Ε. Παναγιωτίδου, Έρευνα-Καινοτομία, 2008


Ε. Παναγιωτίδου, Έρευνα-Καινοτομία, 2008

Η μελέτη εξετάζει το περιεχόμενο της Στρατηγικής της Λισαβόνας για την έρευνα και την καινοτομία, και τα κοινοτικά και τα εθνικά νομοθετικά μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί για την υλοποίησή της. Μελετά , συγκεκριμένα, σε πέντε κεφάλαια,

1) τα είδη της έρευνας και της καινοτομίας,
2) τα νέα χρηματοδοτικά μέσα και
3) τους νέους ευρωπαϊκούς θεσμούς για την ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας,
4) τον νέο ρόλο των ερευνητικών οργανισμών στην Ευρώπη της Γνώσης και
5) την ίδρυση εταιριών spin- off/τεχνοβλαστών.

1) Ειδικότερα, όσον αφορά την έννοια και τα είδη της έρευνας και της καινοτομίας , η μελέτη εξετάζει τα είδη που προβλέπει το κοινοτικό νομοθετικό πλαίσιο, καθώς και το ελληνικό υπό τον νέο Ν. 3653/2008, την προστασία της έρευνας και της καινοτομίας από το Δίκαιο Διανοητικής Ιδιοκτησίας, καθώς και τις αδυναμίες που παρουσιάζει η διενέργεια έρευνας και η επίτευξη καινοτόμου αποτελέσματος εντός των επιχειρήσεων και των δημοσίων ερευνητικών οργανισμών, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο.

2) Όσον αφορά τα νέα χρηματοδοτικά μέσα που παρέχονται για τη διενέργεια έρευνας και την επίτευξη καινοτομίας, η μελέτη εξετάζει το νέο κοινοτικό πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων για έρευνα, ανάπτυξη, καινοτομία, το 7ο Πρόγραμμα-Πλαίσιο για την Έρευνα, το Πρόγραμμα-Πλαίσιο για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία, τις χρηματοδοτικές πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων RSFF, "Καινοτομία 2010", " Eurostars" και JEREMIE, τις εθνικές ενισχύσεις για την έρευνα και την καινοτομία υπό τον νέο Επενδυτικό Νόμο, το Γ' Κ.Π.Σ. και το ΕΣΠΑ, τις σχετικές φορολογικές ελαφρύνσεις που προσφέρονται ως κίνητρα και τις επιδοτήσεις επιτοκίων και εγγυήσεις δανείων που μπορούν να ληφθούν μέσω της ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε.

3) Όσον αφορά τους νέους κοινοτικούς θεσμούς για την ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας, η μελέτη εξετάζει τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας ( ERA) σε σχέση με την π ροσέλκυση και συγκράτηση ερευνητών κύρους, τις ερευνητικές υποδομές για διενέργεια έρευνας παγκοσμίου βεληνεκούς, τον συντονισμό στον σχεδιασμό των προγραμμάτων και στην αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, καθώς και τις κοινοτικές πρωτοβουλίες PRO- INNO Europe, ERAWATCH και Europe INNOVA, το νεοϊδρυθέν Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας ( ERC), τις Ευρωπαϊκές Τεχνολογικές Πλατφόρμες και τις Κοινές Ευρωπαϊκές Τεχνολογικές Πρωτοβουλίες ( ETP & JETI) για τη διενέργεια συνεργατικής έρευνας, τα Ευρωπαϊκά Δίκτυα Ενημέρωσης και Υποστήριξης Innovation Relay Centers, ProTon Europe, European Bic Network, Business & Innovation Centers, Euro Info Centers, Enterprise Europe Network και την πρωτοβουλία Gate2 Growth, για τη διάχυση των καινοτόμων ερευνητικών αποτελεσμάτων και την πρόσβαση σε χρηματοδότηση και, τέλος, την πρόσφατη Συμφωνία του Λονδίνου για το Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας που θα έχει προσιτό κόστος, καθώς και το ενιαίο δικαιοδοτικό σύστημα επίλυσης διαφορών ( EPLA ).

