Ε. Ταμιωλάκης, Υποθήκη με τίτλο από τον νόμο, 2021


Ε. Ταμιωλάκης, Υποθήκη με τίτλο από τον νόμο, 2021

Η παρούσα μονογραφία, αφιερώνεται στην υποθήκη με τίτλο από τον νόμο, επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον στη διεξοδική ανάλυση τόσο των τίτλων που απαριθμούνται στην ΑΚ 1262 όσο και των σημαντικότερων από τους τίτλους που προβλέπονται σε ειδικά νομοθετήματα. Ωστόσο, η έρευνα δεν εξαντλείται στην ως άνω ανάλυση αλλά μέσα από αυτή επιχειρείται η εξαγωγή γενικών κανόνων που αφορούν σε όλες τις περιπτώσεις νόμιμης υποθήκης. Σε αυτή την κατεύθυνση, προσεγγίζονται οι περί υποθηκών διατάξεις του Αστικού Κώδικα ορώμενες υπό το πρίσμα της υποθήκης με τίτλο από τον νόμο οι οποίες αποτελούν ένα μέρος μόνο από τους προβληματισμούς που απασχολούν τη μελέτη, η οποία καταστρώνεται σε Εισαγωγή, δύο Μέρη (Γενικό και Ειδικό) και Επίμετρο.

Το παραπάνω έργο συνιστά υπεύθυνη ερευνητική προσπάθεια που προάγει τη δογματική του Εμπράγματου Δικαίου, εμπλουτίζοντας την ελληνική βιβλιογραφία με ένα έργο που αντιμετωπίζει συνολικά και συστηματικά, κρίσιμα ζητήματα που συναρτώνται με την υποθήκη εκ του νόμου και, εν γένει, με την εμπράγματη ασφάλεια. Ο συγγραφέας παρουσιάζει τα ζητήματα που συζητεί με εύληπτη και λιτή γραφή, αλλά και με μεθοδολογική συνέπεια, αναπτύσσει τις θέσεις της θεωρίας και της νομολογίας με πληρότητα και ακρίβεια εκθέτοντας, παράλληλα, την προσωπική του γνώμη.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Υποθήκη με τίτλο από τον νόμο
© 2021
Διεύθυνση Σειράς
Πρόλογος
Συγγραφέας
Σειρά
ISBN
978-960-648-281-6
Σελίδες
XXVI + 277
Τιμή
€ 30,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

Πίνακας Περιεχομένων

ΠΡΟΛΟΓΟΣ της Ομότ. Καθηγήτριας Γιάννας Καρύμπαλη-Τσίπτσιου

ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πίνακας Περιεχομένων

Κυριότερες Συντομογραφίες

Εισαγωγή

§1. Προδιάθεση

§2. Διάρθρωση της μελέτης

§3. Τοποθέτηση της υποθήκης με τίτλο από τον νόμο στον χρόνο και στον χώρο

Ι. Τοποθέτηση της υποθήκης με τίτλο από τον νόμο στον χρόνο

ΙΙ. Τοποθέτηση της υποθήκης με τίτλο από τον νόμο στον χώρο

Α. Γαλλικό Δίκαιο

Β. Ιταλικό Δίκαιο

Γ. Γερμανικό Δίκαιο

Δ. Ελβετικό Δίκαιο

Γενικό Μέρος

Απόκτηση, λειτουργία και κατάργηση υποθήκης

με τίτλο από τον νόμο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΥΠΟΘΗΚΗΣ ME ΤΙΤΛΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΟΜΟ

§4. Τίτλος από τον νόμο προς απόκτηση υποθήκης

Ι. Έννοια, δικαιολογητικός λόγος, εξαιρετικός χαρακτήρας και συσχετίσεις

Α. Έννοια και δικαιολογητικός λόγος τίτλου από τον νόμο

Β. Ο εξαιρετικός χαρακτήρας των κανόνων δικαίου που προβλέπουν τίτλο από τον νόμο και η αρχή singularia non sunt extendenda

