ συζύγων

Άρθρο 6. Εδαφική εφαρμογή

Άρθρο 7. Σχέσεις με τη Σύμβαση

Άρθρο 8. Υπογραφή και επικύρωση

Άρθρο 9. Έναρξη ισχύος

Άρθρο 10. Καθήκοντα του θεματοφύλακα

13ο Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών σχετικά με την κατάργηση της θανατικής ποινής σε όλες τις περιστάσεις

Άρθρο 1. Κατάργηση της θανατικής ποινής

Άρθρο 2. Απαγόρευση παραβάσεων

Άρθρο 3. Απαγόρευση επιφυλάξεων

Άρθρο 4. Εδαφική εφαρμογή

Άρθρο 5. Σχέση με την Σύμβαση

Άρθρο 6. Υπογραφή και επικύρωση

Άρθρο 7. Θέση σε ισχύ

Άρθρο 8. Καθήκοντα του θεματοφύλακα

14ο Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης

Λημματικό ευρετήριο

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Σχετικές εκδόσεις

Καλάθι αγορών

Το καλάθι αγορών είναι άδειο

Είσοδος στο σύστημα

Να παραμείνω συνδεδεμένος
Δημιουργία λογαριασμού