Ε. Παναγιωτίδου, Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας σε πρόγραμμα Η/Υ, 2002


Ε. Παναγιωτίδου, Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας σε πρόγραμμα Η/Υ, 2002


Από τις αρχές της δεκαετίας του ’90, το πρόγραμμα Η/Υ εντάσσεται επισήμως στην κατηγορία των πνευματικών έργων και προστατεύεται με πνευματικά δικαιώματα στο νομοθετικό πλαίσιο του δικαίου Πνευματικής Ιδιοκτησίας.

Η υπογραφή της Συμφωνίας ΤRIPs το 1994, σε συνδυασμό πλέον με τη νέα Πρόταση Οδηγίας του Φεβρουαρίου 2002 «σχετικά με τη δυνατότητα κατοχύρωσης με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας των εφευρέσεων που εφαρμόζονται σε υπολογιστή», δημιουργούν νέες συνθήκες και προοπτικές για την παροχή πρόσθετης προστασίας στο πρόγραμμα Η/Υ, με την, κατά περίπτωση, παράλληλη ένταξή του και στην κατηγορία των εφευρέσεων.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της νέας Πρότασης Οδηγίας, αλλά και με τη νομολογία του Συμβουλίου Προσφυγών του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας, που μελετώνται στο βιβλίο, ένα πρόγραμμα Η/Υ, εκτός από την προστασία του με πνευματικά δικαιώματα, μπορεί πλέον να θεωρηθεί και εφεύρεση και να λάβει Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας, εφόσον πληροί σωρευτικά συγκεκριμένες ουσιαστικές προϋποθέσεις και εφόσον οι αξιώσεις του καταθέτη διατυπωθούν με συγκεκριμένο λεκτικό τρόπο.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας σε πρόγραμμα Η/Υ
© 2002
Διεύθυνση Σειράς
Συγγραφέας
Σειρά
ISBN
978-960-301-676-4
Σελίδες
188
Τιμή
€ 20,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΤΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗ-ΣΙΑΣ

1. Η έννοια του προγράμματος ηλεκτρονικού υπολογιστή

2. Η εξεύρεση του κατάλληλου προστατευτικού πλαισίου

2.1. Το Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας

2.2. Η έννοια της πρωτοτυπίας στα προγράμματα Η/Υ

3. Το ισχύον νομικό πλαίσιο

3.1. Η Οδηγία 91/250/ΕΟΚ για τα προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών

3.2. Ο ν. 2121/93 για την πνευματική ιδιοκτησία

3.3. Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Δίκαιο Ανταγωνισμού

3.3.1. Η συμπληρωματική εφαρμογή του Δικαίου Ανταγωνισμού

3.3.2. Η παραβίαση του Δικαίου Ανταγωνισμού από τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

4. Η προστασία των προγραμμάτων Η/Υ κατά τις Διεθνείς Συμβά-σεις

4.1. Η Διεθνής Σύμβαση της Βέρνης

4.2. Η Συνθήκη του WIPO για την Πνευματική Ιδιοκτησία (WCT)

4.3. Η Συμφωνία TRIPs, για τα προγράμματα ως έργα λόγου

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΤΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. Το ισχύον νομικό πλαίσιο

1.1. Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (ΕΣΔΕ) – Σύμβαση του Μονάχου

1.2. Η Σύμβαση του Λουξεμβούργου για το Κοινοτικό Δίπλωμα Ευ-ρεσιτεχνίας

1.3. Η Πρόταση Κανονισμού για το Κοινοτικό Δίπλωμα Ευρεσιτε-χνίας

1.4. Η θέση των προγραμμάτων ηλεκτρονικού υπολογιστή στο νομι-κό πλαίσιο περί ευρεσιτεχνίας, έως σήμερα

1.5. Η Συμφωνία TRIPs, για τα προγράμματα ως εφευρέσεις

2. Ο αποκλεισμός του Δικαίου Ευρεσιτεχνίας και η πρόσφατη τελική επιλογή του: επιχειρήματα και αιτίες

2.1. Η τήρηση διαδικασίας

2.2. Οι επιπτώσεις στον ανταγωνισμό

2.3. Η σημασία της παραγωγής λογισμικού στην οικονομία και στο διακρατικό εμπόριο μεταξύ ΕΕ, ΗΠΑ και Ιαπωνίας