Γ. Συσχετίσεις

1. Τίτλος από τον νόμο και λοιποί τίτλοι προς εγγραφή υποθήκης

α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

β. Τίτλος από τον νόμο και από δικαστική απόφαση

γ. Τίτλος από τον νόμο και από ιδιωτική βούληση

2. Τίτλος από τον νόμο προς εγγραφή υποθήκης και τίτλοι προς εγγραφή προσημείωσης υποθήκης

3. Υποθήκη με τίτλο από τον νόμο και «νόμιμη εγγυοδοσία»

ΙΙ. Τίτλος από τον νόμο και δικαίωμα απόκτησης υποθήκης

Α. Γέννηση δικαιώματος απόκτησης υποθήκης με τίτλο από τον νόμο

Β. Νομική φύση δικαιώματος απόκτησης υποθήκης με τίτλο από τον νόμο

ΙII. Τίτλος από τον νόμο και ασφαλιζόμενη απαίτηση

Α. Εισαγωγικά

Β. Δικαίωμα απόκτησης υποθήκης με τίτλο από τον νόμο υπέρ μελλοντικής απαίτησης.

Γ. Το ζήτημα της απόκτησης υποθήκης με τίτλο από τον νόμο υπέρ παραγεγραμμένης απαίτησης

Δ. Τύχη του δικαιώματος εγγραφής υποθήκης με τίτλο από τον νόμο σε περίπτωση εκχώρησης της ασφαλιζόμενης απαίτησης

Ε. Τύχη του δικαιώματος εγγραφής υποθήκης με τίτλο από τον νόμο σε περίπτωση μεταβολής στο πρόσωπο του οφειλέτη της ασφαλιζόμενης απαίτησης

1. Καθολική διαδοχή

2. Αναδοχή χρέους

IV. Τίτλος από τον νόμο και αντικείμενο υποθήκης

Α. Η ρύθμιση της ΑΚ

Β. Δικαίωμα εγγραφής υποθήκης με τίτλο από τον νόμο επί ιδανικής μερίδας ή επί τμήματος ακινήτου

Γ. Δικαίωμα εγγραφής υποθήκης με τίτλο από τον νόμο επί ακινήτου του οποίου η διάθεση απαγορεύεται από τον νόμο ή από δικαστική απόφαση

Δ. Υποθήκη με τίτλο από τον νόμο επί ακινήτου του οποίου έχει απαγορευτεί η υποθήκευση

§5. Εγγραφή υποθήκης με τίτλο από τον νόμο

I. Σκοπός και προϋποθέσεις της εγγραφής

A. Σκοπός της εγγραφής

B. Προϋποθέσεις της εγγραφής

II. Διαδικασία εγγραφής

A. Αίτηση και συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά

1. Αίτηση

2. Συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά

Β. Διενέργεια της εγγραφής

Γ. Κοινοποίηση περίληψης εγγραφής

ΙΙΙ. Ελαττώματα εγγραφής

Α. Διενέργεια της εγγραφής παρά την ανυπαρξία τίτλου από τον νόμο

Β. Τυπικές ελλείψεις ή σφάλματα της εγγραφής

IV. Αποτελέσματα της εγγραφής

V. Ειδικά ζητήματα

Α. Εγγραφή υποθήκης με τίτλο από τον νόμο σε ακίνητα οφειλέτη που έχει πεθάνει

Β. Εγγραφή υποθήκης με τίτλο από τον νόμο υπό το πρίσμα των ΑΚ 1906 και 1914 εδ. β΄

Γ. Εγγραφή υποθήκης με τίτλο από τον νόμο μετά την κατάσχεση ακινήτου

Δ. Εγγραφή υποθήκης με τίτλο από τον νόμο κατά την ύποπτη περίοδο πριν την κήρυξη της πτώχευσης του οφειλέτη

