Ε. Ποδηματά, Μελέτες Ιστορίας, Μεθοδολογίας και Δογματικής του Δικονομικού Δικαίου, 2019


Ε. Ποδηματά, Μελέτες Ιστορίας, Μεθοδολογίας και Δογματικής του Δικονομικού Δικαίου, 2019

Οι μελέτες, που συγκεντρώνονται στην έκδοση αυτή, καλύπτουν ευρύ φάσμα της ύλης του δικονομικού δικαίου. Ξεκινώντας από θεμελιώδη ζητήματα μεθοδολογίας της νομικής σκέψης, εκτείνονται σε σημαντικά και διαχρονικώς επίκαιρα δογματικά προβλήματα, όπως ενδεικτικά: η αρχή της αναλογικότητας στο πεδίο του ιδιωτικού δικαίου, περιλαμβανομένου του αναιρετικού ελέγχου της αρχής, η ικανότητα δικαίου και η σύγχρονη σχέση της με την νομική προσωπικότητα, ζητήματα καταχρήσεως δικαιωμάτων και θεσμών στο αστικό και το αστικό δικονομικό δίκαιο, το συζητητικό σύστημα και το καθήκον του δικαστηρίου για την καθοδήγηση των διαδίκων, ο θεσμός της ερημοδικίας στην πολιτική δίκη, ζητήματα του δικαίου της εμμάρτυρης αποδείξεως, ζητήματα από τον θεσμό του δεδικασμένου δικαστικών και διαιτητικών αποφάσεων, ειδικά ζητήματα αναγκαστικής εκτελέσεως, με έμφαση στο πρόβλημα της καταχρηστικής επισπεύσεώς της, ζητήματα ευρωπαϊκού δικονομικού δικαίου, κ.ά. Γνώρισμα των μελετών είναι ότι πλησιάζουν τους θεσμούς, μέσα από την αναγωγή στα ιστορικά και δογματικά θεμέλιά τους. Διασφαλίζεται έτσι η συνειδητή κριτική αντιμετώπιση των σύγχρονων ερμηνευτικών ζητημάτων και βοηθείται όχι μόνον ο θεωρητικός ερευνητής αλλά κατ’ εξοχήν και ο εφαρμοστής του δικαίου. Η αναζήτηση και αξιοποίηση της ύλης του τόμου διευκολύνεται σημαντικά μέσα από την αναλυτική ευρετηρίασή της.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Μελέτες Ιστορίας, Μεθοδολογίας και Δογματικής του Δικονομικού Δικαίου
© 2019
Συγγραφέας
ISBN
978-960-568-930-8
Σελίδες
XXXVI + 1046
Τιμή
€ 90,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΩΤΗ

Ιστορία του Δικαίου

§ 1. Γλωσσο-ιστορικές παρατηρήσεις στην έννοια του αστικού δικονομικού αμετακλήτου

§ 2. Iστορικά και δικαιοπολιτικά στοιχεία σχετικά με τα δύο θεμελιώδη συστήματα εκτιμήσεως των αποδείξεων

§ 3. Η άποψη ως προς την φύση του δεδικασμένου ως «αμάχητου τε­κμηρίου αλήθειας» - Ιστορικά δεδομένα

§ 4. Ο Μύθος των Δαναΐδων στις Ικέτιδες του Αισχύλου και ο αττικός θεσμός της επικλήρου

ενοτητα δευτερη

Μεθοδολογία του δικαίου

§ 5. Η τελολογική θεμελίωση των νομικών κρίσεων - Σκέψεις με αφορμή την μελέτη του Γ. Γ. Μητσοπούλου, Θέματα Γενικής Θεωρίας και Λογικής του Δικαίου, 2005

§ 6. Η ερμηνευτική αρχή της αναλογικότητας κατά την νομολογία του ΕυρΔΔΑ και ο αντίκτυπός της στην ημεδαπή νομολογία

§ 7. Και πάλι για την αρχή της αναλογικότητας - Μεθοδολογικός προσ­ανατολισμός με αφορμή την ΟλΑΠ 6/2009

§ 8. Η αρχή της αναλογικότητας (25 § 1 εδ. δ Συντ.) στο πεδίο του ιδιω­τικού δικαίου - Από την ΟλΑΠ 6/2009 στην ΟλΑΠ 9/2015: αποτίμηση μιας πολυκύμαντης και επισφαλούς πορείας με αφορμή το ζήτημα της «εύλογης» ικανοποίησης κατ’ ΑΚ 932

§ 9. Πτυχές της συμβολής του Γ. Μητσοπούλου στην έννοια του δικαιικού πλάσματος και του αμάχητου τεκμηρίου