4) Όσον αφορά το νέο ρόλο των ερευνητικών οργανισμών στην Ευρώπη της γνώσης και συγκεκριμένα τη διασύνδεσή τους με τις επιχειρήσεις , η μελέτη εξετάζει τη δημιουργία πόλων και δικτύων αριστείας, την προσέγγιση καινοτομίας- κοινωνίας, την καλλιέργεια επιχειρηματικής νοοτροπίας και τον ρόλο που θα διαδραματίσει το άρτι ιδρυθέν Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας. Όσον αφορά τα μέτρα διασύνδεσης που έχουν ληφθεί σε εθνικό επίπεδο, μελετώνται η συγκρότηση Γραφείων Διαμεσολάβησης, τα Επιστημονικά και Τεχνολογικά Πάρκα (Ε.Τ.Π.), οι Θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων, οι Περιφερειακοί Πόλοι Καινοτομίας (Π.Π.Κ.), η ίδρυση της Ζώνης Καινοτομίας Θεσσαλονίκης (Ζ.ΚΑΙ.Θ.) και η ίδρυση του Κέντρου Καινοτομίας της Microsoft.

5) Τέλος, όσον αφορά την ίδρυση εταιριών spin- off/τεχνοβλαστών για την εκμετάλλευση των ερευνητικών αποτελεσμάτων, η μελέτη εξετάζει τις εταιρίες spin- off/τεχνοβλαστούς στις ΗΠΑ, την ΕΕ και την Ελλάδα, τους τρόπους οικονομικής αξιοποίησης της νέας γνώσης με ή χωρίς την ίδρυση εταιριών spin-off, τους όρους για την ίδρυση των εταιριών αυτών, τα πρόσωπα που δικαιούνται να τις ιδρύσουν και να χρηματοδοτηθούν για τον σκοπό αυτόν, τους τρίτους συμμετέχοντες στην ίδρυση, τον εταιρικό τύπο και το ιδιοκτησιακό καθεστώς αυτών των εταιριών. Μελετάται, τέλος, ο ρόλος που αναγνωρίζεται νομοθετικά στη Σύγκλητο και στη Συνέλευση για την ίδρυση spin-offs στα ΑΕΙ και ΤΕΙ.

Η μελέτη απευθύνεται στους νομικούς που χειρίζονται υποθέσεις Εμπορικού Δικαίου και συγκεκριμένα Διανοητικής Ιδιοκτησίας, αλλά και στα εκπαιδευτικά ιδρύματα, στα ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα, στους ερευνητές και στις επιχειρήσεις που εκπονούν έρευνα, όπως και σε όποιους άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς συμμετέχουν σε προγράμματα εκπόνησης έρευνας για επίτευξη καινοτόμου αποτελέσματος.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Έρευνα-Καινοτομία
Η Στρατηγική της Λισαβόνας και η υλοποίησή της στην ΕΕ και στην Ελλάδα
Εταιρίες Spin-off / Τεχνοβλαστοί
© 2008
Συγγραφέας
ISBN
978-960-445-321-4
Σελίδες
267
Τιμή
€ 35,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

Πρόλογος Καθηγητή Βασ. Αντωνόπουλου

Πρόλογος συγγραφέως

Ακρωνύµια

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η

Προς µία Ευρώπη της γνώσης

1. Λόγοι που οδήγησαν στη Στρατηγική της Λισαβόνας

2. ∆ράσεις για την υλοποίηση της Στρατηγική της Λισαβόνας

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο: ΕΡΕΥΝΑ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ: ΟΡΙΣΜΟΙ,

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ Α∆ΥΝΑΜΙΕΣ

§ 1. Έννοια της «έρευνας»

1.1. Η έρευνα κατά τις κοινοτικές πηγές

1.2. Η έρευνα κατά το Ελληνικό ∆ίκαιο - N. 3653/2008

1.2.1. Προστασία της έρευνας κατά τον Ν. 2121/1993 περί Πνευ-

µατικής Ιδιοκτησίας

1.2.2. Βασική έρευνα

1.2.3. Εφαρµοσµένη έρευνα

1.2.4. Τεχνολογική Έρευνα

§ 2. Έννοια της «καινοτοµίας»