Ε. Υποθήκη με τίτλο από τον νόμο και ΑΚ 1271 εδ. β΄

ΣΤ. Εγγραφή υποθήκης με τίτλο από τον νόμο όταν η κυριότητα του οφειλέτη τελεί υπό αίρεση ή προθεσμία

1. Κυριότητα υπό διαλυτική αίρεση ή προθεσμία

2. Κυριότητα υπό αναβλητική αίρεση ή προθεσμία

Ζ. Εγγραφή υποθήκης με τίτλο από τον νόμο και καταδολίευση δανειστών

Η. Εγγραφή υποθήκης με τίτλο από τον νόμο μετά τη διάρρηξη καταδολιευτικής μεταβίβασης από δανειστή που πέτυχε τη διάρρηξη

Θ. Το ποσό της εγγραφής και η εγγραφή του κεφαλαίου ως τοκοφόρου

1. Το ποσό της εγγραφής

2. Η εγγραφή του κεφαλαίου ως τοκοφόρου

α. Εγγραφή υποθήκης με τίτλο από τον νόμο και ΑΚ

β. Το ζήτημα της κατά την ΑΚ 1289 υποθηκικής κάλυψης των τόκων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ B΄

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ

ΥΠΟΘΗΚΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΟΜΟ

§6. Λειτουργία υποθήκης με τίτλο από τον νόμο

Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

ΙΙ. Υποθηκική σχέση

Α. Δικαιώματα ενυπόθηκου οφειλέτη

1. Δικαίωμα μείωσης του ασφαλιζόμενου ποσού

2. Δικαίωμα περιορισμού της εγγραφής σε ορισμένα ακίνητα

α. Δικαιολογητικός λόγος και προϋποθέσεις εφαρμογής της ΑΚ

β. Φύση και άσκηση του προβλεπόμενου στην ΑΚ 1270 δικαιώματος

Β. Δικαιώματα του ενυπόθηκου δανειστή

1. Γενική επισκόπηση

2. Δικαίωμα αναγκαστικής πώλησης του ενυπόθηκου ακινήτου

α. Έννοια και προϋποθέσεις άσκησης εμπράγματης αγωγής

β. Δικονομική πραγμάτωση της εμπράγματης αγωγής

γ. Ειδικά ζητήματα

§7. Κατάργηση υποθήκης με τίτλο από τον νόμο

Ειδικό Μέρος

Η υποθήκη με τίτλο από τον νόμο

υπό το πρίσμα των κατ’ ιδίαν τίτλων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΥΠΟΘΗΚΗ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ

ΣΤΗΝ ΑΚ 1262 ΤΙΤΛΩΝ

§8. Υποθήκη προς εξασφάλιση απαιτήσεων του δημοσίου από καθυστερούμενους φόρους (ΑΚ 1262 αρ. 1)

Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

II. Φορέας του δικαιώματος απόκτησης υποθήκης

ΙΙΙ. Ασφαλιζόμενες απαιτήσεις

ΙV. Αντικείμενο υποθήκης

V. Ειδικά ζητήματα

Α. Ο χρόνος γέννησης του δικαιώματος προς εγγραφή υποθήκης

Β. Υποθήκη δυνάμει της ΑΚ 1262 αρ. 1 και δυνάμει διατάξεων δημόσιου δικαίου

Γ. Υποθήκη δυνάμει της ΑΚ 1262 αρ. 1 και γενικό προνόμιο του δημοσίου (ΚΠολΔ 975 περ. 3 και 5)

§9. Υποθήκη νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου και θρησκευτικών ή κοινής ωφέλειας ιδρυμάτων προς εξασφάλιση απαιτήσεων που πηγάζουν από τη διαχείριση (ΑΚ 1262 αρ. 2)

Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

ΙΙ. Νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου και τίτλος της ΑΚ 1262 αρ.

