Ε. Τζουνάκου, Η ευρωπαϊκή διαταγή δέσμευσης λογαριασμού κατά τον Κανονισμό 655/2014, 2021


Ε. Τζουνάκου, Η ευρωπαϊκή διαταγή δέσμευσης λογαριασμού κατά τον Κανονισμό 655/2014, 2021

Με την παρούσα μελέτη γίνεται εκτενής αναφορά στην ευρωπαϊκή διαταγή δέσμευσης λογαριασμού όπως αυτή καθιερώνεται στο ενωσιακό ευρωπαϊκό επίπεδο με τον Κανονισμό 655/2014. Αρχικά με τις εισαγωγικές παρατηρήσεις, που προτάσσονται των κεφαλαίων της μελέτης, γίνεται αναφορά στην κινητικότητα και στις διεργασίες που προηγήθηκαν του Κανονισμού σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με αντικείμενο την εναρμόνιση των δικονομικών κανόνων μεταξύ των κρατών μελών της Ε.Ε., και συνέτειναν στην έκδοση του Κανονισμού. Η αναγκαιότητα έκδοσης του Κανονισμού πειστικά θεμελιώνεται στο πρώτο κεφάλαιο με αναγωγή στις αιτίες του προβλήματος της διασυνοριακής ανάκτησης οφειλών. Η μελέτη καλύπτει ακολούθως με πληρότητα τις ιδιαιτερότητες και τα διαδικαστικά ζητήματα της έκδοσης διαταγής δέσμευσης λογαριασμού με αναφορά στις θεωρητικές γνώμες, αλλά και στα νομολογιακά δεδομένα, συχνά αδημοσίευτα, που ήδη διαμορφώνει η δικαστική πρακτική.

Στο πλαίσιο αυτό με επιτυχία επιχειρείται η διασύνδεση του Κανονισμού με τις αντίστοιχες διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και αξιολογείται η μεταξύ τους προσαρμογή κατά το άρθρ. 738Α ΚΠολΔ. Σημαντική, επίσης, είναι η συμβολή της μελέτης στην κατανόηση του μηχανισμού συλλογής στοιχείων για τους τραπεζικούς λογαριασμούς του οφειλέτη. Με αυτό το περιεχόμενο η παρούσα μελέτη αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για τη θεωρητική επεξεργασία, αλλά και την πρακτική εφαρμογή του Κανονισμού και ειδικότερα του ασφαλιστικού μέτρου της ευρωπαϊκής διαταγής δέσμευσης λογαριασμού στην Ελλάδα.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Η ευρωπαϊκή διαταγή δέσμευσης λογαριασμού κατά τον Κανονισμό 655/2014
Όπως εφαρμόζεται στην Ελλάδα
© 2021
Διεύθυνση Σειράς
Πρόλογος
Συγγραφέας
Σειρά
ISBN
978-960-648-256-4
Σελίδες
XV + 236
Τιμή
€ 27,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

Περιεχόμενα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Εισαγωγικές παρατηρήσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

Η αναγκαιότητα νομοθετικής επέμβασης σε ευρωπαϊκό επίπεδο

Ι. Το πρόβλημα της διασυνοριακής ανάκτησης οφειλών

1. Γενικές επισημάνσεις

2. Το πρόβλημα σε αριθμούς

ΙΙ. Οι αιτίες του προβλήματος

1. Η διαφοροποίηση των ασφαλιστικών μέτρων στα κράτη μέλη της ΕΕ

2. Δυσκολίες στη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τους τραπεζικούς λογαριασμούς του οφειλέτη

3. Αυξημένο κόστος και μεγαλύτερη διάρκεια έκδοσης μιας διαταγής δέσμευσης σε διασυνοριακές υποθέσεις

4. Διαφορές στα εθνικά συστήματα αναγκαστικής εκτέλεσης

ΙΙΙ. Ιστορική διαδρομή του Κανονισμού

IV. Δικαιοπολιτικό θεμέλιο του Κανονισμού

1. Η νομική θεμελίωση και οι στόχοι του Κανονισμού

2. Τήρηση των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας

3. Σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Κανονισμού

και πεδίο εφαρμογής του

Ι. Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Κανονισμού

1. Νέα αυτόνομη ενωσιακή διαδικασία

2. Η Ευρωπαϊκή Διαταγή Δέσμευσης Λογαριασμού ως μέτρο εκτελεστικού χαρακτήρα και ασφαλιστικό μέτρο

