Ε. Ποδηματά, Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής, 2011


Ε. Ποδηματά, Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής, 2011

Ο Κανονισμός 1896/2006 σηματοδοτεί ένα νέο βήμα στο πεδίο του Ευρωπαϊκού Δικονομικού Δικαίου: εισάγει μία ενιαία ευρωπαϊκή διαδικασία για την έκδοση Ευρωπαϊκής Διαταγής Πληρωμής, ώστε ο τίτλος αυτός, ως εκ γενετής ευρωπαϊκός, να μπορεί να κυκλοφορεί ελεύθερα στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς ενδιάμεση διαδικασία κήρυξης της εκτελεστότητάς του στην χώρα μέλος εκτέλεσής του.

Η μελέτη ερμηνεύει λεπτομερώς τις ρυθμίσεις του Κανονισμού, όπως χαρακτηριστικά εκείνες για το πεδίο εφαρμογής του, για την υποβολή της αίτησης, για την έκδοση της Ευρωπαϊκής Διαταγής Πληρωμής, για την επίδοσή της στον οφειλέτη καθώς και για τις δυνατότητες άμυνας του τελευταίου τόσο στην χώρα μέλος έκδοσης όσο και στην χώρα μέλος εκτέλεσης της Διαταγής. Παράλληλα, υπό το φως του Κανονισμού, ερμηνεύονται και οι διατάξεις του εθνικού δικονομικού μας δικαίου, στις οποίες ο Κανονισμός παραπέμπει, κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η ορθή και αποτελεσματική εφαρμογή του στην εσωτερική μας έννομη τάξη.

Η μελέτη αποτελεί σημαντικό βοήθημα τόσο για τον θεωρητικά ενασχολούμενο όσο και για τον νομικό της πράξης στο (διαρκώς εμβαθυνόμενο και εκλεπτυνόμενο) πεδίο του Ευρωπαϊκού Δικονομικού Δικαίου.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής
© 2011
Συγγραφέας
ISBN
978-960-445-707-6
Σελίδες
XVI + 370
Τιμή
€ 36,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Κυριότερες συντομογραφίες

Προλεγόμενα

ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΩΤΗ

ΔΙΚΑΙΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΘΕΜΕΛΙΟ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1896/2006,

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

§ 1. Δικαιοπολιτικό θεμέλιο

Ι. Η διαδικασία κήρυξης εκτελεστότητας και η νομοθετική πο-ρεία προς την σταδιακή κατάργησή της

ΙΙ. Το θεσμικό υπόβαθρο της νομοθετικής εξέλιξης

ΙΙΙ. Η επιλογή του πεδίου των μη αμφισβητούμενων χρηματικών απαιτήσεων

ΙV. Η μέθοδος του Κανονισμού 1896/2006: έκδοση τίτλου εκ γενετής ευρωπαϊκού

V. Ο σκοπός του Κανονισμού 1896/2006: κατάργηση της διαδικασίας κήρυξης εκτελεστότητας μέσω της θέσπισης ενιαίων υποκατάστατων εγγυήσεων

§ 2. Κύρια χαρακτηριστικά της εισαγόμενης με τον Κανονισμό ε-νιαίας διαδικασίας

Ι. Έλλειψη διαγνωστικού χαρακτήρα: αποχωρισμός των μη αμφισβητούμενων από τις αμφισβητούμενες χρηματικές απαιτήσεις

II. Δομή της διαδικασίας ως μονομερούς

ΙΙΙ. Δυνητικός χαρακτήρας

IV. Τυποποίηση της διαδικασίας

V. Μη υποχρεωτική παράσταση δικηγόρου

§ 3. Πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού

Ι. Χρονικά και τοπικά όρια ισχύος

ΙΙ. Υπαγόμενες διαφορές

1. Διαφορές αστικές και εμπορικές: ο κανόνας και οι εξαιρέσεις

Α. Ο κανόνας του άρθρ. 2 παρ. 1

Β. Οι εξαιρέσεις του άρθρ. 2 παρ. 2

α. Οι εξαιρέσεις των στοιχ. α-γ

β. Η εξαίρεση του στοιχ. δ

2. Διασυνοριακός χαρακτήρας των υπαγόμενων αξιώσεων

3. Χρηματικές αξιώσεις εκκαθαρισμένες και απαιτητές

ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗ

Η ΕΝΙΑΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ

ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

§ 4. Τα νομοθετικά πρότυπα του υιοθετούμενου στον Κανονισμό 1896/2006 συστήματος

Ι. Συστήματα «απόδειξης» ή «μη απόδειξης» και διάρθρωση της άμυνας του καθ’ ου σε ένα ή σε δύο στάδια