§ 10. Αστικό Δικονομικό Δίκαιο και Γενική Θεωρία του Δικαίου: η καταστατική συμβολή του Γεωργίου Γ. Μητσοπούλου

ενοτητα τριτη

Αστικό και Αστικο Δικονομικό Δίκαιο

§ 11. Ικανότητα δικαίου χωρίς νομική προσωπικότητα; – Σκέψεις για τις ρυθμίσεις των §§ 2-3 άρθρ. 251 ν. 4072/2012 και την δογματική έν­ταξή τους στο ουσιαστικό και το δικονομικό πεδίο

§ 12. Η δικονομική μεταχείριση του ισχυρισμού από το άρθρ. ΑΚ 281 - Αποτίμηση ορισμένων νομολογιακών θέσεων ιδίως σε αναφορά με τον έλεγχο καταχρηστικότητας ΓΟΣ κατ’ άρθρ. 2 § 6 ν. 2251/1994

§ 13. Ευθύνη από επιτρεπτές επεμβάσεις στον ΑΚ

§ 14. Ζητήματα συνυπαιτιότητας του ζημιωθέντος κατ’ ΑΚ 300

§ 15. Σκέψεις ως προς την νέα ρύθμιση (ν. 2298/1995) για την καταδολίευση των δανειστών

§ 16. Ζητήματα από την ρύθμιση της συλλογικής αγωγής κατά τον ν. 2251/1994

§ 17. Ζητήματα από το άρθρο 40 ΚΠολΔ

§ 18. Καθήκον δικαστικής καθοδηγήσεως και συζητητικό σύστημα - Μία δικαιοπολιτική και δογματική αποτίμηση μετά τον ν. 3994/2011

§ 19. Η ερημοδικία στην τακτική διαδικασία - Το νομοθετικό πρόβλημα μεταξύ της νομολογιακής παραδόσεως και της πρόσφατης μεταρρυθμίσεως (ν. 2145/1993 και 2207/1994)

§ 20. Η ερημοδικία και τα τακτικά ένδικα μέσα επί ερήμην αποφάσεων μετά τον ν. 2915/2001

§ 21. Αντικείμενο του δεδικασμένου επί παραδοχής της ενστάσεως παραγραφής.

§ 22. Το δεδικασμένο στο πεδίο της διοικητικής δικονομίας

§ 23. Κατάχρηση του θεσμού της ανώνυμης εταιρίας και υποκειμενικά όρια του δεδικασμένου

§ 24. Οι περιορισμοί της εμμάρτυρης αποδείξεως κατά τα άρθρ. 393-394 ΚΠολΔ και η σημασία τους μετά τον ν. 2915/2001

§ 25. Διαφορές από την οικογένεια, τον γάμο και την ελεύθερη συμβίωση - ­Γενικό διαδικαστικό πλαίσιο και ειδικές παρατηρήσεις στις διατάξεις των νέων άρθρ. 592-613 ΚΠολΔ (όπως ισχύουν μετά τον ν. 4335/2015)

§ 26. Παρατηρήσεις επί των νέων άρθρων 623 έως 646 («Διαταγές») του Σχεδίου ΚΠολΔ 2014

§ 27. Ενστάσεις και ιδίως η ένσταση καταχρήσεως δικαιώματος στην αναγκαστική εκτέλεση (933 ΚΠολΔ)

§ 28. Καταχρηστική άσκηση δικαιώματος ως λόγος ανακοπής τρίτου (936 ΚΠολΔ)

§ 29. Ζητήματα από την κατάσχεση στα χέρια τρίτου κατά τον ΚΕΔΕ (ν.δ. 356/1974) - Δογματική και δικαιοπολιτική αποτίμηση των βασικότερων αποκλίσεων από την ρύθμιση του ΚΠολΔ

§ 30. Δικαιοσύνη και επιείκεια - Σκέψεις με αφορμή μία περίπτωση καταχρηστικής συμπεριφοράς

§ 31. Αναγκαστική εκτέλεση αξιώσεων υπό αίρεση

ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΑΡΤΗ

ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚO ΔΙΚΑΙΟ

§ 32. Σκέψεις για το δεδικασμένο και την εκτελεστότητα των αποφάσεων του ΕυρΔΔΑ στην ημεδαπή έννομη τάξη

§ 33. Τελολογική σύλληψη της έννοιας της ταυτότητας του αντικειμένου και της αιτίας κατά το άρθρ. 21 § 1 ΣΒρυξ (ήδη άρθρ. 27 § 1 Κανονισμού 44/2001) και η σημασία της για το εσωτερικό μας δίκαιο

§ 34. Ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής κατά τον Κανονισμό (ΕΚ) 1896/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2006

§ 35. Το Ευρωπαϊκό Κληρονομητήριο κατά τον Κανονισμό (ΕΕ) 650/2012 (της 04.07.2012)