Α. Φορείς του δικαιώματος απόκτησης υποθήκης

Β. Ασφαλιζόμενες απαιτήσεις

Γ. Αντικείμενο υποθήκης

III. Ίδρυμα και τίτλος της ΑΚ 1262 αρ.

Α. Φορέας του δικαιώματος απόκτησης υποθήκης

Β. Ασφαλιζόμενες απαιτήσεις

Γ. Αντικείμενο υποθήκης

IV. Νομικά πρόσωπα μικτής φύσης και τίτλος της ΑΚ 1262 αρ.

§10. Υποθήκη των υπό γονική μέριμνα ή επιτροπεία προς εξασφάλιση απαιτήσεων από διαχείριση (ΑΚ 1262 αρ. 3)

Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

ΙΙ. Ανήλικοι υπό γονική μέριμνα και τίτλος της ΑΚ 1262 αρ.

Α. Φορέας του δικαιώματος απόκτησης υποθήκης

Β. Ασφαλιζόμενες απαιτήσεις

Γ. Αντικείμενο υποθήκης

III. Ανήλικοι υπό επιτροπεία και τίτλος της ΑΚ 1262 αρ.

Α. Φορέας του δικαιώματος απόκτησης υποθήκης

Β. Ασφαλιζόμενες απαιτήσεις

Γ. Αντικείμενο υποθήκης

IV. Άλλες περιπτώσεις εφαρμογής της ΑΚ 1262 αρ.

§11. Υποθήκη προς εξασφάλιση απαίτησης του συζύγου από την επαύξηση της περιουσίας του άλλου συζύγου (ΑΚ 1262 αρ. 4)

Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

ΙΙ. Φορείς του δικαιώματος απόκτησης υποθήκης

Α. Οι σύζυγοι

Β. Τα συμβαλλόμενα μέρη του συμφώνου συμβίωσης

ΙΙΙ. Ασφαλιζόμενη απαίτηση

ΙV. Αντικείμενο υποθήκης

V. Ειδικά ζητήματα

Α. Ο χρόνος γέννησης του τίτλου σε συνάρτηση με τον χρόνο γέννησης της κατά την ΑΚ 1400 απαίτησης

Β. Η ρύθμιση της ΑΚ 1262 αρ. 4 υπό το πρίσμα της ΑΚ

Γ. Σχέση των ΑΚ 1262 αρ. 4 και

§12. Υποθήκη προς εξασφάλιση απαιτήσεων κληροδόχου (ΑΚ 1262 αρ. 5)

Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

ΙΙ. Φορέας του δικαιώματος απόκτησης υποθήκης

ΙΙΙ. Ασφαλιζόμενες απαιτήσεις

ΙV. Αντικείμενο υποθήκης

V. Ειδικά ζητήματα

Α. Ο χρόνος γέννησης του δικαιώματος εγγραφής υποθήκης

Β. Σχέση των ΑΚ 1262 αρ. 5 και 1901 εδ. β΄

§13. Υποθήκη προς εξασφάλιση απαιτήσεων κληρονόμων (ΑΚ 1262 αρ. 6)

Ι. Προϋποθέσεις και δικαιολογητικός λόγος της ΑΚ 1262 αρ.

ΙΙ. Φορέας του δικαιώματος απόκτησης υποθήκης

ΙΙΙ. Οι ασφαλιζόμενες απαιτήσεις

Α. Απαιτήσεις προς εξίσωση των μερίδων

Β. Απαιτήσεις λόγω ελαττωμάτων

1. Λόγω νομικών ελαττωμάτων

2. Λόγω πραγματικών ελαττωμάτων

ΙΙΙ. Αντικείμενο υποθήκης

IV. Ειδικό ζήτημα: Γέννηση του δικαιώματος προς εγγραφή υποθήκης

§14. Υποθήκη προς εξασφάλιση απαιτήσεων ενυπόθηκου δανειστή (ΑΚ 1262 αρ. 7)

Ι. Δικαιολογητικός λόγος της ρύθμισης της ΑΚ 1262 αρ. 7 και ο ιδιαίτερος χαρακτήρας της εγγραφείσας υποθήκης