II. Συστήματα «αιτιολογημένης» ή «αναιτιολόγητης» ανακοπής και αντικείμενο της εισαγόμενης κατ’ αντιδικία διαδικασίας

III. Αποτίμηση των βασικών συγκλίσεων και αποκλίσεων

IV. Η ελληνική διαταγή πληρωμής (ΚΠολΔ 623 επ.) υπό το φως των δικαιοσυγκριτικών δεδομένων

V. Το Σχέδιο της Επιτροπής Storme

VI. Ο βασικός προσανατολισμός του Κανονισμού 1896/2006

§ 5. Αίτηση για την έκδοση και έκδοση της Ευρωπαϊκής Διαταγής Πληρωμής

Ι. Διεθνής δικαιοδοσία και καθ’ ύλη αρμοδιότητα

ΙΙ. Περιεχόμενο της Αιτήσεως

ΙΙΙ. Εξέταση της Αιτήσεως

ΙV. Συμπλήρωση και διόρθωση

V. Τροποποίηση της Αιτήσεως

VI. Ουσιαστική συνέπεια της Αιτήσεως: αναστολή της παραγρα-φής

VΙΙ. Απόρριψη της Αιτήσεως

VIII. Παραδοχή της Aιτήσεως και έκδοση της Ευρωπαϊκής Διαταγής Πληρωμής

§ 6. Επίδοση της Ευρωπαϊκής Διαταγής Πληρωμής στον καθ’ ου

Ι. Επίδοση με επιμέλεια του εκδόντος δικαστηρίου

ΙΙ. Διαδικασία επιδόσεως και τήρηση των ελάχιστων κανόνων των άρθρ. 13-15.

ΙΙΙ. Όχληση του καθ’ ου ως ουσιαστική συνέπεια της επιδόσεως της Διαταγής

§ 7. Αντιρρήσεις του καθ’ ου κατά της Ευρωπαϊκής Διαταγής Πλη-ρωμής

Ι. Υποβολή της Δήλωσης Αντιρρήσεων

ΙΙ. Συνέπειες της εμπρόθεσμης Δήλωσης κατ’ άρθρ. 17

1. Δικαιολογική και δογματική ένταξη του άρθρ. 17 στο σύστημα του Κανονισμού

2. Συνέπειες της Δήλωσης Αντιρρήσεων ειδικότερα

Α. Οριστική περάτωση της διαδικασίας επί αντιθέσεως του αιτούντος στην συνέχισή της

Β. Συνέχιση της διαδικασίας κατ’ αντιδικία επί μη αντιθέ-σεως του αιτούντος

Γ. Ζητήματα εκκρεμοδικίας

Δ. Έναρξη τόκων επιδικίας και διακοπή της παραγραφής

ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΤΗ

EKTEΛΕΣΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΗ ΔΕΔΙΚΑΣΜΕΝΟΥ

ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

§ 8. Εκτελεστότητα της Ευρωπαϊκής Διαταγής Πληρωμής

Ι. Κήρυξη της Διαταγής εκτελεστής στην χώρα μέλος προέλευ-σης

ΙΙ. Αυτοδίκαιη ισχύς της εκτελεστότητας στα λοιπά κράτη μέλη

1. Κατάργηση της διαδικασίας exequatur και υποκατάστα-τες εγγυήσεις

2. Απεμπόληση του ελέγχου αντιθέσεως στην δημόσια τάξη και αξιακή σύγκλιση των έννομων τάξεων των κρατών μελών

§ 9. Δύναμη δεδικασμένου της Ευρωπαϊκής Διαταγής Πληρωμής

Ι. Θεμελίωση του δεδικασμένου της Ευρωπαϊκής Διαταγής Πληρωμής

ΙΙ. Αντικείμενο και όρια του δεδικασμένου Ευρωπαϊκής Δια-ταγής Πληρωμής εκδιδόμενης στην Ελλάδα

