Ε. Τζίβα, Bancassurance: Διανομή ασφαλιστικών προϊόντων από πιστωτικά ιδρύματα, 2020


Ε. Τζίβα, Bancassurance: Διανομή ασφαλιστικών προϊόντων από πιστωτικά ιδρύματα, 2020

Το παρόν σύγγραμμα εξετάζει, για πρώτη φορά, από νομική άποψη, μία σημαντική μορφή συνεργασίας του σύγχρονου χρηματοοικονομικού περιβάλλοντος και συγκεκριμένα τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων, (πιο δόκιμα, την κατάρτιση ασφαλιστικών συμβάσεων), με τη διαμεσολάβηση πιστωτικών ιδρυμάτων. Γνωστή αυτή η συνεργασία, με τον επικρατήσαντα, διεθνώς, γαλλικό όρο, ως bancassurance, αποτελεί μία de facto κατάσταση, εδώ και κάποιες δεκαετίες, στον ευρύτερο ευρωπαϊκό χώρο, αλλά και σε διεθνές επίπεδο, βρίσκει δε μια πρώτη, αν και όχι ειδική νομοθετική αναγνώριση, στη χώρα μας, με το Ν. 4583/2018, ο οποίος μετέφερε, στο εσωτερικό μας δίκαιο, τις διατάξεις της Οδηγίας 2016/97/ΕΕ (Οδηγία για τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων, = Insurance Distribution Directive (IDD)). Με βάση το συγκεκριμένο νομοθέτημα, αλλά και την ήδη ανεπτυγμένη σχετική οικονομική, κυρίως, θεωρητική επεξεργασία, όπως επίσης με την προσφυγή, όσο και αξιοποίηση αντίστοιχων ρυθμίσεων του δικαίου της κεφαλαιαγοράς, και του κοινού ιδιωτικού δικαίου επιχειρείται μία εξέταση των πιο σημαντικών εκδηλώσεων της εισδοχής των πιστωτικών ιδρυμάτων, στον τομέα της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης και ήδη διανομής ασφαλιστικών προϊόντων, όπως η ιδιότητα των προσώπων, που συμμετέχουν στην υλοποίησή της, η νομική φύση των καταρτιζομένων συμβάσεων, η προστασία των πελατών – αποδεκτών των σχετικών υπηρεσιών.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Bancassurance: Διανομή ασφαλιστικών προϊόντων από πιστωτικά ιδρύματα
© 2020
Συγγραφέας
ISBN
978-960-648-209-0
Σελίδες
376
Τιμή
€ 38,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

Κυριότερες συντομογραφίες

ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ

Κεφάλαιο Α'

Έννοια και βασικά χαρακτηριστικά του bancassurance

I. Ορολογικές προσεγγίσεις

1. Bancassurance = Bankinsurance ή insurbanking (=assurbanking).

Τραπεζοασφαλιστική δραστηριότητα ή Τραπεζοασφάλειες

2. Προσδιορισμός του bancassurance

3. Βασικά δομικά - εννοιολογικά στοιχεία του bancassurance

4. Τα πλεονεκτήματα του bancassurance

Α. Πλεονεκτήματα για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις

Β. Πλεονεκτήματα για τα πιστωτικά ιδρύματα και τους πελάτες τους

Κεφάλαιο Β'

Bancassurance ως δραστηριότητα πιστωτικών ιδρυμάτων

Ι. Περιεχόμενο του bancassurance

ΙΙ. Bancassurance και σύνδεσή του με το σύστημα της καθολικής ή ενι­αίας τραπεζικής

III. Εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων που διανέμουν ασφαλιστικά προϊ­ό­ντα

IV. Εμπειρικές προσεγγίσεις – Παραδείγματα bancassurance από την ελληνική τραπεζική πραγματικότητα

Κεφάλαιο Γ '

Bancassurance ως μορφή ασφαλιστικής «διαμεσολάβησης» (και ήδη διανομής ασφαλιστικών προϊόντων, μέσω διαμεσολάβησης), με βάση τη σχετική ενωσιακή -εθνική νομοθεσία

Ι. Προλεγόμενα

ΙΙ. Η έννοια και το περιεχόμενο της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης και σήμερα διανομής ασφαλιστικών προϊόντων μέσω ασφαλιστικής διαμεσολάβησης

ΙΙΙ. Ενωσιακή νομοθεσία σχετική με τη διανομή ασφαλιστικών προϊ­όντων.