ΙΙ. Προϋποθέσεις γέννησης του τίτλου

ΙΙΙ. Φορέας του δικαιώματος απόκτησης υποθήκης

ΙV. Ασφαλιζόμενες απαιτήσεις

Α. Απαίτηση για καθυστερούμενους τόκους

Β. Απαίτηση για δαπάνη εγγραφής υποθήκης

Γ. Απαίτηση από δικαστική δαπάνη

V. Αντικείμενο υποθήκης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΥΠΟΘΗΚΗ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ

ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ ΤΙΤΛΩΝ

§15. Υποθήκη προς εξασφάλιση των απαιτήσεων της ομάδας των πιστωτών (ΠτΚ 139 § 2)

Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

ΙΙ. Φορέας του δικαιώματος απόκτησης υποθήκης

ΙΙΙ. Ασφαλιζόμενες απαιτήσεις

ΙV. Αντικείμενο υποθήκης

V. Ειδικά ζητήματα

Α. Λειτουργία της υποθήκης του άρθρου 139 § 2 ΠτΚ κατά τη διάρκεια της πτώχευσης

Β. Τύχη της υποθήκης του άρθρου 139 § 2 ΠτΚ μετά την περάτωση της πτώχευσης

Γ. Τύχη της υποθήκης του άρθρου 139 § 2 ΠτΚ επί ανάκλησης της απόφασης που κήρυξε την πτώχευση

§16. Υποθήκη υπέρ δημοσίου ή άλλων νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου προς εξασφάλιση απαιτήσεών τους

Ι. Υποθήκη προς εξασφάλιση μη ληξιπρόθεσμων χρεών (άρθρο 8 ΚΕΔΕ)

ΙΙ. Υποθήκη προς εξασφάλιση απαιτήσεων από μεταβίβαση ή εκμίσθωση ακινήτων

ΙΙΙ. Υποθήκη προς εξασφάλιση απαιτήσεων από δάνειο

IV. Υποθήκη του δημοσίου ή των Ο.Τ.Α. για τη δαπάνη αποπεράτωσης ή αποκατάστασης ή ανάπλασης κτιρίων

V. Υποθήκη του δημοσίου προς εξασφάλιση απαιτήσεων κατά επισπευδόντων την έγκριση ρυμοτομικού σχεδίου

§17. Άλλες περιπτώσεις υποθήκης δυνάμει τίτλων από τον νόμο

Επίμετρο

Βιβλιογραφία

Ελληνική βιβλιογραφία

Αλλοδαπή βιβλιογραφία

Λημματικό Ευρετήριο

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Γ. Γεωργόπουλος, Η κυμαινόμενη ασφάλεια του Ν. 2844/2000, 2023
Σειρά: Συμβολές Αστικού Δικαίου, #12
Παρουσίαση της «κυμαινόμενης ασφάλειας» ως νέας μορφής εμπράγματη ασφάλεια κατά τον νόμο 2844/2000
Σ.-Σ. Πανταζόπουλος, Η προσημείωση υποθήκης, 2022
Όλα τα σύγχρονα ζητήματα για την προσημείωση υποθήκης μετά τις νέες ρυθμίσεις των ν. 4842/2021 και 4871/2021
Μ. Περτσελάκη, H διατάραξη της κυριότητας, 2022
Συστηματική ανάλυση όλων των ουσιαστικών και δικονομικών ζητημάτων της διατάραξης
Ι. Κατράς, Αγωγές Aιτήσεις & Eνστάσεις Eμπράγματου Δικαίου Αστικού Κώδικα, 2021
Πλήθος ζητημάτων και απόψεων από τη νομολογία και τη θεωρία του Εμπραγμάτου Δικαίου σε ένα απαραίτητο βοήθημα για τον δικηγόρο της πράξης
Ι. Σπυριδάκης, Εμπράγματο Δίκαιο, 2η έκδ., 2021
Μια συστηματική παρουσίαση της ύλης του Εμπράγματου Δικαίου προσιτή και κατανοητή σε κάθε αναγνώστη