2.1. Η καινοτοµία κατά τις κοινοτικές πηγές

2.2. Η καινοτοµία κατά το Ελληνικό ∆ίκαιο - N. 3653/2008

2.3. Προστασία της καινοτοµίας κατά τον Ν. 1733/1987 περί µετα-

φοράς τεχνολογίας και κατά τον Ν. 2121/1993 περί πνευµατικής

ιδιοκτησίας

§ 3. Ο κοµβικός ρόλος της έρευνας και της καινοτοµίας στην οικο-

νοµία της γνώσης - Υφιστάµενες αδυναµίες

3.1. Οι αδυναµίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο

3.1.1. Αδυναµίες που παρουσιάζουν οι επιχειρήσεις

3.1.2. Αδυναµίες που παρουσιάζουν οι δηµόσιοι ερευνητικοί ορ-

γανισµοί

3.2. Οι αδυναµίες σε εθνικό επίπεδο

3.2.1. Αδυναµίες που παρουσιάζουν οι επιχειρήσεις

3.2.2. Αδυναµίες που παρουσιάζουν οι δηµόσιοι ερευνητικοί ορ-

γανισµοί

∆ Ε Υ Τ Ε Ρ Ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο: ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΕΝΙ-

ΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ - ΚΡΑ-

ΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

§ 4. Το νέο κοινοτικό πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων για έρευνα,

ανάπτυξη, καινοτοµία

§ 5. Το 3% ΑΕγχΠ για την έρευνα

5.1. Στόχος που θέτει η Κοινότητα

5.2. Στόχος που θέτει η Ελλάδα

§ 6. Χρηµατοδοτική ενίσχυση για την έρευνα και την καινοτοµία

µέσω των Προγραµµάτων Πλαισίων της Ευρωπαϊκής Πολι-

τικής για την Έρευνα

6.1. Το 7ο Πρόγραµµα Πλαίσιο Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης

και Επίδειξης (ΠΠ7 Ε&ΤΑ - FP7)

6.2. Το Πρόγραµµα Πλαίσιο για την Ανταγωνιστικότητα και την Και-

νοτοµία (ΠΠΑΚ - CIP)

6.3. Χρηµατοδοτικές πρωτοβουλίες σε συνεργασία µε την ΕΤΕπ

§ 7. Χρηµατοδοτική ενίσχυση για την έρευνα και την καινοτοµία

µέσω των Ταµείων της Περιφερειακής Πολιτικής

Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (Κ.Π.Σ.)

§ 8. Κρατικές ενισχύσεις για την έρευνα και την καινοτοµία κατά

το ελληνικό δίκαιο

8.1. Επιχορηγήσεις

8.1.1. Ο νέος Επενδυτικός Νόµος 3299/2004

8.1.2. Η ενίσχυση της έρευνας και της καινοτοµίας από το Γ΄

Κ.Π.Σ. - N. 2860/2000

8.1.3. Η ενίσχυση της έρευνας και της καινοτοµίας από το ∆΄

Κ.Π.Σ./ΕΣΠΑ – Ν. 3614/2007

8.2. Φορολογικές ελαφρύνσεις - κίνητρα για την έρευνα και την και-

νοτοµία

8.2.1. Τι ορίζει η ευρωπαϊκή νοµολογία

8.2.2. Τι ορίζει η εθνική νοµοθεσία - Ν. 3091/2002, Ν. 3312/

2005, Ν. 3296/2004, Ν. 3299/2004

8.3. Επιδοτήσεις επιτοκίων και εγγυήσεις δανείων - Ν. 3066/2002

Τ Ρ Ι Τ Ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο: ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ

ΤΗ ΣΥΜΠΑΓΗ ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΟ∆ΟΥ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

§ 9. Ο Ευρωπαϊκός Χώρος Έρευνας (ΕΧΕ-ERA) και ο νέος Ν.

3653/2008 «Θεσµικό πλαίσιο έρευνας και τεχνολογίας και

άλλες διατάξεις»

9.1. Προσέλκυση και συγκράτηση ερευνητών κύρους

9.2. Υποδοµές ικανές για έρευνα παγκοσµίου βεληνεκούς

9.3. Συντονισµός στον σχεδιασµό προγραµµάτων και στην αξιολόγη-

ση αποτελεσµάτων

§ 10. PRO-INNO Europe, ERAWATCH και Europe INNOVA

§ 11. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο Έρευνας (ΕΣΕ - ERC)

§ 12. Ευρωπαϊκές Τεχνολογικές Πλατφόρµες και Τεχνολογικές

Πρωτοβουλίες (ETP & JETI)

12.1. Ευρωπαϊκές Τεχνολογικές Πλατφόρµες και Στρατηγικές Ατζέ-

ντες Έρευνας (European Technology Platforms - ETP)

12.2. Κοινές Ευρωπαϊκές Τεχνολογικές Πρωτοβουλίες (Joint European

Technology Initiatives - JETI)

§ 13. Ευρωπαϊκά ∆ίκτυα Ενηµέρωσης και Υποστήριξης

§ 14. Προσιτό και αξιόπιστο Eυρωπαϊκό ∆ίπλωµα Ευρεσιτεχνίας.