1. Η προϊσχύουσα Οδηγία 2002/92/ΕΚ, για την ασφαλιστική διαμε­-

σολάβηση

2. H νέα και σήμερα ισχύουσα Οδηγία 2016/97/ΕΕ για τη διανομή

ασφαλιστικών προϊόντων (IDD = Insurance Distribution Dire­­ctive)

Α. Ερμηνευτικές προσεγγίσεις της Οδηγίας 2016/97/ΕΕ, καθιε­ρω­θείσας διεθνώς ως Οδηγίας IDD (=Directive on Insurance Distri­bution)

Β. Η επιλογή της εξουσιοδοτικής βάσης του άρθρου 53 ΣΛΕΕ και συσχετισμός με την προστασία των καταναλωτών

Γ. Οι έννοιες της διανομής ασφαλιστικών προϊόντων και της α­σφαλιστικής διαμεσολάβησης και οι αντίστοιχες έννοιες του δια­νομέα και του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή στην Οδηγία 2016/97/ΕΕ

3. Λειτουργική προσέγγιση του αντικειμένου της ασφαλιστικής δια­-

μεσολάβησης, όπως επιχειρήθηκε από το ΔικΕΕ με απόφασή του της

31.5.2018, στην υπόθεση C-542/16 Länsförsäkringar Sak Försäkring­-

sa­ktiebolag κ.λπ. (ECLI:EU:C:2018:369)

IV. Ο ελληνικός Ν. 4583/2018 σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών προϊ­όντων και η «αποδοχή» του bancassurance στην ελληνική έν­νο­μη τάξη

1. Γενικές παρατηρήσεις

2. Οι κατηγορίες των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, στην Ελλάδα,

σήμερα

3. Τα πιστωτικά ιδρύματα ως ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές και ειδι­-

κότερα ως ασφαλιστικοί πράκτορες με βάση τη σημερινή ενω­­σιακή

και ελληνική νομοθεσία για την ασφαλιστική διαμε­σολάβηση

Α. Ιδιότητα των υπαλλήλων πιστωτικών ιδρυμάτων που απα­σχολούνται στο πλαίσιο του bancassurance

Β. Απόφαση ΣτΕ 777/2019 και ΔικΕΕ απόφαση της 17.10.2013, Υπ. C-555/11, Ένωση Επαγγελματιών Ασφαλιστών Ελλάδος κ.λ.π. κατά Υπουργού Ανάπτυξης, Ομοσπονδίας Ασφα­λι­στι­κών Συλ­λό­γων Ελλάδος (ECLI:EU:2013: 668), αναφορικά με τα προσό­ντα υπαλλήλων ασφαλιστικών επιχειρήσεων που μετέ­χουν στη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων - Απόφαση ΣτΕ 2536/2011 ειδικά για υπαλλήλους πιστωτικών ιδρυμάτων

Γ. Η απόφαση ΜονΕφΑθηνών 4790/2018

Δ. Ιδιαίτερο status των υπαλλήλων πιστωτικών ιδρυμάτων - «οιο­νεί» ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές - πράκτορες

4. Λοιπές ρυθμίσεις εθνικού συμβατικού δικαίου, πέραν των εναρ­μονι­-

στικών διατάξεων, που αφορούν τη διανομή ασφαλιστικών προϊό­ντων

5. Εφαρμογή του ρυθμιστικού πλαισίου της διανομής ασφαλιστικών

προϊόντων και ειδικότερα της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης στους

παρόχους υπηρεσιών bancassurance

Α. Οι υποχρεώσεις των ασφαλιστικών διανομέων-διαμεσο­λαβητών με βάση την Οδηγία IDD και το Ν. 4583/2018

Β. Οργανωτικής και λειτουργικής φύσης υποχρεώσεις των ασφα­λιστικών διανομέων-διαμεσολαβητών

Γ. Η εγγραφή στο μητρώο των πιστωτικών ιδρυμάτων που ασκούν ασφαλιστική διαμεσολάβηση, με την ιδιότητα του ασφαλιστικού πράκτορα

Δ. Λοιπές «οργανωτικές»-ουσιαστικές απαιτήσεις για τους ασφα­λιστικούς διανομείς-διαμεσολαβητές και η εφαρμογή τους από τα πιστωτικά ιδρύματα-ασφαλιστικούς πράκτορες

Ε. Ασυμβίβαστα με την ιδιότητα του ασφαλιστικού διαμε­σο­λαβητή.

ΣΤ. Λοιπές απαιτήσεις για τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές, ως προϋποθέσεις άσκησης της δραστηριότητας, συνδεόμενες με την εγγραφή στο μητρώο

Ζ. Πράξεις της αρμόδιας ελληνικής εποπτικής αρχής (ΤτΕ) που αφορούν τις γνώσεις, το status και την εν γένει συμπεριφορά των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, και τη διαπίστωση της κατοχής, εκ μέρους τους, των απαιτουμένων γνώσεων

Η. Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής (ΠΕΕ) της ΤτΕ με αρ. 86/5.4.2016 και με θέμα «Κανονισμός συμπεριφοράς (Αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών»

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Κεφάλαιο Δ'

Νομική φύση και μεταχείριση των συμβάσεων που καταρτίζονται στο πλαίσιο του bancassurance

Ι. Συμβάσεις με ασφαλιστικό περιεχόμενο

ΙΙ. Συμβάσεις υπαγόμενες στο ασφαλιστικό δίκαιο (Ν. 2496/2007), κ.ν. 489/76, Ν. 4364/2016