3. Εναλλακτικός και προαιρετικός χαρακτήρας της διαδικασίας

4. Τυποποίηση της διαδικασίας και περιορισμός του κόστους έκδοσης της διαταγής

5. Μονομερής χαρακτήρας της διαδικασίας

6. Αυτόνομη διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης;

ΙΙ. Προτεραιότητα του ΚανΒρIα έναντι του Καν. για την ΕΔΔΛ;

III. Πεδίο εφαρμογής

1. Εδαφικό πεδίο εφαρμογής

2. Αντικειμενικό πεδίο εφαρμογής

Α. Αστική και εμπορική φύση των χρηματικών απαιτήσεων

Β. Υποθέσεις δημοσίου δικαίου

α). Διοικητικές διαφορές

β). Ειδικά οι πράξεις ή παραλείψεις κατά την ενάσκηση δημόσιας εξουσίας («acta jure imperii»)

Γ. Οι τομείς που εξαιρούνται του πεδίου ισχύος του Κανονισμού

Δ. Η έννοια της διασυνοριακής υπόθεσης

α). Η έννοια της διασυνοριακής υπόθεσης κατά τους Κανονισμούς 1896/2006, 861/2007 και 1215/2012

β). Η διαφοροποιημένη έννοια της διασυνοριακής υπόθεσης κατά τον Κανονισμό 655/2014

Ε. Η ασφαλιστέα απαίτηση ως παράμετρος οριοθέτησης του πεδίου εφαρμογής του Κανονισμού

ΣΤ. Τραπεζικά ιδρύματα και τραπεζικοί λογαριασμοί που καταλαμβάνονται από τον Κανονισμό

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

Προϋποθέσεις και διαδικασία έκδοσης

της διαταγής δέσμευσης

I. Διαθεσιμότητα της ενωσιακής διαδικασίας

ΙΙ. Προϋποθέσεις έκδοσης της διαταγής δέσμευσης

1. Τυπικές προϋποθέσεις έκδοσης της διαταγής

Α. Διεθνής δικαιοδοσία των δικαστηρίων κράτους μέλους για την έκδοση της διαταγής

Β. Υλική και τοπική αρμοδιότητα του δικαστηρίου

Γ. Κίνηση της διαδικασίας για την κύρια υπόθεση

2. Ουσιαστικές προϋποθέσεις έκδοσης της διαταγής

Α. Επείγουσα ανάγκη λήψης της διαταγής δέσμευσης

Β. Ύπαρξη ασφαλιστέας απαίτησης

Γ. Έλλειψη πλήρους συμμόρφωσης του οφειλέτη

Δ. Ο απαιτούμενος βαθμός δικανικής πεποίθησης

III. Διαδικασία έκδοσης της διαταγής δέσμευσης

1. Η αίτηση για την έκδοση της διαταγής

2. Το ζήτημα της εκκρεμοδικίας

IV. Διαδικαστική φυσιογνωμία της δίκης

1. Μη κλήτευση του καθ’ ου η αίτηση οφειλέτη - Ex parte διαδικασία

2. Αποδεικτική διαδικασία

3. Παροχή εγγυοδοσίας εκ μέρους του δανειστή

V. Απόφαση επί της αίτησης

1. Προθεσμίες έκδοσης της απόφασης

2. Διόρθωση ή συμπλήρωση της αίτησης

3. Παραδοχή της αίτησης

4. Απόρριψη της αίτησης

5. Ένδικο μέσο κατά της απορριπτικής απόφασης

VI. Ευθύνη του δανειστή προς αποζημίωση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

Ο μηχανισμός συλλογής στοιχείων τραπεζικών

λογαριασμών του οφειλέτη

Ι. Απαιτούμενες προϋποθέσεις για τη λήψη στοιχείων τραπεζικών λογαριασμών

1. Έλλειψη πληροφοριών σχετικά με τους τραπεζικούς λογαριασμούς του οφειλέτη

2. Υποβολή αιτήματος του πιστωτή

3. Κατοχή τίτλου (εκτελεστού ή μη)