14.1. Το Κοινοτικό ∆ίπλωµα Ευρεσιτεχνίας

14.2. Η Συµφωνία του Λονδίνου 2000 (London Agreement 2000)

14.3. Ενιαίο δικαιοδοτικό σύστηµα επίλυσης διαφορών (EPLA)

Τ Ε Τ Α Ρ Τ Ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο: Ο ΝΕΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙ-

ΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ. Η ∆ΙΑ-

ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

§ 15. Πόλοι και δίκτυα αριστείας («Pole & Network of Excellence

»)

§ 16. ∆ιασύνδεση ερευνητικών οργανισµών - επιχειρήσεων για τη

βελτίωση της µεταφοράς γνώσης

16.1. Προσέγγιση καινοτοµίας- κοινωνίας

16.2. Καλλιέργεια επιχειρηµατικής νοοτροπίας

16.3. Βασική κατάρτιση στο ∆ίκαιο ∆ιανοητικής Ιδιοκτησίας

§ 17. Μέτρα που έχουν ληφθεί σε κοινοτικό επίπεδο

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτοµίας και Τεχνολογίας (European

Institute of Innovation and Technology-EIT)

§ 18. Μέτρα που έχουν ληφθεί σε εθνικό επίπεδο

18.1. Τα Γραφεία ∆ιαµεσολάβησης - Ν. 2860/2000, ΥΑ 13697/2003,

ΥΑ 3649 ΕΦΑ 837/2005, ΥΑ 2727 ΕΦΑ 643/2005

18.2. Επιστηµονικά και Τεχνολογικά Πάρκα (Ε.Τ.Π.) - Ν. 2741/1999

18.2.1. Θερµοκοιτίδες επιχειρήσεων - Ν. 2741/1999, Ν. 2919/2001

18.3. Περιφερειακοί Πόλοι Καινοτοµίας (Π.Π.Κ.) - Ν. 3377/2005

18.4. Ζώνη Καινοτοµίας Θεσσαλονίκης (Ζ.ΚΑΙ.Θ.) - Ν. 3489/2006.

18.4.1. Έννοια και ιδρυτικός σκοπός της Ζώνης Καινοτοµίας

Θεσσαλονίκης

18.4.2. «Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτοµίας Α.Ε.»

18.4.3. Θύλακες Υποδοχής Καινοτόµων ∆ραστηριοτήτων

(Θ.Υ.Κ.∆.)

18.4.4. Επιτροπή Εποπτείας Ανάπτυξης της Ζ.ΚΑΙ.Θ.

18.4.5. Γενικά συµπερασµατικά σχόλια για τη Ζ.ΚΑΙ.Θ.

18.5. Ίδρυση Κέντρου Καινοτοµίας της Microsoft- Ν. 3640/2008

Π Ε Μ Π Τ Ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο: ΕΤΑΙΡΙΕΣ SPIN-OFF / ΤΕΧΝΟ-

ΒΛΑΣΤΟΙ

§ 19. Εταιρίες Spin-off - Τεχνοβλαστοί

19.1. Η δηµιουργία των εταιριών Spin-off στις ΗΠΑ

19.2. Οι Εταιρίες Spin-off στην ΕΕ

19.3. Ελληνικό Νοµοθετικό πλαίσιο για τις Spin-off - Ν. 2741/1999,

Π.∆. 17/2001, Ν. 2843/2000, Ν. 2919/2001, Ν. 3440/2006

19.4. Τρόποι οικονοµικής αξιοποίησης της νέας γνώσης

19.4.1. Οικονοµική αξιοποίηση της νέας γνώσης χωρίς ίδρυση

spin-off

19.4.2. Οικονοµική αξιοποίηση της νέας γνώσης µε ίδρυση spin-off

19.4.3. Ιδρυτές - ∆ικαιούχοι χρηµατοδότησης για ίδρυση spin-off

19.4.4. Τρίτοι, συµµετέχοντες στη spin-off

19.4.5. Εταιρικός τύπος και ιδιοκτησιακό καθεστώς της spin-off.