ΙΙΙ. Εφαρμογή λοιπών ρυθμίσεων του ιδιωτικού ασφαλιστικού δικαίου στις ασφαλιστικές συμβάσεις, που καταρτίζονται, μέσω bancassu­rance

IV. Συμβάσεις επενδυτικές στηριζόμενες σε ασφάλιση και λοιπές δια­σταυρούμενες πωλήσεις - Νομικός χαρακτηρισμός και μεταχεί­ριση των συμβάσεων αυτών από το Ν. 4583/2018 (άρθρα 36-40)

V. Τύχη ασφαλιστικών συμβάσεων, οι οποίες καταρτίσθηκαν με πα­ρα­βίαση του ασυμβίβαστου και των λοιπών υποχρεώσεων του Ν. 4583/2018 που βαρύνουν τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές και ενίοτε διανομείς ασφαλιστικών προϊόντων (συμπεριλαμβανο­μένων ασφαλιστικών επιχειρήσεων και υπαλλήλων αυτών)

Κεφάλαιο Ε'

Bancassurance και προστασία των πελατών, ιδίως, μέσω των κανόνων επαγγελματικής δεοντολογίας

Ι. Εννοιολογική προσέγγιση του όρου «πελάτης»

1. Από την έννοια του καταναλωτή στην έννοια του πελάτη (;)

2. Η ευπλαστότητα του όρου «πελάτης» και διαφορετικότητα του περιεχομένου, με βάση το αντικείμενο ρύθμισης

3. Πελάτης του bancassurance - λήπτης της ασφάλισης (ιδιώτης ή «επαγγελματίας»)

ΙΙ. Οι κανόνες επαγγελματικής συμπεριφοράς του ν 4583/2018 (άρθρα 27-35) και η τήρησή τους από τα πιστωτικά ιδρύματα –ασφαλιστι­κούς πράκτορες

1. Γενικής ισχύος κανόνες

2. Η αποφυγή της σύγκρουσης συμφερόντων

3. Η χορήγηση πληροφοριών στους πελάτες-λήπτες της ασφάλισης

III. Οι πρόσθετες απαιτήσεις για τα βασιζόμενα σε ασφάλιση επενδυ­τικά προϊόντα (άρθρα 36-40) τα οποία διανέμονται στο πλαίσιο του bancassurance

IV. Προστασία πελατών του bancassurance μέσω των κανόνων επαγ­γελ­ματικής δεοντολογίας. Προστασία με καθιέρωση ευθύνης;

Κεφάλαιο ΣΤ'

Καταληκτικές παρατηρήσεις

I. Η διαδρομή ενός de facto και στη συνέχεια εν μέρει de jure θεσμού

ΙΙ. Κριτική του συστήματος bancassurance και προοπτικές εξέλιξης και ασφαλούς διεξαγωγής του

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΑΛΛΟΔΑΠΗ

Λοιπές χρησιμοποιηθείσες ηλεκτρονικές και μη βιβλιογραφικές πηγές.

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Ε. Βόγκλης, Πιστωτική σύμβαση και προστασία της εμπιστοσύνης, 2024
Μεθοδολογική έρευνα και παρουσίαση της πιστωτικής σύμβασης στο πλαίσιο αλληλεπίδρασης ιδιωτικού δικαίου, δημοσίου δικαίου και οικονομίας
Μ. Ανδριανάτου, Αναπροσαρμογή επιχειρηματικών πιστωτικών συμβάσεων λόγω της οικονομικής κρίσης, 2022
Σειρά: Συμβολές Αστικού Δικαίου, #6
Ανάλυση των δυνατοτήτων αναπροσαρμογής των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων από επιχειρηματική πιστωτική σύμβαση
Φ. Καρατζένης, Μελέτες Αστικού και Εμπορικού Δικαίου, 2021
Συλλογή μελετών και σχολίων με έμφαση σε κρίσιμα θέματα της νομικής πράξης, με προτεινόμενες λύσεις σε κρίσιμα ερωτήματα
Σ. Ρεπούσης/Π. Λοής, Κυπριακή Οικονομική Κρίση 2012-2013, 2021
Πλήρης καταγραφή και σχολιασμός των γεγονότων, των σφαλμάτων και των αποφάσεων που οδήγησαν την Κυπριακή Οικονομία σε κρίση
Χ. Απαλαγάκη/Τ. Δερμάτη/Δ. Κλαβανίδου..., Ευρωπαϊκό τραπεζικό δίκαιο, 2019
Σειρά: Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου ΚΔΕΟΔ | Δοκίμια Ευρωπαϊκού Δικαίου, #3
Στις 13 Σεπτεμβρίου 2017, διοργανώθηκε στις εγκαταστάσεις του ΚΔΕΟΔ, με τη δω-ρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, Ημερίδα με θέμα: «Ευρωπαϊκό Τραπεζικό Δίκαιο - Ο τραπεζικός...