2.4. Διαφορετικό αντικείμενο προστασίας: προστασία στις ιδέες και στις αρχές στις οποίες βασίζεται το πρόγραμμα

3. Η νέα Πρόταση Οδηγίας για τη δυνατότητα κατοχύρωσης με δί-πλωμα ευρεσιτεχνίας των εφευρέσεων που εφαρμόζονται σε υπολο-γιστή

3.1. Έννομη βάση και δομή της νέας Πρότασης Οδηγίας

3.2. Ρυθμιστικό πεδίο της οδηγίας: η έννοια της "εφεύρεσης που ε-φαρμόζεται σε υπολογιστή"

3.3. Οι τέσσερις ουσιαστικές προϋποθέσεις κατοχυρωσιμότητας

3.3.1. Ένταξη σε τομέα της τεχνολογίας με την πρόκληση τεχνικού αποτελέσματος

3.3.2. Η παρουσία εφευρετικής δραστηριότητας μέσω της τεχνικής συμβολής

α) η συμβολή στη στάθμη της τεχνικής σε έναν τεχνικό τομέα

β) η μη αυτονόητη τεχνική συμβολή

γ) η αξιολόγηση της τεχνικής συμβολής

3.3.3. Το νέο της εφεύρεσης

3.3.4. Η βιομηχανική εφαρμοσιμότητα της εφεύρεσης

3.4. Ο τρόπος διατύπωσης των Αξιώσεων

3.4.1. Η διατύπωση των Αξιώσεων κατά την Πρόταση Οδηγίας: είτε συσκευή, είτε μέθοδος

α) Αξίωση για προϊόν (product claim)

β) Αξίωση για διαδικασία (process claim)

3.4.2. Η διατύπωση των Αξιώσεων κατά τη νομολογία του Συμβου-λίου Προσφυγών του ΕΓΔΕ: είτε συσκευή, είτε μέθοδος, είτε πρό-γραμμα

Αξίωση για το πρόγραμμα, μόνο του

3.4.3. Η αμερικανική και η ιαπωνική πρακτική

4. Συμπεράσματα

Νομολογία

Βιβλιογραφία

Πηγές δικαίου

Λημματικό ευρετήριο

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Ι. Ιγγλεζάκης, Δίκαιο πληροφορικής, 5η έκδ., 2024
Εμπλουτισμένη και ενημερωμένη συστηματική ανάλυση των κρισιμότερων θεμάτων του Δικαίου της Πληροφορικής
Κ. Χριστοδούλου/Π. Τσίρης/Μ.-Δ. Παπαδοπούλου..., Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας, 2024
Μία εις βάθος ερμηνευτική προσέγγιση μετά τις μείζονες μεταβολές στους δύο κύριους νόμους στο πεδίο της πνευματικής ιδιοκτησίας
Εμπορική νομοθεσία (Γενικό μέρος) - Βιομηχανική ιδιοκτησία - Ηλεκτρονικό εμπόριο, 3η έκδ., 2023
Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία / Βασική Εμπορική Νομοθεσία, #19
Το παρόν πρώτο τεύχος της «Βασικής Εμπορικής Νομοθεσίας», ανανεωμένο, συμπληρωμένο και, κυρίως, επικαιροποιημένο, συντάχθηκε με βάση τις ανάγκες, πρωτίστως, των διδασκόντων...
Πνευματική ιδιοκτησία, 8η έκδ., 2023
Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία / Βασική Εμπορική Νομοθεσία, #22
Η νέα έκδοση του τεύχους «Βασική Εμπορική Νομοθεσία ΙV – Πνευματική Ιδιοκτησία» κρίθηκε αναγκαία κυρίως των τροποποιήσεων που επήλθαν στο Ν. 2121/1993 με το άρθρο 117 Ν....
Χ. Τσίγκου, Το δικαίωμα υπαναχώρησης στην πνευματική ιδιοκτησία, 2023
Σειρά: Συμβολές Αστικού Δικαίου, #13
Μια εις βάθος μελέτη του δικαιώματος υπαναχώρησης στο πεδίο της πνευματικής ιδιοκτησίας με έμφαση στα ζητήματα ψηφιακής εκμετάλλευσης