ΙΙΙ. Αναγνώριση στην Ελλάδα του δεδικασμένου Ευρωπαϊκής Διαταγής Πληρωμής εκδιδόμενης σε άλλο κράτος μέλος

§ 10. Διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης

Ι. Τυπικά προαπαιτούμενα

ΙΙ. Προδικασία, κύρια διαδικασία εκτελέσεως και υποκειμενικά όρια εκτελεστότητας

ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΑΡΤΗ

ΑΜΥΝΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

§ 11. Επανεξέταση της Ευρωπαϊκής Διαταγής Πληρωμής στην χώρα μέλος εκδόσεως

Ι. Φύση της Επανεξέτασης και διαδικαστική ρύθμιση

ΙΙ. Λόγοι Επανεξέτασης

1. Προσβολή του δικαιώματος ακροάσεως του καθ’ ου η Διαταγή

Α. Λόγω μη έγκαιρης γνώσης της Διαταγής (άρθρ. 20 παρ. 1 στοιχ. α)

Β. Λόγω ανώτερης βίας ή έκτακτων περιστάσεων (άρθρ. 20 παρ. 1 στοιχ. β)

Γ. Χρονικό όριο προβολής των υπό Α και Β λόγων

2. Πρόδηλο σφάλμα της Διαταγής (άρθρ. 20 παρ. 2)

Α. Πρόδηλο σφάλμα λόγω παραβίασης ορισμών του Κανονισμού

Β. Πρόδηλο σφάλμα λόγω άλλων εξαιρετικών περιστά-σεων

Γ. Απρόθεσμη προβολή των υπό Α και Β λόγων

3. Κρίση της ανακοπής Επανεξέτασης επί της ουσίας

§ 12. Άμυνα κατά της εκτελέσεως της Διαταγής στην χώρα μέλος εκτελέσεως

Ι. Άρνηση εκτελέσεως λόγω ασυμβιβάστου με προγενέστερη απόφαση ή διαταγή

1. Έννοια του ασυμβιβάστου και προϋποθέσεις προβολής στο στάδιο της εκτέλεσης

2. Προβολή του ασυμβιβάστου με ανακοπή του άρθρ. ΚΠολΔ 933

ΙΙ. Λοιπές αντιρρήσεις κατά της εκτελέσεως

1. Αντιρρήσεις κατά της απαίτησης

Α. Η εμβέλεια του άρθρ. 22 παρ. 2

Β. Προβολή των αντιρρήσεων κατά της απαίτησης με ανακοπή του άρθρ. ΚΠολΔ 933

2. Αντιρρήσεις κατά της εκτελεστικής διαδικασίας

ΙΙΙ. Δυνατότητες περιορισμού ή αναστολής της εκτελέσεως στην χώρα μέλος εκτελέσεως

1. Επί Επανεξετάσεως της Διαταγής στην χώρα μέλος προέλευσης

2. Επί ανακοπής του άρθρ. ΚΠολΔ 933 ή 936 κατά της εκτελέσεως

Πίνακας αποφάσεων του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ)

Παράρτημα: Κανονισμός (ΕΚ) 1896/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12.12.2006

Βιβλιογραφία

Ευρετήριο ύλης

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Π. Γέσιου-Φαλτσή/Χ. Απαλαγάκη/Π. Αρβανιτάκης..., Η πολιτική δικονομία από τη θεωρία στην πράξη, 3η έκδ., 2013
Οι πρόσφατες αλλεπάλληλες τροποποιήσεις του ΚΠολΔ, ορισμένες από τις οποίες επέφεραν ριζικές μεταβολές στη διαδικαστική φυσιογνωμία του, επέβαλαν την αναπροσαρμογή του έργου,...
Β. Βαθρακοκοίλης, Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας, 2012
© 1994-2012. Η 9τομη Ερμηνεία ΚΠολΔ του Β. Βαθρακοκοίλη μαζί με το Συμπλήρωμα (Ν. 4055/2012).
Α. Αλαπάντας/Π. Αλικάκος/Α. Άνθιμος..., Ελεύθερη κυκλοφορία των αποφάσεων και διεθνής αναγκαστική εκτέλεση, 2023
Συμβολές έγκριτων νομικών σε κρίσιμα ζητήματα της διακρατικής κυκλοφορίας των αποφάσεων επί αναγκαστικής εκτέλεσης