§ 36. Preliminary or summary proceedings: scope and importance in Greek Civil Procedure

§ 37. Standard Contract Terms and Rules on Procedure

§ 38. Comments on the appropriate scope of mediation

ενοτητα πεμπτη

ΛΟΙΠΕς Παρεμβάσεις σε συνεδρια

§ 39. Αξίωση, αξίωση για δήλωση βουλήσεως, διαπλαστικό δικαίωμα και δικαίωμα δικαστικής διαπλάσεως

§ 40. Παρατηρήσεις ως προς: α) την άσκηση δικαιωμάτων δικαστικής δια­­πλάσεως κατ’ ένσταση και β) την οριοθέτηση του αντικειμένου της δίκης κατά τον ΚΠολΔ

§ 41. Το άρθρο 645 ΚΠολΔ και η σημασία του για την δικονομική ωριμότητα της υπό επιφύλαξη αποφάσεως

§ 42. Σκέψεις για το δεδικασμένο στο πεδίο της διοικητικής δικονομίας

§ 43. Ζητήματα από την ανακοπή του άρθρ. ΚΠολΔ 933

§ 44. Ζητήματα από το άρθρ. 14 § 11 ν. 2251/1994 για την κατάσχεση της μοναδικής κατοικίας του οφειλέτη (όπως ισχύει μετά το άρθρ. 5 ν. 3714/2008 «προστασία δανειοληπτών»): μία ειδικά ρυθμισμένη μορφή καταχρηστικής συμπεριφοράς του επισπεύδοντος

§ 45. Συρροή δικαστικής μεσεγγυήσεως (ασφαλίζουσας αξίωση για δήλωση βουλήσεως) και μεταγενέστερης συντηρητικής κατασχέσεως επί του μεσεγγυημένου πράγματος

§ 46. Κατάσχεση απαιτήσεως στα χέρια τρίτου: ζητήματα από την συν­τέλεση της κατάσχεσης και την αναγκαστική εκχώρηση της κατασχόμενης απαίτησης στον κατασχόντα δανειστή

ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΚΤΗ

Γνωμοδοτήσεις

§ 47. Αντικειμενικά όρια δεδικασμένου απορριπτικής αποφάσεως επί αγωγής απόδοσης μισθίου

§ 48. Ζητήματα δεδικασμένου ως προς την ανυπαρξία προνομίου απ­αιτήσεως σε δίκη επί ανακοπής κατά πίνακα κατατάξεως

§ 49. Προθεσμία ανακοπής κατά πράξεως της κύριας διαδικασίας άμεσης εκτελέσεως λόγω μη τηρήσεως προδικασίας

§ 50. Scope of the Res Judicata created by an ICC Αward under Αrtt. 322 et seq. Hellenic CCProc

§ 51. Υποκειμενικά όρια δεδικασμένου διαιτητικής αποφάσεως (Συνεργασία με τον Ακαδημαϊκό Γεώργιο Γ. Μητσόπουλο)

Ευρετήριο ύλης και ονοματων

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Πολυκώδικας, 17η έκδ., 2024
Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία, #5
Κυκλοφορεί η νέα έκδοση του Πολυκώδικα με όλες τις νομοθετικές μεταβολές μέχρι και τον Ν. 5111/2024 και ενημερωμένο ένθετο έως τον Ν. 5119/2024 (ΦΕΚ Α΄ 103/5.7.2024). Σε μια...
Γ. Διαμαντόπουλος, Ερανισμοί & Ανταποδόσεις Θέμιδος, τόμ. 5, 2023
Εβδομήντα μελέτες σε επίκαιρα ζητήματα στο πεδίο του δικονομικού δικαίου και σε επιμέρους κρίσιμα αντικείμενα του ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου
Ι. Κατράς, Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας, 4η έκδ., 2023
Ένα ερμηνευτικό εργαλείο του ΚΠολΔ με συστηματική παρουσίαση κατ’ άρθρο νομολογίας
Ν. Κλαμαρής/Σ. Κουσούλης/Σ.-Σ. Πανταζόπουλος, Πολιτική Δικονομία, 5η έκδ., 2023
Απαραίτητο και πλήρες εργαλείο μελέτης και πράξης για τον ΚΟΔΚΔΛ, το γενικό μέρος και τη διαδικασία στα πρωτοβάθμια δικαστήρια κατά τον ΚΠολΔ
Α. Πλεύρη, Μελέτες Αστικού Δικονομικού Δικαίου Διαιτησίας & Διαμεσολάβησης (2008-2022), τόμ. 1, 2023
Σημαντικά δογματικά και πρακτικά ζητήματα από το πεδίο του αστικού δικονομικού δικαίου, της διαιτησίας και της διαμεσολάβησης