4. Γενικές προϋποθέσεις έκδοσης της διαταγής

5. Τεκμηρίωση του αιτήματος

ΙΙ. Αποδοχή του αιτήματος λήψης στοιχείων τραπεζικών λογαριασμών

1. Μη πρόβλεψη τυποποιημένου εντύπου

2. Γλωσσικές απαιτήσεις

3. Τρόπος διαβίβασης στην αρχή πληροφόρησης

ΙΙΙ. Διαδικασία στα κράτη μέλη εκτέλεσης

1. Ορισθείσες από τα κράτη μέλη αρχές πληροφόρησης

2. Επαλήθευση της προέλευσης του αιτήματος παροχής στοιχείων λογαριασμών

3. Μέθοδοι συλλογής πληροφοριών για τραπεζικούς λογαριασμούς

4. Προθεσμία παροχής των στοιχείων

5. Κόστος της διαδικασίας

6. Πληροφορίες που συλλέγονται από την αρχή πληροφόρησης

7. Αποτελέσματα της έρευνας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

Αναγνώριση, εκτελεστότητα και εκτέλεση

της διαταγής δέσμευσης

I. Αυτοδίκαιη αναγνώριση και εκτελεστότητα της διαταγής

II. Εκτελεστική διαδικασία

1. Εκτέλεση της διαταγής από την τράπεζα

2. Δήλωση σχετικά με τη δέσμευση των ποσών

3. Επίδοση των εγγράφων της διαδικασίας στον οφειλέτη

III. Διάρκεια της δέσμευσης

IV. Αποδέσμευση των ποσών δεσμευμένων καθ’ υπέρβαση

V. Τα δικαιώματα και η ευθύνη της τράπεζας

VI. Η κατάταξη της διαταγής στο κράτος μέλος εκτέλεσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

Ενδικη προστασία δανειστή και οφειλέτη

I. Ένδικη προστασία οφειλέτη

1. Αίτηση ανάκλησης ή μεταρρύθμισης της διαταγής δέσμευσης

2. Αίτηση περιορισμού της εκτέλεσης της διαταγής

3. Αίτηση παύσης της εκτέλεσης της διαταγής

4. Αίτηση αντικατάστασης της δέσμευσης της διαταγής με εγγυοδοσία

II. Άλλες δυνατότητες ενδίκων βοηθημάτων οφειλέτη και δανειστή

1. Αίτηση ανάκλησης ή μεταρρύθμισης της διαταγής λόγω μεταβολής των περιστάσεων

2. Κοινή αίτηση δανειστή και οφειλέτη λόγω διακανονισμού

3. Αίτηση μεταρρύθμισης της εκτέλεσης της διαταγής

III. Διαδικαστικό πλαίσιο των ενδίκων βοηθημάτων

1. Τρόπος άσκησης

2. Προθεσμία έκδοσης και εκτέλεση της απόφασης

3. Ένδικο μέσο κατά της απόφασης

IV. Ένδικη προστασία των τρίτων κατά της διαταγής και της εκτέλεσής της

Επίλογος

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

I. Πίνακας προπαρασκευαστικών κειμένων με τις υπερσυνδέσεις τους

ΙΙ. Οι παρεχόμενες στην Επιτροπή πληροφορίες της Ελλάδας

III. Προτεινόμενο έντυπο του Δικαστηρίου προς την αρμόδια αρχή πληροφόρησης για την αναζήτηση στοιχείων λογα­ριασμών κατά το άρθρο 14 Καν

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Α. Αλαπάντας/Π. Αλικάκος/Α. Άνθιμος..., Ελεύθερη κυκλοφορία των αποφάσεων και διεθνής αναγκαστική εκτέλεση, 2023
Συμβολές έγκριτων νομικών σε κρίσιμα ζητήματα της διακρατικής κυκλοφορίας των αποφάσεων επί αναγκαστικής εκτέλεσης
Ε. Ασημακοπούλου, Η διεθνής δικαιοδοσία διασυνοριακών διαφορών εταιριών κατά τον κανονισμό 1215/2012, 2023
Σειρά: Πραγματείες Πολιτικής Δικονομίας, #7
Πλήρης ανάλυση ζητημάτων γύρω από τις διασυνοριακές διαφορές εταιριών υπό το πρίσμα του Καν. 1215/2012 με έμφαση στη νομολογία του ΔΕΕ
Π. Γέσιου-Φαλτσή/Λ.-Μ. Πίψου, Δίκαιο αναγκαστικής εκτελέσεως, τόμ. 3β, 2η έκδ., 2023
Για πρώτη φορά στο ελληνικό δίκαιο συγκεντρωμένο το διαρκώς αυξανόμενης πρακτικής σπουδαιότητας δίκαιο της διεθνούς αναγκαστικής εκτελέσεως
Π. Γέσιου-Φαλτσή, Δίκαιο αναγκαστικής εκτελέσεως, τόμ. 3α, 2η έκδ., 2023
Για πρώτη φορά στο ελληνικό δίκαιο συγκεντρωμένο το διαρκώς αυξανόμενης πρακτικής σπουδαιότητας δίκαιο της διεθνούς αναγκαστικής εκτελέσεως