19.4.6. Άλλοι τρόποι και συνδυασµοί

§ 20. Ο ρόλος της Συγκλήτου και της Συνέλευσης, στις Spin-offs

των ΑΕΙ και ΤΕΙ - Η αντισυνταγµατικότητα του Άρθρου

Τέταρτου Ν. 3440/2006 «Ίδρυµα Ορµύλια»

20.1. Πρόσωπα υπαγόµενα στο ρυθµιστικό πεδίο του Άρθρου Τέταρ-

του Ν. 3440/2006

20.2. Περιεχόµενο περιορισµών

1) Η συµπλήρωση τριετίας από το διορισµό

2) Η προηγηθείσα απόφαση της Συνέλευσης/Συγκλήτου

20.3. Ο αντισυνταγµατικός χαρακτήρας των περιορισµών

1) Οι περιορισµοί δεν είναι πρόσφοροι, προκειµένου να προ-

στατευτούν τα δικαιώµατα των άλλων από τις spin-off

2) Οι περιορισµοί δεν είναι πρόσφοροι, προκειµένου να προ-

στατευτούν τα χρηστά ήθη από τις spin-off

3) Οι περιορισµοί δεν είναι πρόσφοροι, προκειµένου να προστα-

τευτεί η εθνική οικονοµία από τις spin-off

4) Οι περιορισµοί δεν είναι πρόσφοροι, προκειµένου να προστα-

τευτεί το δηµόσιο συµφέρον από τις spin-off

– Περιορισµοί της οικονοµικής ελευθερίας που δεν παραβιά-

ζουν το άρθρο 5 Σ, διότι κρίθηκε ότι προστατεύουν το δη-

µόσιο συµφέρον- Ενδεικτική Νοµολογία

– Περιορισµοί της οικονοµικής ελευθερίας που παραβιάζουν

το άρθρο 5 Σ, διότι κρίθηκε ότι δεν προστατεύουν το δηµό-

σιο συµφέρον - Ενδεικτική Νοµολογία

20.4. Συµπερασµατικά

Νοµοθετικές πηγές στις οποίες παραπέµπει το κείµενο

Βιβλιογραφία και άλλες έντυπες πηγές στις οποίες παραπέµπει το

κείµενο

Ηλεκτρονικές πηγές στις οποίες παραπέµπει το κείµενο

Ληµµατικό Ευρετήριο

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

Προσθήκη στο καλάθιΠροσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητώνΠροσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Σχετικές εκδόσεις

Α. Αργυρού, Νομικά Ζητήματα Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, 2022
Η κοινωνική επιχειρηματικότητα αποτελεί έναν τύπο βιώσιμης επιχειρηματικότητας που συμβάλλει αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων και στην προώθηση...
Δίκαιο πληροφορικής & Διαδικτύου, 3η έκδ., 2022
Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία / Βασική Εμπορική Νομοθεσία, #40
Η ψήφιση του Ν. 4624/2019, µε τις διατάξεις του οποίου ορίζονται µέτρα εφαρµογής του Κανονισµού (ΕΕ) 2016/679 (Γενικού Κανονισµού για την Προστασία ∆εδοµένων) και...
Γ. Ζέκος, Διαδίκτυο & τεχνητή νοημοσύνη στο Ελληνικό δίκαιο, 2022
Η ανάπτυξη και χρήση των ηλεκτρονικών τεχνολογιών σε όλες τις συναλλαγές και η εμφάνιση του ηλεκτρονικού εμπορίου αναδεικνύει νέες προκλήσεις στο δίκαιο και την έννομη...
Ι. Ιγγλεζάκης, Δίκαιο πληροφορικής, 4η έκδ., 2021
Η τέταρτη αυτή έκδοση του έργου είναι πλήρως ενημερωμένη με όλα τα επίκαιρα νομοθετήματα και τον νομολογιακό πλούτο που ήταν αναγκαίο να τύχει επεξεργασίας στο παρόν...
Κ. Παπαδημητρίου/Κ. Ρέμελης/Α. Σινανιώτη-Μαρούδη..., Δίκαιο και Τεχνολογία, 2019
Το θέμα του ΚΒ’ Επιστημονικού Συμποσίου, κοινή προσπάθεια του Πανεπιστημίου Πειραιά και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, είναι πιο επίκαιρο από ποτέ. Η ανάγκη του Δικαίου ως...